Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Publikacja uwzględnia zmiany wynikające z tzw. ustawy antyprzemocowej, która weszła w życie w listopadzie 2020 r. i wprowadza regulacje dotyczące m.in. izolacji sprawcy od ofiary czy zespołów interdyscyplinarnych. Komentarz zawiera ponadto omówienie rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz zestaw kluczowych wzorów dokumentów... więcej ›

Opis książki

Najnowszy na rynku, komentarz do ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 30.4.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową", która weszła w życie 30.11. 2020 r. Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadza również zmiany m.in. Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 

W publikacji znajduje się także omówienie rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty. Ważnym dokumentem ustanowionym w lutym br. jest Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, którego zapisy i odniesienia również zostały uwzględnione w komentarzu.

Publikacja na ma na celu omówienie zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także pokazania zakresu pomocy udzielanej przez wskazane podmioty osobom dotkniętym taką przemocą oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczególny nacisk położono na interpretacje zmian z listopada 2020 r. czyli m.in:

 • zmiana treści art 11a ustawy - nowy tryb usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania, dodaje się możliwość zakazania zbliżania się do miejsca zamieszkania;
 • dodaje się art. 11b - obowiązek wskazania miejsc noclegowych sprawcom przemocy.
 • dodaje się art. 66b w kodeksie wykroczeń- naruszenie postanowienia z art. 11a, oraz w postępowaniu o wykroczeniach art. 90 - postępowanie przyspieszone w sprawie art. 66b kodeksu wykroczeń;
 • ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - zwalnia się z kosztów sądowych sprawy z art. 11a;
 • w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dodaje się przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej do zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych;

Ustawa antyprzemocowa daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana. Izolacja ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. W dniu 30.11.2020 r. weszło w życie rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1951).

Prezentowany komentarz stanowi doskonałe wsparcie dla wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie. Dotyczy to głównie: pracowników socjalnych, sędziów, kuratorów, policji, nauczycieli, prawników.

Dzięki tej publikacji Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak:

 • Odseparować sprawcę przemocy od ofiary?
 • Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty?
 • Powołać zespół interdyscyplinarny?
 • Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
 • Współpracować w zakresie wymiany informacji pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi?
 • Rozpoznać symptomy rodziny gdzie występuje przemoc?

Czytelnicy otrzymują także zestaw kluczowych wzorów dokumentów, w tym m.in.:

 • Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • Porozumienie między gminą a daną instytucją w sprawie zasad wyboru osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego,
 • Zobowiązanie do zachowania informacji i danych osobowych w tajemnicy,
 • Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych,
 • Przykładowa treść klauzuli informacyjnej jednostki publicznej,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • Dokumentacja naruszeń,
 • Rejestr odbiorców danych,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
 • Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
 • Kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 PolicjaU, lub wydania nakazu lub zakazu,
 • Zawiadomienie o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu,
 • Protokół czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia,
 • Zawiadomienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji,
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • Zawiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny,
 • Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia,
 • Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty".

Spis treści

Wstęp

O autorze

Wykaz skrótów

Część I. Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Preambuła

 • I. Istota preambuły w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • II. Podstawowy zakres systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • III. System przeciwdziałania przemocy w ramach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 • IV. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]

 • I. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • II. Podział zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Art. 2. [Doprecyzowanie pojęć]

 • I. Pojęcie członka rodziny
 • II. Osoby pozostające we wspólnym pożyciu jako osoby najbliższe w znaczeniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego
 • III. Wymóg wspólnego zamieszkania lub gospodarowania a uznanie za członka rodziny
 • IV. Pojęcie przemocy w rodzinie
 • V. Przesłanka umyślności w stosowaniu przemocy w rodzinie
 • VI.. Naruszenie przez sprawcę przemocy praw lub dóbr osobistych członków rodziny jako przesłanka przemocy w rodzinie
 • VII. Skutki działania lub zaniechania sprawcy a przesłanki przemocy w rodzinie
 • VIII. Brak przesłanki przewagi w prawnej definicji przemocy w rodzinie
 • IX. Różne definicje przemocy w rodzinie
 • X. Osoby poniżej 18. roku życia jako osoby stosujące przemoc w rodzinie
 • XI. Dzieci, które są świadkami, jako osoby doznające przemocy

Art. 3. [Formy pomocy]

 • I.. Osoby objęte określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie formami pomocy
 • II. Finansowanie wsparcia
 • III. Pomoc w formie poradnictwa
 • IV. Interwencja kryzysowa i wsparcie
 • V. Uniemożliwienie sprawcy przemocy wspólnego zamieszkania z osobą lub osobami dotkniętymi przemocą
 • VI. Zapewnienie schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • VII. Wsparcie w uzyskaniu przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy

Art. 4. [Ograniczenie kontaktu z pokrzywdzonymi]

 • I. Środki karne i środki zapobiegawcze stosowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 • II. Odpowiedzialność sprawcy przemocy w rodzinie za naruszenie zakazu orzeczonego w ramach środków zapobiegawczych

Art. 5. [Delegacja ustawowa]

