Bestseller

Przegląd zmian podatkowych 2023

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,75 zł +13%
  Cena katalogowa: 149,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian podatkowych 2023. Poradnik przedstawia zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2023 r. Wykorzystując liczne przykłady wyjaśnia jak w praktyce stosować nowe przepisy... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie licznych zmian podatkowych 2023.

Główne zalety publikacji:

 • szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT i innych przepisach podatkowych, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2023 r.,
 • zawiera tabele porównujące treść przepisów przed i po zmianie,
 • wyjaśnia, wykorzystując liczne przykłady, jak w praktyce stosować nowe przepisy,
 • odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF,
 • zawiera rysunki/schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
 • przedstawia najważniejsze interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF w zakresie opisywanych zagadnień,
 • sygnalizuje projektowane zmiany jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2023 r.,
 • jest merytorycznym uzupełnieniem bestsellerowego zbioru aktów prawnych zawartych w książce „Podatki 2023".

Rok 2023 przyniesie kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część będzie obowiązywać już od 1.1.2023 r., a inne wejdą w życie w trakcie roku. Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej zmian dotyczyć będzie CIT i PIT, przy czym tym razem ich celem będzie poprawienie i doprecyzowanie już obowiązujących przepisów, głównie tych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, ale nie tylko.

Zmiany z zakresie CIT wynikać będą przede wszystkim z ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180). Część z tych zmian weszła w życie 26.10.2022 r, pozostałe obowiązują od 1.1.2023 r. Skutkiem tej nowelizacji jest m.in.:

 • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
 • odroczenie wejścia w życie oraz modyfikacja przepisów o tzw. podatku CIT minimalnym,
 • doprecyzowanie zasad rozliczania ryczałtu od dochodów spółek (tzw. CIT estońskiego), w szczególności w zakresie rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych oraz zasad spełnienia wymogu minimalnego zatrudnienia,
 • modyfikacja i doprecyzowanie zasad rozliczania podatku od przerzucanych dochodów, w tym zmiana katalogu kosztów uznawanych za przerzucane dochody,
 • zmiana w zakresie sposobu obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego wprowadzona w celu dostosowania przepisów do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe,
 • zaostrzenie przepisów w zakresie opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej,
 • złagodzenie regulacji w zakresie składania oświadczeń płatnika dla celów poboru podatku u źródła dla wypłat przekraczających 2 mln zł,
 • uchylenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych oraz podwyższenie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych,
 • zmiany niektórych przepisów dotyczących opodatkowania polskiej spółki holdingowej.

W zakresie PIT źródłem zmian są następujące akty prawne:

 • ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105),
 • ustawa z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180).
 • ustawa z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2165),

Wprowadzone na ich podstawie zmiany obejmują m.in.:

 • ujednolicenie zasad składania wniosków i oświadczeń przez podatników i ich procedowania przez płatników,
 • nowe zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek,
 • zmniejszenie odpowiedzialności płatnika,
 • rozszerzenie uprawnień płatnika podatku zryczałtowanego o wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

W zakresie VAT wprowadzony zostanie kolejny zestaw zmian, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Ta nowelizacja ma obowiązywać od 1.4.2023 r. Do najważniejszych zmian wprowadzanych tym pakietem należą:

 • doprecyzowanie zasad stosowania kursów walut dla przeliczania faktur korygujących,
 • modyfikacja przepisów w zakresie ustalania proporcji częściowego odliczenia VAT naliczonego,
 • rezygnacja z obowiązku posiadania faktury jako warunku odliczenia VAT z tytułu WNT oraz doprecyzowanie zasad ujmowania WDT w przypadku otrzymania dokumentów po terminie,
 • złagodzenie zasad wymierzania sankcji VAT,
 • zmiany w zakresie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 • rozszerzenie katalogu należności opłacanych ze środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Od 1.1.2023 r. polscy podatnicy mogą tworzyć i rozliczać się w ramach tzw. Grup VAT. To od dawna oczekiwane rozwiązanie w praktyce wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków, a także – co równie istotne – z dokładną analizą skutków finansowych decyzji o przystąpieniu do danej grupy. W październiku 2022 r. Minister Finansów opublikował w tym zakresie objaśnienia podatkowe, które wyjaśniają część powstałych w praktyce wątpliwości. Nadal jednak wiele problemów nie zostało rozwiązanych.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie obowiązku (od 1.1.2024 r.) wystawiania i otrzymywania faktur w postaci tzw. faktur ustrukturyzowanych, za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Chociaż w trakcie roku 2023 korzystanie z systemu KSeF jest w dalszym ciągu dobrowolne (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej przepisy o obowiązkowym stosowaniu KSeF mogą wejść w życie dopiero od 1.1.2024 r.), dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przygotowanie podmiotu do wdrożenia systemu faktur ustrukturyzowanych jest czasochłonne i skomplikowane nie tylko pod względem informatycznym, ale przede wszystkim pod względem organizacyjnym. Zdecydowanie więc warto przygotowania w tym zakresie rozpocząć już teraz.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorkach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Zmiany w CIT

Rozdział I. Ryczałt od dochodów spółek (CIT estoński)

 • 1. Wstęp
 • 2. Podmioty uprawnione do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek
  • 2.1. Warunek formy działalności, struktury udziałów oraz praw posiadanych przez spółkę i wspólników
  • 2.2. Warunek struktury przychodów
  • 2.3. Warunek struktury zatrudnienia
  • 2.4. Pozostałe warunki
 • 3. Podmioty wyłączone z zakresu stosowania ryczałtu
 • 4. Czynności poprzedzające przystąpienie do stosowania ryczałtu
 • 5. Przedmiot opodatkowania ryczałtem
 • 6. Podstawa opodatkowania i stawki ryczałtu
 • 7. Zapłata ryczałtu

Rozdział II. Podatek od przerzuconych dochodów

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów
 • 3. Definicja przerzuconych dochodów
  • 3.1. Rodzaje kosztów objętych podatkiem od przerzuconych dochodów
  • 3.2. Koszty ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego
 • 4. Warunki uznania kosztów za przerzucone dochody
  • 4.1. Warunki dotyczące podatnika
  • 4.2. Warunki dotyczące podmiotu powiązanego
  • 4.3. Warunki dotyczące preferencyjnego opodatkowania
 • 5. Wyłączenia
 • 6. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 • 7. Zapłata podatku od przerzuconych dochodów

Rozdział III. Minimalny podatek dochodowy

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatnicy minimalnego podatku dochodowego
  • 2.1. Zakres podmiotowy i wyłączenia
   • 2.1.1. Podatnicy rozpoczynający działalność
   • 2.1.2. Mali podatnicy
   • 2.1.3. Podatnicy, którzy odnotowali spadek przychodów
   • 2.1.4. Podatnicy, którzy odnotowali spadek rentowności
   • 2.1.5. Podmioty działające w ramach prostych struktur organizacyjnych
   • 2.1.6. Grupy kapitałowe
   • 2.1.7. Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe
   • 2.1.8. Transport morski i powietrzny oraz działalność górnicza
   • 2.1.9. Działalność lecznicza
   • 2.1.10. Spółki komunalne
   • 2.1.11. Ceny regulowane
   • 2.1.12. Podatnicy w upadłości, likwidacji lub objęci restrukturyzacją
   • 2.1.13. Podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie
  • 2.2. Wymagania odnośnie do poziomu rentowności
 • 3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
  • 3.1. Obliczanie podstawy opodatkowania w sposób standardowy
   • 3.1.1. Przychody z działalności operacyjnej
   • 3.1.2. Koszty finansowania dłużnego
   • 3.1.3. Koszty usług oraz wartości niematerialnych
  • 3.2. Obliczanie podstawy opodatkowania w sposób uproszczony
  • 3.3. Odliczenia od podstawy opodatkowania
   • 3.3.1. Ulgi i darowizny
   • 3.3.2. Dochody zwolnione z CIT
   • 3.3.3. Przychody, o których mowa w art. 24ca ust. 2 PDOPrU
 • 4. Zapłata minimalnego podatku dochodowego

