Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny

Promocyjna cena 15% taniej
 • 169,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz, w który ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji lub ewentualnej upadłości. Uwzględnia najnowszy stan prawny... więcej ›

Opis książki

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny to publikacja, w której Autorzy w niezwykle jasny i przystępny sposób wyjaśniają najbardziej skomplikowane konstrukcje prawne, w tym samą istotę restrukturyzacji. Definiują ją przede wszystkim jako wszelkie działania prowadzące do zmiany struktury podmiotu gospodarczego w celu zwiększenia jego efektywności i funkcjonalności.

Opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji długu, ewentualnej upadłości.

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące:

 • uwag wprowadzających (m.in. rodzaje połączeń, podziałów i przekształceń, sukcesja uniwersalna i podatkowa, przepisy prawa unijnego w zakresie restrukturyzacji spółek, prawa podatkowego),
 • łączenia spółek (m.in. sposoby łączenia się spółek, umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis, skutki połączeń spółek, w tym skutki podatkowe),
 • podziału spółek (m.in. dzień podziału i dzień wydzielenia, procedurę podziału czy połączeń spółki, w tym niezbędne dokumenty do przeprowadzenia danej czynności, unikanie opodatkowania przy podziale spółek, powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale),
 • przekształcenia spółek (m.in. procedura przekształceniowa, raportowanie schematów podatkowych, skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych).

Komentarz uwzględnia ustawę z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 642, obecnie ustawa przekazana do Senatu), która dotyczy działań mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Do tych działań należy zaliczyć objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, które w ciągu ostatnich lat stały się drugim najpopularniejszym typem spółki prawa handlowego, ustępując miejsca jedynie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym celu w przepisach ustawy o CIT wprowadzone zostają w art. 1 tej ustawy regulacje nadające status „podatnika podatku dochodowego":

 • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym, oraz
 • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko tym, w przypadku których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona.

Jednocześnie, w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel" ich utworzenia, przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, skutkiem którego efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej (opodatkowanej stawką podatku CIT wynoszącą 9% uzyskanych dochodów) pozostanie na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z przepisów ustawy CIT i ustawy PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.

W ramach projektowanych regulacji przewidziano również wyłączenie z zakresu stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania dochodów komandytariusza osiągniętych z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej prowadzącej działalność operacyjną, która nie ma sztucznego charakteru.

Komentarz oprócz praktycznego omówienia zagadnień prawo-podatkowych został wzbogacony o poglądy doktryny oraz orzecznictwo istotne dla omawianej materii.

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Ponadto okaże się dobrym uzupełnieniem wiedzy również dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, którzy będą wspierać procesy restrukturyzacji firm z wykorzystaniem przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Rozdział I. Uwagi wprowadzające

 • 1. Przepisy prawa handlowego
 • 2. Rodzaje połączeń, podziałów i przekształceń
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Łączenie się spółek
  • 2.3. Podział spółek
  • 2.4. Przekształcenie spółek
 • 3. Unijne prawo handlowe w zakresie restrukturyzacji spółek
 • 4. Sukcesja uniwersalna
 • 5. Przepisy prawa podatkowego
 • 6. Sukcesja podatkowa
 • 7. Zorganizowana część przedsiębiorstwa
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów krajowych
  • 7.2.1. Wprowadzenie
  • 7.2.2. Zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań
  • 7.2.3. Wyodrębnienie organizacyjne
  • 7.2.4. Wyodrębnienie finansowe
  • 7.2.5. Wyodrębnienie funkcjonalne
  • 7.3. Definiowanie pojęcia „części majątku" w orzecznictwie TSUE
  • 7.4. Wnioski końcowe
 • 8. Unijne prawo podatkowe w zakresie restrukturyzacji spółek
 • 9. Regulacje w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Działania na szczeblu międzynarodowym
  • 9.3. Działania na szczeblu unijnym
  • 9.4. Polska legislacja podatkowa
  • 9.5. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania
  • 9.6. Wnioski końcowe
 • 10. Regulacja w zakresie raportowania schematów podatkowych
  • 10.1. Geneza wprowadzenia przepisów o MDR
  • 10.2. Przepisy krajowe
  • 10.3. Podmioty obowiązane do zgłoszenia schematów
  • 10.4. Schemat podatkowy
  • 10.5. Podmiot odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia schematu podatkowego oraz termin na jego dokonanie
  • 10.6. Sankcje za niedopełnienie obowiązków
  • 10.7. Praktyka stosowania
  • 10.8. Wnioski końcowe

