Bestseller

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD

 • 159,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 127,20 zł
  Cena katalogowa: 159,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompendium wiedzy dla dyrektorów instytucji kultury. Vademecum opracowuje wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury oraz omawia liczne zmiany prawne, w tym regulacje związane z COVID-19 i tzw. tarczami antykryzysowymi oraz nową ustawą PZP. Publikacja zawiera liczne przykłady obrazujące omawiane zagadnienia oraz wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Praktyczne kompendium wiedzy dla dyrektorów instytucji kultury!

Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucją kultury, ze szczególnym uwzględnieniem spraw kadrowych, organizacyjnych i odpowiedzialności. Książka składa się z pięciu części w tym ostatnia to wzory dokumentów.

Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany prawne, w tym wynikające z:

 • ustawy z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • nowelizacji ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12.4.2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Publikacja omawia takie tematy jak:

 • zasady powołania, odwoływania i wynagradzania dyrektora instytucji kultury,
 • organizacja instytucji,
 • kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora w różnych obszarach prawnych (m.in. zamówienia publiczne, zarządzanie, organizacja imprez, prawa autorskiego),
 • kwalifikacje zawodowe pracowników instytucji kultury,
 • zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 • czas pracy pracowników instytucji kultury (delegowanie pracowników do innych zadań w okresie covidowym),
 • zasady gospodarki finansowej w instytucji kultury (prawa i obowiązku dyrektora wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości, planowanie finansowe, podatki),
 • pozyskiwanie środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na funkcjonowanie instytucji kultury,
 • współpraca instytucji kultury z innymi podmiotami,
 • tworzenie oferty programowej uwzględniając nowoczesne formy prezentacji online,
 • odpowiedzialność związaną z zarządzaniem instytucją kultury (zarządzanie w czasie kryzysu pandemicznego),
 • prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucjach kultury.

Vademecum to odpowiedź także na zmiany w funkcjonowaniu instytucji w okresie pandemii koronawirusa. Dyrektorzy instytucji kultury zostali postawieni przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa m.in. zwiedzającym, widzom, a także pracowników placówki. Dodatkowo decyzje związane z ograniczeniami w działaniu instytucji doprowadziły do przeniesienia oferty do internetu lub organizacji wydarzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ta sytuacja wpłynęła również na budżety instytucji i konieczność poszukiwań często niestandardowych rozwiązań. 

Okres pandemii to także możliwości wynikające z tarcz antykryzysowych wprowadzanych przez rząd, które bezpośrednio wpływały na instytucje kultury i skłaniały kadrę zarządzająca do podejmowania decyzji. Jednym z takich obowiązków była organizacja pracy zdalnej. W Vademecum prezentujemy szczegółowo rozwiązania dotyczące pracy zdalnej i liczne przykłady rozwiązania tej kwestii w zależności od placówki.

Podział tematyczny Vademecum to:

Część I to zestaw danych o powołaniu, łączeniu lub przekształcaniu instytucji. W tym miejscu Czytelnik dowie się jakie są podstawy prawne formalno-prawnego funkcjonowania placówki. Wiele miejsca poświęcono organom IK w tym: 

 • osobie dyrektora IK (zasadom powoływania i odwoływania) oraz zastępcom (z podziałem czy jest to dyrektor samorządowej instytucji kultury, czy państwowej instytucji kultury),
 • kwestii pełnomocnictw,
 • zasad działania organów doradczych takich jak np. rada muzeum, kolegium doradcze, rada powiernicza.

Część II to szereg wiedzy praktycznej w szczególności z zakresu:

 • Kadr i płac w instytucjach kultury (z uwzględnieniem regulacji związanych z COVID-19 takich jak: praca zdalna, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dodatkowe świadczenie postojowe, ograniczenie działalność ZFŚS, możliwości udzielenia urlopu bez zgody pracownika, ograniczenie wysokości odprawy),
 • Ochrony danych osobowych (zgody, karty informacyjne i regulaminy np. osób zwiedzających muzeum, uczestników spektakli artystycznych, warsztatów kulturalnych oraz dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie w IK),
 • Zamówień publicznych (nowa ustawa z 11.9.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, spowodowała zmiany w postępowaniach i konieczność dostosowania dokumentacji w tym wzorów i pism, za które odpowiada kierownik zamawiającego, czyli – dyrektor IK), 
 • Dostępu do informacji publicznej (szereg nowego orzecznictwa, w szczególności wyroki dotyczące odmowy udzielania informacji publicznej w IK),
 • Bezpieczeństwa imprez masowych (wymogi na przeprowadzenie wydarzeń głównie z zachowaniem obostrzeń pandemicznych, limity uczestników),
 • Obowiązki kancelaryjne i archiwalne (zasady klasyfikowania pism wpływających do instytucji, dokumentacja IK w przypadku likwidacji placówki, archiwum zakładowe w instytucji kultury),
 • Prawami autorskimi (kwestie związane z licencją wyłączną i niewyłączną, dozwolonym użytkiem a prawem cytatu, dodatkowo zachowanie prawa autorskiego w związku z wydarzeniami online).

Część III to zbiór tematów finansowo-podatkowych. Poradnik zawiera istotne informacje dla kadry zarządzającej dotyczące m.in. zmian planu finansowego zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W związku z sytuacją, jaka zaistniała przez COVID-19, wiele zaplanowanych imprez się nie odbyło. Środki dotacji podmiotowej przeznaczone na imprezy, które zostały odwołane w związku z pandemią, IK może przeznaczyć na inne bieżące zadania – pod warunkiem, że wprowadzi odpowiednie zmiany w planie finansowym. Jak to prawidłowo zrobić? Podajemy przykłady i wzory.

