Bestseller

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: Teresa Krawczyk

Praktyczny poradnik wyjaśniający zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2020 r. w instytucjach kultury. Poradnik zawiera liczne przykłady, schematy księgowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne... więcej ›

Opis książki

Praktyczne wyjaśnienie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. w instytucjach kultury.

Kompleksowy poradnik wyjaśniający jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2020 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11), występujących w instytucjach kultury.

W publikacji znajdują się liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione dokumenty poprzedzone założeniami liczbowymi.

Poradnik stanowi rozszerzone wydanie publikacji "Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury".

Książka wyjaśnia zagadnienia problemowe związane m.in. z:

 • Sprawozdaniem finansowym w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej,
 • Wpływem COVID-19 na sprawozdawczość i ewidencję,
 • Ujmowaniem zdarzeń do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
 • Dotacjami i odsetkami,
 • Środkami trwałymi oraz amortyzacją,
 • Aktywami obrotowymi,
 • CIT-8,
 • Sprawozdaniami z operacji finansowych oraz sprawozdaniami statystycznymi,
 • Ewidencją księgową.

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

 • Jak przygotować sprawozdanie finansowe za pomocą Aplikacji dostępnej na stronie MF,
 • Jaka jest procedura podpisywania sprawozdania finansowego za pomocą profilu zaufanego (ePUAP),
 • Jakie zdarzenia w związku z Covid-19 wymagają w „Informacji dodatkowej" IK za 2020 r.,
 • Czy instytucje kultury mogą korzystać z całkowitego lub połowicznego zwolnienia ze składek ZUS, czyli ulg wprowadzanych przez tarcze antykryzysowe – z uwagi na Covid-19,
 • Jakie są warunki uzyskania – z uwagi na COVID-19 i przepisy tarczowe – przez samorządowe i państwowe IK dofinansowania wynagrodzeń pracowników (tzw. postojowe) i uzyskania środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy,
 • Jakie są warunki wsparcia dla artystów wskazane przez MKDNiS,
 • Jakie są zasady kwalifikacji dokumentów do odpowiednich okresów sprawozdawczych,
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych,
 • Jak ujmować w księgach dotacje podmiotowe,
 • Czy jest możliwe rozliczanie dotacji podmiotowej wydatkami (czyli kasowo) – jak obronić zasadę memoriału,
 • Jak wyceniać i księgować środki trwałe (w tym otrzymane w formie darowizny czy wytworzone we własnym zakresie),
 • Jaka jest procedura urealnienia wartości aktywów bilansowych w IK,
 • Jakie są zasady zmiany stawek amortyzacyjnych przez instytucje kultury,
 • Jakie jest zastosowanie konta „Rozliczenie zakupu" w ewidencji księgowej instytucji kultury,
 • Jak ujmować w księgach IK przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby reklamy,
 • Jaka jest różnica między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8,
 • Jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
 • Jak sporządzić sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01),
 • Jak w księgach IK księgować darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. musi mieć formę elektroniczną oraz ustrukturyzowaną. Do jego sporządzenia można wykorzystać bezpłatną aplikację udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów. Należy jednak pamiętać, że aplikacja jest tylko narzędziem do zapisania sprawozdania w strukturze logicznej. Dlatego zanim instytucja kultury zacznie wprowadzać informacje do aplikacji, powinna sprawozdanie finansowe za 2020 r. przygotować w Excelu (plik w formacie xls) albo wygenerować plik ze sprawozdaniem z programu księgowego, którego używa. Do książki zamieszczony jest gotowy do ściągnięcia plik Excel ze sprawozdaniem finansowym.

Do książki została stworzona specjalna strona www, na której znajdują się wzory m.in.:

 • sprawozdania finansowego za 2020 r. w pliku Excel wraz z niezbędnymi formułami,
 • sprawozdania z operacji finansowych w pliku Excel,
 • 22 tabele z zakresu informacji dodatkowej,
 • 21 dokumentów inwentaryzacyjnych.

Książka skierowana jest do księgowych instytucji kultury. Stanowi przydatne narzędzie przy zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 r.

