Bestseller

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 237,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 237,15 zł
  Cena katalogowa: 279,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę PZP z 11.9.2019 r. wraz z nowelizacjami tej ustawy z 2020 r., która weszła w życie 1.1.2021 r. Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców... więcej ›

Opis książki

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę PZP z 11.9.2019 r. (wraz z nowelizacjami tej ustawy z 2020 r.), która weszła w życie 1.1.2021 r.

Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców.

Publikacja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • planowania, przygotowania, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,
 • polityki zakupowej państwa, analizy potrzeb i wymagań, planu postępowań o udzielenie zamówień, ustalenia warunków zamówienia, szacowania jego wartości i dokonywania opisu przedmiotu zamówienia;
 • zasad i trybów udzielania zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, organizowania konkursu;
 • nowych zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej, w tym w trybie podstawowym;
 • kwalifikacji podmiotowej wykonawców, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, obowiązkowe i zakazane postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści umowy, podwykonawstwo);
 • środków ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Izby, skarga do sądu zamówień publicznych, skarga kasacyjna);
 • pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, Prezes Izby, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych);
 • kontroli udzielania zamówień.

W komentarzu uwzględniono także:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22.12.2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2397),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437),
 • zarządzenie Nr 249 Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2020 r. poz. 1215).

Dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest formułowanie – w kwestiach budzących wątpliwości – autorskich interpretacji i wskazówek dotyczących stosowania ustawy.

Gwarancję najwyższego poziomu opracowania i przydatności praktycznej stanowi zespół autorski składający się z wybitnych praktyków z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Komentarz jest adresowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, przede wszystkim zamawiających i wykonawców, ich pełnomocników i pracowników, ale też organów rozstrzygających spory zamówieniowe, podmiotów świadczących usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, osób wykonujących kontrolę zamówień publicznych. Stanowić może cenne źródło wiedzy również dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych.


Prawo zamówień publicznych - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Prawo zamówień publicznych

Dział I. Przepisy ogólne

 • Rozdział 1. Przedmiot regulacji
  • Oddział 1. Zakres spraw regulowanych ustawą
  • Art. 1–8
  • Oddział 2. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy
  • Art. 9–15
 • Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień
  • Art. 16–20
 • Rozdział 3. Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień
  • Art. 21–23
 • Rozdział 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym
  • Art. 24–27
 • Rozdział 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
  • Art. 28–36
 • Rozdział 6. Zamawiający i wykonawcy
  • Oddział 1. Zamawiający
  • Art. 37–56
  • Oddział 2. Wykonawcy
  • Art. 57–60
 • Rozdział 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
  • Art. 61–70
 • Rozdział 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
  • Art. 71–82

Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • Rozdział 1. Przygotowanie postępowania
  • Oddział 1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców
  • Art. 83–85
  • Oddział 2. Ogłoszenia
  • Art. 86–90
  • Oddział 3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia
  • Art. 91–98
  • Oddział 4. Opis przedmiotu zamówienia
  • Art. 99–103
  • Oddział 5. Przedmiotowe środki dowodowe
  • Art. 104–107
 • Rozdział 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  • Oddział 1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
  • Art. 108–111
  • Oddział 2. Warunki udziału w postępowaniu
  • Art. 112–117
  • Oddział 3. Udostępnienie zasobów
  • Art. 118–123
  • Oddział 4. Podmiotowe środki dowodowe
  • Art. 124–128
 • Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 129–131
  • Oddział 2. Przetarg nieograniczony
  • Art. 132–139
  • Oddział 3. Przetarg ograniczony
  • Art. 140–151
  • Oddział 4. Negocjacje z ogłoszeniem
  • Art. 152–168
  • Oddział 5. Dialog konkurencyjny
  • Art. 169–188
  • Oddział 6. Partnerstwo innowacyjne
  • Art. 189–207
  • Oddział 7. Negocjacje bez ogłoszenia
  • Art. 208–212
  • Oddział 8. Zamówienie z wolnej ręki
  • Art. 213–217
 • Rozdział 4. Składanie i otwarcie ofert
  • Oddział 1. Składanie ofert
  • Art. 218–220
  • Oddział 2. Otwarcie ofert
  • Art. 221–222
 • Rozdział 5. Ocena ofert
  • Art. 223–226
 • Rozdział 6. Aukcja elektroniczna
  • Art. 227–238
 • Rozdział 7. Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Art. 239–253
 • Rozdział 8. Zakończenie postępowania
  • Art. 254–265

