Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck

Regulamin obowiązujący od 01.01.2023 r.

Księgarnia internetowa www.ksiegarnia.beck.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w księgarni internetowej
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności za produkt
 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 6. Reklamacja produktu
 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 8. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku, a w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych na prawach konsumenta od 1 stycznia 2021 roku)
 9. E-booki oraz prawo do korzystania z utworów sprzedawcy - e-booków (licencja)
 10. Promocje
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 12. Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktu przedpremierowego (dla klienta - przedsiębiorcy)
 13. Postanowienia końcowe
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Księgarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.ksiegarnia.beck.pl prowadzona jest przez Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155734, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP: 5220105028, REGON: 010178701, kapitał zakładowy w wysokości: 88.000,00 zł: adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 22 311 22 22.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców-Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Księgarni Internetowej (z wyjątkiem pkt. 11 i 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Księgarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

1.4. Definicje:
1.4.1. CZASOPISMO – Produkt, periodyczna publikacja drukowana.
1.4.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.3. E-BOOK – dostępny w Księgarni Internetowej Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z E-booków znajdują się na stronie Księgarni, pod adresem www.ksiegarnia.beck.pl/pomoc/e-booki
1.4.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
1.4.6. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.7. KONSUMENT - zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
1.4.8. PRZEDSIĘBIORCA - zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
1.4.9. PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
1.4.10. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
1.4.11. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Księgarni Internetowej. 
1.4.12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach Księgarni Internetowej. 
1.4.13. PAKIET – Produkt, zbiór publikacji drukowanych sprzedawanych w formie nierozdzielnego zestawu. 
1.4.14. PRENUMERATA – Produkt, opłacona z góry Umowa na otrzymywanie cyklicznie kolejnych numerów Czasopisma, zgodnie z opcjami dostępnymi na stronie Księgarni Internetowej. 
1.4.15. PRODUKT – dostępna w Księgarni Internetowej rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.16. PRODUKT PRZEDPREMIEROWY, ZAPOWIEDŹ – Produkt, który nie miał jeszcze premiery rynkowej. Oznaczony jest w Księgarni Internetowej etykietą z napisem „Zapowiedź” lub "Przedsprzedaż" jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu takiego Produktu bieg terminu dostawy liczy się od dnia premiery.
1.4.17. PRODUKT W DODRUKU, DODRUK – Produkt niedostępny z powodu wyczerpania nakładu, dla którego nakład zostanie wznowiony. Oznaczony jest w Księgarni Internetowej fioletową etykietą ”W Dodruku” lub "Przedsprzedaż" jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu Produktu w Dodruku bieg terminu dostawy liczy się od dnia wznowienia nakładu. 
1.4.18. PRZESYŁKA MIĘDZYNARODOWA - przesyłka dostarczana do Klienta, poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, do krajów wskazanych w Formularzu Zamówienia. 
1.4.19. REGULAMIN – niniejszy regulamin Księgarni Internetowej. 
1.4.20. KSIĘGARNIA INTERNETOWA - Księgarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: ksiegarnia.beck.pl
1.4.21. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Spółka Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155734, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP: 5220105028, REGON: 010178701, kapitał zakładowy w wysokości 88.000,00 zł: adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 22 311 22 22. 
1.4.22. TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.
1.4.23. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Księgarni Internetowej. 
1.4.24. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Księgarni Internetowej. 
1.4.25. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
1.4.26. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)
1.4.27. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
1.4.28. ZAMÓWIENIE ZAGRANICZNE - Zamówienie złożone przez Klienta będącego płatnikiem podatku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.4.29. PRZEDSPRZEDAŻ – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Księgarni Internetowej na Produkty Przedpremierowe i Produkty w Dodruku, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

2.1. W Księgarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony jeżeli Usługobiorca dokonał zakupu produktu E-booka lub aktywnie korzysta z usługi Konta logując się do Sklepu Internetowego. W przypadku braku aktywności dłuższej niż 5 lat, Konto zostanie usunięte automatycznie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta (z wyjątkiem zakupu E-booków) i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Księgarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Księgarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Księgarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Każdy zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Księgarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Księgarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Księgarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Księgarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Domyślna procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Księgarni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień dla Produktów niewyszczególnionych poniżej, w pkt 3.4. i w pkt 9, dla których obowiązuje inna procedura:
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Księgarni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 22 311 22 22.

