Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Dodatek osłonowy. Weryfikacja wniosku. Przyznanie dodatku. Decyzja odmowna + wzory do pobrania

Sprawdź fragment

Wzory do pobrania!

Promocyjna cena
%
 • 83,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 111,20 zł
  Cena katalogowa: 139,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zasadami przyznawania dodatku osłonowego. Celem publikacji jest wsparcie dla podmiotów, które będą realizowały to zadanie. Poradnik zawiera praktyczne wzory dokumentów, są to m.in. wnioski i zarządzenia związane z dodatkiem osłonowym... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zasadami przyznawania dodatku osłonowego.

Instytucja dodatku osłonowego wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym. Istota omawianego świadczenia sprowadza się do przyznania osobom uprawnionym jednorazowego świadczenia pieniężnego, wypłaconego w jednej lub dwóch transzach, które ma zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania budynków oraz mieszkań.

Celem publikacji jest wsparcie dla podmiotów, które będą realizowały zadanie. Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym jest dodatek osłonowy?
 • Jakie podmioty uprawnione są do otrzymania dodatku osłonowego?
 • Czy dodatek osłonowy przysługuje także dla obcokrajowców?
 • Od czego zależy kwota dodatku osłonowego?
 • Jak źródło ogrzewania lokalu wpływa na wysokość dodatku?
 • Jakie są okresy wypłaty dodatku osłonowego?
 • Czy obowiązuje kryterium dochodowe?
 • Czy będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę?
 • Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?
 • Z czego wynika upoważnienia do realizacji tego zadania?
 • Jak przebiega procedura administracyjna w przypadku dodatku osłonowego?
 • Czy wydawana jest decyzja w sprawie przyznania dodatku osłonowego?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza?
 • Ile wynoszą koszty obsługi świadczenia?

Czym jest dodatek osłonowy? To jednorazowe świadczenia, które przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Według szacunków ustawodawcy, pomoc ma być adresowana dla ponad 50% gospodarstw domowych w Polsce.

Wysokość wsparcia:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo, jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. W tym przypadku, aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku o dodatek osłonowy do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Rola gminy i OPS

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dodatku osłonowym wypłata dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, przy czym dodatek osłonowy wypłacają gminy.

W praktyce należy przyjąć, że wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien wydać dwa odrębne upoważnienia:

 1. z „własnej inicjatywy", dla kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych,
 2. na wniosek kierownika lub dyrektora tych jednostek, dla zatrudnionych w organach pomocy społecznej pracowników.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W publikacji znajdą się również m.in. wzory dokumentów:

 • Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej.
 • Wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej i udzielenie upoważnienia pracownikom ośrodka.
 • Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia pracowników ośrodka.

Spis treści

O autorze

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Ogólne założenia ustawy o dodatku osłonowym

 • 1. Pojęcie dodatku osłonowego
 • 2. Właściwość organów i przekazanie zadania do realizacji przez ośrodek pomocy społecznej
 • 3. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego dla kierownika jednostki a upoważnienie dla pracowników ośrodka pomocy społecznej
 • 4. Uchwała rady gminy jako forma przekazania zadania organom pomocy społecznej
 • 5. Wzory
  • 5.1. Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia kierownika/dyrektora ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć
  • 5.2. Wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej o udzielenie upoważnienia pracownikom ośrodka do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowego
  • 5.3. Zarządzenie w przedmiocie upoważnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku osłonowego oraz wydawania rozstrzygnięć

Rozdział II. Zakres podmiotowy ustawy o dodatku osłonowym

 • 1. