Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze publicznym. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami + Płyta CD

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka zwiera unikalne wzory w zakresie pełnomocnictw i upoważnień dotyczących: centralizacji VAT, podatków, zamówień publicznych i CUW Działanie każdej JSFP opiera się na delegowaniu kompetencji. Ze względu na mnogość i różnorodność zadań realizowanych w JSFP, wymagane... więcej ›

Opis książki

Książka zwiera unikalne wzory w zakresie pełnomocnictw i upoważnień dotyczących: centralizacji VAT, podatków, zamówień publicznych i CUW

Działanie każdej JSFP opiera się na delegowaniu kompetencji. Ze względu na mnogość i różnorodność zadań realizowanych w JSFP, wymagane jest wprowadzenie podziału zadań i odpowiedzialności. Decydują o tym nie tylko względy pragmatyczne, ale także formalne. Wdrożenie systemu pełnomocnictw i upoważnień w jednostce to dyrektywa, która znalazła odzwierciedlenie w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Kierownik jednostki oraz główny księgowy mogą i powinni korzystać z pomocy odpowiednio pełnomocnika czy osoby upoważnionej. Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie oświadczenia woli i wiedzy w imieniu jednostki składałyby wyłącznie te osoby. W takiej sytuacji kierownik jednostki ma możliwość upoważnienia pracownika do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki czy też wykonywania czynności z zakresu gospodarki finansowej, a skarbnik może upoważnić swojego zastępcę lub pracownika pionu finansowego do kontrasygnaty. Dlatego tak ważne jest właściwe udzielenie stosownych pełnomocnictw i upoważnień, które pozwolą sprawnie i efektywnie wykonywać nałożone przez przepisy prawa zadania.

W związku z tym prezentujemy Państwu książkę"Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze publicznym"

Pełnomocnictwa i upoważnienia chronią kierownika jednostki przed odpowiedzialnością za prowadzenie gospodarki finansowej. W przypadku nieskutecznego powierzenia obowiązków (lub niepowierzenia ich w ogóle), to kierownik będzie odpowiadał za błędy swoich podwładnych. Może to być odpowiedzialność karna, karnoskarbowa, ale przede wszystkim będzie to odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W książce zostały zaprezentowane zasady udzielania pełnomocnictw oraz upoważnienia wraz ze wzorami ponad 50 dokumentów w sprawach dotyczących m.in.:

 • Zamówień publicznych,
 • Pożytku publicznego,
 • Ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • Decyzji administracyjnych i zaświadczeń,
 • Postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • Gospodarki finansowej i finansów publicznych,
 • Dostępu do danych osobowych,
 • Centralizacji rozliczania podatku VAT,
 • Reprezentowania podatnika w postępowaniu podatkowym,
 • Podpisywania deklaracji podatkowych,
 • Zatwierdzania dokumentów do zapłaty i kontrasygnaty,
 • Ochrony danych osobowych,
 • Zaciągania zobowiązań.

Prezentowane II wydanie publikacji zawiera:

 1. zaktualizowane i pogłębione (o praktyczne aspekty) wyjaśnienia do poszczególnych wzorów dokumentów – wiele dotychczas opublikowanych wzorów zyskało szersze omówienie, uwzględniające najnowsze orzecznictwo sądów i organów oraz wskazówki praktyków,
 2. wiele nowych wzorów, które związane są ze zmianami w przepisach.

Zmiany w orzecznictwie dotyczą:

 1. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 2. dekoncentracji kompetencji władczych przez organ administracji publicznej,
 3. ochrony danych osobowych,
 4. charakteru prawnego i istoty kontrasygnaty,
 5. istoty pełnomocnictwa procesowego,
 6. skuteczności wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego,
 7. wykładni pełnomocnictwa,
 8. rodzajów pełnomocnictw i oceny działań podejmowanych na ich podstawie,
 9. prawidłowości sporządzania pełnomocnictwa, zwłaszcza określania jego zakresu.

