Szybko reagujemy na zmiany w prawie!

Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 5.10.2019 r. Zmianie ulega 101 przepisów Kodeksu postępowania karnego!

Reforma usprawnia postępowanie w sprawach karnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy karne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sędziów oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków!

Zmiany wprowadzone przez Reformę KPK 2019 obejmują następujące płaszczyzny:

 • rezygnacja ze zbędnych formalizmów procesowych i przyspieszenie postępowania (na różnych jego etapach) poprzez: selekcję świadków do przesłuchania, wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej, uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania, możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia na posiedzeniu jawnym, jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie zjawił; wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków,
 • przeciwdziałanie obstrukcji procesowej poprzez: możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego, brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych, wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu,
 • wprowadzanie ułatwień związanych z udziałem w postępowaniu dla jego uczestników – w tym wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego poprzez: wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o cofnięciu wniosku o ściganie i wprowadzenie procedury subsydiarnego akt oskarżenia,
 • postępowanie odwoławcze poprzez modyfikację przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy, doprecyzowania zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków, ograniczenia zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu, ograniczenia zakresu zakazu ne peius,
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia poprzez dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem,
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia poprzez: uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania, uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa,
 • szersze zabezpieczenie interesu społecznego poprzez ustawowe wskazanie oskarżyciela jako podmiotu zobowiązanego do uzyskania wniosku o ściganie, rozszerzenie nałożonego na prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu jurysdykcyjnym) obowiązku sygnalizacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.
Zbiory ustaw
Zbiór 16 aktów prawa karnego
 • stan prawny: 15 lipca 2020 r.
 • zawiera dwustan prawny – pogrubienie zmian oraz artykułów w podwójnym stanie prawnym,
 • registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie,
 • rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw,
 • praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą,
 • dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.
65,55 zł
14,16 zł
23,66 zł
41,65 zł
Komentarz do zmian
Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r.
Autor: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, dr Piotr Karlik
 • szczegółowo komentuje przepisy, które uległy zmianie,
 • wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie przepisów z punktu widzenia sędziego i pełnomocnika procesowego,
 • zawiera elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.
126,65 zł
Komentarze
Pakiet wiedzy w jednym tomie
Redakcja: SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 • jednotomowy komentarz do całego KPK liczący ponad 2000 stron,
 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPK w praktyce,
 • omawia zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb praktyki.
296,65 zł
Sędziowski komentarz dla praktyków
Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz
 • dwutomowy komentarz do całego KPK liczący ponad 3500 stron,
 • wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • dwustan prawny oraz fundamentalne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo,
 • omawia konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego i pełnomocnika procesowego
381,65 zł
Metodyki
Must have dla prokuratora
Autor: PPG w st. spoczynku Zdzisław Brodzisz
 • praktyczna analiza metodyki pracy prokuratora, przydatna również z perspektywy pełnomocników procesowych oraz sędziów,
 • wskazówki postępowania w określonych sytuacjach procesowych,
 • najczęściej popełniane błędy w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przed sądem I instancji.
160,65 zł
143,65 zł
Komentarze tematyczne
152,15 zł
126,65 zł
152,15 zł
169,15 zł