Bestseller

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja stanowi bogate omówienie reguł wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zagadnień prawa cywilnego dotyczących pojęcia nieruchomości i procedury rozgraniczenia oraz zagadnień z zakresu ewidencji i rejestrów w geodezji i kartografii.... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi bogate omówienie reguł wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zagadnień prawa cywilnego dotyczących pojęcia nieruchomości i procedury rozgraniczenia oraz zagadnień z zakresu ewidencji i rejestrów w geodezji i kartografii.

Kolejne, 4. wydanie zostało uaktualnione o najnowsze orzecznictwo SN i NSA oraz uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procedury, w tym ustawę z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która dotyczy usprawnienia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, co ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

 • uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
 • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
 • zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
 • dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
 • mniej formalności na linii geodeta‒starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.

Autor stara się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości, które pojawiły się przy stosowaniu nowych przepisów.

W publikacji omówiono m.in. takie kwestie jak:

 • definicja nieruchomości, działki gruntu i działki budowlanej,
 • rodzaje i cel podziałów nieruchomości,
 • podział nieruchomości na terenach objętych oraz nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • podział nieruchomości rolnych i leśnych,
 • wydzielanie działek gruntu pod drogi publiczne,
 • połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia,
 • warunki i procedura scaleniowo-podziałowa,
 • administracyjne i cywilne rozgraniczenia nieruchomości,
 • wykonawstwo geodezyjno-kartograficzne,
 • procedury w ewidencji gruntów i budynków.

Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców.

Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Część I. Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana

Rozdział 1. Pojęcie nieruchomości

 • I. Definicje w Kodeksie cywilnym
 • II. Definicje w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
 • III. Definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami
  • A. Nieruchomość gruntowa, budynkowa i lokalowa
  • B. Nieruchomość podobna

Rozdział 2. Pojęcie działki gruntu

 • I. Definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym
 • II. Definicje w planowaniu przestrzennym
 • III. Definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Rozdział 3. Pojęcie działki budowlanej

 • I. Definicje w planowaniu przestrzennym
 • II. Definicje w Prawie budowlanym
 • III. Definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • IV. Definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Część II. Podział nieruchomości

Rozdział 1. Rodzaje i cel podziałów nieruchomości

 • I. Podział cywilny
  • A. Podział zwany podziałem prawnym
  • B. Podział wieczystoksięgowy
 • II. Podział do korzystania
 • III. Podział rolny
 • IV. Podział ewidencyjno-geodezyjny
 • V. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Rozdział 2. Podział nieruchomości rolnych i leśnych

 • I. Pojęcie nieruchomości rolnych i leśnych
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Definicje w Kodeksie cywilnym
  • C. Definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami
  • D. Definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym
  • E. Definicje w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  • F. Definicje w innych aktach prawnych
 • II. Podział bez decyzji administracyjnej
 • III. Zasady i warunki zatwierdzania podziału decyzją administracyjną
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Wydzielanie niezbędnych dróg
  • C. Wydzielanie działek gruntu o powierzchni poniżej 0,3000 ha
  • D. Wydzielanie działek o powierzchni poniżej 0,3000 ha pod drogi wewnętrzne
  • E. Wydzielanie działek gruntu dla powiększenia sąsiedniej nieruchomości
  • F. Wydzielanie działek gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami
  • G. Warunek zatwierdzenia podziału w postaci zbycia wydzielonych działek gruntu w określonym terminie
  • H. Wydzielanie działek gruntu na cele określone w art. 95 GospNierU

