dr Wiktor Klimiuk

Doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej również w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Doradca w zakresie legislacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, brał udział w posiedzeniach grupy roboczej FREMP Komisji Europejskiej w charakterze eksperta w zakresie aktów prawnych, gdzie podmiotem wiodącym było KPRM. Przewodniczący składu w Mazowieckiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Członek w randze sekretarza stanu Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Pełni rolę recenzenta naukowego czasopisma „Co do zasady. Studia i analizy prawne" oraz „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych". Uczestnik konferencji naukowych o tematyce podatkowej oraz autor publikacji o charakterze prawno-finansowym.