Spis treści

O Autorach

Wykaz skrótów

Część I. Podstawy prowadzenia rachunkowości

Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w instytucjach kultury

 • 1. Podstawy prawne
 • 2. Przystąpienie instytucji kultury do Centrum Usług Wspólnych na mocy porozumienia
  • 2.1. Konsekwencje przystąpienia do wspólnej obsługi
  • 2.2. Przystąpienie do wspólnej obsługi – przeciwwskazania dla instytucji kultury
 • 3. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
 • 4. Przekazywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • 5. Sprawozdanie finansowe – zmiana terminów z uwagi na COVID-19
 • 6. E-sprawozdania przekazywane do Szefa KAS
 • 7. Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego przekazywanego do KAS
 • 8. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego przez instytucje kultury
 • 9. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe instytucji kultury

Rozdział II. Księgi rachunkowe w instytucji kultury

 • 1. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przez instytucje kultury
 • 2. Nadrzędne zasady rachunkowości
  • 2.1. Zasada rzetelnego obrazu
  • 2.2. Zasada przewagi treści nad formą
  • 2.3. Zasada ciągłości
  • 2.4. Zasada memoriału
  • 2.5. Zasada współmierności przychodów
  • 2.6. Zasada ostrożnej wyceny
  • 2.7. Zasada indywidualnej wyceny
  • 2.8. Zasada kontynuacji działalności
 • 3. Ramy prowadzenia rachunkowości przez instytucje kultury
 • 4. Zapisy w urządzeniach księgowych
  • 4.1. Wymóg zapisu chronologicznego
  • 4.2. Data zapisu księgowego
  • 4.3. Spóźnione faktury
 • 5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych
 • 6. Kompletność ksiąg rachunkowych
 • 7. Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wewnętrznych uzgodnień ksiąg rachunkowych
 • 8. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych – zapisy
  • 8.1. Terminy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
  • 8.2. Zapisy księgowe po zamknięciu wstępnym
  • 8.3. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym
  • 8.4. Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych
  • 8.5. Wydruki z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego
 • 9. Przechowywanie oraz ochrona ksiąg rachunkowych, dokumentów i dowodów księgowych
 • 10. Ewidencja księgowa – korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych instytucji kultury
  • 10.1. Ogólne zasady dotyczące korekt, korekty dokonywane w ciągu roku
  • 10.2. Korygowanie błędów wykrytych po zakończeniu roku, w którym powstały 51