Z tej części publikacji Czytelnik dowie się także o przepisach podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w tym:

 • zwolnieniu z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanych zobowiązań,
 • możliwości rezygnacji z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek,
 • rozliczania ulgi za złe długi,
 • kar umownych za wady towarów i usług.

Część IV publikacji poświęcona jest tematowi Zarządzania instytucją kultury z naciskiem na możliwości finansowania. Instytucje działające w Polsce, w obszarze kultury niezależnie od formy prawnej mają do dyspozycji wiele mechanizmów umożliwiających finansowanie lub współfinansowanie swojej działalności podstawowej (statutowej), a także różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych obejmujących wiele dziedzin i form. W tej części Czytelnik znajdzie informacje o głównych źródłach finansowania działalności placówek z obszaru kultury ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dotacji od organizatora,
 • dochodów własnych,
 • zewnętrznych krajowych źródeł finansowych,
 • zewnętrznych zagranicznych źródeł finansowych.

Wraz z nową perspektywą finansową UE 2021–2027 następują zmiany w zakresie regulacji, priorytetów, celów operacyjnych, a także programów UE. Nowe programy, nowe narzędzia to przede wszystkim nowe możliwości. To niezwykle interesujący okres, zarówno z punktu widzenia grantodawców, jak i grantobiorców. Zgodnie z projektem Umowy Partnerskiej, obszar kultura i turystyka doprecyzowany został w ramach celu „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Przewidziany zakres wsparcia obejmuje m.in.:

 • zachowanie i modernizację obiektów dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój instytucji kultury,
 • wzmacnianie rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych i kompetencji personelu instytucji kultury,
 • konserwację zabytków ruchomych,
 • konserwację zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych,
 • odnowę lub adaptację obiektów i przestrzeni do pełnienia funkcji aktywizujących i integrujących lokalne społeczności z wykorzystaniem innowacji społecznych w kulturze,
 • inwestycje w obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki tematyczne,
 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych realizujących działania dot. kultury.

Są także nowe programy Komisji Europejskiej na lata 2021-2027. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Agencja) ogłosiła cztery programy na lata 2021-2027:

 • Erasmus+,
 • Kreatywna Europa,
 • Europejski Korpus Solidarności,
 • Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV).

Ważnym uzupełnieniem Vademecum będzie płyta CD z licznymi wzorami dokumentów, obejmująca m.in:

 • Informację o połączeniu samorządowych instytucji kultury,
 • Odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Powołanie na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • Umowę w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności,
 • Umowę sponsoringu,
 • Polecenie wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej,
 • Uchwałę Rady Gminy o nadaniu statutu,
 • Pismo informujące o niepublicznym charakterze informacji,
 • Pismo informujące o odrębnej procedurze dostępu do informacji,
 • Pismo informujące o braku wnioskowej informacji,
 • Powiadomienie o wcześniejszej publikacji informacji,
 • Zarządzenie w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej,
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej,
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Dodatkowo wzory zostaną podzielone według zakresu tzn. ogólne i dedykowane konkretnej instytucji.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Zasady funkcjonowania instytucji kultury

Rozdział I. Tworzenie i funkcjonowanie instytucji kultury (Ambroży Mituś)

 • 1. Instytucje kultury
  • 1.1. Pojęcie i podział instytucji kultury
  • 1.2. Formy organizacyjne działalności kulturalnej
  • 1.3. Charakterystyka instytucji kultury
   • 1.3.1. Cechy instytucji kultury
   • 1.3.2. Cele i zadania instytucji kultury
  • 1.4. Nadzór nad działalnością instytucji kultury
 • 2. Utworzenie instytucji kultury
  • 2.1. Procedura utworzenia instytucji kultury
  • 2.2. Akt o utworzeniu instytucji kultury
  • 2.3. Statut instytucji kultury
   • 2.3.1. Forma prawna statutu
   • 2.3.2. Zakres przedmiotowy statutu
   • 2.3.3. Statut muzeum
   • 2.3.4. Statut biblioteki publicznej
  • 2.4. Rejestry instytucji kultury
   • 2.4.1. Obowiązki rejestracyjne organizatora
   • 2.4.2. Rejestr instytucji kultury
   • 2.4.3. Państwowy Rejestr Muzeów
  • 2.5. Regulamin organizacyjny
  • 2.6. Organizacja instytucji kultury
 • 3. Powierzenie i przekazanie prowadzenia instytucji kultury
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Powierzenie prowadzenia państwowej instytucji kultury
  • 3.3. Przekazanie państwowej instytucji kultury
  • 3.4. Przekazanie samorządowej instytucji kultury
  • 3.5. Forma przekazania instytucji kultury
  • 3.6. Nabycie mienia i sukcesja uniwersalna przekazanej instytucji kultury
 • 4. Połączenie i podział instytucji kultury
  • 4.1. Połączenie i podział instytucji kultury tego samego organizatora
   • 4.1.1. Ogólne zasady łączenia i podziału instytucji kultury
   • 4.1.2. Podanie informacji o połączeniu lub podziale do publicznej wiadomości
   • 4.1.3. Akt o połączeniu instytucji kultury
   • 4.1.4. Akt o podziale instytucji kultury
  • 4.2. Tworzenie i łączenie instytucji kultury różnych organizatorów
  • 4.3. Połączenie oraz podział muzeum i biblioteki
  • 4.4. Sukcesja uniwersalna instytucji kultury powstałej z przekształcenia
 • 5. Przekształcanie spółek Skarbu Państwa w państwowe instytucje kultury
  • 5.1. Przesłanki przekształcenia spółki w instytucję kultury
  • 5.2. Procedura przekształcenia spółki Skarbu Państwa w instytucję kultury
  • 5.3. Stosunki pracy po przekształceniu
 • 6. Likwidacja instytucji kultury
  • 6.1. Procedura likwidacji instytucji kultury
  • 6.2. Odpowiedzialność za zobowiązania i wierzytelności likwidowanej instytucji kultury

