Bestseller

Polski Ład - praktyczna analiza zmian

Promocyjna cena 40% taniej
 • 77,40 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  40% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczna analiza regulacji i rozwiązań związanych z Polskim Ładem. Poradnik zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w podatkach, prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości, zawiera zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów... więcej ›

Opis książki

Praktyczna analiza najważniejszych regulacji i rozwiązań związanych z tzw. Polskim Ładem.

Prezentowany poradnik łączy w sobie wiedzę prawniczą i praktyczną, a w szczególności aktualne informacje i główne rozwiązania dotyczące zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2022 roku w wyniku tzw. Polskiego Ładu. Publikacja ma na celu uporządkować tematykę i wskazać ścieżkę postępowania, szczególnie dla: pracodawców i zleceniodawców (płatników składek, płatników zaliczki na PIT), pracowników, zleceniobiorców, samozatrudnionychosób korzystających z ulg podatkowych.

W związku z uchwaleniem 29 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Czytelnicy w prezentowanej publikacji znajdą informacje z następującego zakresu:

 • prawa podatkowego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy.

Ważną częścią publikacji jest opis najnowszych zmiany w ustawach:

 • z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednym z kluczowych zagadnień opisanych w publikacji jest określenie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz objęcie składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z tzw. Polskim Ładem w tym  m.in. o kwestie dotyczące:

 • zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników po 1 stycznia 2022 roku,
 • zmian dla zleceniobiorców,
 • prawa do skorzystania z ulg i zwolnień (0% PIT dla młodych, 0% dla rodzin 4+ 0% dla osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują),
 • zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, 
 • możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej,
 • procedur administracyjnych i terminów realizacji obowiązków podatników i płatników.

Opracowanie przybliży czytelnikowi aktualne regulacje i pozwoli na przygotowanie się na ewentualne kontrole. Dzięki wiedzy zawartej w publikacji wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa przez:

 • unikalny zestaw informacji skoncentrowany na tematyce podatkowo-składkowej,
 • zbiór praktycznych rozwiązań w postaci gotowych przykładów,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Przygotowany Poradnik głównie skierowane jest do pracowników działów kadr, płac, finansów oraz innych zaangażowanych w procesy kadrowe w organizacji.

Tylko w prezentowanej publikacji znajdują się zebrane w jednym miejscu najważniejsze kwestie dotyczące:

 • zmian w obszarze PIT,
 • zasad rozliczania składki zdrowotnej,
 • prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej,  
 • czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.

Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości związanych z nowymi regulacjami w obszarze składek i podatników w tym  m.in. o kwestie dotyczące:

 • W jaki sposób opodatkowane i oskładkowane zostaną dochody pracowników od 1 stycznia 2022 roku?
 • Jakie formy opodatkowania są możliwe do wybrania dla podatników?
 • Z jakich ulg będą mogli skorzystać podatnicy od 1 stycznia 2022 roku?
 • Jakie terminy będą aktualne dla realizacji obowiązków płatników? 
 • Kto będzie miał prawo skorzystać z kwoty wolnej i II progu podatkowego w 2022 roku?
 • Kto będzie miał prawo skorzystać z niższej składki zdrowotnej?
 • Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
 • W jaki sposób ustalić wynagrodzenie netto pracownika?
 • Kto będzie mógł skorzystać ze świadczeń krótkoterminowych w 2022 roku?
 •  Jakie grupy pracowników będą podlegały szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę?
 • Jakie nowe obowiązki powstają dla pracodawcy, u którego działania kasa zapomogowo-pożyczkowa?

Tylko dzięki naszej publikacji Czytelnik pozna:

 • relacje panujące składką zdrowotną a podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • nowe zasady opłacania składki zdrowotna  dla etatowców, zleceniobiorców oraz samozatrudnionych,
 • możliwości skorzystania z kwoty wolnej w PIT oraz progów podatkowych,
 • możliwości zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • zasady skorzystania z ulgi dla klasy średniej,
 • regulacje wsparcia dla pracowników–rodziców,
 • zasady skorzystania z ulg podatkowych w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zasady skorzystania z abolicji dla szarej strefy,
 • zmiany w obszarze oskładkowanie umów cywilnoprawnych i perspektywę wprowadzenia Jednolitego Kontraktu Zatrudnienia,
 • zmiany w składkach na ubezpieczenia społeczne (w tym ograniczenie korekt i zmiany w zasiłkach),
 • nowe regulacje w zakresie prowadzenia u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • zmiany dla rodziców i work-life balance (w tym wspólne rozliczanie się małżonków oraz szczególną ochronę stosunku pracy).

