Kadry i płace w JST. Umowa o pracę. Nabór. Wynagrodzenie. Czas pracy. Oceny okresowe. Wzory dokumentów

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka jest obszernym kompendium wiedzy odnoszącej się do zatrudniania pracowników samorządowych w oparciu o umowy o pracę. Omówiono w niej nie tylko stan prawny ale – przede wszystkim – skupiono się na praktycznym stosowaniu poszczególnych regulacji prawnych i odniesiono się do rzeczywistych problemów zgłaszanych przez pracodawców samorządowych. Zawiera liczne przykłady zapisów w regulacjach wewnętrznych, jak też wzorów dokumentów... więcej ›

Opis książki

Szerokie kompendium wiedzy dotyczącej zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę.

Książka przede wszystkim obejmuje przepisy wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, ale w szerokim zakresie omawiane są w niej również w sposób praktyczny regulacje stosowane do pracowników samorządowych, a wynikające z przepisów Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców czy też postanowień „Tarcz antywirusowych".

Zatrudnianie pracowników samorządowych wiąże się z licznymi problemami praktycznymi. Stąd w książce znalazło się wiele przykładów w formie odpowiedzi na faktyczne zapytania pracodawców samorządowych.

Dużo miejsca poświęcono najbardziej problematycznym aspektom związanym z zatrudnianiem, jakimi są kwestie odnoszące się do wynagrodzeń oraz czasu pracy. Niewątpliwym atutem książki jest omówienie problematyki trudnej i jednocześnie „użytkowo" istotnej, jaką jest czas pracy kierowców samochodów osobowych.

Trwająca pandemia COVID-19 jest okresem, w którym praca musi być w pewien sposób przeorganizowana, jak też czasem, w którym pojawiło się wiele zmian przepisów. Stąd omówione zostały najważniejsze z nich, szczególnie te, które odnoszą się wprost do samorządu, jak nowe regulacje dotyczące przenoszenia pracowników samorządowych, czy wprowadzone Tarczą 4.0 zmiany w zakresie wyboru instytucji finansowych, z którymi pracodawca samorządowy będzie obowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Książka obejmuje tematykę:

 • wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom samorządowym,
 • zatrudnienia sekretarza,
 • naboru na wolne stanowisko,
 • stosowanych umów o pracę,
 • przeniesień pracowników,
 • ocen okresowych,
 • służby przygotowawczej,
 • obowiązków pracowników samorządowych,
 • organizacji czasu pracy w jednostce samorządowej,
 • składników wynagrodzenia w samorządzie,
 • oświadczeń majątkowych,
 • informacji o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej,
 • zmian wprowadzanych przepisami wprowadzonymi w związku z epidemią COVID-19.

Książka zawiera również przydatne wzory dokumentów, takie jak np. regulaminy i instrukcje, czy polecenia lub porozumienia.
Atutem książki są z pewnością przykłady, w tym m.in. wyliczenia wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy i wewnętrznych zapisów dotyczących czasu pracy, które znacznie podnoszą jej praktyczny walor.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z zatrudnianiem w samorządzie, jak m.in.:

 • Jak zorganizować pracę zdalną?
 • Jak rozumieć pojęcie nieposzlakowanej opinii?
 • Czy pracownikowi, który otrzymał już u poprzedniego pracodawcy odprawę emerytalną, przysługiwać powinna odprawa uzupełniająca? Najnowsze orzecznictwo sądowe zmienia utarte podejście w tym zakresie.
 • Czy pierwsza umowa w samorządzie wchodzi do limitów umów na czas określony?
 • Czy przy przeniesieniu do innego wydziału konieczna jest zawsze zmiana umowy?
 • W jakim zakresie można przenosić pracowników na podstawie przepisów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19?
 • Kto dokonuje wyboru instytucji finansowej oraz zawiera umowę o zarządzanie PPK w imieniu jednostek samorządowych?
 • W jaki sposób rekompensować pracę w wolne soboty pracownikom samorządowym?
 • Czy kierownictwu w samorządzie przysługuje rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy w regulaminie pracy pomagają w skutecznej organizacji czasu pracy w jednostce?
 • W jaki sposób odnieść się do czasu pracy kierowców w regulaminie pracy, by zmniejszyć liczbę nadgodzin?
 • Jak prawidłowo udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych kierowcom?
 • Czy u pracodawców samorządowych obowiązuje ograniczenie wysokość odpraw emerytalnych na podstawie przepisów wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19?
 • Jakich danych o pracowniku trzeba udzielić na podstawie zapytania złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Pracownik samorządowy

 1. Zdolność do czynności prawnych
 2. Pełnia praw publicznych
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Inne wymagania
 5. Niekaralność
 6. Wykształcenie
 7. Obywatelstwo polskie

Rozdział II. Sekretarz w jednostce – zatrudnienie, ograniczenia, problemy

 1. Wymogi kwalifikacyjne
 2. Nabór na stanowisko
 3. Tworzenie partii i przynależność partyjna
 4. Oświadczenia majątkowe i działalność gospodarcza

Rozdział III. Nabór na wolne stanowisko

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Protokół z przeprowadzonego naboru
 3. Informacja o wynikach naboru
 4. Unieważnienie naboru

