Finanse i podatki w spółdzielni mieszkaniowej

 • 149,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwszy na rynku poradnik, który przybliża praktykom regulacje dotyczące aspektów finansowych spółdzielni mieszkaniowych. Książka „Finanse i podatki w spółdzielni mieszkaniowej" to swoista „mapa drogowa" prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje... więcej ›

Opis książki

Pierwszy na rynku poradnik, który przybliża praktykom regulacje dotyczące aspektów finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

Książka „Finanse i podatki w spółdzielni mieszkaniowej" to swoista „mapa drogowa" prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje dotyczące gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowych. 

W poradniku opisane są problemy w zakresie:

1) gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, tj.:

 • uprawnienia członków spółdzielni do majątku spółdzielni mieszkaniowej,
 • zasady podziału nadwyżki bilansowej,
 • zasady pokrywania strat bilansowych,
 • fundusz udziałowy i zasobowy po nowelizacji,
 • fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 • wymogi sprawozdania finansowego,
 • najważniejsze regulacje i orzecznictwo dotyczące opłat w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi;

2) funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej, tj.:

 • umiejscowienie funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zasady tworzenia i wydatkowania,
 • zasady rozliczeń po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • podatek PIT, VAT, CIT;

3) podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielni mieszkaniowej, tj.:

 • zakres opodatkowania, przedmiot działalności i zwolnienia w spółdzielni mieszkaniowej a CIT,
 • eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych a CIT,
 • pozostała działalność spółdzielni mieszkaniowej a CIT,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a CIT,
 • dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży a CIT,
 • dochód uzyskany ze zbycia świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie z CIT,
 • premia termomodernizacyjna a CIT;

4) podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych, tj.:

 • zakres opodatkowania, przedmiot działalności i zwolnienia w spółdzielni mieszkaniowej a VAT,
 • umowa najmu w spółdzielni mieszkaniowej a VAT,
 • opłaty eksploatacyjne a VAT,
 • opłaty za media a VAT,
 • termomodernizacja a VAT,
 • proporcja sprzedaży dla celów odliczenia VAT w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • oznaczanie podmiotów powiązanych w spółdzielni mieszkaniowej;

5) podatku od nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej, tj.:

 • spółdzielnia jako podatnik,
 • podstawa opodatkowania,
 • wysokość stawek podatku od nieruchomości,
 • obowiązek podatkowy,
 • zwolnienia,
 • dane zawarte w ewidencji gruntów jako podstawa wymiaru podatku od nieruchomości,
 • opodatkowanie części wspólnych,
 • stawki podatku a VAT.

Tematyka opracowania dotyczy przede wszystkim zagadnień praktycznych dotyczących gospodarki finansowej i podatków w spółdzielni mieszkaniowej.

Najważniejsze atuty publikacji to:

 • charakter przewodnika dla spółdzielni mieszkaniowych, wskazującego w praktyczny sposób najważniejsze obszary gospodarki finansowej i podatków,
 • przedstawienie nowych, często dotychczas pomijanych problemów, orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych,
 • doświadczeni autorzy, zawodowo pracujący w spółdzielniach mieszkaniowych.

Dzięki tej publikacji Czytelnik pozna kompleksowo obszar gospodarki finansowej i podatków w spółdzielni mieszkaniowej.

