Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych


Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Wzór sprawozdania zawierający poszczególne jego elementy

Wzór - 325.5 KB

Tabele w zakresie informacji dodatkowych

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Tabela I - 30 KB

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Tabela I - 28.5 KB

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Tabela I - 26.5 KB

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela I - 29.5 KB

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela I - 29.5 KB

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela I - 26.5 KB

Wyszczególnienie wartości rynkowej grup rodzajowych środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela I - 26.5 KB

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela I - 26.5 KB

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela I - 21 KB

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela I - 21 KB

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – tabela uproszczona

Tabela I - 26 KB

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela I - 21 KB

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela I - 27 KB

Tabela II - 28 KB

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela I - 27 KB

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela I - 29 KB

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela I - 29 KB

Dane o stanie rezerw

Tabela I - 28.5 KB

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela I - 26.5 KB

Wyszczególnienie zobowiązań z tytułu leasingu

Tabela I - 26.5 KB

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela I - 20.5 KB

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela I - 27.5 KB

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela I - 26.5 KB

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela I - 27 KB

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela I - 26.5 KB

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela I - 26.5 KB


Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela I - 27 KB

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela I - 21.5 KB


Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela I - 28 KB

Wzory w zakresie inwentaryzacji

Wniosek o wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Wzór - 25.5 KB

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Wzór - 28 KB

Instrukcja inwentaryzacyjna

Wzór - 126.5 KB

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo-okolicznościowej)

Wzór - 45 KB

Harmonogram inwentaryzacji rocznej

Wzór - 43 KB

Ewidencja arkuszy spisów z natury

Wzór - 35.5 KB

Polecenie przeprowadzenia spisu z natury

Wzór - 24.5 KB

Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej przed inwentaryzacją

Wzór - 27.5 KB

Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej po inwentaryzacji

Wzór - 25 KB

Oświadczenia

Wzór - 25.5 KB

Arkusz spisu z natury

Wzór - 47 KB

Protokół z przeprowadzonego szkolenia zespołu spisowego

Wzór - 31 KB

Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury

Wzór - 28 KB

Sprawozdanie zespołu spisowego

Wzór - 26 KB

Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych

Wzór - 42.5 KB

Protokół inwentaryzacji kasy

Wzór - 26.5 KB

Zbiorczy protokół weryfikacji aktywów i pasywów

Wzór - 36.5 KB

Protokół weryfikacji danych księgowych odpowiednimi dokumentami

Wzór - 26.5 KB

Protokół komisji inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji

Wzór - 29.5 KB

Potwierdzenie salda

Odcinek A

Wzór - 34.5 KB

Odcinek B

Wzór - 35 KB