Zmiany w przepisach dotyczą:

 1. Centralizacji VAT: Od 1.1.2017 r. wszystkie JST muszą scentralizować rozliczanie podatku VAT w jednostkach organizacyjnych. Faktury nie będą już wystawione na szkoły, OPS, samorządowe zakłady budżetowe czy też inne jednostki organizacyjne, ale na gminę, powiat lub województwo. Od obowiązku centralizacji VAT będą zwolnione samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną, tj. instytucje kultury, ZOZ-y.
 2. Centrów usług wspólnych: Ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1.1.2016 r., wprowadzono zmiany w ustawach samorządowych dające możliwość tworzenia w JST tak zwanych centrów usług wspólnych.
 3. Zamówień publicznych: Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych: ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), która weszła w życie 28.7.2016. Ustawa ta wprowadza możliwość centralizacji udzielania zamówień publicznych wprowadzając instytucję centralnego zamawiającego – którym mogą być np. centra usług wspólnych . Do tego są jednak potrzebne stosowne akty organów stanowiących JST.
 4. Reprezentowania podatników: Ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) wprowadziła obszerne zmiany w zasadach reprezentowania podatników przez pełnomocników. Część z nich zaczęła obowiązywać już od 1.1.2016 r. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące pełnomocnictw ogólnych i Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, które weszły w życie 1.7.2016 r.
 5. Egzekucji w postępowaniu administracyjnym: przewidziano możliwość upoważnienia przez organ egzekucyjny pracowników innej jednostki do prowadzenia w jego imieniu egzekucji, wprowadzono duże zmiany dotyczące rodzajów tytułów wykonawczych i zasad ich wystawiania, wydano nowe rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 8.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1305)
 6. Ochrony danych osobowych: w ustawie o ochronie danych osobowych pojawiło się dużo zmian (nowelizacja z 1.1.2015 r. i 1.4.2016 r.), zwłaszcza dotyczących instytucji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Pojawiła się też ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11.02.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), która zaczęła obowiązywać od 1.04.2016 r. Dotyczy ona m.in. możliwości przetwarzania danych osobowych bez dodatkowego upoważnienia czy tez umowy.

W związku z tymi zmianami pojawiała się konieczność wprowadzenia nowych wzorów oraz rozszerzenia i uzupełnienia dotychczasowych wzorów upoważnień i pełnomocnictw. Zaproponowane nowości i zmiany dotyczą:

1)wzoru powierzenia obowiązków związanych z centralizacją rozliczania podatku VAT;

2)upoważnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej – z uwzględnieniem centrów usług wspólnych:

a) Upoważnienie wystawiane dla głównego księgowego

b) Upoważnienia dla pracowników pionu księgowości

Wraz z wprowadzeniem od 1.1.2016 r. możliwości tworzenia przez JST centrów usług wspólnych, zatrudnianie głównego księgowego w każdej JSFP nie jest konieczne. Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a SamGminU, art. 6a SamPowU i art. 8c SamWojU, jednostka obsługująca (CUW) będąca jednocześnie JSFP zapewnia realizację zadań przypisanych głównemu księgowemu w art. 54 ust. 1 FinPublU, w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego (art. 54 ust. 2a FinPubU). Kierownik CUW może na takich samych zasadach jak kierownicy pozostałych JSFP powierzyć głównemu księgowemu obowiązki z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości obejmującego wszystkie jednostki obsługiwane (art. 54 ust. 10).

3)pełnomocnictw z zakresu zamówień publicznych:

a)Pełnomocnictwo do reprezentowania kierownika przed organami kontrolnymi – kierownik zamawiającego może upoważnić do reprezentowania go przed organami kontrolnymi (np. Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych), t.j. składania wyjaśnień, przekazywania informacji i dokumentów. Pełnomocnictwo obejmuje działania w toku postępowań kontrolnych oraz postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 161 ust. 4 ZamPublU (a więc postępowań wyjaśniających poprzedzających wszczęcie kontroli).

b)Pełnomocnictwo do przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne (art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych) – W art. 16 ust. 1 ZamPublU uregulowano instytucję wspólnego zamówienia. Zgodnie z tym przepisem, Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Takie rozwiązanie pozwala prowadzić postępowania o zamówienie publiczne grupie zamawiających, osiągając korzystne warunki zamówienia poprzez efekt skali.

Dodatkowym rozwiązaniem jest też udzielanie zamówień publicznych przez centralnego zamawiającego. Jest to instytucja funkcjonująca w ZamPublU już od 25.05.2006 r., wprawdzie w ograniczonym zakresie, gdyż odnosiła się jedynie do sektora rządowego. Sektor samorządowy doczekał się uregulowań w tym zakresie w bieżącym roku. Przepisy te weszły w życie 28.07.2016 r.