Część II. Sprawozdania finansowe

Rozdział I. Bilans

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Bilans – definicja
  • 1.2. Prezentacja wartości netto i aktualizacja
   • 1.2.1. Zagadnienia ogólne
   • 1.2.2. Utrata wartości aktywów
   • 1.2.3. Odpisy aktualizujące należności
   • 1.2.4. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących rzeczowych składników majątku obrotowego
 • 2. Aktywa trwałe – poz. A
  • 2.1. Aktywa trwałe – poz. A – uwagi ogólne
  • 2.2. Wartości niematerialne i prawne – poz. A.I
   • 2.2.1. Wartości niematerialne i prawne – charakterystyka
   • 2.2.2. Obce WNiP
   • 2.2.3. Wycena bilansowa
   • 2.2.4. Cena nabycia
   • 2.2.5. Umorzenie
   • 2.2.6. Trwała utrata wartości
   • 2.2.7. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  • 2.3. Rzeczowe aktywa trwałe – poz. A.II
   • 2.3.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.3.2. Środki trwałe – poz. A.II.1
    • 2.3.2.1. Warunki uznania aktywów za środki trwałe
    • 2.3.2.2. Środki trwałe w leasingu
    • 2.3.2.3. Aktywa niskocenne
    • 2.3.2.4. Wycena środków trwałych
   • 2.3.3. Środki trwałe w budowie – poz. A.II.2
    • 2.3.3.1. Moment rozpoczęcia budowy
    • 2.3.3.2. Koszty środków trwałych w budowie – identyfikacja
   • 2.3.4. Zaliczki na środki trwałe w budowie – poz. A.II.3
  • 2.4. Należności długoterminowe – poz. A.III
   • 2.4.1. Wycena należności długoterminowych
   • 2.4.2. Należności w walucie
  • 2.5. Inwestycje długoterminowe – poz. A.IV
   • 2.5.1. Podział inwestycji długoterminowych
   • 2.5.2. Inwestycje w walutach obcych
   • 2.5.3. Różnice kursowe
  • 2.6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – poz. A.V
 • 3. Aktywa obrotowe – poz. B
  • 3.1. Zapasy – poz. B.I
   • 3.1.1. Inwentaryzacja zapasów
   • 3.1.2. Wycena zapasów
   • 3.1.3. Wycena produktów i produkcji w toku
   • 3.1.4. Wyłączenia z kosztów produkcji
   • 3.1.5. Koszt obsługi zobowiązań
   • 3.1.6. Odpisy aktualizujące zapasy
   • 3.1.7. Odwrócenie odpisów aktualizujących
   • 3.1.8. Podział zapasów
  • 3.2. Materiały – poz. B.I.1
   • 3.2.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.2.2. Zastosowanie konta „Rozliczenie zakupu materiałów" w ewidencji księgowej
  • 3.3. Półprodukty i produkty w toku – poz. B.I.2
  • 3.4. Produkty gotowe – poz. B.I.3
   • 3.4.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.4.2. Przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby reklamy przez IK
   • 3.4.3. Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego stwierdzonego inwentaryzacją
  • 3.5. Towary – poz. B.I.4
  • 3.6. Zaliczki na dostawy – poz. B.I.5
   • 3.6.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.6.2. Zaliczki na dostawy w księgach rachunkowych
  • 3.7. Należności krótkoterminowe – poz. B.II
   • 3.7.1. Wycena należności krótkoterminowych
   • 3.7.2. Zasada ostrożności
   • 3.7.3. Odpisy aktualizujące
  • 3.8. Inwestycje krótkoterminowe – poz. B.III
  • 3.9. Krótkoterminowe aktywa finansowe – poz. B.III.1
   • 3.9.1. Inne papiery wartościowe
   • 3.9.2. Środki pieniężne i aktywa pieniężne
   • 3.9.3. Wycena inwestycji krótkoterminowych
  • 3.10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – poz. B.IV
 • 4. Kapitały własne – poz. A
  • 4.1. Struktura – poz. A
  • 4.2. Kapitał (fundusz) podstawowy – poz. A.I
  • 4.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  • 4.4. Kapitał (fundusz) rezerwowy
  • 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych – poz. A.V
  • 4.6. Zysk (strata) netto – poz. A.VI
 • 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – poz. B w pasywach
  • 5.1. Rezerwy na zobowiązania – poz. B.I
   • 5.1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – poz. B.I.2
    • 5.1.1.1. Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych
    • 5.1.1.2. Wycena rezerw na świadczenia pracownicze
    • 5.1.1.3. Oszacowanie rezerwy na odprawy emerytalne
   • 5.1.2. Pozostałe rezerwy – poz. B.I.3
  • 5.2. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe – poz. B.II–III
   • 5.2.1. Rodzaje zobowiązań
   • 5.2.2. Wycena zobowiązań
   • 5.2.3. Zobowiązania warunkowe
   • 5.2.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – poz. B.III.1.a oraz poz. B.III.2.d
   • 5.2.5. Zaliczki otrzymane na dostawy – poz. B.III.2.e
   • 5.2.6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – poz. B.III.2.g
   • 5.2.7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – poz. B.III.2.h
   • 5.2.8. Inne zobowiązania – poz. B.III.2.i
   • 5.2.9. Fundusze specjalne – poz. B.III.3
  • 5.3. Rozliczenia międzyokresowe – poz. B.IV
   • 5.3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe – poz. B.IV.2
   • 5.3.2. Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów
   • 5.3.3. Zakres biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • 6. Wzór bilansu

