Bestseller

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach finansów publicznych

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego w JSFP. Publikacja pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2021 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych za 2021 r.

Sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych za 2021 r. będzie sporządzana w okresie wciąż trwającej epidemii COVID-19, stąd też związane z tym dodatkowe zadania dla służb finansowo-księgowych. W trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2021 r. przed służbami finansowo-księgowymi jednostek sfery budżetowej sporo wyzwań związanych z rozliczaniem otrzymywanych dodatkowych środków np. w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zmniejszeniem dochodów budżetowych osiąganych przez te jednostki. Dodatkowe środki pochodzą między innymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 czy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany te mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, sprawozdawczość budżetową z operacji finansowych i sprawozdawczość finansową. Publikacja zawiera niezbędne informacje w tym zakresie.

Publikacja zawiera niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego w JSFP. Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg);
 • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • dokonywania odpisów aktualizujących;
 • tworzenia rezerw;
 • podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych, w tym na przełomie roku;
 • księgowań na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
 • ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo zamknąć księgi rachunkowe za 2021 r.,
 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r., w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • właściwie przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów na koniec roku bilansowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami i w konsekwencji odpowiednio sporządzić sprawozdania łączne,
 • z łatwością sporządzić skonsolidowany bilans w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • prawidłowo skorygować błędy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., przed jego zatwierdzeniem i po jego zatwierdzeniu.

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 48 schematów księgowań,
 • dokumentacja inwentaryzacyjna,
 • arkusze konsolidacyjne,
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Publikacja uwzględnia również liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo przeprowadzić weryfikację aktywów i pasywów?
 • Czy w celu publikacji sprawozdania finansowego jednostka budżetowa nieposiadająca własnej strony BIP musi taką stronę stworzyć, czy też może opublikować swoje sprawozdanie finansowe w BIP jednostki nadrzędnej?
 • Czy państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do tworzenia: rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących należności?
 • Jak przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych w czasie epidemii COVID-19?
 • Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?
 • Jakie są terminy przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji aktywów drogą weryfikacji lub potwierdzenia salda według stanu na dzień bilansowy w jednostkach budżetowych?
 • W jakiej pozycji sprawozdania finansowego należy prezentować udzieloną dotację, która nie została rozliczona w obowiązującym terminie?
 • Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2021 r., w tym na informację dodatkową?

Pozycja skierowana jest głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2021 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorce

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych strefy budżetowej

 • 1. Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej
 • 2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej, z operacji finansowych i sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz zmiany w tym zakresie w 2021 r.
 • 3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2021 r.
 • 4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych za 2021 r.
 • 5. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2021 r.
 • 6. Przekazywanie i udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
 • 7. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
 • 8. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
 • 9. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Rozdział II. Księgi rachunkowe – wymogi w zakresie ich poprawności, zasady ich prowadzenia i zamykania

 • 1. Wymagania w zakresie poprawności ksiąg rachunkowych
 • 2. Nadrzędne zasady rachunkowości
 • 3. Zapisy w urządzeniach księgowych
 • 4. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych
 • 5. Kompletność ksiąg rachunkowych
 • 6. Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wewnętrznych uzgodnień ksiąg rachunkowych
 • 7. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zapisy we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych
  • 7.1. Terminy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
  • 7.2. Zapisy księgowe po zamknięciu wstępnym
  • 7.3. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym
  • 7.4. Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych
  • 7.5. Wydruki z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego
 • 8. Przechowywanie oraz ochrona ksiąg rachunkowych, dokumentów i dowodów księgowych
 • 9. Korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • 9.1. Ogólne zasady dotyczące korekt, korekty dokonywane w ciągu roku budżetowego
  • 9.2. Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały

Rozdział III. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego

 • 1. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na ujmowanie kosztów i przychodów na przełomie roku
 • 2. Koszty i przychody na przełomie roku w świetle przepisów podatkowych
 • 3. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
 • 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • 5. Ujęcie w ewidencji księgowej kosztów i przychodów na przełomie roku obrotowego

Rozdział IV. Dotacje udzielane ze środków publicznych – udzielanie, rozliczanie i ewidencja

