Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowegoWzór Nr 1. Sprawozdanie Rb-Z

Wzór przykładowo wypełnionego kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie Rb-Z - 272.6 KB

Wzór Nr 2. Sprawozdanie Rb-UZ

Wzór przykładowo wypełnionego rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sprawozdanie Rb-UZ - 261.2 KB

Wzór Nr 3. Sprawozdanie Rb-N

Wzór przykładowo wypełnionego kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Sprawozdanie Rb-N - 257.6 KB

Wzór Nr 4. Sprawozdanie Rb-ZN

Wzór przykładowo wypełnionego kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Sprawozdanie Rb-ZN - 252.8 KB