Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania

W związku z rozwojem wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz obowiązywaniem szczególnych regulacji Covid-19 istotne znaczenie ma kwestia wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami.

Ustawa COVID-19 wprowadza pewne szczególne regulacje. Brak jednak w regulacjach Covid-19 ogólnych regulacji w tym zakresie należy stosować ogólne przepisy KC o skutkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W szczególności – w sytuacji gdy podczas epidemii będą przedawniać się roszczenia majątkowe, w tym dotyczące pożyczek czy zaległego czynszu, a także odszkodowawcze – rozważyć należy zastosowanie przepisów dotyczących niemożliwości wykonania zobowiązania, a także sądowej zmiany umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności czyli siły wyższej (tzw. klauzula rebus sic stantibus).