 • 1. Podstawa prawna udzielania dotacji
 • 2. Dotacje – wyjaśnienie pojęć, rodzaje dotacji
 • 3. Umowy o udzielenie dotacji celowej
 • 4. Zwrot dotacji do budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • 5. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania, rozliczania i wydatkowania dotacji
 • 6. Schematy księgowań z wyjaśnieniami
  • 6.1. Zasady ogólne ewidencji dotacji udzielanych ze środków publicznych przez jednostki przekazujące dotacje
   • 6.1.1. Ewidencja na kontach syntetycznych
   • 6.1.2. Ewidencja szczegółowa
   • 6.1.3. Analityka w zakładowym planie kont
   • 6.1.4. Odsetki należne naliczone za nieterminowe przekazanie dotacji
  • 6.2. Ewidencja dotacji otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  • 6.3. Ewidencja dotacji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
  • 6.4. Ewidencja dotacji udzielanych z funduszy celowych
  • 6.5. Ewidencja dotacji otrzymywanych przez samorządowe zakłady budżetowe
  • 6.6. Prezentacja nierozliczonych dotacji w sprawozdawczości finansowej

Rozdział V. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Tworzenie rezerw

 • 1. Wpływ zasad rachunkowości na wycenę składników majątkowych
 • 2. Utrata wartości aktywów
 • 3. Rezerwy
 • 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
  • 4.1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
  • 4.2. Środki trwałe w budowie
  • 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
  • 4.4. Długoterminowe i krótkoterminowe należności oraz udzielone pożyczki
  • 4.5. Rzeczowe składniki obrotowe
  • 4.6. Aktywa pieniężne
  • 4.7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
  • 4.8. Zobowiązania
  • 4.9. Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • 4.10. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy, ewidencja księgowa różnic kursowych
   • 4.10.1. Sposób wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
   • 4.10.2. Ustalanie różnic kursowych
   • 4.10.3. Ujmowanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
   • 4.10.4. Ewidencja różnic kursowych w księgach budżetu
   • 4.10.5. Ewidencja różnic kursowych w księgach jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rozdział VI. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

 • 1. Procedura absolutoryjna
  • 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
  • 1.2. Informacje o stanie mienia JST
  • 1.3. Przekazanie sprawozdań przez zarząd do organu stanowiącego
  • 1.4. Wniosek w sprawie absolutorium
  • 1.5. Uchwała w sprawie absolutorium
  • 1.6. Harmonogram prac nad uchwałą absolutoryjną
 • 2. Moment przyjęcia sprawozdań finansowych
 • 3. Dokumentowanie przyjęcia sprawozdań finansowych

Rozdział VII. Badanie przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

 • 1. Podstawy badania sprawozdań finansowych JST i zakres badania sprawozdania finansowego
 • 2. Cel badania sprawozdań finansowych JST
 • 3. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych JST
 • 4. Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego
 • 5. Komunikaty na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Rozdział VIII. Środki pomocowe w sprawozdaniach finansowych za 2021 r.

Rozdział IX. Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego

 • 1. Zasady ogólne ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i JST
 • 2. Zasady ustalania wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa
 • 3. Zasady ustalania wydatków niewygasających w JST
 • 4. Środki pomocowe jako wydatki niewygasające
 • 5. Schematy księgowe z wyjaśnieniami w zakresie wydatków niewygasających JST
 • 6. Ewidencja wydatków niewygasających w państwowych jednostkach budżetowych
 • 7. Wykazywanie wydatków niewygasających w bilansie z wykonania budżetu JST

Rozdział X. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących za 2021 r.

 • 1. Ogólne zasady dokonywania odpisów aktualizujących
 • 2. Odpisy aktualizujące w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie
 • 3. Odpisy aktualizujące w zakresie inwestycji długoterminowych
  • 3.1. Zasady ustalone w ustawie o rachunkowości
  • 3.2. Zasady ustalone w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości
  • 3.3. Ewidencja odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe
 • 4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących rzeczowych składników majątku obrotowego
 • 5. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
 • 6. Zasady ewidencji odpisów aktualizujących należności
 • 7. Wykazywanie odpisów aktualizujących w sprawozdawczości finansowej

Rozdział XI. Środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku

Rozdział XII. Inwentaryzacja za 2021 r.

