Bestseller

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

 • 189,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 151,20 zł
  Cena katalogowa: 189,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Opracowanie oprócz omówienia zagadnień prawno-podatkowych zawiera również przykłady, aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji.

Opracowanie zawiera kluczowe zagadnienia związane z korzystaniem z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Jest zbiorem praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy oprócz przedstawienia podstaw prawnych danego zagadnienia, wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, dodatkowo wzbogacając je przykładami. Książa zawiera także aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

Publikacja przygotowana została w oparciu o stan prawny na dzień 15.10.2021 r. Poszczególne zagadnienia poruszane w książce omówione zostały jednak również z uwzględnieniem proponowanych zmian zawartych w tzw. „Polskim Ładzie", tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1532), która w diametralny sposób ingeruje w kształt dotychczasowego systemu podatkowego. Opracowanie uwzględnia również zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 (2021/C153/01), w ramach których określono zasady i warunki wykorzystania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz rozwinięto zapisy Rozporządzenia 651/2014. Przybliżony został zakres zmian, jakie w związku z powyższym wprowadzone zostaną najprawdopodobniej do polskich przepisów

W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak m.in.:

 • pozyskanie decyzji o wsparciu;
 • utrata i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych oraz decyzji o wsparciu;
 • sukcesja zezwoleń strefowych oraz decyzji o wsparciu;
 • praktyczne problemy związane z wykładnią treści zezwolenia strefowego oraz decyzji o wsparciu oraz wynikające z nich ryzyka dla przedsiębiorców;
 • zasady obliczania przysługującego przedsiębiorcom zwolnienia z opodatkowania oraz kumulacji pomocy publicznej;
 • dyskontowanie kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej;
 • rodzaje nakładów mogących stanowić koszty kwalifikowane nowej inwestycji;
 • ujęcie przychodów i kosztów finansowych;
 • księgowe aspekty działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu, w tym zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego;
 • wątpliwości dotyczące możliwości rozliczenia straty wygenerowanej na działalności zwolnionej z opodatkowania;
 • obowiązki ewidencyjne w przypadku korzystania z usług podwykonawców oraz w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej z opodatkowania;
 • przepisy o cenach transferowych z uwzględnieniem ich stosowania w przypadku obowiązku wydzielenia organizacyjnego;
 • kontrola przedsiębiorcy w kontekście spełnienia warunków określonych w zezwoleniu lub decyzji o wsparciu (zakres oraz kryteria kontroli).

Komentarz przeznaczony jest dla przedsiębiorców, firm doradczych, instytucji otoczenia biznesu, pracowników stref ekonomicznych i urzędników różnych szczebli, w tym zwłaszcza pracowników samorządowych a także adwokatów, radców prawnych, sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami ustawy.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych oraz decyzji o wsparciu

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Inwestycje objęte wsparciem oraz inwestycje wykluczone z uzyskania wsparcia
 • 3. Decyzja o wsparciu
 • 4. Rozpoczęcie korzystania z pomocy publicznej
 • 5. Zmiana warunków decyzji i zakończenie korzystania z pomocy publicznej
 • 6. Sukcesja decyzji o wsparciu oraz zezwolenia strefowego
  • 6.1. Uwagi ogólne
  • 6.2. Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa
  • 6.3. Objęcie spółki osobowej statusem podatnika na gruncie podatków dochodowych
  • 6.4. Połączenie przedsiębiorstw
  • 6.5. Podział przedsiębiorstw
  • 6.6. Przeniesienie własności udziałów lub akcji
  • 6.7. Przeniesienie własności składników majątkowych

Rozdział II. Wykładnia treści zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz decyzji o wsparciu

 • 1. Uwagi wstępne
 • 2. Wykładnia przepisów dokonywana przez Ministra Finansów oraz organy jemu podległe
  • 2.1. Istota interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • 2.2. Interpretacje indywidualne a przepisy regulujące prowadzenie działalności przedsiębiorców na terenie SSE oraz w PSI
  • 2.3. Moc wiążąca interpretacji prawa podatkowego
 • 3. Wykładnia treści zezwoleń strefowych oraz decyzji o wsparciu
  • 3.1. Wykładnia treści decyzji administracyjnych
  • 3.2. Podmioty uprawnione do wykładni zezwoleń strefowych i charakter wykładni zezwoleń strefowych

Rozdział III. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełnienia warunków określonych w zezwoleniu/decyzji o wsparciu

 • 1. Zakres kontroli przeprowadzanej przez Zarządzającego SSE
 • 2. Kryteria jakościowe nowej inwestycji
  • 2.1. Wprowadzenie
  • 2.2. Sektor usług
  • 2.3. Sektor przemysłowy

Rozdział IV. Środki trwałe

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Moment poniesienia kosztów inwestycji
 • 3. Leasing
  • 3.1. Pojęcie leasingu
  • 3.2. Wydatki ponoszone w ramach umowy leasingu zaliczone do nakładów inwestycyjnych
   • 3.2.1. Uwagi wstępne
   • 3.2.2. Umowa leasingu finansowego
   • 3.2.3. Leasing operacyjny
   • 3.2.4. Zaliczenie do nakładów inwestycyjnych
 • 4. Nowe środki trwałe
 • 5. Definicja i ustalenie ceny nabycia (kosztów wytworzenia) środka trwałego
  • 5.1. Przepisy ustawy o rachunkowości
   • 5.1.1. Definicja środka trwałego
   • 5.1.2. Wartość początkowa środka trwałego
  • 5.2. Przepisy ustaw podatkowych
   • 5.2.1. Uwagi wstępne
   • 5.2.2. Definicja środka trwałego
   • 5.2.3. Wartość początkowa środka trwałego
  • 5.3. Rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych
 • 6. Możliwość utraty zezwolenia w wyniku nieutrzymania własności składników majątku
  • 6.1. Uwagi wstępne
  • 6.2. Zbycie składników majątku
  • 6.3. Najem, leasing, dzierżawa
  • 6.4. Likwidacja środka trwałego
  • 6.5. Przemieszczanie środka trwałego w ramach SSE

