Bestseller

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek sektora samorządowego

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,75 zł +13%
  Cena katalogowa: 149,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku, poradnik kompleksowo omawiający sprawozdania z zakresu operacji finansowych. Publikacja zawiera wyjaśnienia, jak krok po kroku sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań wraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów. Poradnik uzupełniają praktyczne porady i rozwiązania, liczne przykłady, a także wypełnione formularze sprawozdań... więcej ›

Opis książki

Pierwszy na rynku, poradnik kompleksowo opisujący sprawozdania z zakresu operacji finansowych.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431). Wprowadzone zmiany mają w części zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdań za IV kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021, a dodatkowe zmiany stosowane będą począwszy od sprawozdań sporządzanych za I kwartał 2022 r.

Zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia dotyczą:

 • zmian ogólnych zasad sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • wprowadzenia formy dokumentu elektronicznego jako głównej formy sporządzania i przekazywania sprawozdań,
 • zmiany w obowiązkach samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • klasyfikacji podmiotowej dłużników i wierzycieli,
 • rozszerzenia obowiązków samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykazywania danych w części C3 w sprawozdaniu Rb-Z,
 • zmian wzorów sprawozdań Rb-Z, Rb-N i Rb-UZ,
 • nowych pojęć oraz zmian niektórych pojęć stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

Obecnie najwięcej problemów w zakresie sporządzania tych sprawozdań związanych jest z:

 • prawidłowym wykazywaniem danych w „kredytach i pożyczkach" w sprawozdaniu Rb-Z (zakupy na raty, leasing finansowy, umowy nienazwane),
 • prawidłowym wykazywaniem w sprawozdaniu Rb-N nadpłat, zaliczek, refundacji, należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali oraz najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • wykazywaniem depozytów w sprawozdaniach Rb-N sporządzanych za IV kwartał.

Publikacja zawiera:

 • Wyjaśnienia, jak krok po kroku sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządowych.
 • Szczegółowe omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu sprawozdań.
 • Ponad 65 najczęściej zadawanych pytań i szczegółowych odpowiedzi dotyczących sprawozdań.
 • Praktyczne porady i wypracowane rozwiązania, a także liczne przykłady liczbowe.
 • Informacje i wyjaśnienia wynikające z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego.
 • Schematy obrazujące poruszane zagadnienia oraz wypełnione formularze sprawozdań.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jakie są terminy, formy przekazywania i obieg sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN,
 • jak i kiedy należy dokonywać korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • jakie działania lub zaniechania w zakresie sprawozdawczości stanowią czyn noszący znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • jakie rozwiązania organizacyjne zastosować aby nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości,
 • jak prawidłowo kwalifikować zobowiązania do poszczególnych tytułów dłużnych,
 • jak prawidłowo prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 • jak wykazywać potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z części B,
 • jak prawidłowo sporządzać część C3 w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
 • jak prawidłowo wykazywać należności według poszczególnych grup dłużników,
 • jakich należności nie należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-N,
 • jak prawidłowo kwalifikować należności i inne aktywa finansowe do poszczególnych tytułów w sprawozdaniu Rb-N,
 • jak wykazywać w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN dane dotyczące należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu poszczególnych sprawozdań.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O Autorce

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Podmioty sporządzające sprawozdania w zakresie operacji finansowych
 • 3. Rodzaje sprawozdań
 • 4. Obieg i terminy przekazywania sprawozdań
  • 4.1. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.2. Sprawozdania w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną
 • 5. Formy przekazywania sprawozdań
  • 5.1. Formy przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i jednostki obsługujące
  • 5.2. Formy przekazywania sprawozdań przez samorządowe osoby prawne
  • 5.3. Formy przekazywania sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego
 • 6. Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • 7. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • 8. Błędy występujące przy sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • 9. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości
 • 10. Ograniczenia karalności naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie obowiązków sprawozdawczych

Rozdział II. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Zobowiązania według tytułów dłużnych – część A sprawozdania Rb-Z
  • 2.1. Wykazywanie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
  • 2.2. Wykazywanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  • 2.3. Wykazywanie zobowiązań z tytułu przyjętych depozytów
  • 2.4. Wykazywanie zobowiązań z tytułu zobowiązań wymagalnych
 • 3. Ustalanie wartości nominalnej zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego
 • 4. Układ podmiotowy – wierzyciele w sprawozdaniach o zobowiązaniach
  • 4.1. Wierzyciele krajowi
  • 4.2. Wierzyciele zagraniczni
 • 5. Przykład wykazywania zobowiązań w części A sprawozdania Rb-Z
 • 6. Poręczenia i gwarancje – część B. Informacje ogólne
  • 6.1. Szczegółowe zasady sporządzania części B sprawozdania Rb-Z
  • 6.2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
  • 6.3. Wykazywanie poręczeń i gwarancji w układzie podmiotowym
 • 7. Przykłady wykazywania poręczeń i gwarancji w części B sprawozdania Rb-Z
 • 8. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego – część C sprawozdania Rb-Z
 • 9. Przykład wykazywania zobowiązań w części C3 sprawozdania Rb-Z
 • 10. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych – część D sprawozdania Rb-Z
 • 11. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego – część E sprawozdania Rb-Z
 • 12. Lista jednostek sporządzających sprawozdania – część F sprawozdania Rb-Z
 • 13. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-Z

Rozdział III. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej – część A sprawozdania Rb-UZ
 • 3. Przykład wykazywania zobowiązań w części A sprawozdania Rb-UZ
 • 4. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – część B sprawozdania Rb-UZ
  • 4.1. Pierwotny termin zapadalności
  • 4.2. Pozostały termin zapadalności
 • 5. Wykazywanie zobowiązań spłacanych w ratach w części B sprawozdania Rb-UZ
  • 5.1. Zobowiązania spłacane w ratach w ujęciu według pierwotnego terminu zapadalności
  • 5.2. Zobowiązania spłacane w ratach w ujęciu według pozostałego terminu zapadalności
 • 6. Przykład wykazywania zobowiązań w części B sprawozdania Rb-UZ
 • 7. Zasady zachowania zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-UZ
 • 8. Najczęściej występujące nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdania Rb-UZ

Rozdział IV. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N

 • 1. Informacje ogólne
 • 2. Wykazywanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w części A sprawozdania Rb-N
  • 2.1. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
  • 2.2. Wykazywanie depozytów za IV kwartał w sprawozdaniu Rb-N
  • 2.3. Należności wymagalne
  • 2.4. Pozostałe należności
 • 3. Układ podmiotowy – dłużnicy w sprawozdaniach o należnościach
  • 3.1. Dłużnicy krajowi
  • 3.2. Dłużnicy zagraniczni
 • 4. Przykład wykazywania należności i innych aktywów finansowych w części A sprawozdania Rb-N
 • 5. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – część B sprawozdania Rb-N
 • 6. Przykłady wykazywania należności z tytułu udzielonych poręczeń w części B sprawozdania Rb-N
 • 7. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-N

Rozdział V. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

 • 1. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami
 • 2. Jednostki sporządzające sprawozdania Rb-ZN
 • 3. Informacje ogólne
 • 4. Zobowiązania według tytułów dłużnych – część A sprawozdania Rb-ZN
 • 5. Należności oraz wybrane aktywa finansowe – część B sprawozdania Rb-ZN
  • 5.1. Gotówka i depozyty
  • 5.2. Należności wymagalne
  • 5.3. Pozostałe należności
  • 5.4. Zasady wykazywania należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
  • 5.5. Zasady wykazywania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • 6. Wykazywanie w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych danych dotyczących należności i innych aktywów finansowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  • 6.1. Gotówka w kasie jednostki
  • 6.2. Środki na rachunku
  • 6.3. Należności
 • 7. Przykład wykazywania należności i innych aktywów finansowych w części B sprawozdania Rb-ZN
 • 8. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu Rb-ZN

