Michał D. Bubnowski

Prawnik, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wielokrotny obserwator w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Biegły sądowy w specjalnościach: zamówienia publiczne oraz bankowość uniwersalna. Obecnie wykonuje obsługę prawną powiatu nowodworskiego oraz Żuławskiego Banku Spółdzielczego. Arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich w Warszawie oraz członek Sądu Polubownego Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie. Posiada tytuł zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Europejski Certyfikat Bankowca ECB/EFCB.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.