prof. UŁ dr hab. Wojciech Andrzej Nowak

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarzadzania; doradca podatkowy, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), członek międzynarodowej grupy akademickiej Międzynarodowe Porównawcze Badania Rachunkowości Rządowej (Com-parative International Government Accounting Research – CIGAR), uczest-nik ONZ-owskiej Stałej Międzyrządowej Roboczej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości, działającej w ramach UNCTAD (Standing Intergovernmental Working Group on International Standards of Accounting and Reporting – UNCTAD ISAR). Autor ponad 200 artykułów, rozdziałów w książkach i książek oraz blisko 100 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i eksperckich. Jego zainteresowania koncentrują się wokół rachunkowości oraz organizacji i zarządzania, głównie w aspektach teoretycznym i regulacyjnym, z perspektywy sektora publicznego. Wśród jego prac są m.in. książki: „Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, modele za-stosowania", „Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania" (współautor), „Teoria Sprawozdawczości Finansowej. Perspektywa standar-dów rachunkowości", „Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek. Istota, powstanie i perspektywy".