Przedsprzedaż

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 208,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 219,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
3 grudnia 2020
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Autor: Łukasz Chmielecki, dr Magdalena Chomuszko, Iwona Czauderna, Paweł Dymlang, Maja Fabrowska, Bogdan Gajos, Wojciech Kaczmara, Teresa Krawczyk, Patrycja Mikuła, dr Paweł Ożga, Mariusz Pigulski, Marek Piotrowski, Mariusz Pogoński, Patryk Prus, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Skórska, Michał Sroczyński, Ewelina Stamblewska-Urbaniak , dr Anna Staszel, Marta Szafarowska, Jadwiga Szczotka, dr Katarzyna Trzpioła, Tomasz Tyczyński, Adam Zbroiński

Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2020 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r... więcej ›

Opis książki

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2020 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r. Omawia wpływ epidemii COVID-19 za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych.

Publikacja zawiera m.in.:

 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2020 r.
 • Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
 • Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
 • Ponad 50 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
 • Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.).
 • Szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych sporządzanych przez płatników: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R.
 • Objaśnienia MF w zakresie samochodów osobowych, leasingu.
 • Omówienie zmian podatkowych z 2019 r. i 2020 r. mających wpływ na rozliczenie 2020 r. (np. ulga na złe długi, ulga B+R, ulga IP Box, rozliczanie strat podatkowych, podatek u źródła, podatek od przychodów z budynków, kasy rejestrujące, możliwość zastosowania 9% obniżonej stawki CIT, wyłączenia z KUP transakcji gotówkowych).
 • Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych", „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych".
 • Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
 • Zagadnienia zamknięcia CIT, PIT oraz zagadnienia zamknięcia VAT.
 • Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaki jest wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania).
 • Jak stosować zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe w zakresie przychodów i kosztów podatkowych (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt).
 • Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR).
 • Jak sporządzić plików JPK_V7 – w szczególności prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU.
 • Jak stosować nową matrycę stawek VAT, w szczególności w zakresie odpowiedniego zastosowania kodu CN oraz ich powiązania z kodami PKWiU.
 • Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.
 • Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie.
 • Kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą, a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarczej.
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • Jakie są zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje (Polska Strefa Inwestycji).
 • Na co można, a na co nie można wydatkować środki z PFR.
 • Jakie są zasady zwrotu subwencji dla mikro i MŚP oraz jak wykazać „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa".

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie >

Spis treści

Część I. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku

  • Rozdział I. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
  • Rozdział II. Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
  • Rozdział III. Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
  • Rozdział IV. Błędy lat ubiegłych
  • Rozdział V. Wartości szacunkowe
  • Rozdział VI. Zdarzenia po dacie bilansu
  • Rozdział VII. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
  • Rozdział VIII. Ogłaszanie sprawozdań finansowych
  • Rozdział IX. Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Rozdział X. Składanie sprawozdań w formie elektronicznej
  • Rozdział XI. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Rozdział XII. Czynności „techniczne" związane z zamknięciem roku obrotowego oraz sporządzanie tzw. list kontrolnych
  • Rozdział XIII. Praktyczne przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta – etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • Rozdział XIV. Wpływ pandemii Covid-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania)
  • Rozdział XV. Ochrona danych osobowych

Część II. Bilans

  • Rozdział I. Środki trwałe
  • Rozdział II. Aktywa biologiczne
  • Rozdział III. Wartości niematerialne i prawne
  • Rozdział IV. Należności długoterminowej
  • Rozdział V. Zapasy
  • Rozdział VI. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Rozdział VII. Należności krótkoterminowe
  • Rozdział VIII. Kapitały
  • Rozdział IX. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Rozdział X. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
  • Rozdział XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Rozdział XII. Inwestycje finansowe

Część III. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

  • Rozdział I. Rachunek zysków i strat
  • Rozdział II. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Rozdział III. Rachunek przepływów pieniężnych
  • Rozdział IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  • Rozdział V. Sprawozdanie z działalności

Część IV. Koszty podatkowe

  • Rozdział I. Podatkowe koszty uzyskania przychodów
  • Rozdział II. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych
  • Rozdział III. Koszty finansowania dłużnego
  • Rozdział IV. Dofinansowanie spółki przez wspólników poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty i pożyczki a konsekwencje podatkowe
  • Rozdział V. Wyłączenie z kosztów wydatków sfinansowanych z dochodu podatnika po opodatkowaniu (zysku netto)
  • Rozdział VI. Działalności o charakterze twórczym
  • Rozdział VII. Reprezentacja i reklama
  • Rozdział VIII. Nieodliczony VAT
  • Rozdział IX. Należności stracone
  • Rozdział X. Nieściągalne należności z perspektywy wierzyciela
  • Rozdział XI. Darowizny
  • Rozdział XII. Podatek u źródła
  • Rozdział XIII. Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego
  • Rozdział XIV. Samochód osobowy w firmie
  • Rozdział XV. Leasing samochodów
  • Rozdział XVI. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki za opóźnienia
  • Rozdział XVII. Odsetki
  • Rozdział XVIII. Transakcje gotówkowe 
  • Rozdział XIX. Podróże służbowe i
  • Rozdział XX. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
  • Rozdział XXI. Składki na rzecz organizacji nieobowiązkowych
  • Rozdział XXII. Wartość pracy małżonka podatnika 