Rozdział II. Władze instytucji kultury (Ambroży Mituś)

 • 1. Organy instytucji kultury
 • 2. Dyrektor instytucji kultury
  • 2.1. Dyrektor jako organ zarządzający instytucją kultury
  • 2.2. Powołanie dyrektora instytucji kultury
   • 2.2.1. Procedura powołania na dyrektora instytucji kultury
   • 2.2.2. Zasięgnięcie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych
   • 2.2.3. Powołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury
   • 2.2.4. Powołanie dyrektora państwowej instytucji kultury
   • 2.2.5. Podwójny charakter aktów powołania na stanowisko dyrektora instytucji kultury
  • 2.3. Odwołanie dyrektora instytucji kultury
   • 2.3.1. Procedura odwołania dyrektora instytucji kultury
   • 2.3.2. Podwójny charakter aktu odwołania ze stanowiska dyrektora instytucji kultury
  • 2.4. Wyłonienie dyrektora instytucji kultury w drodze konkursu
   • 2.4.1. Ogólne zasady powoływania dyrektora instytucji kultury w drodze konkursu
   • 2.4.2. Organizacja i tryb przeprowadzania konkursu
 • 3. Zastępca dyrektora instytucji kultury
  • 3.1. Powołanie zastępcy dyrektora instytucji kultury
  • 3.2. Odwołanie zastępcy dyrektora instytucji kultury
 • 4. Pełnomocnik instytucji kultury
 • 5. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury
 • 6. Zarządca instytucji kultury
  • 6.1. Zagadnienia ogólne
  • 6.2. Elementy umowy o zarządzanie instytucją kultury
  • 6.3. Umowa o zarządzanie instytucją kultury a inne umowy cywilnoprawne
 • 7. Organy doradcze instytucji kultury
  • 7.1. Rada muzeum
  • 7.2. Kolegium doradcze
  • 7.3. Rada powiernicza
  • 7.4. Rada biblioteczna

Rozdział III. Siedziba instytucji kultury (Sławomir Liżewski)

 • 1. Budowa, przebudowa, adaptacja obiektu na siedzibę instytucji kultury
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Umowa z wykonawcą generalnym
   • 1.2.1. Forma umowy o roboty budowlane
   • 1.2.2. Rola dyrektora instytucji kultury jako inwestora
  • 1.3. Dokumentacja projektowa i wykonawcza
   • 1.3.1. Dokumentacja projektowa
   • 1.3.2. Dokumentacja wykonawcza
  • 1.4. Odbiór końcowy a odbiór częściowy
  • 1.5. Dyrektor instytucji kultury jako udzielający gwarancji zapłaty za roboty budowlane
  • 1.6. Zmiana przeznaczenia obiektu budowlanego – siedziby instytucji kultury
   • 1.6.1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
   • 1.6.2. Obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • 2. Utrzymanie obiektów budowlanych
  • 2.1. Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku użyteczności publicznej
  • 2.2. Okresowe kontrole stanu technicznego
   • 2.2.1. Zakres okresowych kontroli stanu technicznego i zasady ich przeprowadzania
   • 2.2.2. Osoby uprawnione do przeprowadzania czynności kontrolnych
  • 2.3. Przechowywanie dokumentacji budowlanej siedziby instytucji kultury i innych obiektów budowlanych
   • 2.3.1. Ogólne zasady przechowywania dokumentacji
   • 2.3.2. Książka obiektu budowlanego
  • 2.4. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego instytucji kultury
  • 2.5. Opróżnienie budynku stanowiącego siedzibę instytucji kultury
  • 2.6. Obowiązek przeprowadzenia napraw w obiektach instytucji kultury ciążący na dyrektorze instytucji kultury
  • 2.7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego stanowiącego siedzibę instytucji kultury

Rozdział IV. Działalność statutowa inna niż kulturalna (Sławomir Liżewski)

 • 1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kultury
  • 1.1. Prowadzenie działalności innej niż kulturalna a zapisy statutu
  • 1.2. Dofinansowanie działalności innej niż kulturalna
  • 1.3. Możliwość prowadzenia działalności sportowej przez instytucje kultury
  • 1.4. Pozyskiwanie dodatkowych środków przez biblioteki
 • 2. Organizowanie działalności przez centrum usług społecznych
 • 3. Znaczenie umów sponsorskich w działalności prowadzonej przez instytucje kultury
  • 3.1. Pojęcie sponsoringu
  • 3.2. Oferta sponsorska instytucji kultury
  • 3.3. Umowa sponsoringu
  • 3.4. Dokumentowanie sponsoringu

Część II. Prawne aspekty zarządzania instytucją kultury

Rozdział I. Kadry i płace w instytucjach kultury (Małgorzata Mędrala)