Rozdział II. Rachunek zysków i strat

 • 1. Cel i zakres sporządzania rachunku zysków i strat
  • 1.1. Istota rachunku zysków i strat
  • 1.2. Zasady rachunkowości
  • 1.3. Sposób prezentacji
  • 1.4. Dane porównawcze
  • 1.5. Język i waluta polska
  • 1.6. Zaokrąglenia
  • 1.7. Waluty obce
 • 2. Warianty rachunku zysków i strat
  • 2.1. Warianty rachunku zysków i strat – uwagi ogólne
  • 2.2. Wariant porównawczy
  • 2.3. Wariant kalkulacyjny
  • 2.4. Konsekwencje wyboru metody
  • 2.5. Zmiana wybranego wariantu
  • 2.6. Zapewnienie porównywalności danych
 • 3. Rachunek zysków i strat a pozostałe elementy sprawozdania finansowego
  • 3.1. Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego
  • 3.2. Podpisywanie rachunku zysków i strat
  • 3.3. Informacja dodatkowa
  • 3.4. Sposób przedstawiania informacji
 • 4. Metoda prowadzenia ewidencji kosztów a wynik finansowy
  • 4.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów
  • 4.2. Koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
  • 4.3. Koszty wyłącznie na kontach zespołu 5
  • 4.4. Koszty zarówno w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym
 • 5. Wyjaśnienia do wzoru rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
  • 5.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – poz. A
   • 5.1.1. Wyszczególnienie źródeł przychodów
   • 5.1.2. Przychody ze sprzedaży usług statutowych
   • 5.1.3. Dotacja podmiotowa w instytucji kultury
   • 5.1.4. Dotacje celowe w instytucji kultury
   • 5.1.5. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  • 5.2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – poz. B
  • 5.3. Wynik brutto ze sprzedaży – poz. C
  • 5.4. Koszty sprzedaży – poz. D
  • 5.5. Koszty ogólnego zarządu – poz. E
  • 5.6. Wynik na sprzedaży – poz. F
  • 5.7. Pozostałe przychody operacyjne – poz. G
   • 5.7.1. Definicja
   • 5.7.2. Źródła pozostałych przychodów operacyjnych
   • 5.7.3. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych – poz. G.I
   • 5.7.4. Dotacje – poz. G.II
   • 5.7.5. Inne przychody operacyjne – poz. G.III
    • 5.7.5.1. Wyszczególnienie głównych zdarzeń zaliczanych do pozycji „Inne przychody operacyjne"
    • 5.7.5.2. Przykładowe inne przychody operacyjne
    • 5.7.5.3. Odpisane zobowiązania
    • 5.7.5.4. Rozwiązanie rezerw
    • 5.7.5.5. Aktywa nabyte nieodpłatnie
    • 5.7.5.6. Umorzenie pożyczki celowej
  • 5.8. Pozostałe koszty operacyjne – poz. H
   • 5.8.1. Definicja
   • 5.8.2. Źródła pozostałych kosztów operacyjnych
   • 5.8.3. Klasyfikacja
   • 5.8.4. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – poz. H.I
   • 5.8.5. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – poz. H.II
   • 5.8.6. Inne koszty operacyjne – poz. H.III
    • 5.8.6.1. Wyszczególnienie głównych zdarzeń zaliczanych do pozycji „Inne koszty operacyjne"
    • 5.8.6.2. Odpisanie należności
    • 5.8.6.3. Utworzenie rezerw
    • 5.8.6.4. Nieodpłatne przekazanie aktywów
    • 5.8.6.5. Zasada treści ekonomicznej
  • 5.9. Wynik na działalności operacyjnej – poz. I
  • 5.10. Przychody finansowe – poz. J
   • 5.10.1. Odsetki – poz. J.II
   • 5.10.2. Inne – poz. J.V
  • 5.11. Koszty finansowe – poz. K
   • 5.11.1. Odsetki – poz. K.I
   • 5.11.2. Inne koszty finansowe – poz. K.IV
  • 5.12. Zysk (strata) brutto – poz. L
  • 5.13. Podatek dochodowy – poz. M
  • 5.14. Zysk (strata) netto – poz. O
 • 6. Wyjaśnienia do wzoru rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
  • 6.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – poz. A
  • 6.2. Koszty działalności operacyjnej – poz. B
   • 6.2.1. Rodzaje kosztów
   • 6.2.2. Zmiana stanu produktów
   • 6.2.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  • 6.3. Pozostałe pozycje
 • 7. Wzór rachunku zysków i strat
  • 7.1. Wzór A
  • 7.2. Wzór B

Rozdział III. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)

