Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO

Ł. Prasołek,
A. Kiełbratowska

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
7

grudnia2

1 termin

7 grudnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

grudnia

2 terminy

10 grudnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
15

grudnia

1 termin

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
21

grudnia2

1 termin

21 grudnia2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

grudnia

1 termin

31 grudnia
 • Należy skorygować odpis na ZFŚS za 2020 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZatrZfśsR).
8

stycznia1

1 termin

8 stycznia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

stycznia2

1 termin

11 stycznia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2020 r. (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

stycznia

3 terminy

15 stycznia
 • Upływa termin zakończenia inwentaryzacji (art. 26 RachunkU).
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżeto-wych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2020 r. (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

stycznia

8 terminów

20 stycznia
 • Ostateczny termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu, kwartalnego opodatkowania w formie ryczałtu, opodatkowania w formie karty podatkowej za 2021 r. we właściwym urzędzie skarbowym (art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1c, art. 29 ust. 1 ZryczPodFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za grudzień 2020 r. do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za grudzień 2020 r. lub złożenie in-formacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZa-wU).
 • Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r. jednolitą stawką podatku 19% (art. 9a ust. 2, art. 30c PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za grudzień 2020 r. (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2020 r. (art. 25 ust. 1, 1a PDOPrU).
 • Termin płatności zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2020 r. (art. 25 ust. 1b i 1c PDOPrU).
 • Wpłata za grudzień 2020 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, bę-dącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
29

stycznia1

2 terminy

29 stycznia1
 • Pracodawca powinien poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocU).
 • Należy złożyć informację ZUS IWA, na podstawie której ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. ZUS IWA za 2020 r. zobowiązani są złożyć wszyscy płatnicy, którzy:
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1.1. do 31.12.2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
  • w 2020 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31.12.2020 r. (art. 31 ust. 6 WypadkiU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

lutego

7 terminów2

1 lutego2
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-8AR o kwotach zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU, art. 12 § 5 OrdPodU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym informacji PIT-16A o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (art. 31 ust. 4 ZryczPodFizU).
 • Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji rocznej CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z za 2020 r. (art. 26a PDOPrU).
 • Złożenie przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydat-kowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (art. 17 ust. 1 PDOPrU).
 • Złożenie w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby płatnika deklaracji rocznej PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2020 r. (art. 42 ust. 1a PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek do-chodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu, wyłącznie drogą elektroniczną, informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDO-FizU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

lutego

2 terminy

5 lutego
 • Wpłata podatku VAT za styczeń 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatni-ków dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

lutego2

4 terminy

8 lutego2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekaza-nie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 25a, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, powstałego w styczniu 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2021 r. od należ-ności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2021 r. (art. 31 ust. 5 RyczałtU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

lutego

3 terminy

10 lutego
 • Dla pracodawcy to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 lutego deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpo-łU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za styczeń (§ 4 IntrastatR).
15

lutego

2 terminy

15 lutego
 • Płatnicy zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych oraz samo-rządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 lutego deklarację rozli-czeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń 2021 (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
22

lutego2

10 terminów

22 lutego2
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych za rok 2021 (art. 25 ust. 6–10 PDOPrU, art. 44 ust. 6b–6i PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za styczeń do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust.1 PDOFi-zU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za styczeń lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń (art. 44 ust. 6 PDOFizU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za styczeń (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. do-chodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za styczeń (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń (art. 25 ust. 1a PDOPrU).
 • Wpłata za styczeń 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będą-cego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFizU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w styczniu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

lutego

4 terminy

25 lutego
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za styczeń 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1, ust. 8 i ust. 9, art. 103, art. 114 ust. 3 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za styczeń (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za styczeń 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

lutego1

1 termin

26 lutego1
 • Emeryt lub rencista oraz ich pracodawca lub zleceniodawca są zobowiązani zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Natomiast po upływie roku kalendarzowego, do końca lutego, powinni poinformować również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Reguła ta nie do-tyczy jednak wszystkich emerytów. Obowiązek nie istnieje w przypadku tych osób, które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60 a mężczyzn 65 lat (§ 1 ust. 1 i § 5 ZawZmEmerRentR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
1

marca2

4 terminy

1 marca2
 • Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) (art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 PDOFizU).
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) (art. 39 ust. 3 PDOFizU).
 • Płatnik przesyła urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 PDOFizU).
 • Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) wpłata ry-czałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r. powinna nastąpić przed upływem tego ter-minu.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

marca

2 terminy

5 marca
 • Wpłata podatku VAT za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14 przez podatników dokonujących WNT paliw silnikowych (art. 99 ust. 11a PODTiUU).
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

marca2

4 terminy

8 marca2
 • Wpłata do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz prze-kazanie podatnikowi informacji CIT-7 (art. 22, art. 26 ust. 1–3 PDOPrU).
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej za luty 2021 r. (art. 31 ust. 5 Ry-czałtU).
 • Wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w lutym 2021 r. (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze PDOPrU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