 • I. Standardy podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • II. Kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy
 • III. Ochrona po opuszczeniu ośrodka wsparcia
 • IV. Zapewnienie superwizji pracownikom ośrodka wsparcia
 • V. Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
 • VI. Rekrutacja do programu korekcyjno-edukacyjnego
 • VII. Terapia uzależnień dla osoby stosującej przemoc w rodzinie
 • VIII. Realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
 • IX. Ewaluacja programów korekcyjno-edukacyjnych
 • X. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Art. 6. [Współdziałanie organów; podział zadań]

 • I. Podstawa prawna realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • II. Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • III. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez powiat
 • IV. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez samorząd województwa

Art. 6a. [Kwalifikacje kierujących ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy]

Art. 7. [Zadania wojewody]

Art. 8. [Zadania ministra]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
 • III. Działania promujące podnoszenie świadomości społecznej
 • IV. Opracowanie i wydawanie wytycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • V. Wsparcie finansowe realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Art. 8a. [Wytyczne dla prokuratury]

Art. 9. [Zakres współdziałania]

Art. 9a. [Zespół interdyscyplinarny w gminie]

 • I. Powoływanie i skład zespołu interdyscyplinarnego
 • II. Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz sposobu jego funkcjonowania
 • III. Tworzenie i skład grup roboczych
 • IV. Podmiotowość zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Art. 9b. [Zadania zespołu i grup roboczych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zadania zespołu interdyscyplinarnego
 • III. Zadania grupy roboczej

Art. 9c. [Poufność danych osobowych]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zakres podmiotowy przetwarzania danych osobowych
 • III. Zakres przetwarzania danych osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • IV. Zakres przetwarzania danych innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą ją stosującą
 • V. Zakres przetwarzania danych osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie
 • VI. Zakres przetwarzania danych osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy
 • VII. Zachowanie poufności przez członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
 • VIII. Prawo dostępu do dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
 • IX. Minimalne wymogi zapewnienia ochrony danych osobowych

Art. 9d. [Procedura „Niebieskie Karty"]

 • I. Podstawa prawna wszczęcia i przeprowadzenia procedury „Niebieskie Karty"
 • II. Realizacja procedury „Niebieskie Karty"

Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
 • III. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10b. [Skład Zespołu]

Art. 10c. [Przewodniczący i członkowie Zespołu]

Art. 10d. [Pomoc organów administracji rządowej]

Art. 10e. [Obsługa administracyjno-biurowa Zespołu]

Art. 10f. [Delegacja dla ministra]

Art. 11. [Sprawozdanie]

Art. 11a. [Obowiązek opuszczenia mieszkania]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przesłanki orzeczenia nakazów lub zakazów ochrony
 • III. Rozszerzenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie po 30.11.2020 r
 • IV. Obowiązek ponoszenia bieżących opłat eksploatacyjnych za lokal
 • V. Nakazy i zakazy ochronne a tytuł prawny do lokalu
 • VI. Wszczęcie i przebieg sprawy o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia miejsca zamieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do miejsca zamieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
 • VII. Udzielenie zabezpieczenia w sprawie toczącej się na podstawie art. 11a PrzemDomU
 • VIII. Uprawnienia i obowiązki Policji i Żandarmerii Wojskowej w zakresie wydawania nakazów i zakazów ochronnych
 • IX. Konsekwencje naruszenia przez sprawcę przemocy nakazu lub zakazu ochronnego
 • X. Egzekucja orzeczenia

Art. 11b. [Aktualne dane teleadresowe]

Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia]

 • I. Podmioty zobowiązane do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • II. Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o przestępstwach

Art. 12a. [Prawo do odebrania dziecka i umieszczenia w rodzinie zastępczej]

 • I. Przesłanki zastosowania procedury odebrania dziecka
 • II. Procedura odebrania dziecka
 • III. Zgłoszenie odebrania dziecka do sądu
 • IV. Udział Policji w odebraniu dziecka

Art. 12b. [Zażalenie do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka]

Art. 12c. [Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia]

Art. 12d. [Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Przesłanki odwieszenia wykonania kary

Art. 13–14 (uchylone)

Art. 15–16 (pominięte)

Art. 17. [Wejście w życie]

Część II. Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"

 • Wstęp

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

Część III. Wzory dokumentów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 • Wzór Nr 1. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 • Wzór Nr 2. Porozumienie między gminą a daną instytucją w sprawie zasad wyboru osób powołanych do zespołu interdyscyplinarnego
 • Wzór Nr 3. Zobowiązanie do zachowania informacji i danych osobowych w tajemnicy
 • Wzór Nr 4. Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych
 • Wzór Nr 5. Przykładowa treść klauzuli informacyjnej jednostki publicznej
 • Wzór Nr 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór Nr 7. Zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
 • Wzór Nr 8. Dokumentacja naruszeń
 • Wzór Nr 9. Rejestr odbiorców danych
 • Wzór Nr 10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Wzór Nr 11. Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
 • Wzór Nr 12. Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
 • Wzór Nr 13. Kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 PolicjaU, lub wydania nakazu lub zakazu
 • Wzór Nr 14. Zawiadomienie o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu
 • Wzór Nr 15. Protokół czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
 • Wzór Nr 16. Zawiadomienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji
 • Wzór Nr 17. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Wzór Nr 18. Zawiadomienie o odebraniu dziecka z rodziny
 • Wzór Nr 19. Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia
 • Wzór Nr 20. Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty"

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 271
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8235-483-6
 • EAN: 9788382354836
 • Kod serwisu: 00895100

Kategorie