Rozdział 3. Podział nieruchomości na terenach objętych mpzp

 • I. Warunki zgodności podziału z mpzp
  • A. Przedmiot podziału
  • B. Cel, charakter i skutki ustaleń planu miejscowego
  • C. Zakres ustaleń mpzp
  • D. Pojęcie zgodności podziału z mpzp
  • E. Planistyczne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości wobec podziału
  • F. Planistyczne kryteria podziału nieruchomości
 • II. Warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej
  • A. Cel i charakter dostępu do drogi publicznej
  • B. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej
  • C. Pośredni dostęp do drogi publicznej
  • D. Proceduralne określanie dostępności do drogi publicznej w dokumentach podziałowych
  • E. Zapewnianie dostępności do drogi publicznej po zatwierdzeniu podziału
  • F. Zapewnianie dostępności do drogi publicznej w chwili dokonywania podziału
  • G. Wyłączenie obowiązku zapewniania dostępności do drogi publicznej
 • III. Podział po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Rozdział 4. Podział nieruchomości na terenach objętych obowiązkiem sporządzenia mpzp

 • I. Przypadki obowiązku sporządzenia mpzp
 • II. Warunki zawieszenia postępowania podziałowego
 • III. Podział niezależnie od ustaleń mpzp

Rozdział 5. Podział nieruchomości na terenach nieobjętych mpzp

 • I. Zgodność podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • A. Rodzaje i charakter prawny decyzji planistycznych
  • B. Planistyczne kryteria podziału w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • C. Alternatywność kryteriów podziału
  • D. Skutki zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • II. Niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi
  • A. Cel i zakres dopuszczalności dokonywania podziału
  • B. Pojęcie przepisów odrębnych
 • III. Warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej

Rozdział 6. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Poszczególne cele wydzielenia działek gruntu
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej
  • C. Wydzielenie działki budowlanej zabudowanej budynkiem wzniesionym w dobrej wierze przez samoistnego posiadacza
  • D. Wydzielenie działki nabytej z mocy prawa
  • E. Wydzielenie działki objętej ustawowym roszczeniem o jej nabycie
  • F. Wydzielenie działki w celu realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • G. Wydzielenie działki w celu realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
  • H. Wydzielenie działki objętej szczególną decyzją lokalizacyjną
  • I. Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
  • J. Wydzielanie działek gruntu na terenach zamkniętych
  • K. Podział nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej

Rozdział 7. Podział budynków i nieruchomości zabytkowych

 • I. Podział budynku
 • II. Podział nieruchomości zabytkowych
  • A. Pojęcie nieruchomości zabytkowych i formy ich ochrony
  • B. Procedury podziałowe wymagające zgody konserwatorskiej
  • C. Wyłączenia obowiązku uzyskiwania zgody konserwatorskiej
  • D. Proceduralne warunki uzyskiwania zgody konserwatorskiej

Rozdział 8. Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości na wniosek

 • I. Właściwość organów administracji i sądu cywilnego
  • A. Zakres właściwości organów administracji
  • B. Zakres właściwości sądu cywilnego
 • II. Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział
  • A. Podmioty mające interes prawny
  • B. Wnioskodawcy wskazani przez ustawodawcę
  • C. Zarząd drogi publicznej jako wnioskodawca podziału
  • D. Podmioty nieuprawnione do wnioskowania o podział
 • III. Strony postępowania podziałowego
  • A. Przysługiwanie przymiotu strony
  • B. Nieprzysługiwanie przymiotu strony
 • IV. Wniosek o podział nieruchomości i jego załączniki
 • V. Opiniowanie proponowanego podziału nieruchomości
 • VI. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • VII. Dokumentacja podziałowa oraz inne czynności dokonywane w toku postępowania podziałowego
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Wstępny projekt podziału nieruchomości
  • C. Przyjmowanie granic do podziału nieruchomości
  • D. Mapa z projektem podziału
  • E. Użytki gruntowe w podziale nieruchomości
 • VIII. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
 • IX. Warunkowe zatwierdzenie podziału nieruchomości
 • X. Koszty postępowania podziałowego
 • XI. Opłata adiacencka przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej ewidencyjnego podziału
  • A. Przesłanki ustalenia opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • C. Procedura ustalania i pobierania opłaty
  • D. Wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty
  • E. Rozliczenie opłaty