 • 1. Zagadnienia ogólne związane z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury
  • 1.1. Źródła regulacji
   • 1.1.1. Zagadnienia ogólne
   • 1.1.2. Rola statutu w kwestiach zatrudnieniowych w instytucji kultury
   • 1.1.3. Regulamin organizacyjny i jego rola w polityce kadrowej instytucji kultury
   • 1.1.4. Regulaminy pracy i wynagradzania
   • 1.1.5. Układy zbiorowe pracy
   • 1.1.6. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • 1.2. Podstawy nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury
  • 1.3. Zatrudnianie pracowników kadry zarządzającej instytucjami kultury
   • 1.3.1. Zagadnienia ogólne
   • 1.3.2. Stosunek pracy dyrektora instytucji kultury
   • 1.3.3. Stosunek pracy zastępcy dyrektora instytucji kultury
   • 1.3.4. Stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora instytucji kultury
   • 1.3.5. Stosunek pracy głównego księgowego instytucji kultury
  • 1.4. Zawieranie umów z pracownikami artystycznymi oraz stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów
 • 2. Kwalifikacje zawodowe pracowników instytucji kultury
  • 2.1. Zasady ogólne
  • 2.2. Zatrudnianie pracowników muzeów
  • 2.3. Zatrudnianie pracowników bibliotek
  • 2.4. Ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji kultury
   • 2.4.1. Zagadnienia ogólne
   • 2.4.2. Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji artystycznych
   • 2.4.3. Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
   • 2.4.4. Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników muzeów
 • 3. Wynagradzanie w instytucjach kultury
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Składniki wynagrodzenia
   • 3.2.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.2.2. Dodatek funkcyjny
   • 3.2.3. Dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy)
   • 3.2.4. Dodatek specjalny
   • 3.2.5. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników artystycznych
   • 3.2.6. Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy własnych narzędzi
   • 3.2.7. Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy
   • 3.2.8. Nagrody jubileuszowe
   • 3.2.9. Odprawa emerytalna lub rentowa
 • 4. Czas pracy pracowników instytucji kultury
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Przedłużone okresy rozliczeniowe
   • 4.2.1. Ustalenie okresu rozliczeniowego czasu pracy w instytucji kultury i możliwość jego zmiany
   • 4.2.2. Krótsze rozkłady czasu pracy
  • 4.3. Łączenie przerywanego i równoważnego systemu czasu pracy
  • 4.4. Kumulacja rozkładowych dni wolnych od pracy z urlopem wypoczynkowym
  • 4.5. Praca w niedziele
 • 5. Wpływ COVID-19 na zatrudnienie w instytucji kultury (stan prawny na 29.5.2021 r.)
  • 5.1. Ograniczenie działalności instytucji kultury i obostrzenia higienicznosanitarne w okresie pandemii
  • 5.2. Praca zdalna w instytucji kultury
   • 5.2.1. Podstawa prawna i zasady wprowadzania pracy zdalnej w instytucji kultury
   • 5.2.2. Praca zdalna w trakcie kwarantanny i izolacji
  • 5.3. Dofinansowanie do miejsc pracy i inne formy pomocy państwowej – tarcze antykryzysowe
   • 5.3.1. Ogólne zasady dofinansowania instytucji kultury
   • 5.3.2. Dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców związanych z sektorem kultury
  • 5.4. Pozostałe pandemiczne rozwiązania płacowe i organizacyjne w zakresie zatrudniania pracowników instytucji kultury

Rozdział II. Umowy cywilnoprawne w instytucji kultury (Marek Rotkiewicz)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło
 • 3. Umowy autorskie
  • 3.1. Pojęcie utworu, prawa autorskie
  • 3.2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu (licencji)
 • 4. Umowa zlecenia w działalności instytucji kultury
  • 4.1. Podstawowe zasady zawierania umów zlecenia w instytucji kultury
  • 4.2. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
   • 4.2.1. Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej
   • 4.2.2. Brak odpłatności z tytułu umowy zlecenia a przepisy o minimalnym wynagrodzeniu
   • 4.2.3. Termin płatności wynagrodzenia
   • 4.2.4. Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
   • 4.2.5. Wyłączenia w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
   • 4.2.6. Rozliczenie wydatków
  • 4.3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • 4.4. Zakończenie umowy zlecenia
 • 5. Umowa o dzieło w działalności instytucji kultury
  • 5.1. Pojęcie umowy o dzieło i obowiązek jej zgłoszenia
  • 5.2. Prawa i obowiązki wykonawcy umowy i zlecającego
  • 5.3. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
  • 5.4. Obowiązek odebrania dzieła
  • 5.5. Odstąpienie od umowy o dzieło
  • 5.6. Wygaśnięcie umowy o dzieło
  • 5.7. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o dzieło

Rozdział III. Dostęp do informacji publicznej (Kazimierz Pawlik)

 • 1. Zarys problematyki dostępu do informacji publicznej
 • 2. Instytucja kultury jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji
 • 3. Pojęcie i zakres informacji publicznej przy uwzględnieniu specyficznych informacji związanych z działalnością kulturalną
  • 3.1. Kwalifikacja informacji publicznej w oparciu o kryterium podmiotowe i przedmiotowe
  • 3.2. Żądanie udostępnienia informacji publicznej jako nadużycie prawa
  • 3.3. Wpływ istnienia oraz rodzaju nośnika na kwalifikację informacji
 • 4. Procedura wnioskowego dostępu do informacji publicznej w instytucji kultury - etap wstępny
  • 4.1. Pytania kontrolne
  • 4.2. Zastosowanie przepisów innych ustaw regulujących dostęp do informacji
  • 4.3. Uznanie wnioskowanej informacji za informację publiczną
  • 4.4. Posiadanie wnioskowanej informacji
 • 5. Procedura wnioskowego dostępu do informacji publicznej w instytucji kultury – etap właściwy
  • 5.1. Wcześniejsze upublicznienie wnioskowanej informacji
  • 5.2. Kwalifikacja wnioskowanej informacji publicznej jako prostej lub przetworzonej
  • 5.3. Możliwości techniczne udostępnienia informacji we wnioskowanej formie
  • 5.4. Poniesienie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem wnioskowanej informacji
  • 5.5. Istnienie ustawowych przesłanek ograniczających dostęp do wnioskowanej informacji
  • 5.6. Udostępnienie wnioskowanej informacji
 • 6. Udział instytucji kultury w sporze dotyczącym informacji publicznej
 • 7. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji oraz udostępnienie informacji podlegającej ograniczeniu
 • 8. Udostępnianie informacji publicznej w trybie bezwnioskowym

