Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 135,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy komentarz do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Całość publikacji uwzględnia liczny dorobek doktryny oraz orzecznictwo. Integralną częścią książki są także wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Najbardziej aktualny, kompleksowy komentarz do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W książce szczególną uwagę zwrócono na aspekt praktyczny. Dokonana wykładnia przepisów ustawy przeprowadzi czytelnika przez system regulacji prawnych mających za przedmiot przeciwdziałanie alkoholizmowi i obrót alkoholem.

Publikacja uwzględnia najnowsze, ważne zmiany w przepisach ustawy, wprowadzone m.in.

 • ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów,
 • ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

W komentarzu szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia dotyczące m.in.:

 • istoty polityki antyalkoholowej;
 • zasad podejmowania uchwał antyalkoholowych przez radę gminy;
 • zezwoleń na obrót hurtowy napojami antyalkoholowymi;
 • zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;
 • postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
 • izb wytrzeźwień;
 • przepisów karnych dotyczących obrotu alkoholem.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie są najnowsze zmiany w ustawie antyalkoholowej?
 • Dlaczego konieczna jest reglamentacja w obszarze sprzedaży i podawania alkoholu?
 • Jak należy podejmować uchwały w sprawach alkoholowych?
 • Na co można przeznaczyć środki z opłat „od małpek” i wydanych zezwoleń?
 • Kiedy fakultatywnie, a kiedy obligatoryjnie należy cofnąć zezwolenie?
 • Jakie jest postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu?
 • Jaka jest rola gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
 • Na jakich zasadach działają izby wytrzeźwień?

Autor, obok komentowania poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy antyalkoholowej, rozwija także wątki około ustawowe, zbieżne z poruszanymi w publikacji zagadnieniami prawnymi. Całość publikacji uwzględnia liczny dorobek doktryny oraz orzecznictwo. Integralną częścią książki są także wzory dokumentów:

 • Przykładowe ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 • Uchwała w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.
 • Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Wniosek dotyczący zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkohol.

Niniejszy Komentarz do ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi kompleksowy przegląd norm prawnych zawartych w przedmiotowym akcie prawnym, uzupełniony trafnymi i przemyślanymi komentarzami wzbogaconymi rzetelnym przeglądem literatury i orzecznictwa oraz właściwie ujętymi i opisanymi instytucjami prawnymi. O jakości tego komentarza stanowią nie tylko powyższe jego cechy ale także jego objętość i – co szczególnie istotne – całość uzupełniają liczne wzory ogłoszeń, wniosków, uchwał, deklaracji.

dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK

Spis treści

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Preambuła

 • I. Pojęcie preambuły
 • II. Istota preambuły ustawy

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Rola administracji rządowej i samorządu]

 • I. Zasadność prawnej regulacji sprzedaży i spożywania alkoholu
 • II. Pojęcia stosowane w ustawie
 • III. Cel ustawy
 • IV. Kompetencje organów oraz innych podmiotów w zakresie krzewienia trzeźwości
 • V. Partycypacja obywatelska
 • VI. Rola organizacji pozarządowych
 • VII. Rola Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych

Art. 2. [Narodowy Program Zdrowia]

 • I. Charakter zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
 • II. Pojęcie polityki alkoholowej
 • III. Narodowy Program Zdrowia
 • IV. Realizacja celów ustawy w praktyce

Art. 21. [Objaśnienie pojęć]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Pojęcie najbliższej okolicy punktu sprzedaży napojów alkoholowych
 • III. Pojęcia promocji i reklamy napojów alkoholowych
 • IV. Pojęcie sponsorowania
 • V. Pojęcie wydzielonego stoiska
 • VI. Pojęcie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • VII. Pojęcie wartości sprzedaży
 • VIII. Pojęcie sklepu branżowego ze sprzedażą napojów alkoholowych
 • IX. Pojęcie reintegracji
 • X. Pojęcie felczera

Art. 3. [Zadania Agencji]

 • I. Pojęcie agencji
 • II. Status Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • III. Organizacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • IV. Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • V. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Art. 3a. [Ogłoszenie o naborze]

 • I. Zakres przedmiotowy artykułu
 • II. Pojęcie rekrutacji
 • III. Zasada równego dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach
 • IV. Ogłoszenie o naborze do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Art. 3b. [Publiczny charakter informacji o kandydatach]

 • I. Charakter informacji o kandydatach
 • II. Pojęcie informacji publicznej
 • III. Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Art. 3c. [Termin na składanie dokumentów]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zasady liczenia terminu
 • III. Miejsce opublikowania ogłoszenia

Art. 3d. [Upowszechnienie listy kandydatów]

 • I. Obowiązek upowszechnienia listy kandydatów
 • II. Dane umieszczane na liście kandydatów

Art. 3e. [Protokół z naboru]

 • I. Charakter protokołu
 • II. Metody doboru pracowników
 • III. Uzasadnienie wyboru pracownika

Art. 3f. [Informacja o wyniku naboru]

Art. 3g. [Kolejność zatrudnienia]

 • I. Zatrudnienie nowego pracownika
 • II. Termin upowszechnienia informacji o zatrudnieniu nowego pracownika

Art. 4. [Realizacja programu]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • IV. Podmioty zobowiązane do realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • V. Pełnomocnik do spraw realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Art. 41. [Zadania własne gminy]

 • I. Uwagi ogólne
 • II. Zasada pomocniczości
 • III. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • IV. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • V. Pełnomocnik do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • VI. Inne jednostki organizacyjne powoływane przez gminę
 • VII. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Art. 5. [Programy nauczania]

 • I. Rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w realizacji celów ustawy
 • II. Podstawa programowa a przeciwdziałanie alkoholizmowi

Art. 6. [Kształcenie specjalistów]

 • I. Specjalista z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej

Art. 7. [Działania uświadamiające szkodliwość picia alkoholu]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Pojęcie działalności informacyjnej, kulturalnej i naukowej
 • III. Zakres podmiotowy przepisu

Art. 8. (uchylony)

Art. 9. [Obrót hurtowy; zezwolenie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 • III. Podmioty wydające zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 • IV. Wniosek o wydanie zezwolenia
 • V. Zmiana decyzji o zezwoleniu
 • VI. Zezwolenie jako uprawnienie podmiotowe
 • VII. Informacja o zezwoleniach jako informacja publiczna
 • VIII. Uproszczenie procedury wydawania zezwolenia
 • IX. Duplikat zezwolenia

Art. 91. [Zezwolenia; limity]

 • I. Rodzaje zezwoleń
 • II. Okres obowiązywania zezwolenia
 • III. Limit alkoholu
 • IV. Producenci a hurtownicy
 • V. Organ właściwy do wydania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi

Art. 92. [Opłaty za wydanie zezwoleń]

 • I. Cel przepisu
 • II. Rodzaje opłat
 • III. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 • IV. Opłata za zezwolenie na wyprzedaż
 • V. Opłata od „małpek"
 • VI. Informacja w sprawie opłaty
 • VII. Podmioty objęte opłatą
 • VIII. Pojęcie zaopatrzenia
 • IX. Nowe obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenie na handel alkoholem

Art. 93. [Zadania finansowane z opłat]

 • I. Zmiany w ustawie
 • II. Zadania finansowane z opłat za zezwolenia

Art. 94. [Warunki prowadzenia działalności]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Skutki naruszenia warunków określonych w przepisie
 • III. Uchylenie obowiązku przekazywania organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
 • IV. Ograniczenia wynikające z przepisu
 • V. Cofnięcie zezwolenia
 • VI. Warunki prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi

Art. 95. [Cofnięcie zezwolenia]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Znaczenie cofnięcia i wygaśnięcia zezwolenia
 • III. Rodzaje cofnięcia zezwolenia
 • IV. Przesłanki obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia
 • V. Przesłanki fakultatywnego cofnięcia zezwolenia
 • VI. Pojęcie wygaśnięcia zezwolenia
 • VII. Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia

Art. 96. [Sprzedaż detaliczna]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Miejsca sprzedaży alkoholu
 • III. Pojęcie producenta

Art. 10. [Rola aktów prawnych]

 • I. Cel przepisu
 • II. Pierwotne brzmienie przepisu

Art. 11. (uchylony)

Art. 111. [Opłata za korzystanie z zezwoleń]

 • I. Przeznaczenie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń
 • II. Wysokość opłaty
 • III. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 • IV. Obowiązek obliczenia rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych i uiszczenia opłaty
 • V. Miejsce wnoszenia opłaty
 • VI. Terminy wnoszenia opłat
 • VII. Zezwolenia niepodlegające opłacie skarbowej

Art. 12. [Punkty sprzedaży]

 • I. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisu
 • II. Zmiany wprowadzone w przepisie
 • III. Charakter uchwał podejmowanych na podstawie komentowanego artykułu
 • IV. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na terenie gminy (miasta)
 • V. Uchwała na temat zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
 • VI. Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • VII. Obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy

Art. 13. [Sposób dostarczania]

 • I. Ograniczenie zasady swobody umów
 • II. Brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu
 • III. Kara grzywny

Art. 131. [Reklama i promocja napojów alkoholowych]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Cel zakazu
 • IV. Zakaz reklamy napojów alkoholowych
 • V. Zakaz promocji napojów alkoholowych
 • VI. Warunki reklamy i promocji piwa
 • VII. Zakaz reklamy i promocji produktów i usług oraz przedsiębiorców związanych z alkoholem
 • VIII. Zakaz sponsorowania napojów alkoholowych

Art. 132. [Opłata za reklamę, deklaracja zbiorcza]

 • I. Nowelizacja przepisu
 • II. Zbiorcza deklaracja miesięczna
 • III. Opłaty za reklamę

Art. 133. [Fundusz Zajęć dla uczniów]

 • I. Związek przepisu z art. 132 ustawy
 • II. Pojęcie państwowego funduszu celowego
 • III. Treść rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • IV. Wniosek o dofinansowanie
 • V. Umowa ministra z wnioskodawcą

Art. 14. [Zakazy sprzedaży, spożywania alkoholu; szkoły, zakłady pracy]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Kara za naruszenie zakazów
 • III. Zakaz dotyczący szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich
 • IV. Zakaz dotyczący zakładu pracy
 • V. Zakaz dotyczący środków i obiektów transportu publicznego
 • VI. Zakaz dotyczący miejsc publicznych
 • VII. Zakazy dotyczące innych miejsc
 • VIII. Wyjątki od zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu

Art. 15. [Osoby nietrzeźwe, nieletni]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom nietrzeźwym
 • III. Zakaz sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim
 • IV. Zakaz sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw
 • V. Legitymowanie nabywcy

Art. 16. [Zakaz wnoszenia alkoholu; zakłady pracy, jednostki wojskowe]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Spożywanie niewielkiej ilości alkoholu podczas prywatnych spotkań w wydzielonej części zakładu pracy
 • III. Spożywanie alkoholu na imprezach
 • IV. Dodanie ustępu 1a do komentowanego artykułu

Art. 17. [Stan trzeźwości pracownika]

 • I. Nietrzeźwość pracownika lub spożywania przez niego alkoholu w trakcie pracy jako naruszenie obowiązków pracowniczych
 • II. Obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub spożywającego alkohol w trakcie pracy
 • III. Badanie stanu trzeźwości pracownika
 • IV. Odpowiedzialność pracownika za stawienie się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w trakcie pracy
 • V. Projektowane zmiany

Art. 18. [Zezwolenie na sprzedaż; organ zezwalający]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Rodzaje zezwoleń
 • III. Sprzedaż alkoholu przez Internet – kontrowersje
 • IV. Przedsiębiorca jako składający wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną
 • V. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • VI. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • VII. Opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • VIII. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
 • IX. Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
 • X. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi
 • XI. Cofnięcie zezwolenia
 • XII. Wygaśnięcie zezwolenia

Art. 181. [Jednorazowe zezwolenia]

 • I. Jednorazowe zezwolenie a zezwolenie z art. 18 ustawy
 • II. Podmioty, którym przysługuje jednorazowe zezwolenie

Art. 181a. [Wydawanie zezwoleń]

 • I. Wydawanie zezwoleń jako zadanie własne gminy

Art. 182. [Przeznaczenie dopłat]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Przeznaczenie dochodów z opłat za zezwolenia

Art. 183. [Odesłanie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zasady i cel przeprowadzania kontroli

Art. 184. [Wyprzedaż zapasów]

 • I. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisu
 • II. Brak obowiązku wydania zezwolenia na wyprzedaż zapasów
 • III. Zawartość zezwolenia na wyprzedaż zapasów
 • IV. Termin na złożenie wniosku o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Art. 185. (uchylony)

Art. 186. [Odesłanie]

Art. 19. [Zakaz na obszarze kraju]

 • I. Pojęcie bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa publicznego
 • II. Pojęcie porządku publicznego
 • III. Cel wydawania przez Radę Ministrów rozporządzenia zakazującego sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Art. 20. (uchylony)

Rozdział 2. Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Art. 21. [Leczenie odwykowe]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Charakter leczenia odwykowego
 • III. Leczenie odwykowe a terapia uzależnień
 • IV. Dobrowolność leczenia odwykowego
 • V. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w przepisie
 • VI. Prawa pacjenta w leczeniu odwykowym

Art. 22. [Zakłady odwykowe, ośrodki terapii]

 • I. Zadania samorządu
 • II. Rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia

Art. 23. [Pomoc dla rodziny uzależnionego]

 • I. Pomoc przysługująca członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu
 • II. Alkoholizm jako choroba całej rodziny
 • III. Pomoc dzieciom

Art. 24. [Skierowanie na badanie]

 • I. Możliwe konsekwencje badania
 • II. Podmioty kierujące na badanie i przeprowadzające je
 • III. Obowiązek podjęcia leczenia przeciwalkoholowego
 • IV. Rozkład życia rodzinnego jako skutek nadużywania alkoholu
 • V. Demoralizacja nieletniego członka rodziny jako skutek nadużywania alkoholu

Art. 25. [Gminna komisja rozwiazywania problemów]

 • I. Zakres podmiotowy przepisu
 • II. Charakter postępowania przed komisją
 • III. Niezaskarżalność skierowania na badanie

Art. 25a. [Przetwarzanie informacji]

 • I. Dodanie przepisu do ustawy
 • II. Pojęcie przetwarzania danych osobowych
 • III. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Art. 25b. [Administrator danych]

Art. 26. [Obowiązek poddania się leczeniu]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zobowiązanie do leczenia a zasada dobrowolności leczenia
 • III. Zakłady lecznictwa odwykowego
 • IV. Procedura orzeczenia obowiązku leczenia
 • V. Rodzaj zakładu lecznictwa odwykowego a wolność i prawa człowieka

Art. 27. [Opinia biegłego sądowego]

 • I. Opinia biegłego we wniosku
 • II. Obserwacja badanej osoby w zakładzie leczniczym

Art. 28. [Obserwacja w zakładzie leczniczym]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zobowiązanie do poddania się badaniom

Art. 28a. [Delegacja dla ministra]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Powoływanie biegłych
 • III. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • IV. Poprzednie rozporządzenie Ministra Zdrowia