Rozdział 9. Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości z urzędu

 • I. Przypadki wszczęcia postępowania z urzędu
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Podział służący realizacji celów publicznych
  • C. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  • D. Podział nieruchomości stanowiącej własność publiczną
  • E. Podział służący wydzieleniu nieruchomości powstałej z mocy prawa oraz w celu realizacji roszczeń do jej części
  • II. Strony postępowania podziałowego
 • III. Dokumentacja postępowania podziałowego
 • IV. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości i jej skutki prawne
 • V. Koszty postępowania podziałowego

Rozdział 10. Podział nieruchomości bez decyzji podziałowej

 • I. Przypadki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • II. Przypadki określone w innych ustawach

Rozdział 11. Wydzielanie działek gruntu pod drogi publiczne

 • I. Rys historyczny
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Parcelacja nieruchomości przed II wojną światową
   • 1. Stan prawny obowiązujący do końca lipca 1936 r.
   • 2. Stan prawny obowiązujący po lipcu 1936 r.
  • C. Podział geodezyjny nieruchomości po II wojnie światowej
   • 1. Stan prawny obowiązujący do 1.9.1972 r.
   • 2. Stan prawny obowiązujący od 1.9.1972 r. do 1.8.1985 r.
   • 3. Stan prawny obowiązujący od 1.8.1985 r. do 1.1.1998 r.
   • 4. Stan prawny obowiązujący od 1.1.1998 r. do 22.9.2004 r.
 • II. Współczesne regulacje prawne
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Cel nacjonalizacji działek gruntu wydzielanych pod drogi publiczne
  • C. Kryteria nacjonalizacji działek gruntu wydzielanych w podziale nieruchomości pod drogi
   • 1. Przeznaczenie działki gruntu pod drogę publiczną
   • 2. Wydzielenie działki gruntu w granicach przeznaczenia pod drogę publiczną
   • 3. Dokonanie podziału nieruchomości na wniosek jej właściciela
   • 4. Uzyskanie waloru ostateczności przez decyzję o zatwierdzeniu podziału lub waloru prawomocności przez orzeczenie sądowe
  • D. Ujawnienie w księdze wieczystej skutków prawnorzeczowych decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości
  • E. Działka drogowa obciążona hipoteką
  • F. Odszkodowanie za pozbawienie praw do działek gruntu wydzielonych pod drogę publiczną
   • 1. Pojęcie, charakter, cel i forma odszkodowania
   • 2. Rokowania służące ustaleniu odszkodowania
   • 3. Administracyjna procedura ustalenia odszkodowania
   • 4. Określanie wartości nieruchomości dla ustalenia odszkodowania
   • 5. Charakter roszczenia odszkodowawczego i przedawnienie jego dochodzenia
   • 6. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi wewnętrzne

Rozdział 12. Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia

 • I. Warunki połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia
 • II. Czynności w postępowaniu o połączenie nieruchomości i ponowne ich wydzielenie
 • III. Decyzja o zatwierdzeniu połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia

Część III. Scalenie i podział nieruchomości

Rozdział 1. Przedmiot scalenia i podziału nieruchomości

 • I. Cel i charakter scalenia i podziału nieruchomości
 • II. Nieruchomości rolne i leśne
 • III. Nieruchomości o innym przeznaczeniu

Rozdział 2. Warunki scalenia i podziału nieruchomości

 • I. Dopuszczalność scalenia i podziału nieruchomości
 • II. Kryteria scalenia i podziału nieruchomości

Rozdział 3. Postępowanie scaleniowo-podziałowe

 • I. Wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego na wniosek
 • II. Wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego z urzędu
 • III. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości
 • IV. Uczestnicy postępowania scaleniowo-podziałowego
 • V. Rada uczestników scalenia
 • VI. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

Rozdział 4. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości

 • I. Charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale
 • II. Zakres treści uchwały o scaleniu i podziale
 • III. Skutki prawne uchwały o scaleniu i podziale
 • IV. Opłata adiacencka
  • A. Przesłanki ustalenia opłaty
  • B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
  • C. Procedura ustalania i pobierania opłaty