Rozdział IV. Ochrona danych osobowych w instytucjach kultury (Małgorzata Mędrala)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
 • 3. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych w instytucjach kultury
  • 3.1. Definicja danych osobowych
  • 3.2. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez instytucje kultury
  • 3.3. Administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający oraz odbiorca danych IK
 • 4. Odrębności w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych
 • 5. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Zasada przetwarzania zgodnego z prawem (zasada legalności)
   • 5.2.1. Podstawa przetwarzania zwykłych danych osobowych
   • 5.2.2. Podstawa przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych
  • 5.3. Zasada merytorycznej poprawności przetwarzanych danych
  • 5.4. Zasada przejrzystości i rzetelności
  • 5.5. Zasada celowości
  • 5.6. Zasada minimalizacji danych
  • 5.7. Zasada ograniczenia czasowego
  • 5.8. Zasada integralności i poufności
  • 5.9. Zasada rozliczalności
 • 6. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych
 • 7. Obowiązki informacyjne
 • 8. Obowiązki dokumentacyjne
 • 9. Powołanie inspektora ochrony danych osobowych
 • 10. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników
  • 10.1. Podstawa prawna przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
  • 10.2. Dane osobowe pozyskiwane w trakcie rekrutacji pracowników
  • 10.3. Dane osobowe w dokumentacji pracowniczej instytucji kultury
 • 11. Monitoring w instytucji kultury
  • 11.1. Monitoring pracowniczy
  • 11.2. Monitoring na zasadach ogólnych
 • 12. Regulacje szczególne dla instytucji kultury
  • 12.1. Ochrona danych osobowych w bibliotekach
  • 12.2. Ochrona danych osobowych w pozostałych instytucjach kultury
  • 12.3. Ochrona danych osobowych gromadzonych w rejestrze instytucji kultury
  • 12.4. Jawny charakter postępowania konkursowego w ramach naboru na dyrektora instytucji kultury
  • 12.5. Udostępnienie na stronie BIP programu działania instytucji kultury, określonego w umowie z jej dyrektorem
  • 13. Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Rozdział V. Obowiązki kancelaryjne i archiwalne dyrektora instytucji kultury (Ewa Perłakowska, Iwona Fischer)

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Systemy kancelaryjne i systemy wykonywania czynności kancelaryjnych
  • 2.1. Systemy kancelaryjne
  • 2.2. Systemy wykonywania czynności kancelaryjnych
 • 3. Instrukcja kancelaryjna
 • 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • 5. Instrukcja archiwalna
 • 6. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania korespondencji w instytucji kultury
  • 6.1. Zasady kwalifikowania dokumentacji w instytucji kultury
  • 6.2. Zasady klasyfikowania dokumentacji w instytucji kultury
 • 7. Rodzaje dokumentacji w instytucji kultury
 • 8. Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz funkcjonowanie archiwum instytucji kultury
  • 8.1. Zagadnienia ogólne
  • 8.2. Lokal archiwum zakładowego
  • 8.3. Kompetencje i obowiązki archiwisty zakładowego
  • 8.4. Kontrole archiwalne
  • 8.5. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
  • 8.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • 8.7. Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych co do postępowania z dokumentacją artystyczną
 • 9. Opracowanie specyficznych rodzajów dokumentacji w instytucji kultury
  • 9.1. Porządkowanie dokumentacji w celu przekazania jej do archiwum zakładowego
  • 9.2. Gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie druków ulotnych
  • 9.3. Gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie materiałów fotograficznych i audiowizualnych
  • 9.4. Gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie archiwaliówmuzealiów

Rozdział VI. Obowiązki w zakresie organizowania imprez (Karolina Maria Wojciechowska)

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Zawiadomienie o organizacji imprezy według DziałKultU
  • 1.2. Zakaz organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
  • 1.3. Wpływ COVID–19 na organizacje imprez artystycznych i rozrywkowych
 • 2. Imprezy masowe
  • 2.1. Organizacja imprez z masowych
  • 2.2. Imprezy artystyczno–rozrywkowe i sportowe
  • 2.3. Dokumentacja dotycząca imprezy masowej w IK
 • 3. Impreza masowa podwyższonego ryzyka
  • 3.1. Służby porządkowe
  • 3.2. Opieka medyczna
 • 4. Kontrola przebiegu imprezy masowej
 • 5. Imprezy cykliczne
  • 5.1. Imprezy masowe cykliczne
  • 5.2. Decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej
 • 6. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej

Rozdział VII. Zamówienia publiczne (Michał Kunikowski)

 • 1. Zawieranie umów cywilnoprawnych przez instytucje kultury
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Podział zamówień
  • 1.3. Kwoty progowe
  • 1.4. Udzielanie zamówień publicznych na podstawie Prawa zamówień publicznych
   • 1.4.1. Sposoby zawierania umów
   • 1.4.2. Tryby konkurencyjne
   • 1.4.3. Tryby niekonkurencyjne
  • 1.5. Udzielanie zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania Prawa zamówień publicznych
   • 1.5.1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł
   • 1.5.2. Zamówienia wyłączone
 • 2. Organizacyjne aspekty udzielania zamówień przez instytucje kultury
  • 2.1. Pojęcie zamówienia
   • 2.1.1. Ustalenie zakresu zamówienia
   • 2.1.2. Dodatkowe obostrzenia
  • 2.2. Wartość zamówienia
  • 2.3. Komunikacja elektroniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • 2.4. Wewnętrzne regulaminy dotyczące udzielania zamówień
  • 2.5. Kierownik zamawiającego – obowiązki i odpowiedzialność

Rozdział VIII. Obowiązki dyrektora instytucji kultury w zakresie zarządzania nieruchomościami (Sławomir Liżewski)