 • 1. Koncepcja sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 • 2. Podział na trzy rodzaje działalności
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Działalność operacyjna
  • 2.3. Działalność inwestycyjna
  • 2.4. Działalność finansowa
  • 2.5. Klasyfikowanie zdarzeń do rodzajów działalności
 • 3. Metody prezentacji rachunku przepływów pieniężnych
  • 3.1. Metoda bezpośrednia
  • 3.2. Metoda pośrednia
  • 3.3. Działalność operacyjna – możliwość wyboru metody prezentacji
  • 3.4. Prezentacja netto wpływów i wydatków
 • 4. Wyjaśnienia do wzoru
  • 4.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – uwagi ogólne
  • 4.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – poz. A
   • 4.2.1. Zysk (strata) netto – poz. A.I
   • 4.2.2. Korekty razem – poz. A.II
   • 4.2.3. Amortyzacja – poz. A.II.1
   • 4.2.4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych – poz. A.II.2
   • 4.2.5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – poz. A.II.3
   • 4.2.6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej – poz. A.II.4
   • 4.2.7. Zmiana stanu rezerw – poz. A.II.5
   • 4.2.8. Zmiana stanu zapasów – poz. A.II.6
   • 4.2.9. Zmiana stanu należności – poz. A.II.7
   • 4.2.10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – poz. A.II.8
   • 4.2.11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – poz. A.II.9
   • 4.2.12. Inne korekty – poz. A.II.10
   • 4.2.13. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) – poz. A.III
  • 4.3. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej – poz. B
   • 4.3.1. Wpływy – poz. B.I
   • 4.3.2. Wydatki – poz. B.II
  • 4.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej – poz. C
   • 4.4.1. Wpływy – poz. C.I
   • 4.4.2. Wydatki – poz. C.II
  • 4.5. Pozostałe elementy rachunku przepływów pieniężnych
   • 4.5.1. Przepływy pieniężne netto – poz. D (A.III+/–B.III+/–C.III)
   • 4.5.2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych – poz. E
   • 4.5.3. Środki pieniężne na początek okresu – poz. F
   • 4.5.4. Środki pieniężne na koniec okresu – poz. G (F+/–D)
 • 5. Wzór rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział IV. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 • 1. Ogólna charakterystyka zestawienia zmian w kapitale własnym
 • 2. Obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym
 • 3. Sposoby prezentowania zmian w kapitałach przez IK niepodlegających badaniu
 • 4. Struktura zestawienia zmian w kapitale własnym
 • 5. Uwagi praktyczne przy sporządzaniu zestawienia zmian w kapitale własnym
 • 6. Obowiązek publikacji
 • 7. Wyjaśnienia do wzoru
  • 7.1. Uwagi ogólne
  • 7.2. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) – poz. I
  • 7.3. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) – poz. I.a
  • 7.4. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) – poz. II
  • 7.5. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) – poz. III
 • 8. Wzór zestawienia zmian w kapitale własnym

Rozdział V. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Zakres informacji i objaśnień
  • 1.2. Spójność
  • 1.3. Systematyczna prezentacja
  • 1.4. Publikacja
  • 1.5. Odpowiedzialność
 • 2. Wyjaśnienia do załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości
  • 2.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu – punkt 1
  • 2.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników – punkt 2
  • 2.3. Kursy walut – punkt 3
  • 2.4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – punkt 4
  • 2.5. Istotne umowy i informacja o wynagrodzeniach – punkt 5
  • 2.6. Informacje zapewniające porównywalność – punkt 6
  • 2.7. Informacje o podmiotach powiązanych – punkt 7
  • 2.8. Połączenia jednostek gospodarczych – punkt 8
  • 2.9. Niepewność kontynuacji działalności – punkt 9
  • 2.10. Inne istotne informacje – punkt 10
 • 3. Wzór załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Rozdział VI. Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym instytucji kultury

 • 1. Rodzaje odsetek i obowiązek ich pobierania
 • 2. Wyszczególnienie zmian w zakresie odsetek
 • 3. Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów odsetek
  • 3.1. Odsetki kapitałowe
  • 3.2. Odsetki za opóźnienie
  • 3.3. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
   • 3.3.1. Terminy zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
 • 4. Ujmowanie odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie
  • 4.1. Odsetki od zobowiązań w prawie bilansowym
  • 4.2. Zryczałtowana rekompensata kosztów dochodzenia należności
   • 4.2.1. Rekompensata w transakcjach handlowych
   • 4.2.2. Rekompensata w transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest podmiot publiczny
  • 4.3. Dochodzenie roszczeń
  • 4.4. Określanie terminów naliczania odsetek
  • 4.5. Obliczenie wielkości odsetek za opóźnienie
  • 4.6. Przedawnienie odsetek
  • 4.7. Zaliczanie wpłaty dłużnika na poczet spłat raty długu oraz na spłatę odsetek
  • 4.8. Odsetki od zobowiązań w prawie podatkowym
   • 4.8.1. Odsetki od zaległości podatkowych
   • 4.8.2. Odsetki od składek na ubezpieczenia społeczne