Rozdział VI. Pytania i odpowiedzi

 • 1. Informacje ogólne
  • 1.1. Formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  • 1.2. Sprawozdania jednostkowe jednostki samorządu terytorialnego
  • 1.3. Składanie sprawozdań negatywnych Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N
  • 1.4. Korekty sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  • 1.5. Korekta sprawozdań w zakresie operacji finansowych a dyscyplina finansów publicznych
  • 1.6. Formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez instytucje kultury
  • 1.7. Przedłużenie terminu składania jednostkowych sprawozdań Rb-N sporządzanych przez JST
 • 2. Sprawozdanie Rb-N
  • 2.1. Wartość nominalna należności. Należności uboczne
  • 2.2. Dane dotyczące ZFŚS a Rb-N
  • 2.3. Należności sporne w Rb-N
  • 2.4. Wpłaty innych jednostek na rachunek sum depozytowych w Rb-N
  • 2.5. Należności od podmiotu wykreślonego z właściwego rejestru
  • 2.6. Wykazywanie należności w Rb-N
  • 2.7. Refundacja wydatków budżetowych w Rb-N – wykazywanie zaliczek wypłaconych swoim pracownikom
  • 2.8. Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty
  • 2.9. Wykazywanie należności z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddania jej w użytkowanie wieczyste
  • 2.10. Należności wymagalne i należności pozostałe
  • 2.11. Nadpłata w sprawozdaniu Rb-N
  • 2.12. Środki z rozliczenia podatku VAT w sprawozdaniu Rb-N
  • 2.13. Należności z tytułu VAT w Rb-N
  • 2.14. Skarbowe papiery wartościowe zakupione za pośrednictwem banku w Rb-N
  • 2.15. Należności wymagalne z tytułu nabytych 5-letnich papierów wartościowych
  • 2.16. Nadpłata składek ZUS i podatku PIT
  • 2.17. Środki pieniężne na rachunku bankowym jednostki – wykazywanie w Rb-N
  • 2.18. Należności z tytułu depozytów złożonych w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia, kaucje
  • 2.19. Należności z tytułu odsetek w Rb-N
  • 2.20. Lokata w banku na środkach ZFŚS w Rb-N
  • 2.21. Dane wykazywane w kategorii „depozyty na żądanie" w Rb-N
  • 2.22. Dane wykazywane w kategorii „depozyty terminowe" w Rb-N
  • 2.23. Różnice w wykazywaniu depozytów w sprawozdaniach Rb-N za IV kwartał i za pozostałe kwartały
  • 2.24. Wykazywanie „depozytów" w układzie podmiotowym
  • 2.25. Gotówka w drodze w sprawozdaniu Rb-N
  • 2.26. Aktywa finansowe w kolumnie „gotówka" w sprawozdaniu Rb-N
  • 2.27. Należności od powiatowego urzędu pracy z tytułu refundacji świadczeń wypłaconych z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
  • 2.28. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom jednostki z ZFŚS
  • 2.29. Należności z terminem płatności przypadającym w następnych latach a sprawozdanie Rb-N
  • 2.30. Należności Skarbu Państwa z tytułu zbywania nieruchomości wykazywane przez JST
 • 3. Sprawozdanie Rb-Z
  • 3.1. Podmioty wykazywane jako „przedsiębiorstwa niefinansowe" lub „gospodarstwa domowe"
  • 3.2. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji w Rb-Z
  • 3.3. Obligacje imienne lub na okaziciela
  • 3.4. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe
  • 3.5. Ostatnia rata do spłaty z tytułu pożyczki zaciągniętej przed trzema laty
  • 3.6. Ustalanie wartości nominalnej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  • 3.7. Umowy nienazwane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.8. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań z tytułu niezapłaconego w terminie wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia
  • 3.9. Wykazywanie długoletnich umów spłacanych w ratach
  • 3.10. Odpis na zasilenie ZFŚS w Rb-Z
  • 3.11. Kredyt kupiecki a Rb-Z
  • 3.12. Zobowiązania z tytułu faktury otrzymanej po terminie płatności
  • 3.13. Wpływ faktury przed terminem jej płatności a wykazywanie zobowiązań w Rb-Z
  • 3.14. Płatność zobowiązania przypadająca na koniec kwartału a sprawozdanie Rb-Z
  • 3.15. Ujmowanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań z tytułu wystawionych weksli
  • 3.16. Weksel in blanco a sprawozdanie Rb-Z
  • 3.17. Umowa o kredyt długoterminowy w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.18. Kredyt w rachunku bieżącym a sprawozdanie Rb-Z
  • 3.19. Zobowiązania JST z tytułu nadpłaconych podatków lokalnych
  • 3.20. Wykazywanie w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych zobowiązań gminy z tytułu udzielonego poręczenia, przejętego przez gminę
  • 3.21. Potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.22. Potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia w sytuacji, gdy poręczony kredyt nie został w pełni wykorzystany
  • 3.23. Przyjęte depozyty w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.24. Zobowiązania wymagalne w sprawozdaniu Rb-Z
  • 3.25. Krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
  • 3.26. Odsetki od zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z w danych uzupełniających
  • 3.27. Jednostki wykazujące dane w części C3 sprawozdania Rb-Z
 • 4. Sprawozdanie Rb-UZ
  • 4.1. Nieskładanie negatywnych sprawozdań Rb-UZ
  • 4.2. Zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, oraz z umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok w sprawozdaniu Rb-UZ
  • 4.3. Różnica pomiędzy pierwotnym a pozostałym terminem zapadalności
  • 4.4. Zobowiązanie z tytułu pożyczki spłacanej w ratach w Rb-UZ
  • 4.5. Zgodność danych w Rb-Z i Rb-UZ

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 216
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8291-111-4
 • EAN: 9788382911114
 • Kod serwisu: 00932700

Kategorie