 • 1. Gospodarka nieruchomościami
 • 2. Wykaz obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności kulturalnej
 • 3. Obowiązki dyrektora instytucji kultury związane z ochroną zabytków
  • 3.1. Sprawowanie opieki nad zabytkami
  • 3.2. Warunki zagospodarowania zabytku na cele użytkowe
  • 3.3. Udostępnienie do prowadzenia badań
  • 3.4. Prowadzenie robót budowlanych
  • 3.5. Finansowanie opieki nad zabytkami

Rozdział IX. Prawo autorskie i udostępnianie zasobów (Jakub Słupski)

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Charakterystyka prawa autorskiego
  • 1.2. Definicje
   • 1.2.1. Utwór
   • 1.2.2. Opracowanie
   • 1.2.3. Autorskie prawa osobiste
   • 1.2.4. Autorskie prawa majątkowe
   • 1.2.5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
   • 1.2.6. Licencja
   • 1.2.7. Dozwolony użytek i prawo cytatu
   • 1.2.8. Prawa pokrewne
 • 2. Pozyskiwanie praw autorskich do utworów osób trzecich
 • 3. Tworzenie utworów w ramach działalności instytucji kultury
 • 4. Organizacja wydarzeń
  • 4.1. Wystawa
  • 4.2. Koncert
  • 4.3. Konferencje
 • 5. Organizacja konkursów
 • 6. Dzieła sztuki ludowej
 • 7. Prawo autorskie a pandemia koronawirusa SARS-CoV-2
 • 8. Kwestie związane z udostępnianiem zasobów archiwalnych
  • 8.1. Zasady prowadzenia archiwów w prawie polskim
  • 8.2. Udostępnianie materiałów archiwalnych – uwagi ogólne
  • 8.3. Archiwa w czasie pandemii
  • 8.4. Udostępnianie materiałów archiwalnych – prawo autorskie

Część III. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości

Rozdział I. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości (Ewa Ostapowicz)

 • 1. Podstawy gospodarki finansowej instytucji kultury
 • 2. Prowadzenie rachunkowości
  • 2.1. Obowiązki dyrektora instytucji kultury w zakresie rachunkowości
  • 2.2. Powierzenie określonych obowiązków pracownikom instytucji kultury
 • 3. Zapewnienie instytucjom kultury wspólnej obsługi przez gminę

Rozdział II. Planowanie finansowe (Ewa Ostapowicz)

 • 1. Ogólne zasady opracowywania planu finansowego instytucji kultury
 • 2. Plan finansowy w układzie zadaniowym
 • 3. Struktura planu finansowego
 • 4. Planowanie przychodów
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Dotacje
  • 4.3. Przychody z prowadzonej działalności
  • 4.4. Przychody z najmu i dzierżawy
  • 4.5. Przychody z operacji finansowych
 • 5. Planowanie kosztów
 • 6. Przykładowy plan finansowy ośrodka kultury w układzie zadaniowym
 • 7. Przykładowy plan finansowy instytucji kultury
 • 8. Ujemny wynik finansowy
 • 9. Zmiany w planie finansowym
  • 9.1. Ogólne zasady dokonywania zmian w planie finansowym
  • 9.2. Zmiana planu w sytuacjach kryzysowych

Rozdział III. Podatki dochodowe (Sławomir Liżewski)

 • 1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  • 1.1. Ustalenie podstawy opodatkowania
  • 1.2. Określanie roku podatkowego przez osoby prawne
  • 1.3. Dokumentacja podatkowa
  • 1.4. Przychody instytucji kultury
   • 1.4.1. Przysporzenia uznawane za przychody
   • 1.4.2. Korekta przychodów niezwiązana z oczywistymi omyłkami
 • 1.5. Koszty uzyskania przychodów
  • 1.5.1. Definicja kosztów uzyskania przychodów
  • 1.5.2. Koszty zakładania żłobków i klubów dziecięcych
  • 1.5.3. Korekta kosztów podatkowych niezwiązana z oczywistymi omyłkami
  • 1.5.4. Klucz przychodowy
  • 1.5.5. Środki trwałe wykorzystywane jednocześnie do działalności wolnej od podatku i gospodarczej – specyfika instytucji kultury jako podmiotów statutowych
  • 1.5.6. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów
 • 1.6. Zasady korzystania ze zwolnień przedmiotowych
 • 1.7. Przepisy związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19
  • 1.7.1. Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość nieuregulowanych zobowiązań
  • 1.7.2. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy płacenia zaliczek na podatek
  • 1.7.3. Rozliczanie ulgi na złe długi
  • 1.7.4. Kary umowne za wady towarów i usług
 • 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • 2.1. Instytucja kultury jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 2.2. Przychody objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego
  • 2.3. Zaliczki i ryczałt
   • 2.3.1. Zaliczki od wynagrodzeń ze stosunku pracy
   • 2.3.2. Zaliczki z tytułu umów cywilnoprawnych i praw majątkowych (praw autorskich)
   • 2.3.3. Zaliczki z tytułu praktyki absolwenckiej
   • 2.3.4. Zryczałtowany podatek dochodowy
   • 2.3.5. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodów od 1.1.2020 r.
   • 2.3.6. Wynagrodzenie dla płatnika
  • 2.4. Deklaracje i informacje podatkowe

Rozdział IV. Podatek od towarów i usług (Tomasz Krywan)

