Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 381,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym... więcej ›

Opis książki

Pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. W komentarzu zaprezentowano również najnowsze poglądy doktryny, najnowsze orzecznictwo jak i piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów w poruszanej tematyce, stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie najnowszych przepisów:

 • Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),
 • ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.),
 • nowej ustawy o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),
 • ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 654 ze zm.)

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,
 • zasad i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii,
 • działalność przedsiębiorstw energetycznych,
 • kompetencji i zasad działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • przepisów o koncesjach i taryfach energetycznych,
 • przepisów o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Pozycja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne zawarte w:

 • ustawie o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowania niektórych jej przepisów oraz uzupełnienia o nowe rozwiązania w celu uporządkowania kompetencji i zadań organów administracji rządowej;
 • ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348), projekt dotyczy uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przemysłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę;
 • ustawie z 15.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42), która dotyczy zasad udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ma ona również na celu zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia kogeneracji, opartego na systemie świadectw pochodzenia, aukcyjnym oraz efektywnym ekonomicznie systemem wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła, ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych, takich jak niska jakość powietrza, czy promowanie efektywnych energetycznie rozwiązań.
 • ustawie z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60), która dotyczy wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi; wyposażenia dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany "profilem osobistym" zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online;
 • ustawie z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276), która dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20.2. 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA 43697 (20 15/N) - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych.

Ponadto pozycja zawiera najnowsze zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524), której celem jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Celem proponowanych rozwiązań jest również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim poziomie. Ustawa przewiduje m.in.:

 • dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz elementów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń, a tym samym wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym jak i systemie świadectw pochodzenia,
 • wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności w obrocie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwami członkowskim Wspólnoty Energetycznej,
 • utrzymanie wysokości rynkowej cen świadectw pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • dokonanie technicznych zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu do procesów realizowanych po złożeniu ofert aukcyjnych, w tym możliwości modyfikowania ofert, czy określenia terminu obligującego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do ogłoszenia wyników przeprowadzonych aukcji,
 • likwidację zbędnej procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji,
 • rozwiązanie problemu zbyt krótkiego okresu obowiązywania umów przyłączeniowych, a tym samym ryzyka braku zaistnienia warunków konkurencyjności we wszystkich koszykach aukcyjnych,
 • wprowadzenie przepisów określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej oraz cen referencyjnych.

Publikacja ta skierowana jest zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów oraz adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą prawną spółek z sektora energetycznego, jak również do przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii oraz pracowników organów administracji odpowiedzialnych za reglamentację rynku energetycznego. Warto podkreślić, że niniejszy komentarz będzie cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji, ale również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym, np. jako pomoc dydaktyczna dla aplikantów i pracowników naukowych.

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: r.pr. Tomasz Ogłódek, Michał Bałdowski, dr Michał Będkowski-Kozioł, r.pr. Marcin Bruszewski, dr hab. Michał Domagała, dr Łukasz Grzejdziak, r.pr. Paweł Hawranek, r.pr. Łukasz Jankowski , Michał Karpiński, dr Grzegorz Kinelski, dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM, Juliusz Kowalczyk, Marcin Kraśniewski, dr Michał Krzykowski, r.pr. Piotr Luksa, dr Elżbieta Małecka, r.pr. Krzysztof Matan, mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj, r.pr. Igor Muszyński, dr hab. Jan Olszewski, prof. UR, dr Henryk Palarz, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, Piotr Pękalski, Maksymilian Piekut, r.pr. Bartłomiej Pikiewicz, Grzegorz Pizoń, dr Magdalena Porzeżyńska, dr Ilona Przybojewska, prof. UW dr hab. Adam Szafrański, dr Jakub Szlachetko, dr Katarzyna Szlachetko, dr Mariusz Szyrski, r.pr. Michał Tarka, r.pr. Marcin Trupkiewicz, r.pr. Wojciech Wrochna, Marcin Ziarkowski

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1436
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1920 g
 • ISBN: 978-83-8158-698-6
 • EAN: 9788381586986
 • Kod serwisu: 00824000

Kategorie