Przedstawione w książce orzeczenia prawne i interpretacje podatkowe odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia spółdzielnie mieszkaniowe.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Gospodarka finansowa spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Majątek i mienie spółdzielni mieszkaniowej
 • 2. Nadwyżka bilansowa i straty bilansowe, pożytki w spółdzielni mieszkaniowej
 • 3. Fundusze własne w spółdzielni mieszkaniowej
  • 3.1. Fundusz udziałowy
  • 3.2. Fundusz zasobowy
  • 3.3. Fundusz wkładów mieszkaniowych oraz fundusz wkładów budowlanych
 • 4. Sprawozdania finansowe
 • 5. Wykazywanie przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalanie wyniku finansowego – treść załącznika do uchwały Nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.10.2015 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
 • 6. Opłaty w spółdzielni mieszkaniowej
 • 7. Najważniejsze orzecznictwo dotyczące opłat w spółdzielniach mieszkaniowych
  • 7.1. Obowiązek pokrycia kosztów z opłat eksploatacyjnych
  • 7.2. Odpowiedzialność za zaległe opłaty względem spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.3. Obowiązek członka spółdzielni partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości – koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • 7.4. Wybór przez spółdzielnię mieszkaniową zasad podziału wydatków według kryterium powierzchni lokalu
  • 7.5. Kwestionowanie ustalenia przez spółdzielnię zobowiązania z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • 7.6. Uchwała nieistniejąca; skutki nieopublikowania uchwały
  • 7.7. Potrącenie przez spółdzielnię mieszkaniową wierzytelności z tytułu kosztów
  • 7.8. Przedawnienie roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego
  • 7.9. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jako kategoria związana z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
  • 7.10. Kwestionowanie wysokości ustalonych przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych dotyczących garażu a wiążąca treść żądania pozwu
  • 7.11. Tryb rozpoznania sprawy w przedmiocie roszczeń spółdzielni mieszkaniowej o opłaty od osób zamieszkujących z członkiem spółdzielni
  • 7.12. Ocena wysokości odsetek umownych
  • 7.13. Koszty eksploatacji i koszty utrzymania nieruchomości; mechanizm ustalania wysokości opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnie wykorzystywanych
  • 7.14. Skutki przyjęcia przez spółdzielnię identycznej regulacji obliczania kosztów z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków
  • 7.15. Uregulowanie kwestii ponoszenia kosztów eksploatacji garażu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.16. Powiązanie opłat z wydatkami w spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.17. Zwiększenie stawki opłaty eksploatacyjnej celem pokrycia wydatków związanych z ujednoliceniem stanu prawnego nieruchomości spółdzielczych
  • 7.18. Żądanie zawarte w treści pozwu jako wyznacznik granic przedmiotowych postępowania cywilnego; tryb kwestionowania zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w ramach spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.19. Moment powstania wierzytelności spółdzielni z tytułu zwiększenia opłat na fundusz remontowy
  • 7.20. Charakter roszczenia między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej
  • 7.21. Kwestionowanie na drodze sądowej ustalonego przez spółdzielnię zobowiązania z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • 7.22. Żądanie zwrotu nadpłaconych opłat eksploatacyjnych
  • 7.23. Podstawa prawna do zakwestionowania przez właściciela lokalu zasadności zmiany wysokości opłat
  • 7.24. Ustalenie nieważności uchwały a brak zobowiązania do uiszczenia opłat; niedopuszczalne podwyżki opłat wobec spółdzielni pokrywające zaległości innych lokatorów
  • 7.25. Obowiązek udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni
  • 7.26. Dopuszczalność rozliczania przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków ponoszonych na utrzymanie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej w opłatach za eksploatację lokalu jako pytanie prawne
  • 7.27. Zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu w sytuacji niespłacenia przez członka spółdzielni zadłużenia na fundusz; obowiązek zaliczenia pomieszczenia przynależnego jako udział w nieruchomości wspólnej
  • 7.28. Brak podstaw do zaskarżenia uchwały rady nadzorczej spółdzielni w przedmiocie podwyższenia opłat za dostawę energii; możliwość kwestionowania przez członka spółdzielni ustaleń spółdzielni dotyczących zobowiązania z tytułu opłat
  • 7.29. Składniki przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  • 7.30. Brak interesu prawnego w ustaleniu nieważności uchwały w sprawie ustalenia salda funduszy remontowych
  • 7.31. Charakter opłat wnoszonych przez członka spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.32. Powództwo o nakazanie sprzedaży lokalu z tytułu długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych
  • 7.33. Uprawnienie właścicieli domów jednorodzinnych do korzystania z dróg wewnętrznych należących do spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.34. Obowiązek pokrywania kosztów spółdzielni przez osoby niebędące jej członkami
  • 7.35. Przesłanki zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu
  • 7.36. Niedopuszczalność obciążania członków spółdzielni mieszkaniowych zobowiązaniami spółdzielni wobec osób trzecich
  • 7.37. Rozstrzyganie spraw mieszkańców po wyodrębnieniu się nowej spółdzielni z dotychczasowej spółdzielni; koszty eksploatacyjne spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.38. Rozliczenie nadwyżki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej
  • 7.39. Zakres uczestnictwa członków spółdzielni w pokrywaniu jej strat
  • 7.40. Opłata na fundusz termomodernizacyjny spółdzielni
  • 7.41. Sposób ustalania przez spółdzielnię mieszkaniową opłaty za korzystanie z lokali; obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do wykazania zasadności wysokości opłat eksploatacyjnych
  • 7.42. Ciężar dowodu w sprawie dotyczącej opłat związanych z używaniem lokalu spółdzielczego
  • 7.43. Termin obowiązywania zmian opłat niezależnych a zakwestionowanie przed sądem
 • 8. Zasady gospodarowania