Rozdział II. Łączenie się spółek

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Zdolność połączeniowa
  • 1.2. Sposoby łączenia się spółek
  • 1.3. Połączenie przez przejęcie
  • 1.4. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
  • 1.5. Określenie parytetu wymiany udziałów
  • 1.6. Dopłaty
  • 1.7. Sukcesja praw i obowiązków
  • 1.8. Dzień połączenia i skutki dla spółki przejmowanej
   • 1.8.1. Wprowadzenie
   • 1.8.2. Skutki dla wspólników spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki
   • 1.8.3. Skutki połączenia dla spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki
  • 1.9. Dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia połączenia
  • 1.10. Wnioskowy charakter wpisu połączenia
   • 1.10.1.Wprowadzenie
   • 1.10.2.Termin na złożenie wniosku
   • 1.10.3.Załączniki do wniosku
    • 1.10.3.1. Wprowadzenie
    • 1.10.3.2. Połączenie przez przejęcie
    • 1.10.3.3. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej
   • 1.10.4. Przejście numerów ewidencyjnych
   • 1.10.5. Opłaty
   • 1.10.6. Połączenie transgraniczne – postępowanie rejestrowe
 • 2. Połączenie spółek kapitałowych
  • 2.1. Plan połączenia
  • 2.2. Załączniki do planu połączenia
  • 2.3. Procedura łączeniowa
  • 2.4. Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu oraz jego skutki
  • 2.5. Odpowiedzialność wspólników oraz członków władz i likwidatorów
  • 2.6. Połączenie przez przejęcie spółki zależnej (art. 515 KSH)
  • 2.7. Procedura połączenia uproszczonego (art. 516 KSH)
 • 3. Połączenia z udziałem spółek osobowych
  • 3.1. Plan połączenia
  • 3.2. Procedura połączenia
 • 4. Połączenia transgraniczne
  • 4.1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
  • 4.2. Plan połączenia w połączeniu transgranicznym
  • 4.3. Prawo żądania odkupu
  • 4.4. Rola przedstawicieli pracowników w połączeniu transgranicznym
  • 4.5. Zaświadczenie o zgodności połączenia z prawem krajowym
  • 4.6. Rejestracja połączenia transgranicznego
  • 4.7. Termin zgłoszenia połączenia do rejestru
  • 4.8. Uprawnienia wierzycieli spółki podlegającej połączeniu w postępowaniu transgranicznym
  • 4.9. Uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu transgranicznym
 • 5. Skutki połączenia w zakresie prawa cywilnego
  • 5.1. Skutki sukcesji uniwersalnej w zakresie prawa cywilnego
   • 5.1.1. Istota przejścia praw i obowiązków
  • 5.1.2. Prawa
   • 5.1.2.1. Prawa majątkowe
   • 5.1.2.2. Prawa niemajątkowe
  • 5.1.3. Obowiązki
  • 5.1.4. Wyjątki
   • 5.1.5. Skutki sukcesji uniwersalnej
  • 5.1.6. Ograniczenia
 • 6. Skutki połączenia w procedurze cywilnej
  • 6.1. Skutki w procedurze cywilnej – postępowaniach sądowych
  • 6.2. Wyjątki od sukcesji
  • 6.3. Wpływ na procedurę
  • 6.4. Pełnomocnictwo
  • 6.5. Egzekucja
 • 7. Umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis
  • 7.1. Pomoc de minimis
  • 7.2. Rodzaje przedsiębiorstw według prawa europejskiego
  • 7.3. Zasada kumulacji
  • 7.4. Zmiana kategorii przedsiębiorstwa
  • 7.5. Umowa o dofinansowanie
 • 8. Skutki przejścia zakładu pracy (art. 231 § 3–6 KP)
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy
   • 8.2.1. Wprowadzenie
   • 8.2.2. Zasady i warunki kontynuowania stosunku pracy
    • 8.2.2.1. Wprowadzenie
    • 8.2.2.2. Prawo do odprawy
    • 8.2.2.3. Pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
    • 8.2.2.4. Zakaz rozwiązywania stosunku pracy z powodu przejścia zakładu pracy
  • 8.3. Porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi, układy zbiorowe pracy, regulaminy
  • 8.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • 8.5. Sukcesja generalna a zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne
 • 9. Skutki połączenia w zakresie prawa administracyjnego
 • 10. Sukcesja podatkowa
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Skutki w podatkach dochodowych
   • 10.2.1. Regulacje wspólne dla łączenia spółek
   • 10.2.2. Łączenie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych będących podatnikami CIT
   • 10.2.3. Łączenie spółek osobowych oraz spółek osobowych i kapitałowych
   • 10.2.4. Skutki dla wspólników spółek łączonych
    • 10.2.4.1. Połączenie spółki kapitałowej ze spółką podlegającą opodatkowaniu CIT lub spółkami osobowymi
    • 10.2.4.2. Skutki dla wspólników-podatników PIT
    • 10.2.4.3. Skutki dla wspólników-podatników CIT
    • 10.2.4.4. Skutki dla wspólników spółek przejmujących
    • 10.2.4.5. Połączenie spółki kapitałowej ze spółką kapitałową
    • 10.2.4.6. Skutki połączenia dla wspólników podatników PIT
    • 10.2.4.7. Skutki połączenia dla wspólników podatników CIT
  • 10.3. Skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych
   • 10.3.1 Wprowadzenie
   • 10.3.2. Rachunkowe metody łączenia spółek
   • 10.3.3. Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
   • 10.3.4. Skutki zamknięcia ksiąg rachunkowych w przepisach podatkowych
   • 10.3.5. Rozliczenie ujemnego wyniku podatkowego spółki przejmowanej
  • 10.4. Skutki w PCC
  • 10.5. Łączenie spółek a unikanie opodatkowania
   • 10.5.1. Wprowadzenie
   • 10.5.2. Klauzule szczególne przeciwko unikaniu opodatkowania
   • 10.5.3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania
   • 10.5.4. Klauzula nadużycia prawa na gruncie VAT
  • 10.6. Raportowanie schematów podatkowych
   • 10.6.1. Wprowadzenie
   • 10.6.2. Uzgodnienie
   • 10.6.3. Kryterium kwalifikowanego korzystającego
   • 10.6.4. Schemat podatkowy
   • 10.6.5. Kryterium głównej korzyści
   • 10.6.6. Ogólna cecha rozpoznawcza
   • 10.6.7. Szczególne cechy rozpoznawcze
   • 10.6.8. Inne szczególne cechy rozpoznawcze
   • 10.6.9. Podsumowanie – raportowanie do Szefa KAS uzgodnień dotyczących łączenia spółek

Rozdział III. Podział spółek

 • 1. Zdolność podziału
 • 2. Ograniczenia procedury podziału
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Spółka akcyjna i niepokryty kapitał zakładowy
  • 2.3. Spółki osobowe
  • 2.4. Spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, oraz spółka w upadłości
  • 2.5. Spółka w upadłości
  • 2.6. Zakaz objęcia udziałów własnych
 • 3. Rodzaje podziałów
 • 4. Dopłaty
 • 5. Dzień podziału i dzień wydzielenia
 • 6. Zasady sukcesji przy podziale
 • 7. Procedura podziału spółki
  • 7.1. Wprowadzenie
  • 7.2. Czynności przygotowawcze – plan podziału
  • 7.3. Powzięcie uchwał o podziale
  • 7.4. Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale
 • 8. Odpowiedzialność za zobowiązania
 • 9. Dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia podziału
 • 10. Wnioskowy charakter wpisu podziału
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Termin na złożenie wniosku
  • 10.3. Załączniki do wniosku
  • 10.4. Przejście numerów ewidencyjnych
  • 10.5. Opłaty
 • 11. Skutki podziału w zakresie prawa cywilnego
  • 11.1. Istota sukcesji uniwersalnej w zakresie podziału spółek na gruncie prawa cywilnego
  • 11.2. Podział spółek przez wydzielenie a sukcesja praw i obowiązków
  • 11.3. Skutki braku kompleksowości planu podziału
  • 11.4. Odpowiedzialność za zobowiązania
  • 11.5. Pozostałe skutki sukcesji uniwersalnej częściowej
  • 11.6. Ograniczenia, czyli na co zwrócić uwagę przed przeprowadzeniem procesu podziału
 • 12. Skutki podziału w procedurze cywilnej
  • 12.1. Wprowadzenie
  • 12.2. Wpływ na procedurę
  • 12.3. Pełnomocnictwo
  • 12.4. Egzekucja
 • 13. Umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis
 • 14. Przejście zakładu pracy
  • 14.1. Wprowadzenie
  • 14.2. Przejście części zakładu pracy
  • 14.3. Skutki przejścia zakładu pracy (art. 231 § 2–6 KP)
   • 14.3.1. Wprowadzenie
   • 14.3.2. Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy
   • 14.3.3. Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy
   • 14.3.4. Pracownicy świadczący pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
  • 14.4. Pozostałe kwestie
 • 15. Skutki w zakresie prawa administracyjnego
 • 16. Sukcesja podatkowa
  • 16.1. Wprowadzenie
  • 16.2. Sukcesja podatkowa a odpowiedzialność osób trzecich
  • 16.3. Składniki majątku przypisane w planie podziału a odpowiedzialność podatkowa
  • 16.4. Skutki w podatkach dochodowych
   • 16.4.1. Powstanie przychodu w wyniku podziału
   • 16.4.2. Prawa i obowiązki przejmowane w wyniku podziału
   • 16.4.3. Skutki dla spółek łączonych w podatkach dochodowych
  • 16.5. Skutki dla wspólników spółek dzielonych
   • 16.5.1. Wprowadzenie
   • 16.5.2. Podziały spółek polegające na przeniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa
   • 16.5.3. Podziały spółek polegające na przeniesieniu składników majątkowych niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa
   • 16.5.4. Opodatkowanie zbycia udziałów/akcji objętych w wyniku podziału
   • 16.5.5. Opodatkowanie dopłat otrzymanych w związku z podziałem spółki
 • 17. Skutki wynikające z ewentualnego zamknięcia ksiąg rachunkowych
  • 17.1. Podział i likwidacja jednostki dzielonej
  • 17.2. Przeniesienie części majątku spółki dzielonej
 • 18. Skutki w PCC
 • 19. Podział spółek a unikanie opodatkowania
  • 19.1. Wprowadzenie
  • 19.2. Klauzule szczególne przeciwko unikaniu opodatkowania
  • 19.3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania
   • 19.3.1. Wprowadzenie
   • 19.3.2. Postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej.
   • 19.3.3. Podział spółki w świetle interpretacji indywidualnych
   • 19.3.4. Odmowa udzielania interpretacji indywidualnej przy podziale spółek w świetle orzecznictwa
  • 19.4. Klauzula nadużycia prawa na gruncie VAT
 • 20. Raportowanie schematów podatkowych
  • 20.1. Wprowadzenie
  • 20.2. Uzgodnienie
  • 20.3. Kryterium kwalifikowanego korzystającego
  • 20.4. Schemat podatkowy
  • 20.5. Kryterium głównej korzyści
  • 20.6. Ogólna cecha rozpoznawcza
  • 20.7. Szczególne cechy rozpoznawcze
  • 20.8. Inne szczególne cechy rozpoznawcze
  • 20.9. Podsumowanie – raportowanie do Szefa KAS uzgodnień polegających na podziale spółek

