Monitor Prawniczy Nr 2/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 80,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 85,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 2/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Jakub Litowski „Zakres zmian art. 15zzs[1] ustawy z 2.3.2020 r. – uwagi na tle stanu prawnego obowiązującego od 3.7.2021 r.". W artykule... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 2/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Jakub LitowskiZakres zmian art. 15zzs[1] ustawy z 2.3.2020 r. – uwagi na tle stanu prawnego obowiązującego od 3.7.2021 r.". W artykule omówiono i poddano ocenie dokonane z dniem 3.7.2021 r. zmiany modelu procedowania w sprawach cywilnych przyjętego na czas trwania stanu pandemii. Rozważania objęły przede wszystkim zasady odbywania oraz odstępowania od posiedzenia zdalnego, które w następstwie kolejnej nowelizacji ustawy z 2.3.2020 r. stało się obligatoryjną i bezwarunkową formą prowadzenia postępowania cywilnego. W opracowaniu odniesiono się ponadto do dopuszczalności prowadzenia tzw. posiedzenia hybrydowego, łączącego w sobie cechy rozprawy tradycyjnej (nieodmiejscowionej) oraz posiedzenia zdalnego. Jednocześnie, omówiono nałożony na sądy powszechne obowiązek zapewnienia stronom i osobom wezwanym dostępu do udziału w posiedzeniu zdalnym.
 • dr Ireneusz WolwiakPrzedawnienie roszczenia – ochrona czy przeszkoda w poszukiwaniu przedprocesowego rozwiązania sporu – cz. II". Przedmiotem opracowania jest kontynuacja zagadnienia funkcjonowania instytucji zawezwania do próby ugodowej wraz z powstającym w następstwie zainicjowania takiego postępowania skutkiem w sferze regulacji prawnej dotyczącej przedawnienia roszczenia. Problemem analizowanym w tej części artykułu jest zachowanie wnioskodawcy noszące znamiona nadużycia prawa procesowego. Opracowanie przygotowano przed uchwaleniem ustawy z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 i przy szerszym uwzględnieniu zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw2, ale zmiany wprowadzone ustawą z grudnia 2021 r. wejdą w życie w dniu 30.6.2022 r. Jednocześnie do postępowań pojednawczych wszczętych przed dniem jej wejścia w życie i jeszcze w tym dniu niezakończonych, stosuje się przepisy dotychczasowe. Zamiana przepisu staje się więc potwierdzeniem wcześniejszego poglądu co do spowodowania przez wszczęcie postępowania pojednawczego przerwy terminu przedawnienia, a co będzie się odnosiło do wniosków złożonych przed dniem 30.6.2022 r.
 • Maciej PodgórskiWyłączenie odpowiedzialności dyrektorów prostej spółki akcyjnej w przypadku niezgłoszenia w porę wniosku o ogłoszenie jej upadłości". Od lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym istnieje Prosta Spółka Akcyjna, jako forma prawna, mająca odpowiadać realiom współczesnej gospodarki, w której coraz większą rolę odgrywają tzw. start-up'y. Te młode biznesy tworzone są nierzadko przez pasjonatów z niewielkim kapitałem własnym. Są nastawione na tworzenie innowacyjnych produktów lub usług i poszukują wsparcia inwestorów strategicznych. Takie przedsięwzięcia obarczone są jednak sporym ryzykiem. W przypadku niepowodzenia start-up'u prowadzonego w formule PSA, pojawia się szereg pytań, w tym pytanie o to czy dyrektorzy PSA mogą ponieść odpowiedzialność za nie zgłoszenie w porę wniosku o upadłość PSA, a jeśli tak to na jakich zasadach. Artykuł stanowi próbę przynajmniej częściowej odpowiedzi na tak postawione pytanie.
 • Łukasz DuśkoKonstrukcja hipoteki łącznej a przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu art. 527 § 1 i 2 KC". Powszechnie przyjmuje się, że nie dochodzi do pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu art. 527 § 1 i 2 KC przez zbycie nieruchomości, jeżeli ze względu na obciążające tę nieruchomość hipoteki wierzyciel pauliański i tak nie uzyskałby zaspokojenia swojego roszczenia w żadnej części. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy pogląd ten powinien zostać zrewidowany w razie istnienia na nieruchomości stanowiącej przedmiot zaskarżonej skargą pauliańską czynności prawnej obciążenia w postaci hipoteki łącznej.
 • Tobiasz NowakowskiPrzewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki – glosa – IV CSK 513/18". Sąd Najwyższy w komentowanej sprawie wskazał na braki w treści umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. W ocenie autora trafnie przyjął, że wierzyciel w pierwszej kolejności powinien zaspokoić swoje roszczenia z pożytków rzeczy. Tym samym umowa ustanawiająca zabezpieczenie nie może prowadzić do pozbawienia dłużnika prawa własności już w chwili wymagalności długu.
 • Magdalena GrybośEuropejski nakaz zapłaty – kilka praktycznych uwag na tle redakcji orzeczenia". Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych problemów w redagowaniu europejskiego nakazu zapłaty w oparciu o obowiązujące formularze, stanowiące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. oraz możliwych sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami. Analiza ogranicza się przy tym do formularzy pozwu (Formularz A) i europejskiego nakazu zapłaty (Formularz E), porównanie bowiem druków tych formularzy (zwłaszcza w formie papierowej) prowadzi do wniosku, że nie są one ze sobą w pełni zharmonizowane. To z kolei skutkuje trudnościami w prawidłowej redakcji orzeczenia – w zakresie oznaczenia stron, roszczenia głównego i odsetkowego – tak, aby było ono czytelne i wyczerpujące.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISBN: 977123065022803
 • EAN: 977123065022803
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi