Bestseller

Polityka rachunkowości

Promocyjna cena 15% taniej
  • 135,15 zł z VAT
    Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
    15% taniej
  • Koszt dostawy od 10,98 zł

    Wysyłka w 24 godziny [?]

    Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny poradnik ułatwiający jednostkom opracowanie własnej polityki rachunkowości, zawierający najbardziej aktualny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych... więcej ›

Opis książki

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy, co powinien zawierać każdy element polityki rachunkowości. W książce szczegółowo zostały omówione zasady ewidencji operacji gospodarczych na poszczególnych kontach, aby każda jednostka odnalazła tu sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jej działalności. Ponadto publikacja zawiera zasady wyceny składników aktywów i pasywów, wynikające z ustawy o rachunkowości jak i przepisów szczególnych.

W publikacji znajdują się informacje o możliwości korzystania z zasady istotności i uproszczeń w ustaleniach polityki rachunkowości oraz wskazania, jak dokonywać zmian w polityce rachunkowości. Opracowanie uwzględnia aktualne na moment wydania zmiany wprowadzone do przepisów bilansowych i przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Stan prawny: październik 2020 r.

Książka została uzupełniona m.in. o:

  • informacje dotyczące zmian wprowadzonych przez nowelizacje ustawy o rachunkowości,
  • nowe Krajowe Standardy Rachunkowości,
  • nowe stanowiska KSR,
  • zmiany w przepisach podatkowych, które mają wpływ na ewidencję finansowo-księgową, w szczególności zmiany w zakresie VAT.

W publikacji podane są rozwiązania w zakresie ewidencji VAT po centralizacji w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również metody księgowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, zarówno w państwowych, jak i samorządowych jednostkach.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont nie obejmuje zasad księgowania dla wszystkich operacji gospodarczych występujących w jednostkach sektora budżetowego, stąd niniejsza publikacja przynosi propozycje księgowań także nieujętych w przepisach prawa, a występujących w praktyce. W publikacji uwzględniono m.in. wytyczne Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Podane rozwiązania ewidencyjne nawiązują również do wyjaśnień Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronach Ministerstwa, bądź odpowiedzi udzielonych przez nie na zapytania Wydawnictwa.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Spis treści

Rozdział I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sfery budżetowej

  1. Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości budżetowej
    • 1.1. Zasady ogólne
    • 1.2. Specyficzne regulacje dla rachunkowości budżetowej
    • 1.3. Stosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości
    • 1.4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy o rachunkowości
  2. Wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
  3. Nadrzędne zasady rachunkowości
    • 3.1. Zasada rzetelnego obrazu
    • 3.2. Zasada przewagi treści nad formą
    • 3.3. Zasada ciągłości
    • 3.4. Zasada memoriału
    • 3.5. Zasada współmierności przychodów
    • 3.6. Zasada ostrożnej wyceny
    • 3.7. Zasada indywidualnej wyceny
    • 3.8. Zasada istotności
    • 3.9. Zasada kontynuacji działalności
    • 3.10. Ograniczenia stosowania zasady memoriału
  4. Odmienne zasady ewidencji finansowo-księgowej jednostek sektora budżetowego
    • 4.1. Odmienna definicja środków trwałych
    • 4.2. Bardziej restrykcyjne podejście do naliczania odsetek i wyceny należności i zobowiązań oraz innych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
    • 4.3. Odmienne podejście do przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych
    • 4.4. Odmienne zasady w przypadku jednostek postawionych w stan likwidacji

Rozdział II. Dokumentacja rachunkowości jednostek sektora budżetowego w 2020 r. – zasady ogólne

