Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + Płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę... więcej ›

Opis książki

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

W niniejszej publikacji omówiono procedury podatkowe i administracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian (opisanych poniżej), które mają zastosowanie w JST. Opisano w niej specyficzne problemy proceduralne, z jakimi spotykają się organy JST lub pracownicy tych jednostek.

Książka zawiera:

 1. Kompleksowe omówienie 35 instytucji występujących w postępowaniu podatkowym i KPA. Opisane instytucje Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego obejmują w szczególności: zasady ogólne, właściwość organów, wydawanie interpretacji indywidualnych, pełnomocnictwa, terminy załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, decyzje, odwołania, wykonanie decyzji, tryby nadzwyczajne, czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, zaświadczenia, kary administracyjne, skargi i wnioski,
 2. 87 zagadnień problemowych,
 3. 28 procedur podatkowych,
 4. 48 odpowiedzi na rozbudowane pytania,
 5. 55 wzory dokumentów z zakresu postępowania podatkowego i KPA (tylko na płycie CD).

Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach w zakresie Ordynacji podatkowej i KPA. Ich krótki zapis zaprezentowano poniżej.

W 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano Ordynacja podatkowa, m.in. wprowadzono obowiązujące od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw. W 2017 r. i 2018 r. dokonano kolejnych zmian, wprowadzając m.in. nowe wzory pełnomocnictw czy dokumentów stosowanych w kontroli podatkowej.

Ponadto od 1 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian, które weszły w 2017 i 2018 r. i dotyczą Ordynacji podatkowej i KPA:

 1. Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2169). Ustawa weszła w życie 25.12.2017 r. Ustawa zakłada, że podatnicy będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące niektórych informacji w zakresie sytuacji podatkowo-prawnej kontrahenta. Wystąpienie o zaświadczenie może być argumentem (w ewentualnym sporze z organem podatkowym), że podatnik podjął działania, które należy oceniać jako „dobra wiara” czy „należyta staranność”, w celu uniknięcia udziału w transakcji stanowiącej nadużycie czy oszustwo podatkowe.
 2. W dniu 1.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Znowelizowała ona ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiana polega na likwidacji konieczności składania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w celu skutecznego zaskarżenia interpretacji indywidualnej (chodzi o art. 14e w § 1a pkt 1 Ordynacji podatkowej).
 3. Ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1537). Weszła w życie 17.8.2017 r. Zmieniony nią przepis art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej od 20.8.2017 r. nie zobowiązuje już do zwracania się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie tego, czy elementy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) opisanego we wniosku mogą stanowić nadużycie prawa.
 4. Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dodała art. 18a–18u ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – wprowadza ona Rejestr Należności Publicznoprawnych. Weszła ona w życie 1.6.2017 r.
 5. Ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183). Od 15.5.2018 r. mają obowiązywać zmiany, które wprowadzają informatyzację postępowania sądowo administracyjnego
 6. Ustawa z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846). Weszła w życie 15.7.2017 r.

Książka łączy w sobie zagadnienia procedury podatkowej i administracyjnej. Praktyka pokazuje, że właśnie w JST powiązanie tych dwóch procedur jest największe, a przez to rozgraniczenie zakresów stosowania poszczególnych procedur – najbardziej skomplikowane.

Organy JST łączą w swoich rękach kompetencje realizowane w ramach procedury zarówno podatkowej, jak i administracyjnej. Procedury te są ze sobą ściśle powiązane. Organy jednostek samorządu terytorialnego występują bowiem jednocześnie jako organy administracji publicznej i jako organy podatkowe. Zdarzają się więc sytuacje, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) w tej samej sprawie – ale na różnych etapach – raz występuje jako organ podatkowy, a innym razem – jako organ administracji. Przykładowo kwestie:

 1. doręczania upomnień w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), a także marszałek województwa czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wystawiając upomnienie, działa w trybie przepisów KPA, które są odpowiednio stosowane do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. skarg i wniosków. Rozpatrując skargi i wnioski, organy podatkowe działają w trybie przewidzianym w KPA, ponieważ przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują procedury w tym zakresie;
 3. umarzanie kosztów upomnienia. W przypadku umorzenia na wniosek strony kwoty kosztów upomnienia – mimo że zostało ono doręczone w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących doręczenia, uregulowanych w KPA – organ podatkowy, występujący jako wierzyciel, stosuje przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie ulg w spłacie zobowiązań.

Mogą również pojawić się wątpliwość, czy dana sprawa należy do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu podatkowego, czy jako organu administracji publicznej. Decydujące znaczenie ma treść, a nie forma podania (zdarzają się sytuacje, gdy do wójta – burmistrza, prezydenta miasta – wpływa wniosek kierowany do organu podatkowego, a jest to sprawa rozstrzygana w trybie KPA). W związku z tym w sprawach należących do zakresu KPA wójt (burmistrz, prezydent miasta) działa jako organ administracji publicznej, a w sprawach należących do zakresu Ordynacji podatkowej ten sam organ działa jako organ podatkowy.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. kiedy organ podatkowy powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika,
 2. jak wyglądają nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,
 3. jak zmienić indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 4. kiedy można udzielić ulg w spłacie zobowiązań,
 5. kiedy można ustanowić pełnomocnika szczególnego, a kiedy ogólnego,
 6. czy organ podatkowy może odstąpić od obowiązku doręczania pism drogą elektroniczną profesjonalnemu pełnomocnikowi,
 7. jak prawidłowo sformułować wezwanie kierowane do podatnika, na jakiej podstawie prawnej powinno być oparte i czego organ może się domagać, aby nie narazić się na zarzut nadużycia swoich uprawnień,
 8. jak zmieniła się procedura czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
 9. na czym polegają nowe rodzaje zaświadczeń (w tym obowiązujące od 2018 r.),
 10. jak zmieniły się zasady procedury administracyjnej i jak wyglądają dotychczasowe zasady w świetle nowych regulacji,
 11. jak prawidłowo doręczać pisma stronom i uczestnikom postępowania oraz jakich błędów unikać,
 12. jak wygląda doręczenie pism drogą elektroniczną,
 13. jakie są nowe rozwiązania służące zachowaniu przez organy terminów załatwienia sprawy oraz możliwe następstwa bezczynności organu lub prowadzenia postępowania w sposób przewlekły,
 14. jakie są dopuszczalne ramy autoweryfikacji własnych decyzji/postanowień w ramach postępowania odwoławczego/zażaleniowego na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego,
 15. jak rozwiązać wiele problemów powstających w praktyce prowadzonych postępowań i dzięki temu uniknąć wad wydanych rozstrzygnięć, które mogą doprowadzić do ich podważenia.

Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy samorządowych organów egzekucyjnych, gdyż w sprawach nieuregulowanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednie zastosowanie mają jednak przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Stan prawny: Luty 2018 r.
 • Rok wydania: 2018
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 616
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 980 g
 • ISBN: 978-83-812-8138-6
 • EAN: 9788381281386
 • Kod serwisu: 00730900

Kategorie