Ochrona sygnalistów i postępowanie w sprawach zgłaszania naruszenia prawa. Komentarz praktyczny, procedury, wzory, orzecznictwo

 • 189,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów. Metodyka przedstawia obowiązujące regulacje sektorowe (przepisy AML/CFT, przepisy bankowe, czy przepisy Ordynacji podatkowej). Uwzględnia również zagadnienia związane z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, orzecznictwo, a także wzory procedur... więcej ›

Opis książki

Praktyczne przedstawienie i omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów z uwzględnieniem przepisów sektorowych.

Praktyczne przedstawienie regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE L Nr 305, s. 17), z uwzględnieniem rozwiązań proceduralnych, a także orzecznictwa.

Wprowadzenie przepisów dyrektywy 2019/1937 to początek zmian w zakresie prawa pracy, a także problematyki compliance, która ma zapewnić zgodność działalności firmy z przepisami prawa.

Regulacje mają zapewnić poprawę w zakresie egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony sygnalistów, czyli osób pracujących w sektorze publicznym lub prywatnym zgłaszających naruszenia w kontekście związanym z pracą.

Normy chroniące sygnalistów obejmują:

 • naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii, które dotyczą m.in.: zamówień publicznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów;
 • naruszenia związane z interesami finansowymi Unii,
 • naruszenia odnoszące się do rynku wewnętrznego.

Dzięki wprowadzeniu przepisów dyrektywy sygnalista będzie miał możliwość zgłosić naruszenie w określony, wybrany przez siebie, sposób:

 • zgłoszenie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń;
 • zgłoszenie za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń;
 • ujawnienie publiczne.

Na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek skonstruowania wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, zapewniających poufność przekazywanych informacji. Konieczne będzie także prowadzenie rejestru, w którym gromadzone będą zgłoszenia, oraz poinformowanie pracowników o możliwości dokonywania zgłoszeń za pomocą kanałów zewnętrznych.

Dyrektywa zakłada ponadto ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi pracodawcy, które mogą wyrażać się m.in. w wstrzymaniu awansu i szkoleń, negatywnej ocenie pracy, nakładaniu środków dyscyplinarnych, mobbingu czy dyskryminacji.

Publikacja została podzielona na trzy części.

W części I omówiono następujące kwestie:

 • zagadnienia ogólne dotyczące dyrektywy 2019/1937 (w tym: jej zakres przedmiotowy i podmiotowy, najistotniejsze pojęcia użyte w przepisach);
 • trójstopniowy system kanałów, z których mogą korzystać sygnaliści, tj.: zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne, ujawnienie publiczne;
 • ochrona sygnalisty i „naruszyciela";
 • implementacja dyrektywy 2019/1937 i projektowane rozwiązania krajowe.

W części II przedstawiono:

 • inne przepisy mające zastosowanie do ochrony sygnalistów (w tym m.in.: przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa pracy, przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i służbowej, przepisy prawa prasowego);
 • obowiązujące regulacje sektorowe (w tym m.in.: przepisy AML/CFT, przepisy bankowe, przepisy giełdowe, przepisy Ordynacji podatkowej).

W części III zawarto wzory odnoszące się do przedmiotowej tematyki (w tym: procedura zgłoszenia i jego rozpoznania, czy procedury ochronne).

Ponadto w Metodyce uwzględniono zagadnienia związane z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt RCL Nr UC101 z 14.10.2022 r.), która:

 • ma na celu implementację dyrektywy 2019/1937;
 • wprowadzenie środków ochrony osób zgłaszających i osób, których dotyczy zgłoszenie;
 • wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń.

