Szybko reagujemy
na zmiany w prawie!

Reforma z 4 lipca 2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków!

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 • organizacji postępowania w sprawach cywilnych – poprzez: wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz większego rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z: przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron, które to instrumenty mają doprowadzić do rozstrzygnięcia przez sąd sprawy na pierwszej rozprawie,
 • zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych – na pełnomocników procesowych nałożono bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia,
 • precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić,
 • zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie,
 • odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych,
 • uzasadniania wyroków z urzędu – poprzez wprowadzenie reguły uzasadniania wyroków wyłącznie na wniosek złożony przez stronę lub jej pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami związanymi z terminem do złożenia takiego wniosku i jego kosztami,
 • możliwości wydania wyroku zaocznego w sytuacji braku zainteresowania sprawą przez stronę lub jej pełnomocnika procesowego,
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia: pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia,
 • wprowadzenia szczególnego, szybkiego trybu postępowania w odniesieniu do pozwów oczywiście bezzasadnych, co wpłynie na lepszą organizację pracy sądów,
 • postępowania apelacyjnego w zakresie: kontroli formalnej apelacji przez sąd odwoławczy, treści apelacji, postępowania dowodowego przed sądem apelacyjnym, wnoszenia apelacji od wyroku wydanego po wniesieniu powództwa oczywiście bezzasadnego,
 • komunikacji sądu ze stronami i ich pełnomocnikami procesowymi poprzez: wskazówki sądu dla stron, uprzedzenie o podstawie prawnej przez sąd, dodatkowe możliwości obciążenia kosztami procesu np. poprzez nałożenie opłaty od rozszerzenia powództwa oraz odsetek od kosztów procesu, a także usprawnienie systemu doręczeń,
 • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej,
 • możliwości korzystania przez stronę i ich pełnomocników procesowych z zarzutu potrącenia w sprawach cywilnych,
 • wprowadzenia systemu „zażaleń poziomych” rozpoznawanych przez inny skład sądu niż sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie oraz wydawania postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym,
 • zasad dochodzenia roszczeń z umów ustalonych w KC poprzez dopuszczenie możliwości wytoczenia powództwa przed sądem wykonania umowy i doprecyzowania definicji miejsca wykonania umowy,
 • dochodzenia przez konsumentów swych praw przed sądem przez wyłączenie możliwości wnoszenia powództw według właściwości przemiennej sądu,
 • poszerzenia kompetencji referendarzy sądowych poprzez umożliwienie im wykonywania czynności także w sądach apelacyjnych oraz wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Nowości KPC
152,10 zł
160,65 zł
143,65 zł
152,15 zł
279,65 zł
Komentarze
Pakiet wiedzy w jednym tomie
Autor: prof. USz dr hab. r.pr. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński †
 • jednotomowy komentarz do całego KPC liczący ponad 2200 stron,
 • zawiera dwustan prawny,
 • omawia nowe obowiązki nałożone na pełnomocników procesowych,
 • wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPC w praktyce,
 • Autorzy praktycy łączący wieloletnią pracę naukową z praktyką zawodową.
331,55 zł
Sędziowski komentarz dla praktyków
Redakcja: SSN dr hab. Tomasz Szanciło
 • dwutomowy komentarz do całego KPC autorstwa 24 sędziów,
 • ponad 4 000 stron eksperckiej wiedzy wyjaśniającej problemy ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • dwustan prawny oraz fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej orzecznictwo,
 • omówienie konsekwencji wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pracy sędziego.
381,65 zł
Komentarze wielotomowe
Redakcja: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski

Trzytomowy komentarz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi stosowania dotychczasowych i nowych przepisów.

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Najbardziej szczegółowy komentarz na rynku, uwzględniający również potrzeby komorników i notariuszy.

Zbiory ustaw
Zbiór 15 aktów prawa cywilnego
 • stan prawny: 15 maja 2020 r.
 • zawiera dwustan prawny – pogrubienie zmian oraz artykułów w podwójnym stanie prawnym,
 • rozbudowana pula aktów prawnych - pełniejszy wybór ustaw,
 • registry - wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie,
 • praktyczne tabele podsumowujące zmiany - wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą,
 • dostęp online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze.
65,55 zł
Edycja cywilna - Zobacz nowe wydanie
Metodyki
Metodyka dla sędziów i pełnomocników
Redakcja: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania,
 • ok. 170 wzorów pism sądowych i procesowych z komentarzami,
 • najnowsze orzecznictwo, schematy oraz problematyka kosztów
179,10 zł
152,10 zł
Komentarze do zmian
Pierwszy na rynku komentarz do zmian
Autor: adwokat Stefan Jaworski
 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie przepisów z punktu widzenia pełnomocnika procesowego,
 • zawiera elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
 • zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.
126,65 zł
Omówienie zmian ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji postępowania cywilnego.
Redakcja: prof. dr hab. SSA Jacek Gołaczyński, prof. UO dr hab. r.pr. Dariusz Szostek
 • zawiera dwustan prawny,
 • wskazuje aspekty związane z elektronizacją postępowania cywilnego,
 • wyjaśnia stosowanie nowych przepisów z perspektywy sędziego i pełnomocnika procesowego.
143,65 zł
Komentarze tematyczne
141,55 zł
143,65 zł
160,65 zł
143,65 zł
126,65 zł
Polecamy również
149,40 zł
109,65 zł
61,75 zł
62,10 zł
28,41 zł
Szkolenia online z KPC

Doświadczeni prelegenci

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy dostęp do systemu Legalis

Oszczędność czasu i wygoda

Przykładowe tematy:
 • REFORMA KPC. Postępowanie odrębne - postępowanie gospodarcze
 • REFORMA KPC. Skutki nadużycia prawa procesowego
 • REFORMA KPC. Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach
 • Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19