 • 1. Regulacje prawne
 • 2. Inwentaryzacja w czasie pandemii COVID-19
  • 2.1. Cele inwentaryzacji
  • 2.2. Zasady prowadzenia inwentaryzacji
  • 2.3. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
  • 2.4. Odpowiedzialność za inwentaryzację
  • 2.5. Osoby materialnie odpowiedzialne za inwentaryzowane składniki majątku
  • 2.6. Definicja terenu strzeżonego i składowiska strzeżonego
  • 2.7. Wytyczne KSR 11 w zakresie inwentaryzacji środków trwałych
  • 2.8. Wytyczne w sprawie inwentaryzacji rozrachunków zawarte w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
  • 2.9. Instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
  • 2.10. Komisje inwentaryzacyjne i zespoły spisowe
  • 2.11. Etapy przeprowadzania inwentaryzacji
  • 2.12. Terminy i metody inwentaryzacji
  • 2.13. Zadania osób materialnie odpowiedzialnych w trakcie inwentaryzacji
  • 2.14. Arkusze spisowe
  • 2.15. Inwentaryzacja elektroniczna
  • 2.16. Inwentaryzacja w formie potwierdzenia salda
  • 2.17. Weryfikacja aktywów i pasywów
  • 2.18. Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne
 • 3. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
 • 4. Kompensata nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych – przykład liczbowy
 • 5. Ewidencja rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych – przykład liczbowy

Rozdział XIII. Zasady sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 • 1. Zasady ogólne
 • 2. Zasady ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • 3. Operacje księgowe dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych
 • 4. Charakterystyka poszczególnych wierszy sprawozdania z wykonania budżetu
 • 5. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu JST – przykład liczbowy

Rozdział XIV. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Ewidencja księgowa rocznych przeksięgowań
 • 3. Charakterystyka poszczególnych wierszy bilansu jednostek organizacyjnych
 • 4. Przykład sporządzania bilansu jednostki budżetowej za 2021 r. urzędu JST

Rozdział XV. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Charakterystyka poszczególnych wierszy rachunku zysków i strat
 • 3. Przykład sporządzania rachunku zysków i strat w urzędzie JST za 2021 r.

Rozdział XVI. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Funkcjonowanie konta 800 „Fundusz jednostki"
 • 3. Charakterystyka poszczególnych wierszy zestawienia zmian z funduszu jednostki
 • 4. Przykład sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2021 r. w urzędach JST

Rozdział XVII. Informacja dodatkowa

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2021 r., w tym na informację dodatkową
 • 3. Zakres informacji dodatkowej
 • 4. Części informacji dodatkowej
  • 4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • 4.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • 5. Charakterystyka poszczególnych wierszy informacji dodatkowej
  • 5.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • 5.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
   • 5.2.1. Pozycje od 1.1. do 1.16.
    • 5.2.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
    • 5.2.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
    • 5.2.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
    • 5.2.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
    • 5.2.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
    • 5.2.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
    • 5.2.1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
    • 5.2.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
    • 5.2.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat
    • 5.2.1.10. Kwota zobowiązań, w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
    • 5.2.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
    • 5.2.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
    • 5.2.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
    • 5.2.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
    • 5.2.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
    • 5.2.1.16. Inne informacje
   • 5.2.2. Pozycje od 2.1. do 2.5.
    • 5.2.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
    • 5.2.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
    • 5.2.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
    • 5.2.2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
    • 5.2.2.5. Inne informacje
   • 5.2.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Rozdział XVIII. Łączne sprawozdanie finansowe

1. Zagadnienia ogólne

 • 1.1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń
 • 1.2. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego
 • 1.3. Zakres stosowania zasad ustalonych dla konsolidacji sprawozdań finansowych przy eliminacji wzajemnych rozliczeń
  • 1.3.1. Wyłączenia
   • 1.3.1.1. Łączny bilans jednostki
   • 1.3.1.2. Łączny rachunek zysków i strat jednostki
   • 1.3.1.3. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • 1.3.2. Zasady sporządzania łącznej informacji dodatkowej
 • 1.4. Ewidencja na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

2. Przykład sporządzania łącznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

Rozdział XIX. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

 • 1. Zasady ogólne oraz podstawy prawne konsolidacji w sektorze finansów publicznych
 • 2. Istota, pojęcia i zakres konsolidacji sprawozdań finansowych
  • 2.1. Zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • 2.2. Zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych
  • 2.3. Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego
  • 2.4. Zasady wypełniania wzoru skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
 • 3. Metody konsolidacji
  • 3.1. Metoda konsolidacji pełnej
  • 3.2. Metoda konsolidacji proporcjonalnej
  • 3.3. Metoda praw własności
 • 4. Konsolidacja w następnych okresach sprawozdawczych po pierwszym roku obowiązkowego sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • 5. Wyłączenie dywidendy
 • 6. Przykład sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 526
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 830 g
 • ISBN: 978-83-8158-610-8
 • EAN: 9788381586108
 • Kod serwisu: 00920100

Kategorie

Tagi