3 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 marca deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 marca deklara-cję rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU)
22

marca2

9 terminów

22 marca2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od łącznej kwoty wypłat wy-nagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu zatrudniania na podstawie umowy zlece-nia i umowy o dzieło za luty do właściwego urzędu skarbowego (art. 38 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za luty (art. 44 ust. 6 PDOFi-zU).
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za luty (art. 42 ust. 1 PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki przez podatników na podatek dochodowy od osób fizycznych (m.in. od dochodów z umowy zlecenia, osiąganych bez pośrednictwa płatników) w wysokości 17% za luty (art. 44 ust. 3a PDOFizU).
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za luty (art. 25 ust. 1a PDO-PrU).
 • Wpłata za luty 2021 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, będącego budynkiem, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (art. 24b PDOPrU, art. 30g PDOFi-zU).
 • Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r. (art. 1a ust. 7 PDOPrU).
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 PDOPrU, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia (art. 22 ust. 4 PDOPrU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
25

marca

4 terminy

25 marca
 • Wpłata podatku od towarów i usług VAT za luty 2021 r. (art. 103 ust. 1 PODTiUU).
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 (art. 99 ust. 1 i ust. 8, ust.9, art. 114 ust. 3, art. 103 PODTiUU).
 • Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący WNT lub WDT składają we właściwym urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT UE (w wersji elek-tronicznej) za luty (art. 100 PODTiUU).
 • Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysłania danych z ewidencji VAT w formie odpowia-dającej strukturze JPK_VDEK za luty 2021 r. (art. 99 ust. 1–3, ust. 11c, ust. 13a i 13b VATU).
26

marca

2 terminy

26 marca
 • Dokonanie zestawienia obrotów i sald (art. 18, art. 24, art. 77 RachunkU).
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (art. 26, art. 27, art. 28, art. 77 Ra-chunkU, art. 18 pkt 1 DyscU, § 6 SzczegZasRachR).
31

marca

5 terminów

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracowni-kom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2020 r. zatrudniali pra-cowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
 • Mija termin zamknięcia ksiąg rachunkowych (art. 12 RachunkU).
 • Zeznanie CIT-8, CIT-8A o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w 2020 r. wraz z wpłatą podatku należnego do właściwego urzędu skarbowego (art. 27 ust. 1 PDOPrU).
 • Informacja roczna IFT-2/IFT-2R za 2020 r. o wysokości przychodu (dochodu) uzyska-nego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (art. 26 ust. 3, 3b–d i 7 PDOPrU).
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2021
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • format: 148x210 mm (A5)
 • wygodny układ dzień na stronie,
 • przed każdym miesiącem prezentacja najważniejszych terminów kadrowych i księgowych,
 • część merytoryczna zawierająca praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 i więcej sztuk – 20% taniej
Sprawdź
Aktualności
Izolacja domowa a praca zdalna
Ewa Drzewiecka
Ostatnio wyrażane są wątpliwości dotyczące zlecania pracy zdalnej podczas izolacji domowej - w celu ich wyjaśnienia należy przeanalizować przepisy odpowiedniej ustawy.
Czytaj dalej
Izolacja domowa a praca zdalna
Ewa Drzewiecka

Ostatnio wyrażane są wątpliwości dotyczące zlecania pracy zdalnej podczas izolacji domowej. W celu ich wyjaśnienia należy przeanalizować przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy zasiłkowej.

Wątpliwości dotyczące możliwości powierzenia pracy zdalnej osobie przebywającej na izolacji domowej wynikają z faktu, że izolacji poddaje się osoby chore. W związku z tym pojawiają się różne interpretacje art. 17 ust. w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy zasiłkowej. Co więcej, różne są odpowiedzi i zalecenia ZUS. Wynika to m.in. z braku jednoznacznej oceny, czy osoba zakażona, czyli z pozytywnym wynikiem, jest osobą chorą. Ustawa z 5.12.2008 r. rozróżnia bowiem osoby chore od osób zakażonych, jednak nie wprowadza odrębnej nazwy dla odizolowania takich osób.