Część V. Przychody podatkowe

  • Rozdział I. Ogólne pojęcie przychodu w obszarze ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych 
  • Rozdział II. Rozliczanie przychodów na przełomie lat podatkowych 
  • Rozdział III. Podział przychodów na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych 
  • Rozdział IV. Dotacje i darowizny 
  • Rozdział V. Dochody osiągane za granicą – dochody pasywne 
  • Rozdział VI. Działalność prowadzona za granicą (zakład)
  • Rozdział VII. Skutki podatkowe opóźnień przy wypłacie dywidendy 
  • Rozdział VIII. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne 
  • Rozdział IX. Rozliczanie podatku od przychodów z budynku w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2020 r. 
  • Rozdział X. Najem, dzierżawa, użyczenie (kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą – u osób fizycznych, również u osób, które posiadają status przedsiębiorcy – a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza
  • Rozdział XI. Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych i nieruchomości (mieszkalnych i niemieszkalnych) wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Źródła przychodów z odpłatnego zbycia w przypadku osób prawnych i osób fizycznych 

Część VI. Szczególne kategorie ustalania dochodu

  • Rozdział I. Wpływu rozwiązań tarczowych na przychody i koszty podatkowe (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt) 
  • Rozdział II. Zasady obowiązujące przy korygowaniu przychodów i kosztów 
  • Rozdział III. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
  • Rozdział IV. Ulga IP Box
  • Rozdział V. Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje 
  • Rozdział VI. Aport i objęcie udziałów – rozliczanie przychodu i kosztu 
  • Rozdział VII. Skutki podatkowe aportów do spółek
  • Rozdział VIII. Podatkowe skutki łączenia i podziału spółek 
  • Rozdział IX. Bonifikaty i upusty 
  • Rozdział X. Różnice kursowe 
  • Rozdział XI. Rozliczanie strat z lat ubiegłych w kontekście podziału przychodów na kapitałowe lub pozostałe
  • Rozdział XII. Rozliczenie dochodów z działalności osiąganych zagranicą w zeznaniu rocznym 
  • Rozdział XIII. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Część VII. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego

  • Rozdział I. Wynik finansowy a dochód podatkowy 
  • Rozdział II. Podatek odroczony 

Część VIII. Wybrane zagadnienia zamknięcia rocznego z uwzględnieniem skutków podatkowych

  • Rozdział I. Poprawne rozliczenie subwencji z PFR: „Na co można wydatkować środki a na co nie", „Zasady zwrotu subwencji dla miko i MŚP", „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa – jak wykazać? (to na przykładach)", „Zwrot nienależnie pobranej subwencji – limit 800 tys. euro, zaprzestanie prowadzenia działalności, likwidacja" 
  • Rozdział II. Kontrola wydatkowania środków pomocowych 
  • Rozdział III. Inwentaryzacja 
  • Rozdział IV. Klasyfikacja Środków Trwałych 
  • Rozdział V. Zamknięcie roku a krąg kosztów
  • Rozdział VI. Leasing
  • Rozdział VII. Kontrakty długoterminowe
  • Rozdział VIII. Odsetki w księgach rachunkowych
  • Rozdział IX. Dokumentacja cen transferowych 
  • Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) a zamknięcie roku 
  • Rozdział XI. Biała lista podatkowa 
  • Rozdział XII. Nowa matryca stawek VAT (wyjaśnienia w szczególności w zakresie odpowiedniego zastosowania kodu CN oraz ich powiązania z kodami PKWiU) 
  • Rozdział XIII. Pliki JPK_V7 – prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU) 
  • Rozdział XIV. Sporządzanie e-sprawozdań przy zastosowaniu plików JPK (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR) 
  • Rozdział XV. Kasy on-line 
  • Rozdział XVI. Stosowanie obniżonej stawki CIT w wysokości 9% 
  • Rozdział XVII. Raportowanie schematów podatkowych 
  • Rozdział XVIII. Zakończenie działalności przedsiębiorcy (konsekwencje, dokumentowanie, obowiązki, spis z natury, co się dzieje ze składnikami majątku, które przejęli na własność wspólnicy (inne konsekwencje w spółkach osobowych oraz inne u osób prawnych, jakie podatki do zapłaty mogą się pojawić, co się dzieje z majątkiem, który nie został sprzedany lub przejęty przez wspólników) 

Część IX. Zamknięcie podatkowe i pozapodatkowe

  • Rozdział I. Obowiązki sprawozdawcze płatnika PIT 
  • Rozdział II. Procedury zamykające rok dla celów CIT 
  • Rozdział III. Zamknięcie roku z perspektywy VAT 
  • Rozdział IV. Zamknięcie roku w przypadku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  • Niepełnosprawnych od strony prawnej i podatkowej w 2019 r. 
  • Rozdział V. Sposób rozliczeń związanych z sytuacją, gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy 

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 3 grudnia 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1200
 • Waga: 420 g
 • ISBN: 978-83-8235-088-3
 • EAN: 9788382350883
 • Kod serwisu: 00878200

Tagi