Publikacja skierowana jest do zarządów, służb kadrowych i prawnych dużych przedsiębiorstw, a także organizacji działających na rzecz ochrony sygnalistów. Będzie również przydatna dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem pracy oraz szeroko rozumianym compliance.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Literatura

Część I. Dyrektywa o sygnalistach

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

 • 1. Wstęp
 • 2. Zakres przedmiotowy
  • 2.1. Szeroki zakres zastosowania
  • 2.2. Obszary stosowania dyrektywy 2019/1937
   • 2.2.1. Uwagi ogólne
   • 2.2.2. Wykaz aktów prawnych
   • 2.2.3. Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii
   • 2.2.4. Naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego
  • 2.3. Cel dyrektywy
   • 2.3.1. Uniwersalny cel dyrektywy
   • 2.3.2. Cele dyrektywy w konkretnych obszarach
    • 2.3.2.1. Naruszenia w obszarze zamówień publicznych
    • 2.3.2.2. Usługi finansowe
    • 2.3.2.3. Bezpieczeństwo produktów na rynku
    • 2.3.2.4. Inne dziedziny
  • 2.4. Stosowanie dyrektywy 2019/1937 – normy kolizyjne
  • 2.5. Wyłączenia
   • 2.5.1. Wpływ na inne akty unijne i przepisy krajowe
   • 2.5.2. Kwestie bezpieczeństwa narodowego – katalog otwarty
   • 2.5.3. Ochrona informacji niejawnych, poufnych, tajemnice
   • 2.5.4. Ochrona zatrudnienia
  • 2.6. Polska ustawa o sygnalistach
 • 3. Zakres podmiotowy
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Zakres podmiotowy – osoba naruszająca oraz niezwiązana
   • 3.2.1. Katalog podmiotów
   • 3.2.2. Pracownik – szerokie rozumienie
   • 3.2.3. Osoby posiadające status osób prowadzących działalność na własny rachunek i ich współpracownicy
   • 3.2.4. Udziałowcy i członkowie organów
   • 3.2.5. Ochrona pomocników
  • 3.3. Zakres podmiotowy od strony naruszyciela
   • 3.3.1. Sektor prywatny i publiczny
   • 3.3.2. Obowiązek wdrożenia procedur ochrony osób zgłaszających naruszenia w podmiotach publicznych
   • 3.3.3. Obowiązek wdrożenia procedur ochrony osób zgłaszających naruszenia w podmiotach prywatnych
    • 3.3.3.1. Podmioty prywatne według poziomu zatrudnienia
    • 3.3.3.2. Szczególne obszary
  • 3.4. Wyłączenia
 • 4. Podstawowe pojęcia
  • 4.1. Klauzula generalna interesu publicznego
  • 4.2. Naruszenie i jego zgłoszenie
  • 4.3. Rodzaje zgłoszeń
   • 4.3.1. Zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne
   • 4.3.2. Ujawnienie publiczne
  • 4.4. Osoba dokonująca zgłoszenia, pomocnicy, osoby, których zgłoszenie dotyczy
   • 4.4.1. Osoba dokonująca zgłoszenia
   • 4.4.2. Kontekst związany z pracą
   • 4.4.3. „Whistleblower", czyli „sygnalista"
   • 4.4.4. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia
   • 4.4.5. Osoba, której dotyczy zgłoszenie
  • 4.5. Działania odwetowe i środki ochrony
   • 4.5.1. Działania odwetowe
   • 4.5.2. Środki ochrony i wsparcia
  • 4.6. Działania następcze i informacje zwrotne
   • 4.6.1. Działania następcze
   • 4.6.2. Informacje zwrotne
  • 4.7. Właściwy organ

Rozdział 2. Kanały zgłoszeń – wymagania organizacyjne, kryteria jakościowe i struktura