W przypadku powstania CUW to on jest wtedy centralnym zamawiającym.

4)pełnomocnictw podatkowych:

a)Pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu podatkowym. Pełnomocnictwo ogólne

Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) wprowadziła obszerne zmiany w zasadach reprezentowania podatników przez pełnomocników. Pełnomocnictwo ogólne jest najdalej idącą zmianą wprowadzoną przez ww. ustawę nowelizującą. Wprowadzenie tej nieznanej dotychczas prawu podatkowemu instytucji dokonuje rewolucji w działaniach stron postępowania podatkowego poprzez pełnomocników. Jest to antidotum ustawodawcy na bolączki związane z przedkładaniem pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczonego odpisu do akt każdej sprawy podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 138d OrdPU pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Wskazane rozwiązanie powinno uprościć reprezentowanie strony przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo szczególne to kolejne z wprowadzonych do OrdPU nowelą z 10.09.2015 r. pełnomocnictw. Można go udzielać już od 1.1.2016 r. Zakres i zasady udzielania pełnomocnictwa szczególnego określono w art. 138e OrdPU. Zgodnie z tym przepisem, pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Mogą to być przykładowe sprawy: działanie przed organem podatkowym w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od towarów i usług należnym za lata 2014-2016. W ramach umocowania pełnomocnik może chociażby przedkładać organowi dokumentację podatnika, składać pisma w postępowania, składać wyjaśnienia, itp. Pełnomocnictwo szczególne może zostać udzielone w trzech formach: na piśmie, jako dokument elektroniczny oraz zgłoszone ustnie do protokołu.

W publikacji omówiono zakres i zasady udzielania wszystkich rodzajów pełnomocnictw podatkowych do reprezentowania strony w postępowaniu podatkowym, a przykładowo jako wzór zaprezentowano pełnomocnictwo ogólne.

b)Wzór upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisywania deklaracji podatkowych)

Minister Finansów rozporządzeniem w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337) określił odrębnie wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w wersji papierowej oraz składanych w wersji elektronicznej a także wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu dla każdego z nich. Rozporządzenie obowiązuje od 1.1.2016 r. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w leżącą u podstaw nowelizacji OrdPU z września 2015 r. potrzebę ujednolicenia zasad udzielania pełnomocnictw podatkowych.

5) Upoważnień w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

a)Upoważnienie do dokonywania czynności wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wierzyciel udzielając upoważnienia zobowiązuje daną osobę do wystawiania tytułów wykonawczych zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu MF w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z 8.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1305), zawierającego wszystkie elementy wskazane w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że regulacje dotyczące tytułów wykonawczych zostały znacznie zmienione ustawą o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych z 11.10.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289 ze zm.), która weszła w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r. (zmiany wprowadzające zmieniony tytuł wykonawczy – art. 28b i art. 28c). Ustawa ta wprowadziła następujące istotne zmiany w omawianej materii:

 • rozszerzyła definicję tytułu wykonawczego o jednolity tytuł wykonawczy oraz o zagraniczny tytuł wykonawczy;
 • umożliwiła składanie organowi egzekucyjnemu wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej;
 • wskazała dodatkowe kategorie tytułów wykonawczych, tj. odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, ponowny tytuł wykonawczy i zmieniony tytuł wykonawczy, oraz określiła okoliczności i zasady ich wystawiania.

Prawidłowe wystawienie tytułu egzekucyjnego jest dla wykonania upoważnienia bardzo ważne, ponieważ zasadą jest, że tytuł egzekucyjny obok wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji jest podstawą rozpoczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

b)Upoważnienie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji

Wzór upoważnienia dotyczy egzekucji należności pieniężnych gminy miejskiej, wynikających z ustawy o drogach publicznych. Upoważnienie do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji udzielane jest pracownikowi jednostki organizacyjnej gminy na wniosek jej kierownika. Jest to rozwiązanie funkcjonujące w egzekucji administracyjnej od niedawna. Począwszy od 1.1.2016 r., organ egzekucyjny ma bowiem możliwość, na podstawie przepisów EgzAdmU, udzielić upoważnienia do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w jego imieniu osobom, które mu bezpośrednio nie podlegają. Otóż na podstawie art. 19 § 2a EgzAdmU, organ może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu, a na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić powyższe rozwiązanie celem usprawnienia postępowania egzekucyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że wskazane narzędzie dekoncentracji kompetencji władczych organu egzekucyjnego może dotyczyć wyłącznie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym i tylko jednostki organizacyjnej gminy (także gminy miejskiej).