Praca zdalna czy zasiłek w izolacji domowej
Wielu pracodawców stosuje rozwiązanie, że pracownik przebywający w izolacji domowej pracuje zdalnie, a jeśli czuje się źle, to stara się o zwolnienie lekarskie i z niego korzysta. Warto zacytować rzecznika prasowego opolskiego oddziału ZUS: „Nawet jeśli ktoś ma wynik pozytywny i jest chory, może pracować, jeśli oczywiście nie wychodzi w domu i nie kontaktuje się z innymi. To kwestia uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem (…). Z drugiej strony można spotkać wypowiedzi ZUS w ramach infolinii, że osoba w izolacji domowej, która pracuje zdalnie, naraża się na sankcje z art. 17 ustawy zasiłkowej oraz sytuacje, gdy lekarze POZ odmawiali wystawienia zwolnienia, gdy w systemie widzieli, że dana osoba jest objęta kwarantanną lub izolacją. W przypadku kwarantanny nie miało to żadnej podstawy prawnej, w przypadku izolacji – zdania są podzielone.

Co można radzić pracodawcy?
Przede wszystkim pracodawcy posiadający własnego opiekuna w ZUS powinni z nim uzgodnić strategię. Po drugie, jeżeli pracownik będzie się dobrze czuł i przepracuje cały okres izolacji domowej, to i tak nie uzyska prawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. Problem dotyczy osób, które się źle poczują i nie otrzymają zwolnienia lekarskiego albo ZUS zakwestionuje pracę podczas izolacji i orzeknie o utracie zasiłku chorobowego za cały okres izolacji. Oczywiście pracownik otrzyma wynagrodzenie za przepracowany okres, jednakże za pozostałe dni nie dostanie wówczas świadczenia. Biorąc powyższe pod uwagę, pracodawca może albo asekuracyjnie uznać, że nie kieruje osoby w izolacji na pracę zdalną i będzie ona pobierać świadczenia chorobowe albo przyjąć na siebie ryzyko zastosowania przez ZUS art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Oznaczałoby to wypłatę przez pracodawcę dodatku rekompensującego pracownikowi utratę zasiłku. Dodatek podlegałby oskładkowaniu i byłby wliczany do podstawy kolejnego zasiłku chorobowego, ale wyłączony z podstawy wynagrodzenia czy ekwiwalentu za urlop. Z takiego rozwiązania nie może natomiast skorzystać pracodawca ze sfery budżetowej z uwagi na konieczność zachowania dyscypliny finansów publicznych, chyba że zachodzi stan wyższej konieczności i niezbędne jest np. złożenie podpisu przez osobę w izolacji domowej, którego brak skutkowałby poważnymi konsekwencjami.

Praca zdalna na kwarantannie
Bożena Lenart
Coraz więcej pracowników jest kierowanych na kwarantannę, co powoduje dezorganizację pracy w zakładach pracy oraz niezadowolenie pracowników, którzy w czasie kwarantanny otrzymują niepełne wynagrodzenie.
Czytaj dalej
Praca zdalna na kwarantannie
Bożena Lenart

Coraz więcej pracowników jest kierowanych na kwarantannę, co powoduje nie tylko coraz większą dezorganizację pracy w zakładach pracy, ale i niezadowolenie samych pracowników, którzy w czasie kwarantanny otrzymują niepełne wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, w wysokości 80% wynagrodzenia, mimo że nie są chorzy.

Dotychczas pracownik skierowany na kwarantannę był z mocy prawa zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a w okresie kwarantanny przysługiwało mu automatycznie wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy (mimo, że osoba na kwarantannie jest zdrowa, a nie chora – chorzy podlegają bowiem nie kwarantannie, ale izolacji). Zmiana w przepisach ma umożliwić zainteresowanym pracownikom świadczenie w trakcie kwarantanny pracy zdalnej (i otrzymywanie za to wynagrodzenia za pracę, a nie świadczeń chorobowych).

Co to jest kwarantanna?
Kwarantanną jest odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantannie są zatem poddawani pracownicy, którzy (jeszcze) nie chorują i czują się dobrze. W związku z tym nowelizacja specustawy covidowej, tj. ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dokonywana ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, wprowadza prawną dopuszczalność, aby pracownik, który przebywa na kwarantannie, mógł świadczyć pracę zdalną.

W tym celu do ww. ustawy z 2.3.2020 r. wprowadzony został art. 4h, z którego wynika, że:

 • w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie,
 • do warunków świadczenia pracy zdalnej w czasie kwarantanny stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8,
 • w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe (z art. 92 KP), ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby (zasiłek chorobowy).