Rozdział VII. Wpływ tarcz antykryzysowych na finanse instytucji kultury

 • 1. Przepisy antykryzysowe w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w okresach przestoju lub obniżonego czasu pracy
 • 2. Możliwość skorzystania przez instytucję kultury ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS
 • 3. Warunki uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników samorządowych i państwowych instytucji kultury
 • 4. Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora kultury

Część III. Inne sprawozdania

Rozdział I. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych instytucji kultury – szczegółowe omówienie sprawozdań wraz z przykładami liczbowymi

 • 1. Informacje ogólne
  • 1.1. Wyszczególnienie sprawozdań z operacji finansowych sporządzanych przez instytucje kultury
  • 1.2. Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych
  • 1.3. Sprawozdania kwartalne i roczne
  • 1.4. Obieg sprawozdań
  • 1.5. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań
  • 1.6. Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  • 1.7. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań
  • 1.8. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  • 1.9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości
 • 2. Omówienie poszczególnych sprawozdań z zakresu operacji finansowych
  • 2.1. Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z
   • 2.1.1. Zobowiązania według tytułów dłużnych – Część A
   • 2.1.2. Tytuły dłużne
   • 2.1.3. Podział zobowiązań według grup wierzycieli
   • 2.1.4. Poręczenia i gwarancje – część B
   • 2.1.5. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego – część C
   • 2.1.6. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych – część D
   • 2.1.7. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego – część E
   • 2.1.8. Lista jednostek sporządzających sprawozdania – część F
  • 2.2. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ
   • 2.2.1. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – część A
   • 2.2.2. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej – część B
   • 2.2.3. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – część C
   • 2.2.4. Wykazywanie w Rb-UZ zobowiązań spłacanych w ratach
   • 2.2.5. Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ
   • 2.2.6. Przykład sporządzenia sprawozdania jednostkowego Rb-Z i Rb-UZ instytucji kultury
  • 2.3. Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N
   • 2.3.1. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – część A
   • 2.3.2. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – część B
  • 2.4. Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej – Rb-UN
   • 2.4.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.4.2. Przykład sporządzenia sprawozdania jednostkowego Rb-N instytucji kultury
   • 2.4.3. Podsumowanie
 • 3. Odpowiedzi na pytania
  • 3.1. Formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez instytucje kultury
  • 3.2. Formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez instytucje kultury
  • 3.3. Przekazywanie kompletnych sprawozdań
  • 3.4. Składanie sprawozdań negatywnych
  • 3.5. Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych sporządzanych przez instytucje kultury
  • 3.6. Sprawozdania jednostki postawionej w stan likwidacji
  • 3.7. Grupy przedsiębiorstw w Rb-N i Rb-Z
  • 3.8. Ujęcie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań z tytułu niezapłaconego w terminie wynagrodzenia osobie fizycznej na podstawie umowy zlecenia
  • 3.9. Wpłynięcie faktury przed terminem jej płatności – zobowiązanie wymagalne w Rb-Z
  • 3.10. Wykazywanie w Rb-Z długoletnich umów spłacanych w ratach
  • 3.11. Odpis na zasilenie ZFŚS w Rb-Z
  • 3.12. Zobowiązania z tytułu faktury otrzymanej po terminie płatności
  • 3.13. Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z
  • 3.14. Kredyt kupiecki jako tytuł dłużny w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.15. Zobowiązania wymagalne w Rb-Z
  • 3.16. Weksle w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.17. Umowa o kredyt długoterminowy w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.18. Kredyt na rachunku bieżącym a sprawozdanie Rb-Z
  • 3.19. Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N
  • 3.20. Nadpłata w sprawozdaniu Rb-N
  • 3.21. Zwroty z podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N
  • 3.22. Zakup bonów skarbowych w ramach transakcji buy/sell back – wykazywanie w Rb-N
  • 3.23. Środki pieniężne i depozyty w Rb-N
  • 3.24. Należności z tytułu odsetek w Rb-N
  • 3.25. Wykazywanie należności z tytułu skarbowych papierów wartościowych
  • 3.26. Zaliczka pobrana przez pracownika i nierozliczona w terminie
  • 3.27. Wykazanie rozliczenia z podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N
  • 3.28. Należność sporna w Rb-N
  • 3.29. Należności wymagalne w Rb-N z tytułu nabytych 5-letnich papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmiot obecnie postawiony w stan likwidacji
  • 3.30. Klasyfikacja grupowa komorników (kancelarii komorniczych) w Rb-N
  • 3.31. Klasyfikacja grupowa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Rb-N
  • 3.32. Skarbowe papiery wartościowe zakupione za pośrednictwem banku
  • 3.33. Depozyty w Rb-N
  • 3.34. Wykazywanie należności w Rb-N
  • 3.35. Depozyty na żądanie w Rb-N
  • 3.36. Gotówka w Rb-N
  • 3.37. Refundacja wydatków budżetowych
  • 3.38. Należności z tytułu VAT w Rb-N
  • 3.39. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych dla pracowników w Rb-N
  • 3.40. Depozyty bankowe w Rb-N
  • 3.41. Należności podatkowe określone nieostatecznymi decyzjami w Rb-N
  • 3.42. Należności w wierszu N-5 sprawozdania Rb-N
  • 3.43. Należności wymagalne z tytułu sprzedaży na raty
  • 3.44. Zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, oraz z umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok w sprawozdaniu Rb-UZ
  • 3.45. Zgodność danych w Rb-Z i Rb-UZ
  • 3.46. Różnica pomiędzy pierwotnym a pozostałym terminem zapadalności
  • 3.47. Wartość księgowa w Rb-UN