  1. Zagadnienia ogólne
    • 1.1. Definicja i podstawy prawne obowiązku przygotowania dokumentacji (polityki) rachunkowości
    • 1.2. Cel wprowadzenia polityki rachunkowości
    • 1.3. Odpowiedzialność kierownika jednostki za opracowanie, aktualizację i stosowanie zasad rachunkowości
    • 1.4. Wyodrębnienie zdarzeń istotnych
    • 1.5. Stosowanie KSR-ów oraz MSR-ów
    • 1.6. Możliwość wyboru zasad rachunkowości
    • 1.7. Konieczność dopasowania polityki rachunkowości do potrzeb jednostki
  2. Zakładowy plan kont
    • 2.1. Specyficzne ustalenia w zakresie planów kont jednostek sektora finansów publicznych
    • 2.2. Zasady tworzenia planu kont w RachBudżR

Rozdział III. Zasada istotności i uproszczenia w ustaleniach polityki rachunkowości

  1. Zasada istotności i uproszczenia dozwolone w RachunkU
  2. Wskaźniki istotności
  3. Regulacje w zakresie uproszczeń zawarte w KSR 7
  4. Ograniczenia swobody stosowania zasady istotności w jednostkach sektora finansów publicznych

Rozdział IV. Zmiany polityki rachunkowości

  1. Stosowanie zasady ciągłości
  2. Regulacje dotyczące sposobu oraz okoliczności dokonywania zmian w polityce rachunkowości
  3. Okoliczności dopuszczające możliwość dokonania zmian w polityce rachunkowości
    • 3.1. Obowiązkowe zmiany w polityce rachunkowości
    • 3.2. Zmiany wprowadzone przez jednostkę we własnym zakresie
    • 3.3. Ujęcie skutków zmian w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej
  4. Regulacje dotyczące zmian polityki rachunkowości w KSR 7
  5. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

Rozdział V. Składniki zasad (polityki) rachunkowości

  1. Zakres dokumentacji (polityki) rachunkowości
  2. Określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
    • 2.1. Zasady ogólne
    • 2.2. Brak swobody w podejmowaniu decyzji przy określaniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
    • 2.3. Stosowanie zasady „zamknięcia miesiąca"
    • 2.4. Uproszczenia w stosowaniu zasady „zamknięcia miesiąca"
    • 2.5. Zamknięcie roku obrotowego
  3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
    • 3.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie
    • 3.2. Inwestycje długoterminowe
    • 3.3. Inwestycje krótkoterminowe
    • 3.4. Rzeczowe aktywa obrotowe
    • 3.5. Należności
    • 3.6. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
    • 3.7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa
  4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
    • 4.1. Zakładowy plan kont
    • 4.2. Wykaz ksiąg rachunkowych
    • 4.3. Opis systemu przetwarzania danych
  5. Ochrona danych i ich zbiorów

Rozdział VI. Przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości

  1. Wzór zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  2. Wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego
  3. Wzór załącznika dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
  4. Wzór załącznika dotyczącego zasad ochrony danych i ich zbiorów

Rozdział VII. Zakładowy plan kont

  1. Zasady ogólne
  2. Szczególne rozwiązania dla zakładowego planu kont budżetu JST i urzędu JST
  3. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  4. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
    • 4.1. Aktywa trwałe (zespół 0)
    • 4.2. Środki pieniężne i rachunki bankowe (zespół 1)
    • 4.3. Rozrachunki i rozliczenia (zespół 2)
    • 4.4. Materiały i towary (zespół 3)
    • 4.5. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie (zespół 4)
    • 4.6. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie (zespół 5)
    • 4.7. Produkty (zespół 6)
    • 4.8. Przychody i koszty ich uzyskania (zespół 7)
    • 4.9. Fundusze, rezerwy i wynik finansowy (zespół 8)
    • 4.10. Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych

Pliki do pobrania

Szczegóły

  • Seria: Sektor publiczny w praktyce
  • Rok wydania: 2020
  • Oprawa: Miękka
  • Liczba stron: 338
  • Wymiary: 165x238 mm
  • Waga: 560 g
  • ISBN: 978-83-8235-034-0
  • EAN: 9788382350340
  • Kod serwisu: 00875100

Kategorie

Tagi