Rozdział 5. Wydzielanie działek gruntu pod drogi

 • I. Sposób wydzielania działek gruntu
 • II. Skutki prawne scalenia i podziału wobec działek gruntu wydzielonych pod drogi
 • III. Uprawnienia odszkodowawcze

Część IV. Rozgraniczanie nieruchomości

Rozdział 1. Pojęcie granicy nieruchomości i jej rodzaje

 • I. Definicja granicy nieruchomości
 • II. Granica nieruchomości według stanu prawnego
 • III. Granica nieruchomości według stanu ewidencyjnego

Rozdział 2. Przedmiot, cel i rodzaje rozgraniczenia nieruchomości

 • I. Przedmiot i cel rozgraniczenia
 • II. Rodzaje rozgraniczenia nieruchomości
  • A. Rozgraniczenie administracyjne
  • B. Rozgraniczenie sądowe

Rozdział 3. Inne procedury wznawiania, przyjmowania i ustalania przebiegu granicy

 • I. Wznowienie znaków granicznych
 • II. Przyjmowanie granicy przy podziale nieruchomości
 • III. Przyjmowanie granic przy scaleniu i podziale nieruchomości
 • IV. Ustalanie przebiegu granicy przy scaleniu gruntów rolnych i leśnych
 • V. Przyjmowanie granicy w postępowaniach ewidencyjnych
 • VI. Ustalanie przebiegu granicy do celów projektowych
 • VII. Ustalanie linii brzegu

Rozdział 4. Rozgraniczenie administracyjne

 • I. Przedmiot i cel rozgraniczenia
 • II. Sposoby wszczęcia postępowania
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Wszczęcie postępowania z urzędu
  • C. Wszczęcie postępowania na wniosek
 • III. Strony postępowania rozgraniczeniowego
  • A. Wnioskodawcy rozgraniczenia
  • B. Pozostałe strony
 • IV. Upoważnienie geodety do wykonywania czynności rozgraniczenia
 • V. Zakres i kolejność czynności geodety
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Czynności wstępne
  • C. Rozprawa rozgraniczeniowa
  • D. Wyniki czynności geodety
 • VI. Dokumentacja rozgraniczeniowa
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Dokumenty gromadzone do rozgraniczenia
  • C. Dokumenty sporządzane w rozgraniczeniu
 • VII. Czynności organu rozgraniczającego
  • A. Czynności wstępne
  • B. Ocena czynności i dokumentów sporządzonych przez geodetę
  • C. Czynności kończące postępowanie
 • VIII. Rodzaje rozstrzygnięć rozgraniczenia administracyjnego
  • A. Decyzja o rozgraniczeniu
  • B. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego
   • 1. Uwagi wstępne
   • 2. Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego ze względów tylko procesowych
   • 3. Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego ze względów materialnych
   • C. Zawarcie ugody przed geodetą
 • IX. Koszty rozgraniczenia administracyjnego
 • X. Wykonanie decyzji o rozgraniczeniu

Rozdział 5. Ugoda rozgraniczeniowa

 • I. Przedmiot i charakter prawny ugody
 • II. Przesłanki zawarcia ugody przed geodetą
 • III. Czynności geodety po zawarciu ugody przez strony
 • IV. Koszty postępowania zakończonego ugodą przed geodetą

Rozdział 6. Rozgraniczenie sądowe

 • I. Przedmiot postępowania
 • II. Właściwość sądu
 • III. Cywilnoprawne kryteria rozgraniczenia
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Stan prawny
  • C. Ostatni spokojny stan posiadania
  • D. Ugoda rozgraniczeniowa przed sądem
  • E. Sądowe ustalenie granicy z uwzględnieniem wszelkich okoliczności
 • IV. Rodzaje rozstrzygnięć
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Postanowienie o rozgraniczeniu
  • C. Postanowienie o odrzuceniu wniosku
 • V. Koszty postępowania sądowego