Rozdział II. Sprawozdania statystyczne

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Otoczenie prawne
  • 1.2. Wyszczególnienie istniejących sprawozdań statystycznych
  • 1.3. Sprawozdania dotyczące finansów instytucji kultury
  • 1.4. Wspólne części sprawozdań
  • 1.5. Zakres przedmiotowy sprawozdań statystycznych
  • 1.6. Sprawozdania uzależnione od specyfiki funkcjonowania jednostki
  • 1.7. Forma i terminy składania sprawozdań
  • 1.8. Sankcje za składanie sprawozdań po terminie
  • 1.9. Osoba odpowiedzialna za przekazanie informacji do GUS
  • 1.10. Składanie sprawozdań drogą elektroniczną poprzez portal GUS
 • 2. Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (K-01)
  • 2.1. Jednostki sporządzające sprawozdanie K-01
  • 2.2. Konstrukcja sprawozdania
   • 2.2.1. Część tytułowo-adresowa
   • 2.2.2. Działalność kulturalna prowadzona w kraju – dział 1
   • 2.2.3. Działalność w kraju według województw – dział 2
   • 2.2.4. Działalność za granicą według krajów – dział 3
   • 2.2.5. Występy artystów zagranicznych – dział 4
   • 2.2.6. Działalność wydawnicza prowadzona przez instytucję kultury – dział 5
   • 2.2.7. Digitalizacja zasobów instytucji – dział 6
   • 2.2.8. Inne formy działalności – dział 7
   • 2.2.9. Pracujący według stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego – dział 8
   • 2.2.10 Wpływ COVID-19 – dział 9
 • 3. Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej (K-02)
  • 3.1. Zakres sporządzania sprawozdania z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej w zależności od rodzaju jednostki
  • 3.2. Konstrukcja sprawozdania
   • 3.2.1. Ogólne dane o działalności muzealnej – dział 1
   • 3.2.2. Posiadane zbiory muzealne według stanu na koniec roku – dział 2
   • 3.2.3. Liczba osób zwiedzających obiekt – dział 3
   • 3.2.4. Prowadzone wystawy w kraju i za granicą – działy 4 i 5
   • 3.2.5. Działalność wydawnicza – dział 6
   • 3.2.6. Liczba imprez organizowanych lub współorganizowanych przez muzeum – dział 7
   • 3.2.7. Digitalizacja i przechowywanie zbiorów – działy 8 i 9
   • 3.2.8. Osoby pracujące w muzeum – dział 10
   • 3.2.9. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – dział 11
   • 3.2.10. Wpływ COVID-19 – dział 12
 • 4. Sprawozdanie biblioteki (K-03)
  • 4.1. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania K-03
  • 4.2. Konstrukcja sprawozdania
   • 4.2.1. Rodzaj biblioteki – dział 1
   • 4.2.2. Informacje o infrastrukturze biblioteki – dział 2
   • 4.2.3. Zatrudnienie w bibliotece – dział 3
   • 4.2.4. Zbiory biblioteczne – dział 4
   • 4.2.5. Wydatki na materiały biblioteczne – dział 5
   • 4.2.6. Użytkownicy biblioteki – dział 6
   • 4.2.7. Wykorzystanie usług bibliotecznych – dział 7
   • 4.2.8. Usługi elektroniczne – dział 8
   • 4.2.9. Inne formy działalności biblioteki – dział 9
   • 4.2.10. Działalność wydawnicza biblioteki – dział 10
   • 4.2.11. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności – dział 11
 • 5. Sprawozdanie z działalności wystawienniczej (K-05)
  • 5.1. Sporządzanie sprawozdania K-05
  • 5.2. Liczba zbiorów – dział 1
  • 5.3. Konserwacja i digitalizacja zbiorów – dział 2
  • 5.4. Liczba wystaw – dział 3
  • 5.5. Liczba innych form działalności – dział 4
  • 5.6. Wydawnictwa, zatrudnienie i wpływ COVID-19 – działy 5, 6 i 7
 • 6. Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy (K-07)
  • 6.1. Konstrukcja sprawozdania K-07
  • 6.2. Informacje o jednostce – dział 1
  • 6.3. Liczba imprez – dział 2
  • 6.4. Zespoły i grupy – działy 3 i 4
  • 6.5. Kursy organizowane przez jednostkę – dział 5
  • 6.6. Działalność wydawnicza – dział 6
  • 6.7. Digitalizacja zasobów instytucji – dział 7
  • 6.8. Osoby pracujące oraz wpływ COVID-19 – działy 8 i 9
 • 7. Sprawozdanie z organizacji imprez masowych (K-09)
 • 8. Sprawozdanie o finansach instytucji kultury (F-02/dk)
 • 9. Najczęściej zadawane pytania

