Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej

Rozbudowana baza wzorów pism, zarządzeń i decyzji, powstała na potrzeby funkcjonowania OPS w okresie epidemii koronawirusa.

1. Zarządzenie w zakresie organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej w związku ze stanem epidemii wydane na podstawie OgrEpidemiiR

Przykład zarządzenia o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, jakie podejmuje kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Wzór - 13 KB

2. Zarządzenie organizacyjne w przedmiocie wprowadzenia pracy rotacyjnej

Wdrożenie systemu pracy rotacyjnej w ośrodku pomocy społecznej na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Wzór - 13.5 KB

3. Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Praca zdalna nie musi wiązać się z wprowadzeniem systemu rotacyjnego w całym ośrodku pomocy społecznej. Może dotyczyć konkretnego pracownika. Wskazane jest, aby polecenie wykonywania pracy zdalnej zostało wydane na piśmie.

Wzór - 12.7 KB

4. Zarządzenie w przedmiocie sposobu wykonywania pracy zdalnej w ośrodku pomocy społecznej

Szczegóły organizacyjne i techniczne sposobu wykonywania pracy zdalnej w OPS.

Wzór - 13.5 KB

5. Zarządzenie organizacyjne w przedmiocie wyłączenia stosowania niektórych postanowień polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Przykład zapisów dotyczących zawieszenia na czas epidemii zasad polityki bezpieczeństwa danych osobowych i postępowania z dokumentacją zawierających dane osobowe podczas pracy zdalnej.

Wzór - 12.8 KB

6. Oświadczenie pracownika w przedmiocie zabezpieczenia danych osobowych wykorzystywanych w trakcie pracy zdalnej

Przykładowe oświadczenie pracownika OPS, który zabiera ze sobą dokumenty w formie papierowej poza siedzibę ośrodka pomocy społecznej. Takie oświadczenie jest jednocześnie zobowiązaniem pracownika  do zachowania i zapewnienia poufności tych dokumentów oraz zawartych w nich danych.

Wzór - 12.3 KB

7. Zarządzenie organizacyjne w sprawie sposobu ustalania sytuacji osobistej i majątkowej stron postępowania zamiast wywiadu środowiskowego

Zarządzenie informujące o odwołaniu przeprowadzania rodzinnego wywiady środowiskowego w formie bezpośredniej, a jedynie telefonicznej.

Wzór - 13.3 KB

8. Protokół z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (potwierdzenie aktualności danych)

Opis co powinien zawierać protokół z rozmowy telefonicznej mający na celu potwierdzenie danych.

Wzór - 13.2 KB

9. Protokół z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (pozyskanie pełnych danych od strony)

Opis co powinien zawierać protokół z rozmowy telefonicznej mający na celu pozyskanie dodatkowych danych.

Wzór - 13.4 KB

10. Zarządzenie organizacyjne w przedmiocie wyłączenia stosowania niektórych postanowień polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Przykład zapisów zawieszających zasady polityki bezpieczeństwa podczas przeprowadzania przez pracowników OPS wywiadów środowiskowych w formie telefonicznej.

Wzór - 12.8 KB

11. Notatka do akt sprawy potwierdzająca przesłanie elektronicznej kopii dokumentów

Przykładowa notatka jaką należy sporządzić w celu potwierdzenia przesłania dokumentów w formie elektronicznej.

Wzór - 12.7 KB

12. Wniosek o udzielenie informacji przez pracodawcę

Przykład wniosku, w którym OPS zwraca się do pracodawcy o udzielenie danych pracownika, jakie mogą być istotne podczas toczącego się postępowania administracyjnego.

Wzór - 14 KB

13. Notatka z rozmowy telefonicznej z osobą korzystającą ze stałych form wsparcia

Przykładowe zapisy jakie powinny się znaleźć w notatce po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej przez pracownika socjalnego z osobą pobierającą zasiłek stały.

Wzór - 12.9 KB

14. Decyzja o zwolnieniu z odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana na podstawie art. 51b ust. 6 PomSpołU

Przykład decyzji informującej o zwolnieniu z odpłatności na podstawie art. 51b ust. 6 PomSpołU co jest stwierdzeniem wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 64 PomSpołU.

Wzór - 17.1 KB

15. Wniosek o zwolnienie z odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przykład wniosku dotyczącego zwolnienia z odpłatności za świadczone usługi w związku z zamknięciem ośrodka wsparcia.

