Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach

Zestaw najważniejszych praktycznych rozwiązań w postaci wzorów dokumentów i tabelarycznych porównań, jakie może być pomocne w zakresie zmian w Prawie budowlanym wynikające z nowelizacji z 13 lutego 2020 r. (wejście w życie 19 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 471).

WYKAZ WZORÓW

Wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Kompletność złożonego wniosku o pozwolenie na budowę powinna być skontrolowana pod względem formalnym w terminie 14 dni, licząc od daty jego wniesienia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 33 ust. 6 PrBud). W tym terminie bowiem powinno zostać sporządzone wezwanie do uzupełnienia braków i skierowane do inwestora.

Wzór nr 1 - 14 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony, zgodnie z art. 61 § 3 KPA, jest dzień doręczenia żądania (wniosku) organowi. Potem niezwłocznie powinna nastąpić kontrola kompletności wniosku pod względem formalnym, a następnie organ zobowiązany jest zawiadomić o prowadzonym postępowaniu wszystkie strony tego postępowania – art. 61 § 4 KPA.

Wzór nr 2 - 12.9 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

W postępowaniach administracyjnych w ogóle, a o pozwolenia na budowę w szczególności, co do zasady strony postępowania zawiadamiane są na piśmie. Prawo budowlane poddaje się w tym zakresie zasadom ogólnym z jednym wyjątkiem, opisanym w art. 5a.

Wzór nr 3 - 13.6 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Jest bowiem możliwe zawiadomienie o wszczęciu postępowania (lecz jedynie stron znajdujących się poza obszarem inwestycji, a więc w obszarze jej oddziaływania) w trybie art. 49 KPA, tj. poprzez publiczne obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, przy spełnieniu następujących przesłanek:

Wzór nr 4 - 13.1 KB

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w wyniku rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zawiadomienia w drodze obwieszczeń, niezależnie od miejsca ich zamieszczenia, uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia lub udostępnienia. Dlatego tak istotne jest, aby treść obwieszczenia posiadała informację o dacie jego upublicznienia. Ustalenie kręgu stron postępowania ma na celu skuteczne zawiadomienie ich o wszczęciu postępowania, co ogólnie reguluje art. 6a § 4 w związku z art. 61 § 4 KPA. Wszystkie te czynności organ wykonuje w celu umożliwienia stronom postępowania czynnego oraz świadomego udziału poprzez: zapoznawanie się z aktami sprawy, składanie wniosków, zastrzeżeń, przedkładanie dowodów, które mogą mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Wzór nr 5 - 13.6 KB

Postanowienie kierujące sprawę do mediacji

Przepisy KPA przewidują mediację przede wszystkim jako instytucję procesową. Przepis art. 96a § 1 KPA przewiduje, że mediacja może być przeprowadzona w toku postępowania. Oznacza to, że aby można było skorzystać z tak uregulowanego postępowania mediacyjnego, musi wcześniej dojść do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Wzór nr 6 - 13.7 KB

Postanowienie o wysokości kosztów mediacji

Zgodnie z art. 264 KPA organ administracji publicznej, niezwłocznie po doręczeniu protokołu z przebiegu mediacji, wydaje postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów mediacji, od którego mogą wnieść zażalenie osoby zobowiązane do ich poniesienia.

Wzór nr 7 - 13.8 KB

Postępowanie o zakończeniu mediacji

Skierowanie sprawy do mediacji odracza termin na rozpatrzenie sprawy o 2 miesiące z możliwością wydłużenia go o kolejny miesiąc. Ze względu na procesowy charakter tego odroczenia właściwą formą będzie niezaskarżalne postanowienie. Z punktu widzenia sprawnego prowadzenia postępowania stosowne zapisy dotyczące odroczenia rozpatrzenia sprawy powinny znaleźć się w postanowieniu o skierowaniu sprawy do mediacji. Termin odroczenia będzie wówczas biegł od dnia doręczenia postanowienia. Wydłużenie terminu powinno nastąpić na zgodny wniosek wszystkich uczestników mediacji i również w drodze postanowienia. W tym czasie organ powstrzymuje się od podejmowania czynności, a tym bardziej od wydania decyzji. Efekt mediacji może bowiem mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia:

Wzór nr 8 - 13.3 KB

Pozwolenie na budowę

Wzór pozwolenia na budowę obecnie określa załącznik do WnioskiBudR. Będzie on obowiązywał aż do przyjęcia nowego rozporządzenia w tym względzie, z tym że nie będzie ono już określało wzoru pozwolenia na budowę. Decyzja więc będzie musiała być sporządzona zgodnie z ogólnym schematem określonym w art. 107 KPA.

Wzór nr 9 - 22.5 KB

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Od 1.6.2017 r. wprowadzono do postępowań administracyjnych instytucję zrzekania się przez strony postępowania prawa do wniesienia odwołania (art. 127a KPA). Jest ona bardzo chętnie wykorzystywana przez inwestorów, gdyż przyspiesza moment rozpoczęcia budowy. Sprowadza się ona do następującej zasady - z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.

Wzór nr 10 - 13.2 KB


WYKAZ TABEL

Formy zgód budowlanych, wymagany zakres projektu oraz wykaz niezbędnych czynności

Tabela pokazuje sytuacje, w których wraz ze zgłoszeniem wymagany jest tylko PZT z opisem technicznym lub tylko PT.

Tabela nr 1 - 297.3 KB

Porównanie zakresów przedmiotowych poszczególnych części projektu budowlanego

Tabela ukazuje korelacje pomiędzy zawartością dotychczasowych i przyszłych części projektu budowlanego.

Tabela nr 3 - 227.8 KB

Porównanie kompetencji projektanta, projektantów branżowych oraz projektanta sprawdzającego

W tabeli ujęto niespójność i brak konsekwencji w określeniu kompetencji projektanta sprawdzającego oraz projektantów branżowych przy sporządzaniu poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Tabela nr 5 - 202.2 KB

Wykaz aktów prawa miejscowego

Tabela przedstawia akty prawa miejscowego, o charakterze przestrzennym, inne niż plany miejscowe, które organ powinien uwzględnić przy sprawdzaniu projektu budowlanego.

Tabela nr 6 - 123.2 KB

Rodzaje publicznie dostępnych rejestrów zgód budowlanych

Obowiązki upubliczniania informacji, dotyczących czynności organów w związku z wydawaniem zgód budowlanych rozlokowane są w różnych częściach PrBud. Publicznie dostępne portale, na których należy szukać takich informacji, to: RWDZ – rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń budowlanych dostępny na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na internetowych stronach podmiotowych obsługiwanych urzędów (poszczególnych starostw i wojewodów).

Tabela nr 7 - 112.2 KB

Porównanie zakresów przedmiotowych wniosków o udzielenie zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

W ZmPrBud2020 znacznie rozszerzono zakres wymaganych dokumentów, które powinny być złożone wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych.

Tabela nr 8 - 362.2 KB

Schemat postępowania dotyczących procedury wydania pozwoleń na budowę

W tabeli podsumowano wszystkie najważniejsze etapy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę.

Tabela nr 9 - 400.7 KB

Porównanie zakresów zmian istotnych i nieistotnych projektu budowlanego

W ZmPrBud2020 w sposób odmienny od obecnego ustalono kryteria kwalifikujące zmiany w projekcie budowlanym jako istotne lub nieistotne. Wprowadzone zapisy są łatwiejsze w interpretacji, co z pewnością wpłynie korzystnie efektywność procesów inwestycyjnych.

Tabela nr 10 - 375.5 KB