 • 1. Zgłoszenia wewnętrzne
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie kanału zgłoszeń wewnętrznych
  • 1.3. Tryb wprowadzenia w życie polityki zgłoszeń wewnętrznych
  • 1.4. Elementy polityki zgłoszeń wewnętrznych
  • 1.5. Szczegółowa analiza – elementy obligatoryjne
  • 1.6. Szczegółowa analiza – elementy dodatkowe
  • 1.7. Dodatkowe wymogi dotyczące systemu ochrony sygnalisty w kontekście zgłoszeń wewnętrznych
 • 2. Zgłoszenia zewnętrzne
  • 2.1. Regulacje zawarte w dyrektywie 2019/1937
  • 2.2. Regulacje zawarte w projekcie ustawy
  • 2.3. Rodzaje zgłoszeń zewnętrznych
  • 2.4. Procedura zgłoszeń zewnętrznych
  • 2.5. Działania następcze
 • 3. Ujawnienie publiczne
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Sposoby dokonywania ujawnienia publicznego
  • 3.3. Ochrona osoby dokonującej ujawnienia publicznego

Rozdział 3. Ochrona sygnalisty

 • 1. Ochrona przed działaniami odwetowymi
  • 1.1. Środki ochrony
  • 1.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi
   • 1.2.1. Zakaz działań odwetowych
   • 1.2.2. Definicja działań odwetowych
   • 1.2.3. Katalog działań odwetowych
   • 1.2.4. Zakaz działań odwetowych w projekcie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • 2. Środki wsparcia
  • 2.1. Zakres ochrony osób dokonujących zgłoszeń
  • 2.2. Implementacja
  • 2.3. Co wynika z polskich przepisów innych ustaw?
   • 2.3.1. Akty prawne w polskim prawodawstwie
   • 2.3.2. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
   • 2.3.3. Procedura cywilna
   • 2.3.4. Kodeks postępowania karnego
   • 2.3.5. Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
   • 2.3.6. Ustawa o policji
   • 2.3.7. Prawo bankowe
   • 2.3.8. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
   • 2.3.9. PIP
   • 2.3.10.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • 3. Sankcje
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Przepisy dyrektywy 2019/1937
  • 3.3. Przepisy krajowe
  • 3.4. Katalog przestępstw i wykroczeń

Rozdział 4. Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie

 • 1. Wstęp
 • 2. Przepisy dyrektywy 2019/1937
 • 3. Przepisy krajowe

Rozdział 5. Implementacja i projektowane rozwiązania krajowe

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Dyrektywa unijna a jej charakter prawny i cel
  • 1.2. Komisja Europejska – „strażniczka traktatów"
 • 2. Proces implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego
  • 2.1. Etap wdrażania dyrektywy przez Polskę
  • 2.2. Opóźnienia w zakresie wdrożenia ustawy implementującej dyrektywę
 • 3. Konsekwencje braku albo nieprawidłowej implementacji
  • 3.1. Konsekwencje niewdrożenia dyrektywy do 17.12.2021 r.
  • 3.2. Czym właściwie jest bezpośrednie stosowanie dyrektywy?
  • 3.3. Warunki bezpośredniej skuteczności dyrektyw
 • 4. Bezpośrednie zastosowanie przepisów dyrektywy w praktyce
  • 4.1. Stosowanie przepisów dyrektywy wprost
  • 4.2. Relacje horyzontalne a wertykalne
 • 5. Relacje triangularne
 • 6. Szkoda powstała wskutek nieimplementacji lub niewłaściwej implementacji dyrektywy
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Warunki skutecznego dochodzenia roszczeń
 • 7. Cel i rola implementacji dyrektywy
 • 8. Niepewna przyszłość legislacyjna