3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Prenumeraty Czasopism w Księgarni Internetowej.
3.4.1. W celu zakupu należy wybrać wariant Prenumeraty i przejść kolejne kroki Formularza Zamówienia oraz dokonać płatności. Opłata za korzystanie z Prenumeraty ma charakter jednorazowy – Usługobiorca uzyskuje Prenumeratę na z góry określony okres i za określoną cenę – szczegółowe warunki są wskazane każdorazowo na stronie Księgarni Internetowej.
3.4.2. Po upływie Prenumeraty nie jest ona automatycznie odnawiana. W celu przedłużenia należy dokonać ponownego zakupu lub skorzystać z formularza przedłużenia dołączanego do otrzymywanych numerów Czasopism. 
3.4.3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym punkcie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Księgarni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Księgarni Internetowej Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty, z wyjątkiem Produktów wskazanych w pkt. 4.2.1 i 4.2.2 oraz wskazanych tam sposobów płatności właściwych dla tych Produktów:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ("Pobranie") - forma płatności dostępna jedynie dla Zamówień, których łączna wartość nie przekracza 1500,00 zł.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ("Przedpłata na konto (Pro forma)") na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma z 7-dniowym terminem płatności.
4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Księgarni Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl lub www.dotpay.pl.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4.1.3.1.2. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
4.1.4. Płatności w systemie ratalnym, dostępne jedynie dla Zamówień o wartości od 300,00 zł do 20.000,00 zł.
4.1.4.1. Płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:
4.1.4.1.1. spółkę ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 02-232 Warszawa, kapitał zakładowy 725 216 080,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).

4.2.1. W przypadku Umowy Sprzedaży Prenumerat, a także przy Zamówieniach z odbiorem w punkcie odbioru osobistego lub przy wysyłkach poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koniecznie jest dokonania zapłaty z góry za pośrednictwem płatności elektronicznych lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.2.2. W przypadku Umowy Sprzedaży E-booków koniecznie jest dokonania zapłaty z góry za pośrednictwem płatności elektronicznych.

4.3. Termin płatności:
4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem ("Przedpłata na konto (Pro forma)") Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.
4.3.2. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.3.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.3.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonych ("Płatność po otrzymaniu towaru (FV)") - forma płatności dostępna wyłącznie dla Klientów będących przedsiębiorcami, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rachunek bankowy i w terminie wskazanym na fakturze przelewowej dostarczonej z zamówieniem lub przesłanej drogą elektroniczną. Termin na dokonanie płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Księgarni Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
5.3.1. dla książek drukowanych i pojedynczych numerów Czasopism:
5.3.1.1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
5.3.1.2. przesyłka paczkomatowa
5.3.1.3. odbiór osobisty dostępny pod jednym z wybranych wcześniej przez Klienta adresów
5.3.1.4. przesyłka międzynarodowa (z wyjątkiem Produktów Przedpremierowych i Produktów w Dodruku) - dostępna dla Zamówień Produktów za kwotę minimum 100,00 zł. 
5.3.2. dla Prenumerat Czasopism:
5.3.2.1. przesyłka pocztowa.
5.3.3. dla E-booków:
5.3.3.1. przesyłka elektroniczna poprzez udostępnienie do pobrania w Koncie Klienta.

5.4. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w Formularzu Zamówienia.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego na stronie produktowej, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności odroczonych – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).
5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w punkcie odbioru osobistego – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Klient powinien odebrać Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, że Produkt jest gotowy do odbioru. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu.

5.7. Zamówienia zagraniczne.
5.7.1. Wydawnictwo C.H.Beck nie realizuje z poziomu Księgarni Internetowej Zamówień Zagranicznych.
5.7.2. Możliwe jest ręczne obsłużenie Zamówienia Zagranicznego poza systemem Księgarni internetowej przez Dział Obsługi Klienta Wydawnictwa C.H.Beck. W tym celu należy wysłać na adres e-mail: [email protected] listę Produktów (możliwe jest zamawianie tylko książek drukowanych nie będących w Przedsprzedaży oraz pojedynczych numerów Czasopism) oraz dane osobowe do płatności i dostawy. Na ich podstawie przygotowana zostanie dla Klienta kalkulacja wartości Zamówienia (przyjęte zostaną aktualne ceny obowiązujące w Księgarni Internetowej na stronach Produktów) oraz kosztów dostawy z uwzględnieniem stawek podatkowych kraju Klienta.
5.7.3. Kalkulacja zawierająca wszystkie koszty Zamówienia przekazana zostanie Klientowi do akceptacji. Po akceptacji przez Klienta kalkulacji zostanie zawarta Umowa Sprzedaży.


6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Poczynając od 1 stycznia 2023 r. w wypadku niezgodności produktu z Umową, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, są oparte na zasadach zawartych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową, tzn. bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Klientowi w opisie Produktu.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z Umową (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży (żądanie wymiany lub naprawy Produktu), żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o ile brak zgodności Produktu z Umową jest istotny; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany, udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze od Klienta Produkt na swój kosz.

Klient może również na koszt Sprzedawcy przesłać Produkt niezgodny z Umową na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Magazyn No Limit Sp. z o.o., Radonice 44A, 05-870 Błonie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail [email protected] oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

7.3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU, A W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA PRAWACH KONSUMENTA - OD 1 STYCZNIA 2021 R.)