Rozdział II. Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Fundusz remontowy a fundusze w spółdzielni mieszkaniowej
 • 2. Zasady tworzenia funduszu remontowego
 • 3. Modernizacja, remont, konserwacja – wykorzystanie funduszu remontowego
 • 4. Rozliczenie funduszu remontowego po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • 5. Fundusz remontowy zwrócony właścicielom lokali po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej a podatek PIT
 • 6. Zwrot kosztów wymiany okien a podatek PIT

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych w spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Osobowość prawna spółdzielni mieszkaniowej, przedmiot działalności oraz zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • 2. Podstawowa działalność spółdzielni a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych
  • 2.1. Podstawowa działalność spółdzielni – eksploatacja i utrzymanie nieruchomości
  • 2.2. Pozostała działalność spółdzielni – eksploatacja i utrzymanie lokali użytkowych
 • 3. Pozostała działalność spółdzielni mieszkaniowej a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych
  • 3.1. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej spółdzielni mieszkaniowej
  • 3.2. Przychody i koszty finansowe spółdzielni mieszkaniowej
 • 4. Fundusz remontowy a podatek dochodowy od osób prawnych
 • 5. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w spółdzielni mieszkaniowej a podatek dochodowy od osób prawnych
 • 6. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z wynajmowania na cele mieszkaniowe pomieszczeń po zsypach, pralniach, suszarniach, piwnic oraz części klatek schodowych i części korytarzy
 • 7. Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży na rzecz członków spółdzielni a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych
 • 8. Dochód uzyskany ze zbycia świadectw efektywności energetycznej a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych
 • 9. Premia termomodernizacyjna

Rozdział IV. Podatek VAT w spółdzielniach mieszkaniowych

 • 1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako podatnik VAT
 • 2. Zwolnienie podmiotowe w VAT
 • 3. Zwolnienie przedmiotowe VAT opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
 • 4. Opodatkowanie przez spółdzielnię mieszkaniową najmu lokali mieszkalnych
 • 5. Wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy-firmy w celach dalszego podnajmu
 • 6. Opodatkowanie opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny wynajmowany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
 • 7. Wynajem dodatkowych pomieszczeń piwnicznych, pralni, suszarni
 • 8. Naliczanie podatku od towarów i usług od mediów i opłat przez spółdzielnię mieszkaniową
 • 9. Brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT do opłat eksploatacyjnych i kosztów utrzymania garażu posiadanego łącznie ze spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego
 • 10. Opodatkowania podatkiem VAT wynajmu odrębnych lokali garażowych (boksów) na cele mieszkaniowe
 • 11. Opodatkowanie odpłatnego udostępniania miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym oraz prawa do odliczenia w całości podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę parkingu
 • 12. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu unijnego polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, w których nie ma lokali użytkowych
 • 13. Możliwość odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania docieplenia budynków mieszkalnych
 • 14. Proporcja sprzedaży dla celów odliczania podatku VAT
 • 15. Oznaczanie podmiotów powiązanych w spółdzielniach mieszkaniowych w ewidencji JPK_V7

Rozdział V. Podatek od nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej

 • 1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako podatnik podatku od nieruchomości
 • 2. Podstawa opodatkowania
 • 3. Wysokość stawek podatku od nieruchomości
 • 4. Obowiązek podatkowy
 • 5. Zwolnienia od podatku od nieruchomości
 • 6. Dane zawarte w ewidencji gruntów jako podstawa wymiaru podatków i świadczeń
 • 7. Opodatkowanie części wspólnych nieruchomości
 • 8. Stawka podatku od nieruchomości stanowiącego element cenotwórczy usługi dzierżawy
 • 9. Stawka podatku od nieruchomości stanowiącego element kalkulacyjny usługi eksploatacji lokalu użytkowego lub garażu

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 192
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-8235-854-4
 • EAN: 9788382358544
 • Kod serwisu: 00918400

Kategorie

Tagi