Rozdział IV. Limit kosztów finansowania dłużnego

 • 1. Wstęp
 • 2. Pojęcie kosztów finansowania dłużnego
 • 3. Kalkulacja limitu
  • 3.1. Stan prawny obowiązujący do 31.12.2021 r.
  • 3.2. Stan prawny obowiązujący od 1.1.2022 r.
  • 3.3. Doprecyzowanie wprowadzone na podstawie ZmPDOPrU22
 • 4. Rozliczenie nadwyżki w kolejnych latach podatkowych
 • 5. Wyłączenia dla przedsiębiorstw finansowych
 • 6. Koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych

Rozdział V. Polska spółka holdingowa

 • 1. Wstęp
 • 2. Podmioty uprawnione do korzystania z preferencji przewidzianych dla polskich spółek holdingowych
  • 2.1. Zmiana definicji spółki holdingowej
  • 2.2. Zmiana definicji spółki zależnej
 • 3. Rozszerzenie zakresu preferencji podatkowej
  • 3.1. Zwolnienie z opodatkowania dla dywidend otrzymywanych przez polską spółkę holdingową
  • 3.2. Zwolnienie z opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej
  • 3.3. Moment spełnienia warunków skorzystania ze zwolnienia
 • 4. Wyłączenie dywidend wypłacanych przez spółkę zależną spod podatku u źródła

Rozdział VI. Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej

 • 1. Wstęp
 • 2. Definicja zagranicznej jednostki kontrolowanej
  • 2.1. Zagraniczna jednostka
  • 2.2. Zagraniczna jednostka kontrolowana
   • 2.2.1. Zagraniczna jednostka znajdująca się w raju podatkowym (CFC typu A)
   • 2.2.2. Zagraniczna jednostka znajdująca się w kraju niewspółpracującym do celów podatkowych (CFC typu B)
   • 2.2.3. Zagraniczna jednostka o pasywnych przychodach (CFC typu C)
   • 2.2.4. Zagraniczna jednostka o zbyt wysokich aktywach (CFC typu D)
   • 2.2.5. Zagraniczna jednostka o zbyt wysokich dochodach (CFC typu E)
 • 3. Podstawa opodatkowania
  • 3.1. Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej
  • 3.2. Podstawa opodatkowania
 • 4. Stawka podatku i odliczenia
 • 5. Zwolnienia i wyłączenia

Rozdział VII. Podatek u źródła

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany wprowadzone od 1.1.2019 r.
 • 3. Zmiany wprowadzone od 1.1.2022 r.
  • 3.1. Zakres stosowania mechanizmu pay & refund
  • 3.2. Wyłączenia z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund
 • 4. Zmiany obowiązujące od 26.10.2022 r. oraz od 1.1.2023 r.

Rozdział VIII. Dokumentacja cen transferowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Uchylenie obowiązku stosowania ceny rynkowej oraz sporządzania dokumentacji dla pośrednich transakcji rajowych
 • 3. Podniesienie progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich transakcji rajowych
 • 4. Pozostałe zmiany
 • 5. Podsumowanie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych za 2022 r.
  • 5.1. Transakcje podlegające dokumentowaniu
   • 5.1.1. Transakcje objęte obowiązkiem dokumentowania
   • 5.1.2. Transakcje zwolnione z obowiązku dokumentowania
  • 5.2. Lokalna dokumentacja cen transferowych
  • 5.3. Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file)
  • 5.4. Informacja o cenach transferowych (TPR-C) oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji
  • 5.5. Informacja o grupie podmiotów (raport CbC oraz informacja CbC-P)

Rozdział IX. Pozostałe zmiany

 • 1. Doprecyzowanie i uproszczenie przepisów o uldze na złe długi
 • 2. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • 3. Ograniczenie stosowania ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 • 4. Zmiana terminów opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Część II. Zmiany w PIT i ryczałcie ewidencjonowanym