 • 1. Zasady opodatkowania
  • 1.1. Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT
  • 1.2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • 1.3. Wysokość VAT z tytułu czynności wykonywanych przez instytucje kultury
   • 1.3.1. Czynności zwolnione od podatku VAT
   • 1.3.2. Czynności opodatkowane podatkiem VAT według stawek obniżonych
  • 1.4. Prawo do odliczenia
   • 1.4.1. Kwota podatku naliczonego
   • 1.4.2. Zakres prawa do odliczenia
   • 1.4.3. Korekty podatku odliczonego
 • 2. Obowiązki instytucji kultury jako podatników VAT
  • 2.1. Obowiązek rejestracji VAT oraz VAT UE
  • 2.2. Obowiązek składania deklaracji VAT
  • 2.3. Obowiązek przesyłania informacji podsumowujących VAT UE
  • 2.4. Obowiązek prowadzenia i przesyłania ewidencji VAT
  • 2.5. Obowiązek wystawiania faktur
  • 2.6. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozdział V. Inne podatki (Sławomir Liżewski)

 • 1. Podatek od nieruchomości
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Zwolnienia od podatku i zasady ich stosowania przez gminę
  • 1.3. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
 • 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Rozdział VI. Odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Krzysztof Szocik)

 • 1. Istota i podstawa prawna odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • 2.1. Konieczność określenia znamion deliktu finansowego w momencie popełnienia naruszenia (art. 19 ust. 1 DyscypFinPubU)
  • 2.2. Zasada winy (art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU)
  • 2.3. Limit kwoty minimalnej (art. 26 DyscypFinPubU)
  • 2.4. Stopień szkodliwości dla finansów publicznych (art. 28 ust. 1 DyscypFinPubU)
  • 2.5. Zdarzenie losowe (art. 27 ust. 1 DyscypFinPubU)
 • 3. Zarys procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • 3.3. Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające; wniosek o ukaranie
  • 3.4. Postępowanie pierwszoinstancyjne
  • 3.5. Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą
 • 4. Przegląd najistotniejszych rodzajów deliktów finansowych
  • 4.1. Delikty dotyczące gromadzenia należności przypadających instytucjom kultury
  • 4.2. Delikty dotyczące dotacji
  • 4.3. Delikty dotyczące wydatkowania środków publicznych i zaciągania zobowiązań bez upoważnienia
  • 4.4. Delikty dotyczące gospodarowania środkami unijnymi lub zagranicznymi
  • 4.5. Delikty dotyczące nieopłacenia w terminie składek
  • 4.6. Delikty dotyczące niewykonania zobowiązań w terminie
  • 4.7. Delikty dotyczące zamówień publicznych
  • 4.8. Delikty dotyczące inwentaryzacji
  • 4.9. Delikty dotyczące sprawozdawczości
  • 4.10. Delikty dotyczące kontroli zarządczej
 • 5. Kary i inne konsekwencje naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • 5.1. Rodzaje kar i statystyka dotycząca wymierzanych kar
  • 5.2. Upomnienie
  • 5.3. Nagana
  • 5.4. Kara pieniężna
  • 5.5. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  • 5.6. Odstąpienie od wymierzenia kary
  • 5.7. Koszty postępowania
  • 5.8. Wpis do rejestru orzeczeń
 • 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności

Część IV. Zarządzanie instytucją kultury

Rozdział I. Finansowanie instytucji kultury (Sebastian Tyrakowski)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Finansowanie instytucji kultury przez organizatora
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Różnice pomiędzy dotacją podmiotową i celową
 • 3. Finansowanie instytucji kultury ze środków własnych
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Prowadzenie działalności a statut instytucji kultury
 • 4. Finansowanie instytucji kultury z zewnętrznych źródeł krajowych
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Programy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  • 4.3. Pozostałe krajowe źródła finansowania w obszarze kultury
   • 4.3.1. Zagadnienia ogólne
   • 4.3.2. Programy Instytutu Adama Mickiewicza
   • 4.3.3. Programy Narodowego Centrum Kultury
   • 4.3.4. Program grantowy Patriotyzm Jutra
   • 4.3.5. Programy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
   • 4.3.6. Programy grantowe fundacji oraz instytutów
   • 4.3.7. Programy grantowe i dotacje w obszarze kultury jednostek samorządu terytorialnego
 • 5. Finansowanie instytucji kultury z zewnętrznych źródeł zagranicznych
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Fundusze Europejskie na lata 2021–2027
  • 5.3. Umowa Partnerska do realizacji polityki spójności 2021−2027 w Polsce
  • 5.4. Fundusz Odbudowy COVID-19
  • 5.5. Nowe programy Komisji Europejskiej na lata 2021–2027
  • 5.6. Europejskie nagrody oraz inicjatywy
 • 6. Partycypacja i rozliczenie dotacji w programach grantowych
  • 6.1. Zagadnienia ogólne
  • 6.2. Od pomysłu do realizacji projektu
  • 6.3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
  • 6.4. Ocena wniosku o dofinansowanie
  • 6.5. Obowiązki grantobiorcy podczas realizacji projektu
   • 6.5.1. Podpisanie umowy
   • 6.5.2. Kwalifikowalność wydatków
   • 6.5.3. Dokumentacja projektu
   • 6.5.4. Promocja i oznakowanie projektu
   • 6.5.5. Wskaźniki
   • 6.5.6. Kontrola projektu
   • 6.5.7. Często popełniane błędy przy realizacji i rozliczeniu projektu
 • 7. Mecenat kultury
  • 7.1. Zagadnienia ogólne
  • 7.2. Sponsoring
  • 7.3. Finansowanie społecznościowe

