dr Grzegorz Abgarowicz

Doktor nauk społecznych, adiunkt Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Długoletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Audytor, autor i trener szkoleń z zakresu bezpieczeństwa organizacji, w tym: bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu oraz uczestnik badań naukowych finansowanych między innymi z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wspólnoty Europejskiej. Redaktor naukowy Zeszytów Naukowych Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Recenzent prac i publikacji naukowych.