Rozdział I. Zmiany w zasadach poboru zaliczek i podatku z perspektywy płatnika (PIT)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zmiany dotyczące obliczania i poboru zaliczek na PIT
 • 3. Zmiany dotyczące pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek
  • 3.1. Kwota zmniejszająca podatek – wstęp
  • 3.2. Kwota zmniejszająca podatek – zasady obowiązujące od 1.1.2023 r.
  • 3.3. Kwota zmniejszająca podatek – formularz PIT-2, PIT-2A i PIT-3
  • 3.4. Kwota zmniejszająca podatek a wspólne rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 • 4. Wypłata świadczeń bez poboru zaliczki
 • 5. Zmiany dotyczące oświadczeń i wniosków składanych przez podatników
  • 5.1. Zbieg tytułów do pełnienia obowiązków płatnika
  • 5.2. Zasady składania oświadczeń i wniosków
  • 5.3. Forma składanych oświadczeń i wniosków
  • 5.4. Formularz PIT-2 w wersji (9) obowiązującej od 1.1.2023 r.
  • 5.5. Formularz PIT-2A w wersji (8) obowiązującej od 1.1.2023 r.
  • 5.6. Formularz PIT-3 w wersji (8) obowiązującej od 1.1.2023 r.
  • 5.7. Termin uwzględniania oświadczeń i wniosków przez płatnika
  • 5.8. Termin ważności oświadczeń i wniosków złożonych przez podatnika
  • 5.9. Oświadczenia i wnioski złożone przez podatnika przed 1.1.2023 r.
  • 5.10. Odwołanie lub zmiana oświadczeń i wniosków
  • 5.11. Ustanie stosunku prawnego
  • 5.12. Zniesienie odpowiedzialności płatnika przy błędnie obliczonej zaliczce z winy podatnika
  • 5.13. Zestawienie oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek – objaśnienia podatkowe z 30.12.2022 r.
 • 6. Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych (art. 21 PDOFizU)
  • 6.1. Powrót do standardowego limitu zwolnień zapomóg (art. 21 ust. 1 pkt 9a oraz pkt 26 lit. b PDOFizU)
  • 6.2. Wyższe limity podróży służbowych i podróży na obszarze kraju (art. 21 ust. 1 pkt 16 oraz 18 PDOFizU)
  • 6.3. Wyższe limity rozliczeń z tytułu jazd lokalnych (art. 21 ust. 1 pkt 23b PDOFizU)
 • 7. Wpływ zmian na obowiązki organów rentowych jako płatników
 • 8. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Rozdział II. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku zryczałtowanym – nowe uprawnienie płatnika podatku zryczałtowanego (PIT)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zakres przedmiotowy uprawnienia do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
  • 2.1. Świadczenia otrzymane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  • 2.2. Świadczenia otrzymane z tytułu umów o wartości nieprzekraczającej 200 zł
 • 3. Procedowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego oraz termin zwrotu nadpłaty

Rozdział III. Preferencje, ulgi, odliczenia

 • 1. Wstęp
 • 2. Odrębne opodatkowanie rent stanowiących dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych
 • 3. Rozszerzenie zwolnienia dla dotacji, subwencji i innych świadczeń otrzymanych na cele związane z działalnością rolniczą
 • 4. Wprowadzenie zwolnienia dla dodatku do wynagrodzenia zasadniczego lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim
 • 5. Ulga na zabytki – ograniczenie możliwości stosowania
  • 5.1. Wstęp
  • 5.2. Zmiany w przedmiocie ulgi
  • 5.3. Przepisy przejściowe i ochrona praw nabytych
  • 5.4. Zmiany w warunkach stosowania ulgi
  • 5.5. Zeznanie podatkowe, w którym dokonuje się odliczenia
 • 6. Podwyższenie kwoty podatku należnego z 1% do 1,5% przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • 7. Przekazywanie 1,5% kwoty podatku należnego w przypadku podatników rozliczanych przez organy rentowe
 • 8. Koniec odliczania od podstawy obliczenia podatku darowizn przekazanych w związku z COVID-19
  • 8.1. Wstęp
  • 8.2. Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19
  • 8.3. Darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