8.1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
8.1.3. pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Magazyn No Limit Sp. z o.o., Radonice 44A, 05-870 Błonie, w przypadku w którym Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odsyła równocześnie również Produkt.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 14 Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Produkt na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Magazyn No Limit Sp. z o.o., Radonice 44A, 05-870 Błonie.

8.7. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument:
8.8.1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wydawnictwo może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi możliwość nieodpłatnego zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.8.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w sekcji “E-booki” w Koncie użytkownika.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie dzienników, periodyków, zestawów uzupełniających lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9. E-BOOKI ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy E-booków tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu.

9.3. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje znajdują się na stronie Księgarni Internetowej pod adresem: www.ksiegarnia.beck.pl/pomoc/e-booki.

9.4. Do złożenia Zamówienia na E-booki niezbędne jest posiadanie Konta w Księgarni Internetowej.

9.5. Jedyny dostępną metodą płatności jest zapłata z góry za pomocą płatności elektronicznych.

9.6. E-booki zostaną udostępnione Klientowi do pobrania w utworzonym przez niego wcześniej Koncie, w sekcji E-booki w ciągu 1 dnia kalendarzowego. W celu pobrania E-booka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący się przy E-booku.

9.7. E-booki dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy z e-booków ma format PDF, a jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej publikacji e-book ma zarówno format PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane są łącznie (tzw. multiformat).

9.8. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)

9.9. Punkty 9.10, 9.11, 9.12 ma zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym przysługują Prawa Autorskie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny.

9.10. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

9.11. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim.

9.12. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

9.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w sekcji “E-booki” w Koncie użytkownika a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania od nich takiej zgody.


10. PROMOCJE

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Księgarni Internetowej i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

10.2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Księgarni Internetowej nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

10.3. Promocje dzielą się w szczególności na:
10.3.1. promocje produktowe – obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;
10.3.2. promocje koszykowe – obniżające koszt Produktów w koszyku objętych promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji;
10.3.3. rabaty indywidualne - obniżające ceny produktów konkretnemu klientowi lub grupie klientów;
10.3.4. pakiety promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się z przynajmniej dwóch produktów, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu;

10.4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego, wartościowego, posiadania konta użytkownika lub przynależności do konkretnej grupy Klientów, na warunkach zawartych w odrębnym regulaminie lub warunkach danej promocji.

10.5. Promocje nie obejmują Prenumerat, Pakietów oraz publikacji z serii Komentarze anglojęzyczne Beck Hart Nomos, chyba że regulamin lub warunki promocji stanowią inaczej.

10.6. Z promocji mogą być wykluczone również pojedyncze tytuły lub grupy produktowe - informacja o niepodleganiu promocjom zawarta jest w opisie produktu lub w regulaminie promocji.

10.7. W przypadku promocji warunkowanych minimalną wartością Zamówienia, za próg spełnienia warunku przyjmowana jest wartość Produktów dodanych do koszyka, bez kosztów dostawy i płatności.

10.8. Użytkownik może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Księgarni Internetowej, upoważniającego do otrzymania rabatu w Księgarni. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może skorzystać z rabatu. Okres ważności podany jest wraz z każdym kodem rabatowym. Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.


11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.

11.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje wyłączona.

11.7. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

11.8. Reklamacje. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

11.9. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami, Sprzedawca udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT – dostępne wyłącznie dla stałych Klientów, po uprzedniej zgodzie Sprzedawcy i jedynie dla Zamówień, których wartość nie przekracza 5.000,00 zł.

11.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


12. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU PRZEDPREMIEROWEGO ORAZ PRODUKTU W DODRUKU (DLA KLIENTA - PRZEDSIĘBIORCY)

12.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy jedynie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

12.2. Sprzedawca mając na uwadze specyfikę Produktów Przedpremierowych i Produktów w Dodruku oraz możliwość zmiany terminu ukazania się ich w sprzedaży, umożliwia Klientowi skorzystanie z umownego prawa odstąpienia od umowy – zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.3. W przypadku, gdy planowany dzień wprowadzenia do sprzedaży Produktu Przedpremierowego lub w Dodruku ulegnie zmianie lub odwołaniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który zakupił dany Produkt. W takim przypadku Klient uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży Produktu Przedpremierowego lub Produktu w Dodruku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o zmianie daty z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia wprowadzenia produktu do sprzedaży, bez ponoszenia kosztów.

12.4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które może zostać złożone na przykład:
12.4.1. pisemnie na adres: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
12.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

12.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Księgarnię Internetową zawierane są w języku polskim.

13.2. Zmiana Regulaminu:
13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
13.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
13.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami oraz od 1 stycznia 2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami-Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. - Dział Obsługi Klienta
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa(**)
[email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) / Nazwa firmy
– Adres konsumenta(-ów) / Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta
– Podpis konsumenta(-ów) / Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) W przypadku wysłania formularza odstąpienia od umowy wraz z Produktami, paczkę należy wysłać na adres Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Magazyn No Limit Sp. z o.o., Radonice 44A, 05-870 Błonie.