Katarzyna Kochaniak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze Autorki koncentrują się na bankowości, zarządzaniu ryzykiem oraz finansach gospodarstw domowych. W latach 2014-2018 kierowała projektem badawczym pt. „Rola depozytów gospodarstw domowych w pokryzysowym finansowaniu instytucji kredytowych strefy euro”, finansowanym grantem Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2013/11/D/HS4/04056).