Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 135,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej aktualny i praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych... więcej ›

Opis książki

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. były sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". Od czasu wejścia w życie tego nowego rozporządzenia pojawiły się już dwie nowelizacje. Jedna z 27.12.2018 r., a druga z 23.3.2019 r.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sporządzania tego nowego elementu sprawozdania finansowego Wydawnictwo C.H.Beck skierowało do Ministerstwo Finansów wiele pytań. Wyjaśnienia znajdują się w 9 wydaniu książki w zakresie sprawozdań finansowych i będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych z 2019 r.:

Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H. Beck, m.in.:

W zakresie inwentaryzacji:

 • czy inwentaryzację gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ewidencjonowanych na koncie pozabilansowych należy przeprowadzać w drodze spisu z natury czy weryfikacji;
 • inwentaryzację środków trwałych na terenie strzeżonym przeprowadza się raz na 4 lata. Czy jeżeli 4 lata wcześniej przeprowadzono według stanu na 31 października, to w bieżącym roku inwentaryzacja musi być przeprowadzona najpóźniej do 31 października czy może być według stanu na 31.12.2019 r.;
 • czy artykuł 104 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe daje prawo przeprowadzania we wszystkich bibliotekach szkolnych skontrum zamiast inwentaryzacji na podstawie ustawy o rachunkowości? Czy też skontrum można przeprowadzić tylko w bibliotekach wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (par. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29.1.2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 2005, poz. 1283);

W zakresie ewidencji księgowej:

 • czy odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w jednostkach budżetowych powinny być księgowane z kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne" czy też z kontem 800 „Fundusz jednostki";
 • jeśli pracownik dobrowolnie zgadza się na zapłatę odsetek, bo się do nich przyczynił, to czy wówczas można dokonać przypisu należności od pracownika z tytułu odsetek i z tej wpłaty zapłacić odsetki, nie dokonując wydatku ze środków budżetowych i nie przypisując należności od pracownika do dochodów budżetowych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe;
 • jak należy ująć w ewidencji księgową jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego roczną korektę VAT dotyczącą środków trwałych? Czy na koncie 800 „Fundusz jednostki" czy też na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne" lub 761 „Pozostałe koszty operacyjne";
 • jak należy wykazywać w bilansie zobowiązania jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu należnego podatku VAT, który po centralizacji jest przekazywany do urzędu JST a nie bezpośrednio do urzędu skarbowego;
 • czy po centralizacji VAT w JST jest dopuszczalna refundacja z tytułu odliczenia podatku VAT w jednostkach organizacyjnych;
 • czy zaangażowanie umów nie mających wymiaru finansowego należy ujmować w momencie podpisania umowy czy wystawienia faktury;
 • czy zaangażowanie na dzień 31 grudnia powinno oprócz kwoty wydatków za dany rok obejmować również zobowiązania wymagalne nie zapłacone do końca roku;

W zakresie informacji dodatkowej:

 • czy w wierszu 1.15 informacji dodatkowej należy wykazywać kwotę brutto świadczenia np. nagrody jubileuszowe, czy też łącznie z pochodnymi obciążającymi koszty pracodawcy. W jakiej wysokości wykazać jeśli nagroda netto jest płatna w 2018 r. a pochodne i podatek w 2019 r.;
 • czy w informacji dodatkowej należy wykazywać weksle in blanco np. środki unijne;
 • czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
 • czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
 • czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
 • czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
 • czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym" należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
 • czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
 • czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;

W zakresie rachunku zysków i strat:

 • na jakim koncie i w jakiej pozycji rachunku zysków i strat w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego należy ujmować zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,
 • w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
 • czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
 • czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
 • czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych" należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 „Fundusz jednostki", a nie na konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne";

W zakresie bilansu i wyceny:

 • czy środki dotyczące VAT należnego urzędowi skarbowemu będące na rachunku VAT należy wykazać w bilansie JST w wierszu 1.1. „Środki pieniężne budżetu" czy też w wierszu 1.2. „Pozostałe środki pieniężne"?
 • czy powinno się wycenić według cen rynkowych i przyjąć na WNiP prawa autorskie do dokumentacji projektowej, jeżeli w umowie jest wycena tylko dokumentacji projektowej i zapis, że przenoszone są prawa autorskie bez podania ceny.
 • czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych", należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 1. „Należności z tytułu dostaw i usług" czy też w pozycji II. „Należności krótkoterminowe" w wierszu 4. „Pozostałe należności";
 • czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
 • czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych" należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;

W zakresie zestawienia zmian funduszu:

 • czy przeksięgowanie z konta 228 „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. „Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;

W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:

 • czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
 • czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
 • pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 „Wynik finansowy" na konto 800 „Fundusz jednostki".

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
  • różnice kursowe,
  • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
  • dokonywanie odpisów aktualizujących,
  • środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań,
 • dokumentacja inwentaryzacyjna,
 • arkusze konsolidacyjne,
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 1. prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
 2. poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 3. zamknąć księgi rachunkowe za 2019 r.,
 4. przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 5. wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
 6. dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami,
 7. zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. i jego zatwierdzeniu.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 448
 • Waga: 720 g
 • ISBN: 978-83-8198-323-5
 • EAN: 9788381983235
 • Kod serwisu: 00838500

Tagi