Kompleksowa oferta materiałów omawiających zmiany z 4 lipca 2019 r.

Szybko reagujemy na zmiany w prawie!

Reforma z 4 lipca 2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków!

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 • organizacji postępowania w sprawach cywilnych – poprzez: wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz większego rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z: przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron, które to instrumenty mają doprowadzić do rozstrzygnięcia przez sąd sprawy na pierwszej rozprawie,
 • zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych – na pełnomocników procesowych nałożono bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia,
 • precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić,
 • zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie,
 • odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych,
 • uzasadniania wyroków z urzędu – poprzez wprowadzenie reguły uzasadniania wyroków wyłącznie na wniosek złożony przez stronę lub jej pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami związanymi z terminem do złożenia takiego wniosku i jego kosztami,
 • możliwości wydania wyroku zaocznego w sytuacji braku zainteresowania sprawą przez stronę lub jej pełnomocnika procesowego,
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia: pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia,
 • wprowadzenia szczególnego, szybkiego trybu postępowania w odniesieniu do pozwów oczywiście bezzasadnych, co wpłynie na lepszą organizację pracy sądów,
 • postępowania apelacyjnego w zakresie: kontroli formalnej apelacji przez sąd odwoławczy, treści apelacji, postępowania dowodowego przed sądem apelacyjnym, wnoszenia apelacji od wyroku wydanego po wniesieniu powództwa oczywiście bezzasadnego,
 • komunikacji sądu ze stronami i ich pełnomocnikami procesowymi poprzez: wskazówki sądu dla stron, uprzedzenie o podstawie prawnej przez sąd, dodatkowe możliwości obciążenia kosztami procesu np. poprzez nałożenie opłaty od rozszerzenia powództwa oraz odsetek od kosztów procesu, a także usprawnienie systemu doręczeń,
 • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej,
 • możliwości korzystania przez stronę i ich pełnomocników procesowych z zarzutu potrącenia w sprawach cywilnych,
 • wprowadzenia systemu „zażaleń poziomych” rozpoznawanych przez inny skład sądu niż sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie oraz wydawania postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym,
 • zasad dochodzenia roszczeń z umów ustalonych w KC poprzez dopuszczenie możliwości wytoczenia powództwa przed sądem wykonania umowy i doprecyzowania definicji miejsca wykonania umowy,
 • dochodzenia przez konsumentów swych praw przed sądem przez wyłączenie możliwości wnoszenia powództw według właściwości przemiennej sądu,
 • poszerzenia kompetencji referendarzy sądowych poprzez umożliwienie im wykonywania czynności także w sądach apelacyjnych oraz wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Komentarze
Pakiet wiedzy w jednym tomie
Autor: prof. USz dr hab. r.pr. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński †
 • jednotomowy komentarz do całego KPC liczący ponad 2200 stron,
 • zawiera dwustan prawny,
 • omawia nowe obowiązki nałożone na pełnomocników procesowych,
 • wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPC w praktyce,
 • Autorzy praktycy łączący wieloletnią pracę naukową z praktyką zawodową.
296,65 zł
Sędziowski komentarz dla praktyków
Redakcja: SSN dr hab. Tomasz Szanciło
 • dwutomowy komentarz do całego KPC autorstwa 24 sędziów,
 • ponad 4 000 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • dwustan prawny oraz fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej orzecznictwo,
 • omówienie konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego.
381,65 zł
Komentarze wielotomowe
Redakcja: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski

Trzytomowy komentarz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi stosowania dotychczasowych i nowych przepisów.

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Najbardziej szczegółowy komentarz na rynku, uwzględniający również potrzeby komorników i notariuszy.

Zbiory ustaw
Zbiór 15 aktów prawa cywilnego
 • stan prawny: styczeń 2020 r.
 • zawiera dwustan prawny – pogrubienie zmian oraz artykułów w podwójnym stanie prawnym,
 • rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw,
 • registry - wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie,
 • praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą,
 • dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze.
65,55 zł
Edycja cywilna - Zobacz nowe wydanie
Metodyki
Metodyka dla sędziów i pełnomocników
Redakcja: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania,
 • ok. 170 wzorów pism sądowych i procesowych z komentarzami,
 • najnowsze orzecznictwo, schematy oraz problematyka kosztów
169,15 zł
160,55 zł
Komentarze do zmian
Pierwszy na rynku komentarz do zmian
Autor: adwokat Stefan Jaworski
 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie przepisów z punktu widzenia pełnomocnika procesowego,
 • zawiera elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.
126,65 zł
Omówienie zmian ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postępowania cywilnego.
Redakcja: prof. dr hab. SSA Jacek Gołaczyński, prof. UO dr hab. r.pr. Dariusz Szostek
 • zawiera dwustan prawny,
 • wskazuje aspekty związane z elektronizacją postępowania cywilnego,
 • wyjaśnia stosowanie nowych przepisów z perspektywy sędziego i pełnomocnika procesowego.
143,65 zł
Komentarze tematyczne
126,65 zł
143,65 zł
179,55 zł
160,55 zł
160,55 zł
Polecamy również
211,65 zł
109,65 zł
55,25 zł
58,65 zł
25,42 zł
Szkolenia
Dogodna lokalizacja:
Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Poznań
Doświadczona kadra prelegentów, m.in:
SSR dr Łukasz Zamojski, adw. dr hab. Robert Kulski, SSR Artur Żuk, SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński czy SSO Grzegorz Karaś
Różne typy szkoleń:
szkolenia 1-dniowe, szkolenia 2-dniowe oraz konferencje