Renata Cybulska

Dr nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Kate­drze Prawa Samo­rządu Tery­to­rial­nego Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Śląskiego, spe­cja­li­sta z zakresu prawa i postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego, w szcze­gól­no­ści prawa samo­rządu tery­to­rial­nego. Autorka z publi­ka­cji z w/w zakresu, w tym prak­tycz­nych wyja­śnień i komentarzy. Posiada bogate doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­byte przy obsłu­dze praw­nej przed­się­bior­ców, repre­zen­to­wa­niu klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych w spra­wach cywil­nych, gospo­dar­czych i pra­cow­ni­czych oraz w postę­po­wa­niach administracyjnych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.