6)Upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych

a)Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa wprost formy i treści takiego upoważnienia. Dokument upoważnienia otrzymuje przede wszystkim osoba upoważniona, ale najczęściej upoważnienia wydawane są przynajmniej w dwóch egzemplarzach lub nawet w trzech (w zależności od zasad obowiązujących w jednostce), z czego jeden przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.

Istotne jest, aby upoważnienie było nadane przez administratora danych. W podmiotach o rozbudowanej strukturze, gdzie istnieje potrzeba masowego udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, dopuszcza się udzielanie upoważnień dalszych. Kierujący takim podmiotem może udzielić upoważnienia do przetwarzania danych osobowych kilku osobom (najczęściej zajmujących wyższe kierownicze stanowiska, w ramach których realizowana jest też polityka bezpieczeństwa danych osobowych) z opcją udzielania dalszych upoważnień pracownikom niższego szczebla na zasadach określonych we wspomnianej wyżej polityce bezpieczeństwa. Informacja, iż jest to dalsze upoważnienie powinna znaleźć się w jego treści, aby zachować pełną transparentność.

b) Oświadczenie pracownika, że został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych

W przypadku umowy z podmiotem zewnętrznym na przetwarzanie danych osobowych umowa jest sporządzana przynajmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez wszystkie strony umowy.W niektórych jednak sytuacjach powierzenie przetwarzania danych osobowych jest możliwe bez umowy. Przewiduje to ust. 2a dodany do art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych przez ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11.02.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), który zaczął obowiązywać od 1.04.2016 r. Z jego treści wynika, że powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie danych, nie wymaga zawarcia umowy między administratorem danych a podmiotem, któremu dane zostają powierzone, jeżeli ma miejsce między podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi i komunalnymi jednostkami organizacyjnymi. Podkreślenia wymaga, że nawet jeśli dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych bez umowy, administrator danych i podmiot administrujący powinny się porozumieć co do zakresu powierzenia. Może się to odbyć wzajemnymi ustaleniami pisemnymi (np. na drodze pisemnej korespondencji).

c) akt wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i jego zastępcy w Urzędzie Miasta oraz określenia ich zadań

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) jest bardzo ważną instytucją w OchrDanychOsobU., Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przestrzegania w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej. Znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania ABI wprowadziła UłatwDziałGospU, która weszła w życie 1.01.2015 r. Po zmianach powołanie ABI nie jest już obligatoryjne. Zgodnie z brzmieniem art. 36a ust. 1 OchrDanaychOsobU, administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. Powołanie ABI jest szczególną forma powierzenia obowiązków z zakresu danych osobowych.

Ponadto książka została poszerzona o pełnomocnictwa i upoważnienia dla jednostek pomocy społecznej

1) Pełnomocnictwo do zawarcia porozumienia z zakresu pieczy zastępczej w formie uchwały Zarządu Powiatu. Udzielenie pracownikowi starostwa powiatowego pełnomocnictwo mieści się w zakresie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu;

2) Upoważnienie dla pracownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu – zasadą jest, że organ udziela upoważnienia podległym sobie pracownikom; Zaproponowany wzór upoważnienia dotyczy szczególnej konstrukcji. We wzorze organ udziela upoważnienia pracownikowi innej jednostki. Organ może zastosować tę konstrukcję tylko i wyłącznie na wniosek kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik.

W książce też zostało zaprezentowanych szereg odpowiedzi na pytania dotyczące pełnomocnictw i upoważnień.

W książce odpowiadamy na wiele wątpliwości. Przykładowo:

 1. W jaki sposób potwierdzić otrzymanie upoważnienia – należy zwrócić uwagę na kwestię potwierdzenia przez pracownika otrzymania upoważnienia. W pewnych sytuacjach jest to istotne dla skuteczności upoważnienia, takim potwierdzeniem może być też fakt posłużenia się przez pracownika upoważnieniem w konkretnej sprawie. Na pracownikach samorządowych, wydających decyzje administracyjne ciąży obowiązek składania oświadczeń majątkowych (art. 24h ust. 1 SamGminU) i dlatego ważne jest ustalenie daty tego obowiązku, a więc w pierwszej kolejności ustalenie, kiedy pracownik otrzymał upoważnienie;
 2. Kto może potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty składane przez konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne? Stwierdzenie, że tylko te podmioty, od których dokument pochodzi, mogą potwierdzić jego zgodność z oryginałem jest oparte na wykładni literalnej przepisu rozporządzenia. Oznacza to, że w przypadku składania oferty w konsorcjum każdy konsorcjant powinien raczej samodzielnie potwierdzić za zgodność pochodzące od niego dokumenty. Złożenie przez wykonawcę dokumentu w nieprawidłowej formie naraża go na daleko idące konsekwencje, nawet ostatecznie wykluczenie z postępowania;
 3. Czy kierownicy zakładów budżetowych mogą dostać upoważnienie od organów wykonawczych JST do zaciągania zobowiązań wieloletnich; Samorządowe zakłady budżetowe, pomimo wyodrębnienia organizacyjnego, majątkowego i finansowego, nie mają osobowości prawnej i nie stanowią samoistnej formy organizacyjno-prawnej. Nie działają one wobec tego we własnym imieniu i na własny rachunek, lecz korzystają z osobowości prawnej jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na powyższe, upoważnienie określone w art. 228 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 2 ufp, będzie dotyczyło także kierowników samorządowych zakładów budżetowych, stanowiących jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego.;
 4. Czy brak adnotacji, iż decyzja wydana jest z upoważnienia organu, dyskwalifikuje tą decyzję w sensie prawnym? NSA w wyroku z 15.12.2011 r. (sygn.. akt II FSK 1229/10) wypowiedział się, że brak adnotacji, iż decyzja wydana jest z upoważnienia organu, nie dyskwalifikuje jej w sensie prawnym, jeśli tylko istnieje stosowne umocowanie. NSA podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie z postanowień regulaminu organizacyjnego danego urzędu wynika wprost, że zastępca naczelnika jest upoważniony do podpisania decyzji w czasie nieobecności osoby piastującej funkcję organu podatkowego.
 5. Czy czynność prawna dokonana bez kontrasygnaty jest niezupełna (negotium claudicans), tzn. nie wywołuje w rozumieniu KC skutków prawnych, do chwili usunięcia braku? Czy bezskuteczność zawieszona z art. 63 KC usuwana jest przez późniejszą kontrasygnatę? Odpowiedzi na postawione wyżej pytania daje judykatura. W ocenie sądów, w tym SN, kontrasygnata jest narzędziem dyscypliny budżetowej i w tej sferze wywołuje skutki. Następstw kontrasygnaty albo jej braku nie należy rozciągać na sferę stosunków cywilno-prawnych i ważność, czy też samą skuteczność, czynności prawnych w rozumieniu i na gruncie KC. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na trafnie podnoszony w piśmiennictwie pogląd, że przeciwko stosowaniu do braku kontrasygnaty art. 63 KC przemawia nie tylko to, że skarbnik nie jest organem gminy, a tym bardziej organem osoby trzeciej, od zgody której uzależniona jest skuteczność złożonego przez stronę oświadczenia woli, ale przede wszystkim to, że organ JST może wymusić złożenie kontrasygnaty przez skarbnika.
 6. Jakie są skutki odmowy kontrasygnaty? Skarbnik ma prawo do odmowy kontrasygnaty. Odmowa nie zwalnia jednak skarbnika bezwzględnie z powinności kontrasygnowania. Ustawodawca wskazuje, że skarbnik (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym organ stanowiący JST oraz regionalną izbę obrachunkową
 7. Czy skarbnik może udzielić upoważnienia do kontasygnaty z możliwością udzielania dalszych upoważnień? Na podstawie przepisów samorządowych ustaw ustrojowych dotyczących kontrasygnaty oraz przepisów FinPublU skarbnik nie może udzielić upoważnienia do kontrasygnaty z możliwością udzielania przez daną osobę dalszych upoważnień. Jest to niedopuszczalne jako sprzeczne z istotą kontrasygnaty. Szczególny status skarbnika w JST wskazuje go jako jedyną osobę, która udziela upoważnienia w omawianym zakresie.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: Styczeń 2017 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 400
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 656 g
 • ISBN: 978-83-255-9128-1
 • EAN: 9788325591281
 • Kod serwisu: 00679300

Kategorie