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zmiany w składce zdrowotnej

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy
 • 3. Składka zdrowotna a PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa)
 • 4. Składka zdrowotna a podatek liniowy
 • 5. Osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • 6. Składka zdrowotna a karta podatkowa
 • 7. Zleceniobiorcy
 • 8. Członkowie zarządów i prokurenci spółek
 • 9. Inne grupy uzyskujące dochody

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kwota wolna w PIT do 30 000 zł
 • 3. II próg podatkowy od 120 000 zł
 • 4. Zasady opodatkowania umów zleceń
 • 5. Przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej
 • 6. Podatek liniowy
 • 7. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • 8. Karta podatkowa

Rozdział III. Ulga dla klasy średniej

 • 1. Ulga rekompensująca
 • 2. Wysokość wynagrodzenia

Rozdział IV. Ulgi i możliwości odliczeń

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu
 • 3. Ulga na dziecko
 • 4. Ulga rehabilitacyjna
 • 5. Ulga termomodernizacyjna
 • 6. Ulga na Internet
 • 7. Ulga na IKZE
 • 8. Darowizny
 • 9. Ulga IP Box i B+R
 • 10. Nowe kategorie wolne od podatku dochodowego
 • 11. Ulga dla członków związków zawodowych
 • 12. Ulga dla samotnych rodziców
 • 13. Ulga na innowacyjnych pracowników
 • 14. Ulga na robotyzację
 • 15. Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne
 • 16. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 • 17. Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków

Rozdział V. Zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych dla seniorów, rodziców co najmniej czworga dzieci i osób powracających z zagranicy

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zerowy PIT dla młodych
 • 3. Zerowy PIT dla seniorów
 • 4. Zerowy PIT dla rodziców co najmniej czworga dzieci
 • 5. Zerowy PIT dla osób powracających z zagranicy

Rozdział VI. Przeciwdziałanie szarej strefie – odpowiedzialność głównie po stronie pracodawcy – abolicja dla osób pracujących na czarno

 • 1. Zagadnienia wstępne
 • 2. Negatywne konsekwencje finansowe dla pracodawcy

Rozdział VII. Oskładkowanie umów cywilnoprawnych, jednolity kontrakt zatrudnienia oraz zachęty dla młodych

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Kody zawodu
 • 3. Rejestr umów o dzieło
 • 4. Oskładkowanie umów zlecenia – likwidacja umów śmieciowych
 • 5. Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
 • 6. Zachęty do pracy dla osób młodych
 • 7. Zachęty do pracy w mniejszych miejscowościach

Rozdział VIII. Zmiany w składkach na ubezpieczenia społeczne

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Zmiany w zasiłkach
 • 3. Ograniczenie korekt i inne zmiany administracyjne
 • 4. JPU_ZUS

Rozdział IX. Kasy zapomogowo-pożyczkowe

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Cel działania i nadzór nad KZP
 • 3. Tworzenie KZP i jej statut
 • 4. Organy KZP
 • 5. Udzielanie pożyczek i zapomóg
 • 6. Ochrona przed zajęciem i egzekucją
 • 7. Przekształcenie dotychczas działających kas w KZP

Rozdział X. Zmiany dla rodziców w ramach Strategii Demograficznej 2040 i dyrektywy Work Life Balance

 • 1. Zagadnienie wstępne
 • 2. Strategia demograficzna 2040
 • 3. Dyrektywa Work Life Balance
  • 3.1. Konsekwencje wprowadzenia dyrektywy Work Life Balance
  • 3.2. Elastyczny charakter zatrudnienia
 • 4. Przygotowanie pracodawców do zmian wynikających z dyrektywy Work Life Balance i Strategii Demograficznej 2040

Rozdział XI. Płaca minimalna w 2022 roku – nowe limity w II i III filarze emerytalnym

 • 1. Zagadnienie wstępne
 • 2. Wynagrodzenie miesięczne i stawka godzinowa
 • 3. Wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 • 4. Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia – nowy limit
 • 5. Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
 • 6. PPK w 2022 roku
  • 6.1. Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK
  • 6.2. Warunki otrzymania dopłaty rocznej w ramach PPK
 • 7. IKE, IKZE, PPE w 2022 roku
  • 7.1. Wzrost limitów i ich wykorzystanie
 • 8. Limit 30-krotności w 2022 roku

Rozdział XII. Akty prawne

 • 1. Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) – wyciąg
 • 2. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) – wyciąg
 • 3. Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – wyciąg

Pliki do pobrania