Rozdział V. Wartości niematerialne i prawne

 • 1. Cena nabycia WNiP jako wydatki kwalifikowane
 • 2. Wydatki na WNiP jako koszty uzyskania przychodów działalności zwolnionej lub opodatkowanej

Rozdział VI. Dyskontowanie kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej

 • 1. Wstęp
 • 2. Dyskontowanie kosztów inwestycji i otrzymanej pomocy publicznej – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE
 • 3. Dyskontowanie kosztów inwestycji i otrzymanej pomocy publicznej – decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji
 • 4. Dyskontowanie kosztów inwestycji i otrzymanej pomocy publicznej a obowiązki sprawozdawcze

Rozdział VII. Wydzielenie działalności zwolnionej z opodatkowania, rozliczenia zakładowe, działalność pomocnicza

 • 1. Możliwość prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza nią
 • 2. Przesłanki umożliwiające prowadzenie działalności zwolnionej z opodatkowania
 • 3. Działalność o charakterze pomocniczym wykonywana poza terenem wskazanym w zezwoleniu lub decyzji o wsparciu
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Usługi transportowe
  • 3.3. Usługi magazynowe
  • 3.4. Usługi marketingowe
  • 3.5. Sprzedaż detaliczna
  • 3.6. Usługi serwisowe i gwarancyjne
  • 3.7. Usługi montażowe
 • 4. Działalność prowadzona na podstawie kilku zezwoleń bądź decyzji o wsparciu
 • 5. Podział kosztów i przychodów wspólnych

Rozdział VIII. Konsekwencje podatkowe korzystania z usług podwykonawców w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSE i na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Przyczyny korzystania z usług podwykonawców w działalności strefowej i prowadzonej na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu
 • 3. Warunki skorzystania ze zwolnienia w przypadku nabywania przez przedsiębiorcę usług podwykonawców
 • 4. Działalność pomocnicza
 • 5. Wybrane rodzaje nabywanych od podwykonawców usług w interpretacjach i orzecznictwie
 • 6. Uwagi końcowe

Rozdział IX. Ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie i istota cen transferowych
 • 3. Możliwość doszacowania dochodu przez organ podatkowy
 • 4. Obowiązek dokumentacyjny
 • 5. Podział dochodu w przypadku obowiązku wydzielenia organizacyjnego

Rozdział X. Ujęcie przychodów i kosztów finansowych w rozliczeniach strefowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Podatkowe ujęcie kosztów i przychodów finansowych w rozliczeniach strefowych
  • 2.1. Uwagi wstępne
  • 2.2. Działalność finansowa jako działalność pomocnicza
  • 2.3. Przychody i koszty finansowe związane zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną z opodatkowania
 • 3. Wpływ różnic kursowych na rozliczenia przedsiębiorcy działającego w SSE/PSI
  • 3.1. Uwagi wstępne
  • 3.2. Różnice kursowe w działalności strefowej oraz pozastrefowej
 • 4. Koszty finansowania dłużnego w działalności strefowej
  • 4.1. Uwagi wstępne
  • 4.2. Zasady obliczania kosztów finansowania dłużnego podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów

Rozdział XI. Możliwość rozliczenia straty z działalności wolnej od opodatkowania

 • 1. Strata na działalności zwolnionej
 • 2. Rozliczenie straty w bieżącej działalności
 • 3. Możliwość rozliczenia straty po utracie zezwolenia strefowego
 • 4. Wygaśnięcie (wygaszenie) zezwolenia lub decyzji o wsparciu

Rozdział XII. Odroczony podatek dochodowy – ujęcie w jednostkach działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pomoc publiczna
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Ujęcie początkowe premii inwestycyjnej
  • 2.3. Odpisy premii inwestycyjnej
  • 2.4. Stawki amortyzacyjne
  • 2.5. Dofinansowanie w postaci premii inwestycyjnej
  • 2.6. Ujęcie premii inwestycyjnej w kolejnych okresach
  • 2.7. Ujęcie premii inwestycyjnej w kolejnych okresach – utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • 2.8. Premia inwestycyjna – ujęcie według MSR/MSSF
 • 3. Ulga podatkowa
 • 4. Podsumowanie

Rozdział XIII. Księgowe aspekty działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Dokumentacja kosztów kwalifikowanych
 • 3. Polityka rachunkowości w zakresie działalności strefowej
 • 4. Dochód zwolniony z opodatkowania dla działalności strefowej

Rozdział XIV. Pomoc publiczna

 • 1. Wstęp
 • 2. Podstawa prawna pomocy publicznej
 • 3. Regionalna pomoc inwestycyjna (RPI)
 • 4. Dotacje na badania i rozwój

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatki w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 500
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 640 g
 • ISBN: 978-83-8158-656-6
 • EAN: 9788381586566
 • Kod serwisu: 00917700

Kategorie