Zapowiedź

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Komentarz.

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
2021 r.
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: adw. Michał Babicz, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Autor: Michał Gałęski, adw. Marta Hermanowicz, prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach, adw. dr Piotr Karlik, dr Magdalena Kowalewska-Łukuć, dr Łukasz Pilarczyk, Katarzyna Urbanowicz

Publikacja stanowi pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – ustawę o... więcej ›

Opis książki

Publikacja stanowi pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone. Głównym przedmiotem publikacji są obecnie obowiązujące ustawowe klauzule odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego, a zatem złożonej teoretyczno-prawnej problematyki ujęcia odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, w związku z popełnieniem czynu zabronionego. Konieczność zmiany regulacji spowodowana była potrzebą zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Nowelizacja przepisów była konieczna ze względu na nieaktualne, nieefektywne w szczególności w przypadku popełnienia czynów przez podmioty o dużej skali działalności i złożonej strukturze prawo, dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wynikiem czego konieczne było znowelizowanie przepisów, które mają położyć kres i przyczynić się do skutecznego karania podmiotów. Potrzebę uzasadnia również dotychczasowa praktyka, która wskazuje na znikomą efektywność przyjętego obecnie ustroju odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Efektywność regulacji ma istotne znaczenie ze względu na zobowiązania międzynarodowe wynikające z wiążących Polskę instrumentów prawnych Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak i zaleceń grupy G20.

Na potrzeby nowej ustawy wprowadza się definicję czynu zabronionego, co wiąże się z odejściem od brzmienia podstawowej definicji przewidzianej w Kodeksie karnym. Rozszerzono również normy jurysdykcyjne, rozszerzając stosowanie ustawy na podmioty zbiorowe nieposiadające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzące działalność zarówno na terytorium jak i poza nim. Ustawa opiera odpowiedzialność na koncepcji quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego, jak i na koncepcji tzw. winy anonimowej. Odpowiedzialność ta konstytuowana jest jako odpowiedzialność represyjna zbliżona do odpowiedzialności karnej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej za czyny zabronione, z których podmiot zbiorowy uzyskał korzyść, a zbliżonej do odpowiedzialności cywilnej.

Ustawa wprowadza regulację, iż odpowiedzialność nie powinna stanowić przeszkody w pociągnięciu do odpowiedzialności innego rodzaju, w szczególności nie powinna ograniczać odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę lub indywidualnej odpowiedzialności prawnej sprawcy czynu zabronionego. Dodatkowo ustawa ustala przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością, dzięki którym podmiot poniesie odpowiedzialność jeżeli popełnienie czynu zabronionego wynika z działania albo zaniechania organu tego podmiotu albo umyślnego działania lub zaniechania członka tego organu.

Ustawa wprowadza znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w szczególności:

 • rozszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych poprzez objęcie nią zachowań uznanych za zachowania własne podmiotów zbiorowych wyczerpujące znamiona czynu zabronionego;
 • oparcie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na koncepcji tzw. winy anonimowej, zgodnie z którą postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu może zostać wszczęte już w przypadku wykazania uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępstwa;
 • wprowadzenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wszystkie czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw prywatnoskargowych;
 • możliwość pociągnięcia podmiotów do odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej w przypadku uzyskania przez podmiot zbiorowy korzyści majątkowej z popełnionego czynu;
 • rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania wyroku skazującego osobę fizyczną, która popełniła przestępstwo;
 • zmiany w kwestii odpowiedzialności karnej konkretnej osoby i nałożenia kary finansowej na firmę, które będą rozstrzygane przez sąd oddzielnie, choć w ramach jednego procesu;
 • rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów o czyny osób zatrudnionych, popełnione w ramach wykonywanych obowiązków oraz współpracującą z podmiotem kadrę menadżerską;
 • możliwość zwolnienia podmiotu zbiorowego od odpowiedzialności karnej w przypadku wykazania, że wszystkie obowiązane organy i osoby uprawnione do działania w imieniu lub interesie tego podmiotu zachowały należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach, w organizacji tego podmiotu oraz w nadzorze nad tą działalnością;
 • wprowadzenie regulacji chroniących osoby zgłaszające informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotu zbiorowego, które doprowadziły albo mogą doprowadzić lub ułatwić popełnienie czynu zabronionego;
 • poszerzony katalog kar i środków orzekanych wobec podmiotów, zmieniając granicę finansowej odpowiedzialności w zakresie 30 000 do 30 000 000 złotych, przy czym nie jest to uzależnione od osiągnięcia przez firmę dochodu.

Zakres tematyki ma charakter kompleksowy, obejmuje szeroko rozumiane podstawy odpowiedzialności prawnej, w tym jej przesłanki oraz kwestie związane z karnoprawną kwalifikacją czynu zabronionego. Pozycja stanowi zatem jedyne tak wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie na rynku.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z nowo zmienionymi przepisami ustawy. Stanowi również niezbędną pomoc dla wspólników spółek, członków zarządu, biegłych rewidentów, promotorów spółki, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Czytelnicy odnajdą w tym tomie nie tylko praktyczne rozwiązania zawiłych kwestii pojawiających się na tle przestępczości gospodarczej, ale również odpowiedź na pytanie, jak prowadzić działalność gospodarczą by nie narazić się na odpowiedzialność prawnokarną.

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Premiera: 2021 r.
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 600
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8235-089-0
 • EAN: 9788382350890
 • Kod serwisu: 00877800

Tagi