Część IV. Deklaracje podatkowe

Rozdział I. Zeznanie CIT-8 i załącznik CIT-8/O

 • 1. Ogólne zasady składania zeznania CIT-8
 • 2. Składanie CIT-8 przez oddział IK
 • 3. Zwolnienia przedmiotowe
 • 4. Nieodpłatne świadczenia a przychód
 • 5. Koszty uzyskania przychodów
 • 6. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych – zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0
  • 6.1. Wydatki stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz skutkujące zapłatą podatku dochodowego od osób prawnych
   • 6.1.1. Koszty statutowe
   • 6.1.2. Koszty niepodatkowe
 • 7. Korekta zeznania CIT-8
  • 7.1. Ogólne zasady składania deklaracji podatkowych
  • 7.2. Nadpłata z tytułu podatku lub opłaty budżetowej
  • 7.3. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do rozliczania straty
 • 8. Analiza różnic między wynikiem rachunkowym a podatkowym
  • 8.1. Konto 870 „Podatek dochodowy od osób prawnych"
  • 8.2. Różnice między finansowym rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym CIT-8 w instytucji kultury
 • 9. Wypełnienie formularza CIT-8 i CIT-8/O
  • 9.1. Zagadnienia podstawowe
  • 9.2. Strona pierwsza CIT-8 – dane instytucji kultury
  • 9.3. Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)
  • 9.4. Obliczenie kosztów (CIT-8 część D.2)
  • 9.5. Dochód czy strata (CIT-8 część D.3)
  • 9.6. Umieszczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8 część E.1)
  • 9.7. Załącznik CIT-8/O
  • 9.8. Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F.2)
  • 9.9. Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E)
  • 9.10. Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Rozdział II. Deklaracje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • 1. Obowiązki i prawa płatnika
  • 1.1. Odpowiedzialność płatnika
  • 1.2. Obowiązek wyznaczenia osoby do obliczania i pobierania podatku
  • 1.3. Prawo płatnika do wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków
  • 1.4. Przechowywanie dokumentów przez płatnika
 • 2. Oświadczenie PIT-2
 • 3. Deklaracje roczne PIT-4R i PIT-8AR
  • 3.1. Deklaracja PIT-4R
  • 3.2. Deklaracja PIT-8AR
 • 4. Informacje imienne PIT-11
 • 5. Informacja IFT-1/IFT-1R
 • 6. Sankcje karne skarbowe
  • 6.1. Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową
  • 6.2. Kary, które grożą za naruszenie obowiązków podatnika i płatnika
  • 6.3. Jak uchronić się od kary
  • 6.4. Wzór wniosku

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 532
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 900 g
 • ISBN: 978-83-8235-399-0
 • EAN: 9788382353990
 • Kod serwisu: 00889200

Kategorie