Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Przedstawienie instytucji WPF w obowiązującym kształcie, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu finansów publicznych mających wpływ na prognozowanie finansowe (np. relacja spłaty zobowiązań, źródła finansowania przychodów, udzielanie poręczeń i gwarancji, umowy wsparcia, zaciąganie zobowiązań związanych z finansowaniem projektów europejskich) oraz aktualnej praktyki i orzecznictwa... więcej ›

Opis książki

Gotowe rozwiązania w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące m.in. ustawowego katalogu tytułów dłużnych, relacji spłaty zobowiązań, źródeł finansowania deficytu oraz zasady równoważenia wydatków bieżących skutkowały zmianami dotyczącymi wieloletniej prognozy finansowej. Jest to związane z jedną z zasadniczych funkcji prognozy polegającą na potwierdzeniu zachowania przez JST relacji spłaty zobowiązań w okresie, na jaki została przyjęta prognoza długu (część WPF).

Ponadto na sposób stosowania przepisów w zakresie WPF mają wpływ regulacje i ich zmiany dotyczące innych konstrukcji prawnych systemu finansów publicznych (np. ostatnie zmiany w przepisach ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).

W zakresie WPF sporządzanej na 2020 r. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność sporządzenia prognozy według istotnie zmienionego wzoru WPF, co jest rezultatem wyżej wskazanych zmian w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.:

 • ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 • ustalania relacji równoważenia wydatków bieżących z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
 • konieczności precyzyjnego zidentyfikowania wszystkich źródeł przychodów wykonywanych przez JST (np. spłata pożyczek, nadwyżka środków związanych z dochodami i wydatkami realizowanymi w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu),
 • reguł zaciągania długu na podstawie zobowiązań „spłacanych wydatkami",
 • zasad restrukturyzacji zadłużenia JST,
 • zaciągania zobowiązań na programy, projekty, zadania współfinansowane ze środków europejskich,
 • zasad zaciągania pożyczek w państwowych i samorządowych osobach prawnych (art. 90 ustawy o finansach publicznych),
 • zaciągania zobowiązań na projekty współfinansowane ze środków europejskich,
 • zaciągania długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja).

Książka wyjaśnia sporne i trudne zagadnienia dotyczące w szczególności:

 • zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF – przedstawiono zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF,
 • kompetencji organów JST do dokonywania zmian w uchwale w sprawie WPF,
 • obliczania relacji spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych), z uwzględnieniem dwóch ustalonych przez FinPubU metodologii obliczania tej relacji,
 • prawidłowego wypełnienia tabeli zawartej w aplikacji BeSTi@ – książka stanowi swoisty przewodnik po wzorze WPF, który jest zawarty w rozporządzeniu ,
 • sposobu identyfikowania wartości z poszczególnych źródeł przychodów budżetu JST,
 • prawidłowego prognozowania kwot z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
 • treści tzw. umów wsparcia zawieranych między JST a spółkami komunalnymi,
 • procedury umożliwiającej uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.

Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie sporządzania WPF przez RIO, jak również rozdział prezentujący orzecznictwo związane ze stosowaniem przepisów dotyczących WPF.
Projekt WPF na 2020 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15.11.2019 r.

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi ze stosowaniem WPF, jak również mając na uwadze zmiany przepisów w tym zakresie (w tym nowy wzór WPF), wydawnictwo C.H.Beck, wraz z zespołem autorskim pod redakcją Piotra Walczaka, przygotowało kolejne wydanie książki:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

W tej książce wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia:

 • jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca,
 • co oznacza realistyczność WPF,
 • jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości,
 • jakie są metodologiczne podstawy prognozowania wartości finansowych w WPF,
 • czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań,
 • jak opracować program naprawczy,
 • jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań,
 • jakie są zasady ustalania spełnienia zasady zrównoważenia wydatków bieżących budżetu,
 • w jaki sposób należy prezentować w WPF dług spłacany wydatkami,
 • w jaki sposób należy prezentować w WPF operacje związane z emisją obligacji przychodowych,
 • w jaki sposób należy rozumieć ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań,
 • na czym polega restrukturyzacja długu JST,
 • na czym polega prognozowanie wydatków z tytułu udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji,
 • jak należy obliczyć wartość poszczególnych przychodów budżetu JST,
 • jak należy dokonywać zmian w WPF,
 • jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich,
 • jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań w zakresie finansowania wkładu krajowego,
 • co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF,
 • czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem,
 • jak prognozować przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich,
 • co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności,
 • jak zmiany w budżecie należy pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych,
 • jakie dane powinna zawierać informacja o kształtowaniu się WPF,
 • w jaki sposób orzecznictwo kształtuje praktykę stosowania przepisów dotyczących WPF,
 • jakie nieprawidłowości stwierdzają RIO w odniesieniu do WPF,
 • w którym kierunku idą propozycje zmian legislacyjnych w zakresie WPF,
 • czy WPF obejmują obowiązujące w JST procedury kontroli zarządczej.

W książce podano stronę internetową, gdzie do darmowego ściągnięcia są:

 • uchwały w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • uchwały w sprawie WPF zawierające jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • informacje o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Nowe wydanie publikacji zostało poszerzone o rozdziały dotyczące: metodologii prognozowania wartości finansowych w WPF, prognozowania wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, metodologii identyfikowania przychodów z poszczególnych źródeł wskazanych w FinPubU, zasad restrukturyzacji zobowiązań dłużnych oraz emisji obligacji przychodowych.

Z uwagi na nowy stan prawny zasadniczo zostały zmienione rozdziały dotyczące wzoru WPF, relacji spłaty zobowiązań oraz zasad zaciągania wieloletnich zobowiązań. Pozostałe rozdziały uzupełniono i uaktualniono, tak aby uwzględnić najnowsze orzecznictwo, jak również kształtującą się praktykę JST. Zaktualizowano także rozdziały omawiające wyniki kontroli RIO i orzecznictwo w sprawie WPF, jak również rozdział z pytaniami czytelników.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 750
 • Waga: 920 g
 • ISBN: 978-83-8158-588-0
 • EAN: 9788381585880
 • Kod serwisu: 00800500