Rozdział IV. Umowy o pracę w samorządzie

 1. Katalog umów o pracę w samorządzie
 2. Limity umów
 3. Umowa na zastępstwo

Rozdział V. Przeniesienia pracowników samorządowych

 1. Awans
 2. Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy
 3. Przeniesienie w związku z reorganizacją jednostki
 4. Przeniesienie do innej jednostki
 5. Przeniesienie na podstawie Tarczy antykryzysowej
  • 5.1. Zgoda
  • 5.2. Inna praca
  • 5.3. Warunki pracy
  • 5.4. Porozumienie

Rozdział VI. Oceny okresowe

 1. Osoby dokonujące oceny okresowej
 2. Częstotliwość oceny okresowej
 3. Sposób przeprowadzania i zakres oceny okresowej
 4. Odwołanie od oceny okresowej
 5. Skutki negatywnej oceny okresowej

Rozdział VII. Służba przygotowawcza

Rozdział VIII. Obowiązki pracownika samorządowego

 1. Obowiązki pracownicze
 2. Ograniczenia w wykonywaniu dodatkowych zajęć
 3. Ograniczenia w dodatkowych zajęciach osoby wydającej decyzje administracyjne w samorządzie
 4. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Rozdział IX. Organizacja czasu pracy w jednostce

 1. Rozkłady czasu pracy
 2. Rekompensowanie nadgodzin w samorządzie
 3. Praca w wolną sobotę w samorządzie
 4. Praca w niedziele i święta
 5. Dyżur w samorządzie
 6. Czas pracy kierowców samochodów osobowych
  • 7. Przykłady rozwiązań wewnętrznych
  • 7.1. Wzór zapisu regulaminu dotyczącego rozkładów czasu pracy – wzór A
  • 7.2. Wzór zapisu regulaminu dotyczącego rozkładów czasu pracy – wzór B

Rozdział X. Wynagrodzenie w samorządzie

 1. Regulamin wynagradzania
 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 3. Dodatek specjalny
 4. Dodatek funkcyjny
 5. Dodatek za wieloletnią pracę
 6. Dodatek za pracę w porze nocnej
 7. Inne dodatki
 8. Wynagrodzenie prowizyjne
 9. Nagroda jubileuszowa
 10. Nagrody i premie
 11. Odprawa emerytalno-rentowa
 12. Ograniczenie odpraw w Tarczy antykryzysowej a samorząd
 13. Ustalanie stażu pracy do świadczeń uzależnionych od długości okresów zatrudnienia
 14. Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w obowiązkach służbowych na podstawie KPK a wynagrodzenie
 15. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Rozdział XI. Oświadczenia majątkowe

 1. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych
  • 1.1. Osoby zobowiązane ustawowo do składania oświadczeń majątkowych
  • 1.2. Pracownicy składający oświadczenia na podstawie polecenia służbowego
 2. Treść oświadczenia majątkowego
 3. Terminy składania oświadczeń majątkowych
 4. Nieprawdziwe oświadczenie majątkowe

Rozdział XII. Informacje o pracownikach w ramach dostępu do informacji publicznej

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Udostępnienie informacji o osobach w oparciu o dostęp do informacji publicznej
 3. Zakres informacji

Rozdział XIII. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów „antykryzysowych"

 1. Praca zdalna
 2. Badania profilaktyczne i szkolenia bhp
 3. Ważność orzeczeń o niepełnosprawności
 4. Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło
 5. Narzucenie pracownikowi terminu wykorzystania zaległego urlopu
 6. Możliwość jednostronnego zerwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego
 7. Możliwość zawieszenia funkcjonowania ZFŚS i wypłaty świadczeń urlopowych
 8. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w jednostkach samorządowych
  • 8.1. Terminy
  • 8.2. Wybór instytucji finansowej
  • 8.3. Zmiany dla jednostek samorządowych

Rozdział XIV. Wzory dokumentów

 1. Wzór regulaminu pracy
 2. Załącznik do regulaminu pracy – wykaz prac wzbronionych kobietom
 3. Załącznik do regulaminu pracy – tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przedmiotów i środków higieny
 4. Załącznik do regulaminu pracy – wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym
 5. Wzór regulaminu wynagradzania
 6. Załącznik do regulaminu wynagradzania – tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
 7. Załącznik do regulaminu wynagradzania – tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników
 8. Wzór regulaminu oceny okresowej
 9. Załącznik do regulaminu oceny okresowej – arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego
 10. Załącznik do regulaminu oceny okresowej – wykaz kryteriów obowiązkowych
 11. Wzór procedury naboru
 12. Wzór listy najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 13. Wzór protokołu z naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 14. Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
 15. Wzór oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej
 16. Wzór wewnętrznej procedury dotyczącej podróży służbowych
 17. Wzór wniosku o wyjazd w podróż służbową
 18. Wzór wstępnej kalkulacji kosztów wyjazdu
 19. Wzór przeniesienia pracownika do innego wydziału
 20. Wzór porozumienia w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce samorządowej
 21. Wzór porozumienia zawartego na podstawie art. 15z1 KoronawirusU w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
 22. Wzór zastrzeżeń dotyczących otrzymanego polecenia służbowego

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 304
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 510 g
 • ISBN: 978-83-8198-102-6
 • EAN: 9788381981026
 • Kod serwisu: 00872500

Kategorie