Rozdział IV. Przekształcenie spółek

 • 1. Zdolność przekształceniowa
 • 2. Wyłączenie możliwości przekształcenia
 • 3. Procedura przekształceniowa
  • 3.1. Wymogi przekształcenia
  • 3.2. Rozpoczęcie procesu przekształcenia
  • 3.3. Plan przekształcenia
  • 3.4. Załączniki do planu przekształcenia
  • 3.5. Biegły w procesie przekształcenia
  • 3.6. Zawiadomienie wspólników i ich uprawnienia kontrolne
  • 3.7. Uchwała o przekształceniu
  • 3.8. Treść uchwały o przekształceniu
 • 4. Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu
 • 5. Odpowiedzialność za szkody
 • 6. Odpowiedzialność wspólników
 • 7. Dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia przekształcenia
 • 8. Wnioskowy charakter wpisu przekształcenia
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Termin na złożenie wniosku
  • 8.3. Załączniki do wniosku
  • 8.4. Przejście numerów ewidencyjnych
  • 8.5. Opłaty
 • 9. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • 9.1. Wprowadzenie
  • 9.2. Uproszczona procedura przekształceniowa
  • 9.3. Biegły w procedurze przekształceniowej
  • 9.4. Uchwała o przekształceniu
 • 10. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną
  • 10.1. Wprowadzenie
  • 10.2. Odpowiedzialność wspólników
 • 11. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
  • 11.1. Wprowadzenie
  • 11.2. Korporacyjne prawo wyjścia
 • 12. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • 13. Przekształcenie spółki kapitałowej w prostą spółkę akcyjną
 • 14. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
  • 14.1. Wprowadzenie
  • 14.2. Przekształcenie spółki jawnej
  • 14.3. Przekształcenie spółki jawnej na żądanie spadkobiercy
 • 15. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
  • 15.1. Wprowadzenie
  • 15.2. Zasada quasi-kontynuacji
  • 15.3. Procedura przekształceniowa
  • 15.4. Plan przekształcenia
 • 16. Skutki w zakresie prawa cywilnego
  • 16.1. Zasada kontynuacji praw i obowiązków
  • 16.2. Odpowiedzialność za długi
   • 16.2.1. Wprowadzenie
   • 16.2.2. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
   • 16.2.3. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
   • 16.2.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową lub spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
   • 16.2.5. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę handlową
   • 16.2.6. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową
  • 16.3. Wyjątki od zasady kontynuacji i jej skutków w zakresie prawa cywilnego
   • 16.3.1. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
   • 16.3.2. Prawa i obowiązki, które stają się nieaktualne wskutek przekształcenia
  • 16.4. Przekształcenie a zastaw i użytkowanie
 • 17. Skutki w procedurze cywilnej
  • 17.1. Wprowadzenie
  • 17.2. Wpływ na procedurę
  • 17.3. Pełnomocnictwo
  • 17.4. Egzekucja
  • 17.5. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową
  • 17.6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
 • 18. Umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis
 • 19. Przejście zakładu pracy
  • 19.1. Wprowadzenie
  • 19.2 Zasada sukcesji uniwersalnej − przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
  • 19.3. Skutki przejścia zakładu pracy (art. 231 § 2−6 KP)
 • 20. Skutki w zakresie prawa administracyjnego
 • 21. Sukcesja podatkowa
  • 21.1. Wprowadzenie
  • 21.2. Powstanie przychodu w wyniku przekształcenia
  • 21.3. Skutki dla spółek przekształconych w podatkach dochodowych
  • 21.4. Skutki dla wspólników spółek przekształconych
   • 21.4.1. Wprowadzenie
   • 21.4.2. Przekształcenia neutralne podatkowo dla wspólników spółki przekształcanej
   • 21.4.3. Skutki przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną dla wspólników spółki przekształcanej
 • 22. Skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych
  • 22.1. Obligatoryjne zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej
  • 22.2. Odstępstwo od obowiązku zamykania ksiąg
 • 23. Skutki w PCC
 • 24. Przekształcenie spółek a unikanie opodatkowania
 • 25. Raportowanie schematów podatkowych
  • 25.1. Wprowadzenie
  • 25.2. Uzgodnienie
  • 25.3. Kryterium kwalifikowanego korzystającego
  • 25.4. Kryterium głównej korzyści
  • 25.5. Ogólna cecha rozpoznawcza
  • 25.6. Szczególne cechy rozpoznawcze
  • 25.7. Inne szczególne cechy rozpoznawcze
  • 25.8. Podsumowanie – raportowanie do Szefa KAS przekształcenia spółki

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 522
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 630 g
 • ISBN: 978-83-8235-018-0
 • EAN: 9788382350180
 • Kod serwisu: 00880600

Kategorie

Tagi