Bestseller

Kodeks pracy. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 224,25 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy komentarz ze zmianami. Uwzględnia nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Zawiera również omówienie ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (rozwiązania prawne typu work-life blance oraz work-life integration).... więcej ›

Opis książki

Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!

Kolejne, 6. wydanie komentarza do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Bestsellerowy komentarz do KP uwzględnienia dwie duże nowelizacje KP:

 • pierwszą dotyczącą pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników (ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw),
 • drugą dotyczącą wdrożenia dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy work-life balance.

Obie nowelizacje wprowadzają istotne zmiany w prawie pracy, które wiążą się z dodatkowymi wydatkami oraz obowiązkami po stronie pracodawcy. Nowela dotycząca pracy zdalnej m.in. doprecyzowuje przepisy regulujące tę formę pracy.
Druga nowelizacja wprowadza zdecydowanie dużo większe zmiany – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców nakładając – na tych drugich szereg obowiązków informacyjnych, konieczność uzasadniania wypowiedzeń umów terminowych, wprowadza dłuższy urlop rodzicielski i dodatkowe dni wolne dla pracowników załatwiających sprawy rodzinne czy większą elastyczność w ustalaniu dni i godzin pracy dla rodziców.

Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem a zatrudniającym go zakładem pracy.

Publikacja zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenia,
 • urlopy pracownicze,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • czas pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnianie młodocianych,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadza do Kodeksu przepisy regulujące pracę zdalną - zmiany wchodzą w życie 7.4.2023 r. oraz kontrolę trzeźwości pracowników - zmiany weszły w życie 21.2.2023 r.;
 • ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która wprowadza zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny oraz na czas określony, nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników, jak również rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia, a także reguluje kwestie dot. dodatkowego zatrudnienia; ponadto wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, nowego tzw. urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej; nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące ochrony przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych, w tym związanych z rodzicielstwem, szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, dodatkowych przerw w pracy czy elastycznej organizacji pracy; zmiany weszły w życie 26.4.2023 r..

Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

 • szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców i pracowników, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy a także do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką stosunku pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wstęp do wydania I

Wstęp do VI wydania

Autorzy

Wykaz skrótów

Kodeks pracy

Dział pierwszy. Przepisy ogólne

 • Rozdział I. Przepisy wstępne
 • Art. 1–91
 • Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
 • Art. 10–183
 • Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 • Art. 183a–183e
 • Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Art. 184–185
 • Rozdział III. (uchylony)
 • Art. 19–21

Dział drugi. Stosunek pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 22–24
 • Rozdział II. Umowa o pracę
  • Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
  • Art. 25–292
  • Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
  • Art. 30–31
  • Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • Art. 32–43
  • Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  • Art. 44–51
  • Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 52–55
  • Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 56–61
  • Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania
  • przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • Art. 611–62
  • Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Art. 63–67
 • Rozdział IIa. (uchylony)
 • Art. 671–674
 • Rozdział IIb. (uchylony)
 • Art. 675–6717
 • Rozdział IIc. Praca zdalna
 • Art. 6718–6734
 • Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
  • Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
  • Art. 68–72
  • Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
  • Art. 73–75
  • Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania
  • Art. 76
  • Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
  • Art. 77

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 • Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 • Art. 771–775
 • Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
 • Art. 78–83
 • Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Art. 84–91
 • Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
 • Art. 92
 • Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
 • Art. 921
 • Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
 • Art. 93

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
 • Art. 94–99
 • Rozdział II. Obowiązki pracownika
 • Art. 100–101
 • Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
 • Art. 1011–1014
 • Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
 • Art. 102–1036
 • Rozdział IV. Regulamin pracy
 • Art. 104–1044
 • Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
 • Art. 105–107
 • Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Art. 108–1131

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Art. 114–123
 • Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Art. 124–127

Dział szósty. Czas pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 128
 • Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Art. 129–131
 • Rozdział III. Okresy odpoczynku
 • Art. 132–134
 • Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Art. 135–150
 • Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
 • Art. 151–1516
 • Rozdział VI. Praca w porze nocnej
 • Art. 1517–1518
 • Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
 • Art. 1519–15112

Dział siódmy. Urlopy pracownicze

 • Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 152–173
 • Rozdział Ia. Urlop opiekuńczy
 • Art. 1731–1733
 • Rozdział II. Urlopy bezpłatne
 • Art. 174–175

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Art. 1751–1891

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 190–193
 • Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Art. 194–196
 • Rozdział III. Dokształcanie
 • Art. 197–200
 • Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
 • Art. 2001–2002
 • Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
 • Art. 201–204
 • Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
 • Art. 205
 • Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Art. 206

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Art. 207–2093
 • Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
 • Art. 210–212
 • Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Art. 213–214
 • Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
 • Art. 215–219
 • Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • Art. 220–225
 • Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Art. 226–233
 • Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Art. 234–2371
 • Rozdział VIII. Szkolenie
 • Art. 2372–2375
 • Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • Art. 2376–23710
 • Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711
 • Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Art. 23711a–23713a
 • Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
 • Art. 23714
 • Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Art. 23715

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 238–24113
 • Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 • Art. 24114–24121
 • Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Art. 24122–24130

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • Rozdział I. Przepisy ogólne
 • Art. 242–243
 • Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
 • Art. 244–261
 • Rozdział III. Sądy pracy
 • Art. 262–280

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 • Rozdział II. (uchylony)
 • Art. 284–2901

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń

 • Art. 291–295

Dział czternasty (uchylony)

 • Art. 2951–2952

Dział piętnasty. Przepisy końcowe

 • Art. 296–305

Odnośnik nr 1

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, Joanna Jarguz, r. pr. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, dr Paula Nowak, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1124
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1570 g
 • ISBN: 978-83-8235-217-7
 • EAN: 9788382352177
 • Kod serwisu: 00920000

Kategorie