Art. 29. [Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu]

 • I. Rozprawa jako postępowanie wyjaśniające
 • II. Termin rozprawy
 • III. Orzeczenie o leczeniu odwykowym
 • IV. Niemożliwość przeprowadzenia rozprawy w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku
 • V. Forma wydania orzeczenia sądu

Art. 30. [Przymusowe doprowadzenie na rozprawę]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Okoliczności zastosowania doprowadzenia przez Policję
 • III. Doprowadzenie przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowy organ porządkowy

Art. 30a. [Wywiad środowiskowy]

 • I. Cel ustawy nowelizującej
 • II. Cel wywiadu środowiskowego
 • III. Kurator sądowy jako przeprowadzający wywiad środowiskowy

Art. 31. [Nadzór kuratora]

 • I. Społeczna rola kuratorskiej służby sądowej
 • II. Specjalizacje kuratorskie
 • III. Cele i zadania kuratora

Art. 32. [Przymusowe doprowadzenie na leczenie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Prawomocność orzeczenia sądu
 • III. Zakaz opuszczania terenu zakładu bez zezwolenia kierownika

Art. 321. [Przyjęcie poza kolejnością]

Art. 33. [Uprawnienia Policji i Żandarmerii Wojskowej]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zasada proporcjonalności

Art. 33a. [Przymusowe doprowadzenie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Ochrona na podstawie art. 3 EKPCz
 • III. Podstawa i sposób działania Policji
 • IV. Zachowanie „minimalnego poziomu surowości/dolegliwości"

Art. 34. [Czas trwania leczenia]

 • I. Maksymalna długość leczenia
 • II. Zmiana rodzaju zakładu leczniczego
 • III. Nowelizacja przepisów
 • IV. Wygaśnięcie obowiązku leczenia odwykowego

Art. 35. [Ubezwłasnowolnienie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Okoliczności stosowania ubezwłasnowolnienia
 • III. Związek zaburzeń lękowych i depresyjnych z używaniem alkoholu
 • IV. Domy pomocy społecznej
 • V. Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Art. 36. [Kontrola legalności]

 • I. Nowelizacja przepisu
 • II. Przyczyny konieczności przeprowadzenia kontroli
 • III. Czynności nadzorcze podejmowane przez sędziego
 • IV. Zakończenie kontroli
 • V. Kontrola sprawowana przez wojewodę

Art. 37. [Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Poprzedni stan prawny

Art. 38. [Upoważnienie dla ministra]

 • I. Powiązanie przepisu z art. 117 KKW
 • II. Klasyfikacja skazanych
 • III. Kara w systemie terapeutycznym

Art. 39. [Izby wytrzeźwień]

 • I. Tworzenie izb wytrzeźwień
 • II. Zadania izby wytrzeźwień
 • III. Inne przepisy odnoszące się do izb wytrzeźwień
 • IV. Sprawozdanie o liczbie osób umieszczonych w izbie wytrzeźwień lub placówce
 • V. Inne formy wykonywania zadań z ust. 2 komentowanego przepisu
 • VI. Izby wytrzeźwień w okresie pandemii

Art. 391. [Ewidencja i dokumentacja]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Przetwarzanie danych przez izbę wytrzeźwień lub placówkę

Art. 40. [Doprowadzenie do izby wytrzeźwień]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Czas pozostawania w izbie wytrzeźwień
 • III. Zatrzymanie na podstawie przepisów KPK
 • IV. Zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie
 • V. Rzeczy pozostawione przez osobę doprowadzoną do izby wytrzeźwień
 • VI. Zatrzymanie w izbie wytrzeźwień a prawa człowieka

Art. 401. [Badanie]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Sposób przeprowadzania badania
 • III. Podstawa przeprowadzania badania

Art. 402. [Badanie lekarskie]