Dział III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • Rozdział 1. Zakres zastosowania
  • Art. 266
 • Rozdział 2. Ogłoszenia
  • Art. 267–272
 • Rozdział 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  • Art. 273–274
 • Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień
  • Oddział 1. Tryb podstawowy
  • Art. 275–296
  • Oddział 2. Partnerstwo innowacyjne
  • Art. 297–299
  • Oddział 3. Negocjacje bez ogłoszenia
  • Art. 300–303
  • Oddział 4. Zamówienie z wolnej ręki
  • Art. 304–306
 • Rozdział 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Art. 307–310

Dział IV. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych

 • Rozdział 1. Umowa ramowa
  • Art. 311–315
 • Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów
  • Art. 316–324
 • Rozdział 3. Konkurs
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 325–332
  • Oddział 2. Regulamin konkursu
  • Art. 333–334
  • Oddział 3. Sąd konkursowy
  • Art. 335–337
  • Oddział 4. Konkurs nieograniczony i konkurs ograniczony
  • Art. 338–353
  • Oddział 5. Zakończenie konkursu
  • Art. 354–358
 • Rozdział 4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
  • Art. 359–361

Dział V. Zamówienia sektorowe

 • Rozdział 1. Zakres zastosowania
  • Art. 362–368
 • Rozdział 2. Okresowe ogłoszenie informacyjne
  • Art. 369–370
 • Rozdział 3. System kwalifikowania wykonawców
  • Art. 371–375
 • Rozdział 4. Tryby udzielania zamówień sektorowych
  • Art. 376–388
 • Rozdział 5. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych
  • Art. 389–392
 • Rozdział 6. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego
  • Art. 393–394

Dział VI. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

 • Rozdział 1. Zakres zastosowania
  • Art. 395–398
 • Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
  • Art. 399–409
 • Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
  • Art. 410–421
 • Rozdział 4. Umowa ramowa
  • Art. 422
 • Rozdział 5. Wymagania w zakresie podwykonawstwa
  • Art. 423–430

Dział VII. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 431–448
 • Rozdział 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  • Art. 449–453
 • Rozdział 3. Zmiana umowy
  • Art. 454–455
 • Rozdział 4. Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie
  • Art. 456–461
 • Rozdział 5. Podwykonawstwo
  • Art. 462–465

Dział VIII. Organy właściwe w sprawach zamówień

 • Rozdział 1. Prezes Urzędu
  • Art. 466–472
 • Rozdział 2. Krajowa Izba Odwoławcza
  • Oddział 1. Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej
  • Art. 473–486
  • Oddział 2. Zasady działania Izby
  • Art. 487–492
 • Rozdział 3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych
  • Art. 493–499
 • Rozdział 4. Rada Zamówień Publicznych
  • Art. 500–504

Dział IX. Środki ochrony prawnej

 • Rozdział 1. Przepis ogólny
  • Art. 505
 • Rozdział 2. Postępowanie odwoławcze
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 506–512
  • Oddział 2. Odwołanie
  • Art. 513–521
  • Oddział 3. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego
  • Art. 522–523
  • Oddział 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego
  • Art. 524–527
  • Oddział 5. Odrzucenie odwołania
  • Art. 528–530
  • Oddział 6. Dowody
  • Art. 531–543
  • Oddział 7. Rozpoznanie odwołania
  • Art. 544–547
  • Oddział 8. Rozprawa
  • Art. 548–551
  • Oddział 9. Orzeczenia Izby
  • Art. 552–568
  • Oddział 10. Protokół
  • Art. 569–572
  • Oddział 11. Koszty postępowania odwoławczego
  • Art. 573–576
  • Oddział 12. Zakaz zawarcia umowy
  • Art. 577–578
 • Rozdział 3. Postępowanie skargowe
  • Art. 579–590

Dział X. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  • Art. 591–595

Dział XI. Kontrola udzielania zamówień

 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 596–602
 • Rozdział 2. Kontrola Prezesa Urzędu
  • Oddział 1. Przepisy ogólne
  • Art. 603–606
  • Oddział 2. Kontrola doraźna
  • Art. 607–612
  • Oddział 3. Kontrola uprzednia
  • Art. 613–617

Dział XII. Przepisy o karach pieniężnych

  • Art. 618–622

Dział XIII. Przepis końcowy

  • Art. 623

Odnośnik nr 1

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1348
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1630 g
 • ISBN: 978-83-8235-085-2
 • EAN: 9788382350852
 • Kod serwisu: 00877700

Kategorie