Bestseller

Kodeks pracy. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 239,20 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy komentarz ze zmianami. Uwzględnia nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zawiera również omówienie ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (rozwiązania prawne typu work-life blance oraz work-life integration).... więcej ›

Opis książki

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!

Kolejne, 6. wydanie komentarza do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Bestsellerowy komentarz do KP uwzględnienia dwie duże nowelizacje KP:

 • pierwszą dotyczącą pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników (ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw),
 • drugą dotyczącą wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy work-life balance.

Obie nowelizacje wprowadzają istotne zmiany w prawie pracy, które wiążą się z dodatkowymi wydatkami oraz obowiązkami po stronie pracodawcy. Nowela dotycząca pracy zdalnej m.in. doprecyzowuje przepisy regulujące tę formę pracy.
Druga nowelizacja wprowadza zdecydowanie dużo większe zmiany – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców nakładając – na tych drugich szereg obowiązków informacyjnych, konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów terminowych, wprowadza dłuższy urlop rodzicielski i dodatkowe dni wolne dla pracowników załatwiających sprawy rodzinne czy większą elastyczność w ustalaniu dni i godzin pracy dla rodziców.

Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem a zatrudniającym go zakładem pracy.

Publikacja zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadza do Kodeksu przepisy regulujące pracę zdalną - zmiany wchodzą w życie 7.4.2023 r. oraz kontrolę trzeźwości pracowników - zmiany weszły w życie 21.2.2023 r.;
 • ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony, nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników, jak również rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia, a także reguluje kwestie dot. dodatkowego zatrudnienia; ponadto wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, nowego tzw. urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej; nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące ochrony przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych, w tym związanych z rodzicielstwem, szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, dodatkowych przerw w pracy czy elastycznej organizacji pracy; zmiany weszły w życie 26.4.2023 r..

Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunku pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wstęp do wydania I

Wstęp do VI wydania

Autorzy

Wykaz skrótów

Kodeks pracy

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

 • Rozdział I. Przepisy wstępne
 • Art. 1–91
 • Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
 • Art. 10–183
 • Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Art. 183a–183e
 • Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Art. 184–185
 • Rozdział III. (uchylony)
 • Art. 19–21

Dział drugi. Stosunek pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 22–24
 • Rozdział II. Umowa o pracę
  • Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
  • Art. 25–292
  • Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Art. 30–31
  • Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Art. 32–43
  • Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  • Art. 44–51
  • Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 52–55
  • Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 56–61
  • Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania
  • przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 611–62
  • Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Art. 63–67
 • Rozdział IIa. (uchylony)
 • Art. 671–674
 • Rozdział IIb. (uchylony)
 • Art. 675–6717
 • Rozdział IIc. Praca zdalna
 • Art. 6718–6734
 • Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
  • Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
  • Art. 68–72
  • Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
  • Art. 73–75
  • Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
  • Art. 76
  • Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
  • Art. 77

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 • Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • Art. 771–775
 • Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
 • Art. 78–83
 • Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Art. 84–91
 • Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 92
 • Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
 • Art. 921
 • Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
 • Art. 93

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
 • Art. 94–99
 • Rozdział II. Obowiązki pracownika
 • Art. 100–101
 • Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
 • Art. 1011–1014
 • Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
 • Art. 102–1036
 • Rozdział IV. Regulamin pracy
 • Art. 104–1044
 • Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
 • Art. 105–107
 • Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Art. 108–1131

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Art. 114–123
 • Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Art. 124–127

Dział szósty. Czas pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 128
 • Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Art. 129–131
 • Rozdział III. Okresy odpoczynku
 • Art. 132–134
 • Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Art. 135–150
 • Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
 • Art. 151–1516
 • Rozdział VI. Praca w porze nocnej
 • Art. 1517–1518
 • Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
 • Art. 1519–15112

Dział siódmy. Urlopy pracownicze

 • Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 152–173
 • Rozdział Ia. Urlop opiekuńczy
 • Art. 1731–1733
 • Rozdział II. Urlopy bezpłatne
 • Art. 174–175

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Art. 1751–1891

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 190–193
 • Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Art. 194–196
 • Rozdział III. Dokształcanie
 • Art. 197–200
 • Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
 • Art. 2001–2002
 • Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
 • Art. 201–204
 • Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 205
 • Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Art. 206

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Art. 207–2093
 • Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
 • Art. 210–212
 • Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Art. 213–214
 • Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Art. 215–219
 • Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • Art. 220–225
 • Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Art. 226–233
 • Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Art. 234–2371
 • Rozdział VIII. Szkolenie
 • Art. 2372–2375
 • Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Art. 2376–23710
 • Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711
 • Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711a–23713a
 • Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
 • Art. 23714
 • Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Art. 23715

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 238–24113
 • Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Art. 24114–24121
 • Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Art. 24122–24130

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 242–243
 • Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
 • Art. 244–261
 • Rozdział III. Sądy pracy
 • Art. 262–280

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 • Rozdział II. (uchylony)
 • Art. 284–2901

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń

 • Art. 291–295

Dział czternasty (uchylony)

 • Art. 2951–2952

Dział piętnasty. Przepisy końcowe

 • Art. 296–305

Odnośnik nr 1

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, Joanna Jarguz, r.pr. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, dr Paula Nowak, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1124
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1570 g
 • ISBN: 978-83-8235-217-7
 • EAN: 9788382352177
 • Kod serwisu: 00920000

Kategorie