Od kiedy?
Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 3.11.2020 r. i w ww. zakresie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
Izabela Nowacka
Czy wykonywanie pracy zdalnie nadal uprawnia do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?

Czytaj dalej
Praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów
Izabela Nowacka

Czy wykonywanie pracy zdalnie, bez ruszania się z domu do miejscowości, gdzie zwykle pracownik wypełnia swoje obowiązki, nadal uprawnia do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?

Z jednej strony odliczane są koszty na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez pracownika, ważnego aż do odwołania przez pracownika, a z drugiej, jeśli stosowane są koszty w zawyżonej wysokości, to obniżają w ten sposób wysokość należnego zobowiązania podatkowego. Wydaje się jednak, że jeśli w czasie epidemii pracownik na polecenie pracodawcy zostaje w domu by stamtąd pracować, nadal zachowuje prawo do kosztów zamiejscowych. Stan faktyczny podany w oświadczeniu się nie zmienił.

Podstawą opodatkowania u pracownika jest dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą miesięcznie 250 lub 300 zł. Ta wyższa, zryczałtowana norma przysługuje w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zakład pracy stosuje koszty zamiejscowe, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku, przy czym jedno oświadczenie wystarczy. Nie trzeba go składać co roku. Z kolei pracodawca zaprzestaje odliczania kosztów podwyższonych, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia (przeprowadzka do miejscowości wykonywania pracy).

O możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu decyduje spełnienie równocześnie niżej wymienionych warunków:

 1. miejsce zamieszkania pracownika, bez względu na to czy ma charakter stały czy czasowy znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
 2. pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
 3. pracodawca nie dokonuje zwrotu kosztów dojazdu do pracy,
 4. pracownik złoży stosowne oświadczenie

Wyższe koszty przysługują niezależnie od odległości dzielącej obie miejscowości. Poza tym, koszty korzystniejsze stosuje się niezależnie od tego przez jaką część miesiąca pracownik spełniał warunki co do miejsca zamieszkania i położenia zakładu pracy.

Istotne jest też wyjaśnienie, że miejscowość, w której znajduje się zakład pracy to ta, w której w rzeczywistości świadczona jest praca (nie musi to być więc siedziba pracodawcy). Z kolei miejsce zamieszkania wiąże się z faktycznym, fizycznym przebywaniem, a nie np. zameldowaniem.

Ministerstwo Finansów: można odliczać
Na razie brakuje interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie. Jednak MF stwierdziło, że „w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy, pracownikowi – tak jak dotychczas – przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (...)”.

MF dodało, że skoro pracownik nie zgłosił zmiany stanu faktycznego wynikającego ze złożonego wcześniej oświadczenia, to pracodawca nadal potrąca koszty w podwyższonej normie.

WKRÓTCE PREMIERA
Nowość na rynku!
 • Zbiór 49 aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Stan prawny: 11 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem najnowszych regulacji.
 • Zawiera dwustan prawny – pogrubienie zmian oraz artykułów w podwójnym stanie prawnym.
 • Praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.
65,55 zł
Gotowe schematy postępowania
 • Kompleksowe źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń.
 • Wzory gotowych dokumentów płacowych.
141,55 zł
Umowy cywilnoprawne – problemy z zatrudnianiem. Raportowanie umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.
Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w świetle najnowszego orzecznictwa i praktyki
18 stycznia 2021 r. godz: 10:00 – 12:00
Prelegent: Michał Culepa
199,00 zł z VAT
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Komentarz z aneksem do specustawy COVID-19
 • Kompleksowe omówienie Kodeksu pracy wraz z komentarzem do regulacji COVID-19 w zakresie prawa pracy.
 • Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie.
 • Zawiera precyzyjną nawigacją wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
 • Dodatkiem do komentarza jest dostęp online do aktów prawnych zawartych w publikacji.
284,05 zł
49 aktów prawnych
65,55 zł
Ustawy towarzyszące
33,15 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
8,42 zł
Płace w praktyce
Podstawowe metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
141,55 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
160,55 zł
PPK w sektorze publicznym. Etapy wdrożenia
Główne założenia PPK. Prawo Zamówień Publicznych a PPK. Umowy składające się na PPK. Charakter uczestnictwa w PPK
4 lutego 2021 r. godz. 12:00-14:00
Prelegent: Oskar Sobolewski
249,00 zł z VAT
Dokumentacja pracownicza
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2021
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
103,55 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych
dr Ewa Staszewska
71,25 zł
Prenumerata 2021
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów online, zawierającej ponad 2300 tekstów
429,00 zł
Sprawdź