Rozdział IV. Podatek PIT w działalności gospodarczej

 • 1. Wstęp
 • 2. Ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika
 • 3. Rozszerzenie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ksiąg
 • 4. Uchylenie obowiązku informacyjnego dla podatników w zakresie przepisów o tzw. uldze na złe długi
 • 5. Ulga na złe długi a koniec stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
 • 6. Kwota zmniejszająca podatek a łączenie działalności gospodarczej z pracą na etacie
 • 7. Składka zdrowotna w kosztach podatkowych – wyższy limit odliczenia dla podatników liniowych w 2023 r.
 • 8. Odwołanie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – koniec czasowych preferencji podatkowych
  • 8.1. Wprowadzenie
  • 8.2. Brak preferencji dotyczących odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
  • 8.3. Koniec preferencji dla kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R na przeciwdziałanie COVID-19
  • 8.4. Koniec ulgi w podatku od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na przeciwdziałanie COVID-19
  • 8.5. Koniec zwolnienia z podatku od przychodów z budynków
  • 8.6. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn
  • 8.7. Koniec wyłączenia z przychodów wartości darowizn otrzymanych przez placówki medyczne i oświatowe

Rozdział V. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych

 • 1. Wstęp
 • 2. Uchylenie obowiązku informacyjnego (PIT/WZR) dla podatników w zakresie przepisów o tzw. uldze na złe długi
 • 3. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego zwiększania lub zmniejszania przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych
 • 4. Ujednolicenie terminów wpłacania ryczałtu za poszczególne miesiące lub kwartały
 • 5. Podwyższenie kwoty podatku należnego z 1% do 1,5% przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • 6. Ograniczenie możliwości stosowania ulgi na zabytki
 • 7. Rewaloryzacja miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu dla przychodów osób duchownych
 • 8. Odwołanie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – koniec czasowych preferencji podatkowych
  • 8.1. Brak możliwości odliczenia od przychodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19
  • 8.2. Brak możliwości odliczenia darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych
  • 8.3. Koniec preferencji dotyczących ulgi na złe długi

Część III. Zmiany w VAT

Rozdział I. Grupa VAT

 • 1. Wstęp
 • 2. Kto może utworzyć grupę VAT
  • 2.1. Wymóg terytorialności
  • 2.2. Powiązania finansowe
  • 2.3. Powiązania ekonomiczne
  • 2.4. Powiązania organizacyjne
  • 2.5. Wymóg zapewnienia ciągłości istnienia powiązań
 • 3. Umowa o utworzeniu grupy
 • 4. Przedstawiciel grupy VAT
 • 5. Rejestracja grupy VAT jako podatnika VAT
 • 6. Rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT
 • 7. Rozliczenia grupy VAT z podmiotami trzecimi
 • 8. Zasady odliczania VAT naliczonego. Odliczenia częściowe
  • 8.1. Zasady ogólne
  • 8.2. Prewspółczynnik
  • 8.3. Proporcja sprzedaży
  • 8.4. Korekta odliczenia VAT naliczonego
  • 8.5. Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami
 • 9. Fakturowanie. Deklaracje i ewidencje
  • 9.1. Fakturowanie
  • 9.2. Pliki JPK_VAT
  • 9.3. Dodatkowe ewidencje
  • 9.4. Kasy rejestrujące
 • 10. Grupa VAT w procedurze podatkowej
  • 10.1. Postępowania podatkowe
  • 10.2. Kontrole podatkowe
  • 10.3. Interpretacje indywidualne i WIS
 • 11. Przedłużenie lub zakończenie funkcjonowania grupy VAT
  • 11.1. Przedłużenie funkcjonowania grupy VAT
  • 11.2. Zakończenie funkcjonowania grupy VAT
 • 12. Transakcje w okresie przejściowym
  • 12.1. Utworzenie grupy VAT
  • 12.2. Zakończenie działalności grupy VAT