Wzór - 12.6 KB

16. Protokół z ustnego przyjęcia wniosku o zwolnienie z odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przykładowy zapis protokołu uwzględniający obecną sytuację gdzie dopuszczalna jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ustnej (telefonicznie).

Wzór - 13.5 KB

17. Decyzja o zwolnieniu z odpłatności za usługi świadczone w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydana na podstawie art. 15d ust. 4 KoronawirusU

Przykład zapisów decyzji wydanej na podstawie art. 15d ust. 4 KoronawirusU. Przepis ten stanowi, że w przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi osoby ponoszące odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwalnia się na ich wniosek z odpłatności za okres niekorzystania z tych usług w związku z zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności tych ośrodków bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wzór - 16.7 KB

18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z odpłatnością za usługi świadczone w dziennym domu pobytu

Zapis informujący o wszczęciu z urzędu postępowania w dotyczącego ustalenia wysokości nieuiszczonej opłaty za pobyt np. w Dziennym Domie Pomocy oraz zasadności odstąpienia od żądania zwrotu przedmiotowej opłaty.

Wzór - 13.3 KB

19. Decyzja o zwolnieniu z odpłatności za usługi świadczone w dziennym domu pobytu

Przykład decyzji o odstąpieniu od z odpłatności za usługi świadczone w dziennym domu pobytu z uwagi na wystąpienie szczególnych uzasadnionych okoliczności.

Wzór - 16.8 KB

20. Wniosek o potwierdzenie faktu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Przykładowe zapisy wniosku gdy OPS występują do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności z zapytaniami dotyczącymi przedłużenia ważności orzeczeń wydanych w stosunku do stron postępowania.

Wzór - 13.6 KB

21. Wniosek strony o przyznanie zasiłku stałego w związku z wydłużeniem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wzór wniosku jakie składa osoba zainteresowana przyznaniem zasiłku stałego posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W związku ze stanem epidemii ważność orzeczenia uległo przedłużeniu.

Wzór - 12.6 KB

22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego

Przykład zapisu o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku stałego w zakresie dotyczącym okresu, na jaki zasiłek został przyznany.

Wzór - 13.6 KB

23. Adnotacja o odstąpieniu od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu na podstawie art. 10 § 2 KPA

Przykład notatki w związku z koniecznością niezwłocznego wydania decyzji, aby zapewnić stronie ciągłość prawa do zasiłku stałego, procedura została skrócona, dlatego strona nie brała czynnego w niej udziału.

Wzór - 12.8 KB

24. Decyzja zmieniająca termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

Przykład sytuacji gdy wydanie decyzji zmieniającej termin obowiązywania decyzji dotyczącej zasiłku stałego z uwagi na przedłużenie ważności orzeczenia kwestią problematyczną jest sposób określenia daty końcowej przedłużonej decyzji. Dlatego warto wydać decyzję na czas nieokreślony, a w momencie utraty ważności przedłużonego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – czy to wskutek zakończenia stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego), czy wydania nowego orzeczenia, czy wreszcie ewentualnego uchylenia przepisu art. 15h ust. 1 KoronawirusU – organ uchyli decyzję i ewentualnie wyda nową decyzję o przyznaniu pomocy (zapis wzoru), już na podstawie nowego orzeczenia.

Wzór - 17 KB

25. Wniosek o zmianę decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny w zakresie terminu jej obowiązywania

Przykład wniosku o zmianę decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny w związku z faktem przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas trwania epidemii.

Wzór - 12.4 KB

26. Decyzja zmieniająca termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

Przykład wniosku zmieniającego termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z faktem przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas trwania epidemii.

Wzór - 16.9 KB

27. Decyzja zmieniająca termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku dla opiekuna

Przykład wniosku zmieniającego decyzję o terminie obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku dla opiekuna w związku z faktem przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas trwania epidemii.

Wzór - 17 KB

28. Decyzja zmieniająca termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przykład wniosku zmieniającego termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z faktem przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas trwania epidemii.

Wzór - 16.5 KB

29. Decyzja zmieniająca termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przykład wniosku zmieniającego termin obowiązywania decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z faktem przedłużenia ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas trwania epidemii.

Wzór - 16.8 KB

30. Zarządzenie organizacyjne w sprawie zawieszenia wykonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także ocen rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka

Przykład wzoru, w którym przywołano podstawę prawną do odwołania wykonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także oceny rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Wzór - 12.5 KB