Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Sprawozdanie finansowe w arkuszu excel

Dla podmiotów niepracujących na spójnym oprogramowaniu (np. systemy ERP) może być trudne uzgodnienie danych pomiędzy sprawozdaniem a danymi w księgach rachunkowych. Aby ułatwić takim jednostkom to zadanie, poniżej opisano raporty w Excelu zasilane danymi z JPK_KR, dzięki którym można sporządzić bilans i rachunek wyników według załączników Nr 1, 4, 5 i 6 do rachunku.

Wzór I - 2.8 MB

Decyzja kierownika jednostki w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Właściwa instrukcja inwentaryzacyjna stanowi załącznik do decyzji kierownika jednostki. Do tej instrukcji dołączone są wzory podstawowych dokumentów inwentaryzacyjnych – począwszy od decyzji prezesa zarządu w sprawie inwentaryzacji, a skończywszy na protokole komisji inwentaryzacyjnej sporządzonym na zakończenie inwentaryzacji.

Wzór II - 24.5 KB

Instrukcja inwentaryzacyjna

Instrukcja inwentaryzacyjna jest wprowadzana najczęściej zarządzeniem kierownika jednostki i składa się z 14 paragrafów. Do instrukcji dołączane są wzory podstawowych dokumentów inwentaryzacyjnych – począwszy od decyzji kierownika w sprawie inwentaryzacji, a skończywszy na protokole (sprawozdaniu) komisji inwentaryzacyjnej sporządzanym na zakończenie inwentaryzacji. Instrukcja inwentaryzacyjna ma pomóc w przeprowadzeniu inwentaryzacji, organizacji poszczególnych czynności, doborze właściwych metod inwentaryzacji.

Wzór III - 120.5 KB

Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo-okolicznościowej)

Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zawiera:

Wzór IV - 45 KB

Harmonogram przeprowadzenia inwentaryzacji

Niezbędnymi elementami harmonogramu przeprowadzania inwentaryzacji są m.in.: ustalenie terminów spisowych dla każdego z inwentaryzowanych składników majątku, wskazanie zespołów spisowych, ustalenie stanów poszczególnych aktywów i pasywów oraz przekazanie arkuszy spisowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, ich rozliczenie i zatwierdzenie w kontekście czasowym. Harmonogram inwentaryzacji sporządza się zazwyczaj dla jednego cyklu inwentaryzacji (rocznego lub kilkuletniego).

Wzór V - 34 KB

Ewidencja arkuszy spisu z natury

Arkusz spisu z natury powinien zawierać liczbę, numery oraz niezbędne daty dotyczące arkuszy wydanych, zwróconych oraz przekazanych do wyceny i rozliczenia w komórce księgowości. W ewidencji druków ścisłego zarachowania, jakimi są arkusze spisu z natury, znajdują się także pokwitowania ich odbioru.

Wzór VI - 35 KB

Polecenie przeprowadzenia spisu z natury

Polecenie przeprowadzenia spisu z natury powinno wyznaczać jednoznacznie skład zespołu spisowego oraz pola spisowe, z uwzględnieniem zakresu czasowego, w którym ma zostać przeprowadzony spis. Wystawiane jest ono dla każdego z zespołów spisowych i stanowi dokument uprawniający członków w nim wymienionych do przeprowadzenia spisu na określonym obszarze.

Wzór VII - 24.5 KB

Oświadczenie wstępne osoby odpowiedzialnej materialnie

W przypadku przeprowadzania spisu z natury należy przygotować oświadczenie wstępne osób odpowiedzialnych materialnie, zawierające zapewnienie, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu zasobów, za które odpowiada dana osoba, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo wykazane w dokumentacji przekazanej do działu księgowości. Takie oświadczenie powinno zostać złożone bezpośrednio przed przystąpieniem komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu na obszarze, za który odpowiedzialna jest osoba je składająca.

Wzór VIII - 23 KB

Oświadczenie końcowe osoby odpowiedzialnej materialnie

Po inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury należy złożyć oświadczenie końcowe stwierdzające, że:

To oświadczenie sporządza się bezpośrednio po zakończeniu spisu w obszarze, za który osoba je składająca jest odpowiedzialna. Zarówno oświadczenie wstępne, jak i końcowe jest bardzo przydatne pracodawcy przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń od osoby materialnie odpowiedzialnej.

Wzór IX - 24 KB

Arkusz spisu z natury

Przygotowany arkusz spisu z natury powinien zawierać m.in.: skład zespołu spisowego i osoby obecne przy tym spisie i dokładne oznaczenie czasu, w którym spis został rozpoczęty oraz się zakończył. W trakcie wykonywania czynności spisowych komisja spisowa wpisuje do arkusza ilości poszczególnych składników majątku. Po sporządzeniu arkusza spisu z natury podpisy pod nim składają wszyscy członkowie komisji oraz osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątku w nim ujęte. Każdy arkusz spisowy należy wypełnić bez pozostawiania pustych miejsc – w razie wystąpienia wolnych miejsc należy je zakreślić, aby uniemożliwić dopiski. 

