Przedsprzedaż

PAKIET: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 - 682.

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Autor: dr SSR Sławomir Buczma, dr SSR Piotr Gensikowski, dr SSO Rafał Kierzynka, dr hab. STS Czesław Kłak, SSN Wiesław Kozielewicz, dr SSR Grzegorz Krysztofiuk, dr SSR Maciej Nawacki, dr PR Hubert Skwarczyński, SSN Konrad Wyrtykowski

Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3000 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz do całego Kodeksu postępowania karnego z udziałem sędziów obejmujący ponad 3000 stron jasnej i praktycznej wykładni przepisów KPK oraz wszechstronnego, aczkolwiek syntetycznego wyjaśnienia problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa SN, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa. Pierwsze wydanie komentarza do KPK uwzględnia zmiany wprowadzone przez największą od lat nowelizacją KPK z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw. Zmianie ulega ponad 100 przepisów - szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna - Sprawdź >

W Tomie I (art. 1–424 KPK), ujęto zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów wstępnych, sądu, stron, obrońców i pełnomocników procesowych, czynności procesowych i dowodów oraz postępowania przygotowawczego i przed sadem I Instancji.

W Tomie II (art. 425–682 KPK), ujęto zagadnienia dotyczące m.in.: postępowania odwoławczego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżania, postępowań karnych w sprawach ze stosunków międzynarodowych, kosztów procesu, spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Publikacja:

 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPK zestawione zostały z przepisami zmienionymi przez w/w ustawę z 19.7.2019 r.
 • w której sędziowie oraz praktycy – w jasny sposób - wyjaśniają podstawowe problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • wskazuje orzeczenia, które są fundamentalne z punktu widzenia praktyki sędziowskiej,
 • wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia potrzeb sędziego i pełnomocnika procesowego,
 • stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących postępowanie karne,
 • stanowi niezbędne narzędzie dla adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy karne będące na różnych etapach postępowania w sądach karnych.

Zmiany wynikające z Reformy KPK 2019 obejmują następujące płaszczyzny:

 • rezygnacja ze zbędnych formalizmów procesowych i przyspieszenie postępowania (na różnych jego etapach) poprzez: selekcję świadków do przesłuchania, wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej, uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania, możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia na posiedzeniu jawnym, jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie zjawił; wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków;
 • przeciwdziałanie obstrukcji procesowej poprzez: możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego, brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych, wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu;
 • wprowadzanie ułatwień związanych z udziałem w postępowaniu dla jego uczestników – w tym wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego poprzez: wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o cofnięciu wniosku o ściganie i wprowadzenie procedury subsydiarnego akt oskarżenia;
 • postępowanie odwoławcze poprzez modyfikację przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy, doprecyzowania zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków, ograniczenia zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu, ograniczenia zakresu zakazu ne peius;
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia poprzez dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem;
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia poprzez: uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania, uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa,
 • szersze zabezpieczenie interesu społecznego poprzez ustawowe wskazanie oskarżyciela jako podmiotu zobowiązanego do uzyskania wniosku o ściganie, rozszerzenie nałożonego na prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu jurysdykcyjnym) obowiązku sygnalizacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.

Komentarz opracowany został przez Autorów-praktyków, posiadających ugruntowany dorobek naukowy. Są wśród nich m.in. sędziowie orzekający w SN, SA oraz sądach pierwszej instancji w wielowymiarowej tematycznie aglomeracji warszawskiej. Wśród twórców Komentarza znajdziemy także przedstawicieli prokuratury i adwokatury. Taki skład autorski gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i dużą przydatność praktyczną publikacji.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania oraz do środowiska akademickiego i wszystkich tych, którzy zajmują się postępowaniem karnym zawodowo, jak też i tych, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu prawniczego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 listopada 2019 r. do 1 listopada 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks Karny,
 • Kodeksu postępowania karnego,
 • Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeksu wykroczeń,
 • Kodeksu karnego wykonawczego,
 • Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Kodeksu karnego skarbowego,
 • Ustawy o opłatach w sprawach karnych,
 • Ustawy o prokuraturze,
 • Regulaminu pracy prokuratora

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 28 listopada 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-866-9
Liczba stron: 2000
Oprawa: Twarda
Waga: 5000 g