 • I. Podstawa przeprowadzania badania lekarskiego i detoksykacji
 • II. Termin przeprowadzania badania
 • III. Produkty lecznice podawane osobie doprowadzonej do izby wytrzeźwień

Art. 403. [Decyzja o przyjęciu do izby]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Sformalizowane zatrzymanie obywatelskie

Art. 404. [Zwolnienie]

 • I. Zwolnienie osób małoletnich z izby wytrzeźwień
 • II. Problem nadużywania alkoholu przez młodzież

Art. 41. [Depozyt]

Art. 42. [Przymus bezpośredni]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Formy przymusu bezpośredniego
 • III. Kontrola stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni
 • IV. Nowelizacja przepisu

Art. 421. [Decyzja o zwolnieniu]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Tryb zwolnienia
 • III. Zwolnienie osoby małoletniej

Art. 422. [Opłata za pobyt]

 • I. Dodanie artykułu do ustawy
 • II. Charakter opłaty
 • III. Wysokość opłaty
 • IV. Opłata jako dochód jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa
 • V. Termin uiszczenia opłaty

Art. 423. [Pomieszczenia i urządzenia]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Wymagania wobec pomieszczeń i urządzeń izby wytrzeźwień i placówki
 • III. Zakres przedmiotowy rozporządzenie Ministra Zdrowia sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • IV. Karta ewidencyjna i depozytowa
 • V. Dostarczanie, przechowywanie i wydawanie przedmiotów
 • VI. Przedmioty zapewnione osobie przebywającej w izbie wytrzeźwień lub placówce
 • VII. Pomieszczenia w izbie wytrzeźwień lub placówce
 • VIII. Zadania izby wytrzeźwień lub placówki
 • IX. Pracownicy izby wytrzeźwień lub placówki

Rozdział 3. Przepisy karne

Art. 43. [Sprzedaż bez zezwolenia]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Przepadek napojów alkoholowych

Art. 431. [Spożycie wbrew zakazom]

 • I. Zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisu
 • II. Usiłowanie wykroczenia

Art. 44. [Sprzedaż, spożywanie w zakładzie pracy]

 • I. Zakres podmiotowy przepisu
 • II. Obowiązek nadzoru
 • III. Podstawa prawna orzekania o czyn wymieniony w przepisie

Art. 45. [Brak informacji o szkodliwości picia]

Art. 451. [Wykroczenia; orzekanie]

Art. 452. [Nielegalna reklama, promocja]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Interes społeczny jako przedmiot ochrony przepisu

Art. 453. [Nielegalny obrót]

Art. 46. [Stan po użyciu; stan nietrzeźwości]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości u nieletnich

Art. 47. [Badanie krwi]

 • I. Zakres przedmiotowy przepisu
 • II. Zakres podmiotowy przepisu
 • III. Metody badania
 • IV. Sposób przeprowadzania badania wydychanego powietrza
 • V. Protokół po badaniu wydychanego powietrza
 • VI. Okoliczności przeprowadzania badania krwi
 • VI. Sposób przeprowadzania badania krwi
 • VIII. Protokół z badania krwi
 • IX. Decyzja o pobraniu krwi

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 48. [Stan wskazujący na użycie]

 • I. Pojęcia stanu wskazującego na użycie alkoholu i stanu po użyciu alkoholu
 • II. Pojęcia leczenia przymusowego i obowiązku leczenia

Art. 49. [Derogacja]

Art. 50. (pominięty)

Art. 51. [Wejście w życie]

Część II. Wzory dokumentów

 • Wzór Nr 1. Przykładowe ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Wzór Nr 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu
 • Wzór Nr 3. Uchwała w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
 • Wzór Nr 4. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Wzór Nr 5. Uchwała w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • Wzór Nr 6. Wniosek dotyczący zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu
 • Wzór Nr 7. Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 352
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 580 g
 • ISBN: 978-83-8235-162-0
 • EAN: 9788382351620
 • Kod serwisu: 00904600

Kategorie