Rozdział 7. Wznowienie znaków granicznych

 • I. Przedmiot i cel wznowienia znaków granicznych
 • II. Przesłanki wznowienia znaków granicznych
 • III. Czynności wznowienia znaków granicznych
 • IV. Koszty czynności wznowienia znaków granicznych

Część V. Ewidencja gruntów i budynków – podstawy prawne założenia, prowadzenia i aktualizacji danych oraz wykonawstwo geodezyjne

Rozdział 1. Rodzaje ewidencji, rejestrów, zasobów i systemów w geodezji

 • I. Uwagi wstępne
 • II. Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • III. Państwowy system odniesień przestrzennych
 • IV. Ewidencja gruntów i budynków
 • V. Rejestr cen nieruchomości
 • VI. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • VII. Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • VIII. Państwowy rejestr nazw geograficznych
 • IX. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • X. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Zgłaszanie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
  • C. Udostępnianie kopii materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych
  • D. Uprawnienia wykonawców prac geodezyjnych oraz obowiązki i uprawnienia właścicieli nieruchomości
  • E. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych do zasobu
  • F. Zakres i termin weryfikacji prac przyjmowanych do zasobu
  • G. Procedura przyjmowania wyników prac i ich weryfikacji
   • 1. Podstawa przyjmowania wyników prac do zasobu
   • 2. Postępowanie w wyniku negatywnej weryfikacji
   • 3. Decyzja o odmowie przyjęcia do zasobu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
   • 4. Postępowanie odwoławcze i skargowe
  • H. Udostępnianie materiałów zasobu
 • XI. Standardy techniczne wybranych prac geodezyjnych
  • A. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe
  • B. Pomiary na potrzeby procesu budowlanego
  • C. Mapa do celów prawnych
  • D. Mapa do celów projektowych
  • E. Tablice zamiany miar
 • XII. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach
 • XIII. Krajowy system informacji o terenie

Rozdział 2. Struktura informacyjna ewidencji gruntów i budynków

 • I. Charakter i cel prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 • II. Przedmiot ewidencji gruntów i budynków
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Dane strukturalne
  • C. Dane przedmiotowe
   • 1. Zakres danych
   • 2. Dane ewidencyjne dotyczące gruntów, działek, budynków i lokali
   • 3. Dane ewidencyjne dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych
   • 4. Dane nieewidencjonowane
  • D. Dane podmiotowe
   • 1. Zakres danych
   • 2. Podstawy wprowadzania danych
   • 3. Władający gruntem na zasadach samoistnego posiadania
 • III. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Rozdział 3. Procedury ewidencyjne

 • I. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków
  • A. Struktura dokumentowa ewidencji
  • B. Informacyjne podstawy założenia ewidencji
  • C. Procedura założenia ewidencji
 • II. Aktualizacja danych ewidencyjnych
  • A. Uwagi wstępne
  • B. Pozyskiwanie danych ewidencyjnych
   • 1. Ustawowe zobowiązanie sądów, notariuszy, organów administracji i innych osób i podmiotów do przekazywania danych
   • 2. Ustawowe uprawnienia starosty do nakładania obowiązku przekazywania danych
  • C. Postępowanie aktualizacyjne
   • 1. Sposoby wszczęcia postępowania
   • 2. Formy wprowadzania zmian do ewidencji
   • 3. Podstawy wprowadzania zmian do ewidencji
 • III. Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych
 • IV. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  • A. Charakter, przedmiot i cel modernizacji
  • B. Procedura modernizacyjna
 • V. Udostępnianie informacji ewidencyjnych
  • A. Zakres i kryteria udostępniania informacji
  • B. Forma i treść udostępnianych informacji

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Nieruchomości w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 840
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1180 g
 • ISBN: 978-83-8198-519-2
 • EAN: 9788381985192
 • Kod serwisu: 00880700

Kategorie