Część II. Inne przepisy mające zastosowanie do ochrony sygnalistów

Rozdział 1. Przepisy chroniące sygnalistów

1. Sygnaliści a przepisy o ochronie danych osobowych

 • 1.1. Uwagi ogólne
 • 1.2. Dane osobowe w procesie zgłaszania naruszeń
 • 1.3. Analiza ryzyka i ocena skutków dla podmiotów danych
 • 1.4. Cel i zakres przetwarzania
 • 1.5. Podstawa prawna przetwarzania
 • 1.6. Retencja danych
 • 1.7. Realizacja praw podmiotów danych
  • 1.7.1. Uwagi ogólne
  • 1.7.2. Obowiązek informacyjny
  • 1.7.3. Prawo dostępu do danych
  • 1.7.4. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
  • 1.7.5. Prawo do sprzeciwu
  • 1.7.6. Prawo do usunięcia danych
  • 1.7.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • 1.7.8. Prawo do przenoszenia danych
  • 1.7.9. Prawo do cofnięcia zgody
 • 1.8. Inne problemy praktyczne
  • 1.8.1. Rola inspektora ochrony danych w procesie zgłaszania naruszeń
  • 1.8.2. Dokumentacja dla procesu zgłaszania naruszeń prawa
 • 2. Przepisy Kodeksu pracy
  • 2.1. Ochrona pracownika w Kodeksie pracy
  • 2.2. Regulacje zawarte w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
 • 3. Sygnalista w kontekście przepisów dotyczących tajemnicy prawnie chronionej
 • 4. Sygnaliści a prawo prasowe
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Gwarancje nietykalności dla osób współpracujących z prasą
  • 4.3. Uprawnienia informatorów względem mediów
  • 4.4. Tajemnica dziennikarska
 • 5. Przepisy prawa karnego procesowego mające zastosowanie do ochrony sygnalistów
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Mechanizmy ochrony
   • 5.2.1. Narzędzia ochrony
   • 5.2.2. Świadek anonimowy
   • 5.2.3. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego oraz małoletniego świadka
   • 5.2.4. Specjalny tryb przesłuchania świadka określony w art. 185c KPK
   • 5.2.5. Utajnienie zeznań świadka, które stanowią podstawę wniosku o tymczasowe aresztowanie
   • 5.2.6. Anonimizacja danych dotyczących miejsca zamieszkania pokrzywdzonego oraz świadka zgodnie z art. 148a w zw. z art. 156a KPK
 • 6. Inne ustawy chroniące sygnalistów
  • 6.1. Ustawa z 6.4.1990 r. o Policji w kontekście ochrony sygnalistów
  • 6.2. Ustawa z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
  • 6.3. Ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • 6.4. Kodeks Etyki Lekarskiej

Rozdział 2. Obowiązujące regulacje sektorowe

 • 1. Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • 1.1. Uwagi wstępne
  • 1.2. Cechy procedury wewnętrznej i uregulowań z zakresu sygnalizacji
  • 1.3. Kanał zewnętrzny zgłoszeń w obszarze AML/CFT
 • 2. Przepisy prawa bankowego
 • 3. Przepisy giełdowe/rynku kapitałowego
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Market Abuse Regulation
  • 3.3. Prawo giełdowe
  • 3.4. Spółka giełdowa
  • 3.5. Obowiązująca regulacja prawna w zakresie spółek publicznych
   • 3.5.1. Przepis ustawowy
   • 3.5.2. Podmiot, którego dotyczy obowiązek zgłaszania nieprawidłowości
   • 3.5.3. Obawy dotyczące wprowadzonej regulacji
   • 3.5.4. Odbiorca zgłoszeń
  • 3.6. Regulamin Giełdy
   • 3.6.1. Obowiązki wynikające z Regulaminu GPW
   • 3.6.2. Wartość regulacji wewnętrznej
   • 3.6.3. Podsumowanie
 • 4. Przepisy Ordynacji podatkowej
  • 4.1. Zakres przedmiotowy dyrektywy 2019/1937 w zakresie podatków
  • 4.2. Sygnalista czy donosiciel?
  • 4.3. Regulacje krajowe dotyczące „sygnalistów" – raportowanie schematów podatkowych
 • 5. Sygnalista w prawie lotniczym

Część III. Procedury, rejestry – wzory

 • 1. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
 • 2. Potwierdzenie otrzymania sygnalizacji
 • 3. Zgłoszenie naruszenia
 • 4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 308
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 400 g
 • ISBN: 978-83-8235-810-0
 • EAN: 9788382358100
 • Kod serwisu: 00922100

Kategorie

Tagi