PROMOCJA › ODBIERZ 30 ZŁ NA ZAKUPY • Twój kod: KWIECIEN30     Skorzystaj teraz 

x


  
  
  


  
  

Bestseller wśród praktyków!

Bestseller

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo

 • Seria: Praxis
 • Wydanie: 2
 • Rok: 2017
15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 254,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w praktyce. Pomaga interpretować istniejące przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa oraz skutecznie przygotować umowę, pismo procesowe, opinię prawną czy strategię działania.

Przy opracowywaniu publikacji Autorzy uwzględnili zmiany dotyczące m.in.:

 1. W zakresie kodeksu pracy:
  • zidentyfikowania i usunięcia szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm (ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) – wejście w życie 1.1.2017 r.;
  • utworzenia kolejnego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) wraz z powołaniem dowódcy tych wojsk, mającym wykonywać swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (ustawa z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 2138) – wejście w życie 1.1.2017 r.;
  • mechanizmów i trybu wdrożenia nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe przewidującej nowy ustrój szkolny oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych (ustawa z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – wejście w życie 1.9.2017 r.
  • wprowadzenia rozwiązań zapewniających poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenia ochrony klientów agencji zatrudnienia oraz poprawy skuteczności działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej, jak też bezpieczeństwa prawnego agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, a w efekcie podniesienie standardów pracy tymczasowej (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Nr 1274) – wejście w życie 1.6.2017 r.;
  • wydłużenia i ujednolicenia terminów dotyczących składania przez pracowników powództw z zakresu prawa pracy związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy lub odszkodowaniem oraz żądaniem nawiązania umowy o pracę (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, druk sejmowy Nr 524) – wejście w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
 2. W zakresie kodeksu postępowania cywilnego:
  • umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) – wejście w życie 1.3.2017 r.
  • wyodrębnienia w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1374) – wejście w życie 14 dni od dnia ogłoszenia;
  • wyeliminowania możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego (Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, druk sejmowy Nr 1230) – wejście w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
  • wzmocnienia praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw min. poprzez możliwość uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, wyważanie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i wykonawcy, określenie przesłanek uzasadniających zawarcie ugody oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu (Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk sejmowy Nr 1185) – wejście w życie 1.6.2017 r. 

Ponadto w publikacji uwzględniono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, którego celem jest skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, który podjął pracę zawodową po dniu 31.12.1998 r. z 50 do 10 lat przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, aby ubezpieczony miał zagwarantowane bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości. Druga zmiana umożliwi, na gruncie przepisów KP, korzystanie z elektronicznej komunikacji pracodawcy i pracownika poprzez tworzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w formie elektronicznej, a także przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w postaci elektronicznej, nawet jeżeli była ona wytworzona w postaci papierowej.

Przedstawiona publikacja składa się z 4 części.

W Części A – Komentarzu praktycznym do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa pracy Autorzy omawiają m.in.:

 • zasady i źródła prawa pracy,
 • podstawy zatrudnienia,
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • umowę o pracę,
 • zmianę warunków umowy o pracę,
 • restrukturyzację zatrudnienia,
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • regulamin pracy,
 • przeciwdziałanie przeciwko lobbingowi,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracodawcy,
 • czas pracy,
 • urlopy wypoczynkowe oraz inne zwolnienia z pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

W części B przedstawione zostały wzory umów i pism z zakresu prawa pracy materialnego, np.:

 • podstawy zatrudnienia (m.in. umowa zlecenia, o dzieło, o samozatrudnienie),
 • prawa i obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji,
 • ustanie stosunku pracy (m.in. wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w trybie art. 52 KP),
 • prawne aspekty wynagradzania pracowników (regulamin wynagradzania i premiowania),
 • zatrudnianie szczególnych grup pracowników (m.in. umowa o pracę z pracownikiem młodocianym dot. przygotowania zawodowego, zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, umowa o pracę z osobę niepełnosprawną).

W Części C przedstawiony został Komentarz praktyczny do procesowego prawa pracy, w którym omówione zostało m.in.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie odwoławcze,
 • postępowanie egzekucyjne.

W Części D omówiono wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy, np.:

 • postępowanie ugodowe w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. protokół z posiedzenia wyborczego zakładowej komisji pojednawczej, powiadomienie pracownika o ustawowym terminie zakończenia postępowania, wezwanie przedsądowe do zapłaty należności),
 • umowę o pracę (pozew o dopuszczenie do pracy),
 • przeciwdziałanie mobbingowi w pracy (pozew pracownika o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania z powodu mobbingu w pracy),
 • prawne aspekty wynagrodzenia pracowników (m.in. pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę i równowartość innych świadczeń, pozew pracownika o zapłatę wynagrodzenia – nagrodę jubileuszową, pozew pracownika o spełnienie przez pracodawcę świadczenia niepieniężnego lub zapłatę),
 • koszty w sprawach zakresu prawa pracy [wniosek powoda (pracodawcy – pracownika) o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych],
 • reprezentację stron w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. wniosek o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu).

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców,
 • ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z największych atutów Komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, a także eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce.

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców:

 • sędziów sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • pracodawców,
 • specjalistów do spraw BHP,
 • przedstawicieli związków zawodowych,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • pracowników,
 • aplikantów wszystkich zawodów prawniczych,
 • słuchaczy studiów podyplomowych.
Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 5 maja 2017 r .do 5 maja 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Ustawy o organizacjach pracodawców
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawy o związkach zawodowych
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Praxis
Rok wydania: 2017
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-9608-8
Liczba stron: 1512
Oprawa: Twarda
Waga: 1980 g