Rozdział II. Oferta instytucji kultury. Projektowanie i realizacja (Sebastian Tyrakowski)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Rola statutu w kształtowaniu oferty instytucji kultury
 • 3. Organy doradcze a oferta programowa instytucji kultury
 • 4. Misja i wizja
 • 5. Strategia rozwoju instytucji kultury
  • 5.1. Ogólne zasady tworzenia strategii rozwoju instytucji kultury
  • 5.2. Diagnoza stanu
  • 5.3. Analiza SWOT
  • 5.4. Diagnoza potrzeb
  • 5.5. Misja i wizja jako element strategii rozwoju instytucji kultury
  • 5.6. Poziomy prezentacji wniosków
  • 5.6.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.6.2. Strategiczne obszary działalności
  • 5.6.3. Cele strategiczne
  • 5.6.4. Cele operacyjne
  • 5.6.5. Narzędzia realizacji
  • 5.7. Warunki skutecznej implementacji
  • 5.8. Monitorowanie i ewaluacja strategii rozwoju
 • 6. Koncepcja programowa
 • 7. Plany merytoryczne
 • 8. Komplementarność oferty
 • 9. Współpraca z innymi podmiotami
  • 9.1. Zagadnienia ogólne
  • 9.2. Formy współpracy instytucjonalnej
  • 9.3. Współpraca z osobami fizycznymi
  • 9.4. Współpraca międzysektorowa
  • 9.5. Współpraca międzynarodowa
   • 9.5.1. Etapy realizacji projektu zagranicznego
   • 9.5.2. Struktura osobowa projektu międzynarodowego

Rozdział III. Praktyka zarządzania instytucją kultury (Sebastian Tyrakowski)

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zasoby ludzkie w instytucji kultury
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Właściwa konstrukcja ogłoszenia o naborze
   • 2.2.1. Elementy ogłoszenia o naborze
   • 2.2.2. Minimalne wymagania na wolne stanowiska określone przepisami
  • 2.3. Struktura zespołu instytucji kultury
  • 2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucji kultury
   • 2.4.1. Projekt menedżer – czyli człowiek od wszystkiego
   • 2.4.2. Komunikacja wewnętrzna w instytucji kultury
   • 2.4.3. Motywacja zespołu i rotacja kadr
 • 3. Wolontariat w instytucji kultury
  • 3.1. Definicja i idea wolontariatu
  • 3.2. Rola wolontariatu na świecie
  • 3.3. Programy wolontariatu w instytucji kultury
  • 3.4. Koordynator wolontariatu
  • 3.5. Zasady i realizacja programu wolontariatu
   • 3.5.1. Zagadnienia ogólne
   • 3.5.2. Rekrutacja wolontariuszy
   • 3.5.3. Zadania i obowiązki wolontariusza
   • 3.5.4. Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
   • 3.5.5. Obowiązki korzystającego
 • 4. Zarządzanie projektami w instytucji kultury
  • 4.1. Charakterystyka i cele projektów w instytucji kultury
   • 4.1.1. Charakterystyka projektów w instytucji kultury
   • 4.1.2. Cele projektów w instytucji kultury
  • 4.2. Wybór metodyki zarządzania projektami w instytucji kultury
  • 4.3. Wybrane elementy zarządzania projektami
   • 4.3.1. Karta projektu
   • 4.3.2. Harmonogram projektu
   • 4.3.3. Budżet projektu
 • 5. Decyzje zarządcze dyrektora instytucji kultury
 • 6. Zarządzanie siedzibą instytucji kultury
  • 6.1. Zagadnienia ogólne
  • 6.2. Dostosowanie budynku do funkcji placówki
  • 6.3. Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu
  • 6.4. Outsourcing usług w instytucji kultury
  • 6.5. Wynajem przestrzeni podmiotom zewnętrznym
  • 6.6. Koniec okresu gwarancji
  • 6.7. Nietrafione rozwiązania technologiczne
 • 7. Zarządzanie instytucją kultury podczas kryzysu
  • 7.1. Zagadnienia ogólne
  • 7.2. Czynniki kryzysu na poziomie instytucji
   • 7.2.1. Kryzys na poziomie instytucji – czynniki wewnętrzne
   • 7.2.2. Kryzys na poziomie instytucji – czynniki zewnętrzne
  • 7.3. Czynniki kryzysu na poziomie projektu
  • 7.4. Pandemia COVID-19 jako źródło kryzysu w instytucjach kultury
  • 7.5. Sposoby radzenia sobie z kryzysem

Część V. Wzory dokumentów

 • Wzory dokumentów Porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadań powiatowej biblioteki publicznej (art. 20a ust. 2 ustawy o bibliotekach)
 • Akt połączenia samorządowych instytucji kultury (art. 19 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
 • Informacja o połączeniu samorządowych instytucji kultury
 • Odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury
 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury
 • Powołanie na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury
 • Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności
 • Umowa sponsoringu
 • Porozumienie w sprawie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach działań podjętych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Polecenie wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej
 • Uchwała Rady Gminy o nadaniu statutu
 • Porozumienie dotyczące wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • Pismo informujące o niepublicznym charakterze informacji
 • Pismo informujące o odrębnej procedurze dostępu do informacji
 • Pismo informujące o braku wnioskowej informacji
 • Powiadomienie o wcześniejszej publikacji informacji
 • Wezwanie do wykazania istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego
 • Zawiadomienie o nowym terminie udostępnienia informacji
 • Zawiadomienie o dodatkowych kosztach udostępnienia
 • Decyzja odmawiająca udostępnienia informacji
 • Pismo przekazujące wnioskowaną informację
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w instytucji kultury IK
 • Przykładowa instrukcja kancelaryjna. Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej
 • Instrukcja kancelaryjna dla instytucji, która wybrała system tradycyjny
 • Zarządzenie dyrektora wprowadzające instrukcję archiwalną
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Regulamin imprezy masowej
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dzieła wykonanego na postawie umowy
 • Zarządzenie w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości
 • Regulamin zarządzania ryzykiem
 • Odwołanie obwinionego od orzeczenia w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Porozumienie pomiędzy instytucjami kultury/innymi podmiotami dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 800
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 1000 g
 • ISBN: 978-83-8235-610-6
 • EAN: 9788382356106
 • Kod serwisu: 00901200

Kategorie