Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

Baza wzorów pism, zarządzeń, decyzji oraz notatek służbowych, związana ze świadczeniami nienależnie pobranymi w pomocy społecznej

Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zastrzeżeniem potrącenia

Przykładowy zapis decyzji administracyjnej przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wzór Nr 1 - 14.2 KB

Decyzja w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego i nakazania jego zwrotu

Decyzja administracyjna dotyczące cofnięcia stypendium szkolnego oraz informująca o zasadach jego zwrotu

Wzór Nr 2 - 14.1 KB

Decyzja w przedmiocie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Decyzja administracyjna dotycząca nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i procedury jego zwrotu

Wzór Nr 3 - 14.2 KB

Decyzja w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start

Decyzja administracyjna dotycząca nienależnie pobranego świadczenia dobry start i procedury jego zwrotu

Wzór Nr 4 - 14.7 KB

Decyzja w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

Decyzja administracyjna dotycząca nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej i procedury jego zwrotu

Wzór Nr 5 - 14.8 KB

Decyzja w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego i żądania jego zwrotu

Decyzja administracyjna dotycząca stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego oraz żądania jego zwrotu

Wzór Nr 6 - 14.9 KB

Decyzja w przedmiocie uchylenia zasiłku stałego z uwagi na utratę prawa do świadczenia

Decyzja administracyjna dotycząca stwierdzenia uchylenia zasiłku stałego

Wzór Nr 7 - 14.1 KB

Decyzja w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależne pobrane i żądania jego zwrotu

Decyzja administracyjna dotycząca uznania świadczenia rodzinnego za nienależne pobrane oraz żądania jego zwrotu

Wzór Nr 8 - 14 KB

Decyzja w przedmiocie uznania zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane

Decyzja administracyjna dotycząca uznania zasiłku rodzinnego za nienależnie pobrane

Wzór Nr 9 - 14.1 KB

Decyzja w przedmiocie żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego

Decyzja administracyjna dotycząca żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego

Wzór Nr 10 - 13.9 KB

Notatka stwierdzająca fakt przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

Notatka służbowa informująca o przedawnieniu roszczenia i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Wzór Nr 11 - 12.7 KB

Pozew o zapłatę świadczenia nienależnego

Wzór pozwu w imieniu gminy o zapłatę świadczenia nienależnego

Wzór Nr 12 - 15.6 KB

Upomnienie w przedmiocie spłaty świadczenia nienależnie pobranego

Wzór upomnienia dotyczące spłaty świadczenia nienależnie pobranego w tym uregulowania spłaty odsetek

Wzór Nr 13 - 13.1 KB

Wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego

Wzór wezwania do zwrotu świadczenia nienależnego w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Wzór Nr 14 - 13.6 KB

Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środ. - ustalenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Wzór wniosku o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Wzór Nr 15 - 13.4 KB

Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środ. -ustalenie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

Przykład wniosku o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustalenie nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego

Wzór Nr 16 - 13.2 KB

Wniosek o wypłatę należności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wzór wniosku o dokonanie potrącenia równowartości zasiłku stałego ze świadczenia rentowego

Wzór Nr 17 - 13.1 KB

Wniosek o wypłatę świadczeń z rachunku bankowego zmarłego świadczeniobiorcy

Wzór wniosku o zwrot środków pieniężnych z rachunku bankowego zmarłego świadczeniobiorcy

Wzór Nr 18 - 13 KB

Zawiadomienie o potrąceniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Przykładowy zapis zawiadomienia o potrąceniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Wzór Nr 19 - 13.8 KB

Zawiadomienie o potrąceniu świadczeń wychowawczych ze świadczenia dobry start

Przykładowy zapis zawiadomienia o potrąceniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start

Wzór Nr 20 - 14 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczenia dobry start

Przykładowy zapis zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczenia dobry start

Wzór Nr 21 - 13.6 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń rodzinnych

Przykładowy zapis zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń rodzinnych

Wzór Nr 22 - 13.9 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń wychowawczych

Przykładowy zapis zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia nienależnego charakteru świadczeń wychowawczych

Wzór Nr 23 - 13.5 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przykładowy zapis zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia nienależnego charakteru świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wzór Nr 24 - 13.1 KB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń z pomocy społecznej

Przykładowy zapis zawiadomienia o wszczęciu postępowania w zakresie ustalenia nienależnego charakteru świadczeń z pomocy społecznej

Wzór Nr 25 - 13.4 KB

Decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane z uwagi na upływ terminu na jej wydanie

Przykładowy zapis decyzji administracyjnej dotyczącej umarzenia postępowanie w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane z uwagi na upływ terminu na jej wydanie

Wzór Nr 26 - 14 KB

Notatka w przedmiocie bezskuteczności i bezcelowości dalszych działań windykacyjnych

Przykładowy zapis notatki służbowej dotyczącej bezskuteczności i bezcelowości dalszych działań windykacyjnych

Wzór Nr 27 - 13 KB

Decyzja o rozłożeniu na raty należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

Przykład zapisu treści decyzji administracyjnej dotyczącej rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

Wzór Nr 28 - 14.7 KB

Decyzja ustalająca nienależnie pobrane świadczenie z pomocy społecznej wraz z odstąpieniem od żądania jego zwrotu

Przykład zapisu treści decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia nienależnie pobranych świadczenie z pomocy społecznej wraz z odstąpieniem od żądania jego zwrotu

Wzór Nr 29 - 15.1 KB

Decyzja w przedmiocie odmowy zastosowania ulgi w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego

Przykład zapisu treści decyzji administracyjnej dotyczącej odmowy zastosowania ulgi w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego

Wzór Nr 30 - 14.3 KB

Decyzja w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

Zapis treści decyzji administracyjnej dotyczącej odroczenia terminu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

Wzór Nr 31 - 14.5 KB

Decyzja w przedmiocie odroczenia terminu zwrotu świadczenia dobry start

Przykładowa decyzja administracyjna dotyczącej odroczenia terminu zwrotu świadczenia dobry start

Wzór Nr 32 - 14.1 KB

Decyzja w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przykładowa decyzja administracyjna dotyczącej rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wzór Nr 33 - 14.5 KB

Decyzja w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

Przykładowa decyzja administracyjna dotyczącej umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

Wzór Nr 34 - 14.3 KB

Decyzja w przedmiocie ustalenia nienależnego stypendium szkolnego oraz odstąpienia od żądania jego zwrotu

Przykładowy zapis decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia nienależnego stypendium szkolnego oraz odstąpienia od żądania jego zwrotu

Wzór Nr 35 - 14.4 KB

Wniosek pracownika socjalnego o zastosowanie ulgi w spłacie należności

Wzór wniosku jaki pracownik socjalny złożył o zastosowanie ulgi w spłacie należności

Wzór Nr 36 - 13 KB