Drobne pomyłki i błędy na arkuszach można poprawiać przez skreślenie dotychczasowej treści (z zachowaniem jej czytelności) oraz dokonanie poprawnego zapisu. Poprawka powinna zostać podpisana przez zespół spisowy i osobę odpowiedzialną za inwentaryzowane aktywo. Obok poprawki należy również umieścić datę jej dokonania. W przypadku konieczności naniesienia większych poprawek należy skreślić błędny zapis, a następnie dokonać poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza. Członkowie zespołu spisowego powinni podpisać się w miejscu skreślenia oraz wskazać pozycję, pod którą figuruje poprawny zapis. Niedopuszczalne jest stosowanie poprawek z użyciem korektorów czy poprzez zamazanie, które uniemożliwia odczytanie pierwotnego zapisu. Na arkuszu spisu z natury powinno się znaleźć miejsce na wycenę danego składnika aktywów i wskazanie z imienia i nazwiska osoby, która dokonywała wyceny.

Wzór X - 42 KB

Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury

To sprawozdanie powinno odnosić się do:

Komisja spisowa może zawrzeć w tym dokumencie także wnioski odnoszące się do lepszego zabezpieczenia aktywów firmy.

Wzór XI - 27.5 KB

Sprawozdanie zespołu spisowego

Sprawozdania z przebiegu spisu powinny zostać sporządzone oddzielnie przez każdy z zespołów spisowych. Oprócz elementów analogicznych do sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej poszczególne zespoły spisowe w swoich sprawozdaniach zawierają rozliczenie z liczby arkuszy inwentaryzacyjnych pobranych, wykorzystanych, anulowanych oraz zwróconych. Te dane muszą być zgodne z ewidencją arkuszy spisu z natury i podlegają kontroli osoby zajmującej się ewidencją druków ścisłego zarachowania.

Wzór XII - 26 KB

Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych

Ten protokół powinien umożliwić jasne ustalenie zakresu uszkodzeń lub zniszczeń. Zamieszcza się w nim wartość aktywu po deprecjacji. Przyczyny uszkodzeń czy zniszczeń wymienia się przy każdym z przecenionych składników majątku. Ten dokument jest sporządzany i podpisywany przez komisję powołaną do wyceny niepełnowartościowych składników majątku. Podpisy oraz ewentualne uwagi składają również osoby materialnie odpowiedzialne za przecenione składniki majątku.

Wzór XIII - 34 KB

Protokół inwentaryzacji kasy

Ten protokół zawiera odniesienia do składu komisji inwentaryzacyjnej i jej szczegółowych ustaleń, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zabezpieczeń, gdy chodzi o przechowywanie i magazynowanie kasy. W protokole inwentaryzacyjnym znajduje się nie tylko spis będących w kasie banknotów, monet i innych wartości pieniężnych, lecz także druków ścisłego zarachowania (KP, KW, RK). W przypadku stwierdzenia niedoborów lub nadwyżek w protokole znajduje się ich opis wraz z domniemanymi przyczynami. Oprócz członków zespołu spisowego pod protokołem swój podpis umieszcza także kasjer odpowiedzialny za kasę, której dotyczy ten spis.

Wzór XIV - 26.5 KB

Zbiorcze zestawienie weryfikacji aktywów i pasywów

Podsumowaniem działalności komisji inwentaryzacyjnej jest zbiorczy protokół weryfikacji aktywów i pasywów. Sporządza się go po zakończeniu spisu z natury i wycenie składników majątku nim objętych. Zawiera on wykaz elementów aktywów i pasywów, zweryfikowany określonymi technikami księgowymi (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja dokumentowa).

Wzór XV - 39.5 KB

Protokół na zakończenie inwentaryzacji

Ten protokół pozwala na ustalenie rzeczywistych niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz zakresu możliwych kompensat. Jest on zbiorczym zestawieniem zawierającym zestawienie niedoborów i nadwyżek ze wszystkich arkuszy spisowych. Powinna zostać w nim opisana każda z różnic inwentaryzacyjnych wraz z jej przyczyną oraz propozycją jej rozliczenia (ujęcia w księgach rachunkowych). W protokole na zakończenie inwentaryzacji konieczne jest wskazanie opinii członków komisji inwentaryzacyjnej, głównego księgowego i radcy prawnego. Po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki (po uprzednim wprowadzeniu przez niego ewentualnych zmian czy zapoznaniu się dodatkowo z opinią księgowego lub radcy prawnego) protokół jest podstawą do rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Wzór XVI - 31.5 KB


Sprawdź publikację ↓