Rozdział II. Pakiet SLIM VAT 3

 • 1. Wstęp
 • 2. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika
  • 2.1. Kim jest mały podatnik?
  • 2.2. Istota zmian
 • 3. Wprowadzenie zasad stosowania kursów walut dla faktur korygujących
  • 3.1. Obecnie obowiązujące zasady stosowania kursów przeliczeniowych
  • 3.2. Istota zmian
 • 4. Doprecyzowanie momentu ujęcia WDT w przypadku otrzymania dokumentów po upływie 3 miesięcy
  • 4.1. Obecnie obowiązujące zasady korygowania WDT
  • 4.2. Istota zmian
 • 5. Rezygnacja z obowiązku posiadania faktury w celu odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT
  • 5.1. Obecnie obowiązujące zasady odliczania VAT naliczonego w tytułu WNT
  • 5.2. Istota zmian
 • 6. Zmiany w zakresie możliwości uznania, że proporcja odliczenia wynosi 100%
  • 6.1. Obecnie obowiązujące zasady w zakresie uznania, że proporcja odliczenia wynosi 100%
  • 6.2. Istota zmian
 • 7. Rezygnacja z protokolarnego uzgadniania proporcji częściowego odliczenia VAT naliczonego
  • 7.1. Obecnie obowiązujące zasady protokolarnego uzgadniania
  • 7.2. Istota zmian
 • 8. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z rocznych korekt, jeśli różnica pomiędzy proporcjami nie przekracza 2 punktów procentowych
  • 8.1. Obecnie obowiązujące zasady przeprowadzania korekty rocznej
  • 8.2. Istota zmian
 • 9. Zmiany w zakresie nakładania sankcji VAT
  • 9.1. Zasady obowiązujące obecnie
  • 9.2. Istota zmian
 • 10. Rozszerzenie sytuacji wyłączających odpowiedzialność solidarną, sankcję VAT i podwyższone odsetki od zaległości podatkowych w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
  • 10.1. Obecnie obowiązujące zasady
  • 10.2. Istota zmian
 • 11. Rozszerzenie katalogu opłat, które mogą być regulowane z rachunku VAT
  • 11.1. Obecnie obowiązujące zasady dotyczące obciążeń regulowanych z rachunku VAT
  • 11.2. Istota zmian

Część IV. Pozostałe zmiany

Rozdział I. Zmiany w podatkach lokalnych

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany górnych granic stawek w podatku od nieruchomości
 • 3. Zmiany w wysokości stawek w podatku od środków transportowych
 • 4. Zmiany górnych granic stawek opłat lokalnych

Rozdział II. Zmiany w podatku akcyzowym

 • 1. Wstęp
 • 2. Powrót do stawek akcyzy obowiązujących przed wprowadzeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej
 • 3. Odroczenie do 1.2.2024 r. obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej
 • 4. Wydłużenie do 31.12.2029 r. czasowego zwolnienia od akcyzy samochodów hybrydowych
 • 5. Zmiany dotyczące energii elektrycznej
  • 5.1. Ustanie przepisów wprowadzonych na podstawie tzw. tarczy antyinflacyjnej
  • 5.2. Zmiany wprowadzone przez ZmAkcyzaU22
   • 5.2.1. Uregulowanie wyłączenia z obowiązku rejestracji w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
   • 5.2.2. Wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji
   • 5.2.3. Zmiany dotyczące ewidencji ilościowej energii elektrycznej
   • 5.2.4. Uregulowanie zasad stosowania zwolnienia od akcyzy w przypadku jednostek samorządu terytorialnego
 • 6. Zmiany w przemieszczeniach wewnątrzwspólnotowych wyrobów z zapłaconą akcyzą
  • 6.1. Status uprawnionego odbiorcy i uprawnionego wysyłającego
  • 6.2. Elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD)
  • 6.3. Okres przejściowy

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz tabele porównujące przepisy przed i po 2023 r. w zakresie:

 • CIT,
 • PIT,
 • grupy VAT,
 • SLIM VAT 3,
 • akcyzy,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 280
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-669-0
 • EAN: 9788382916690
 • Kod serwisu: 00965500

Kategorie

Tagi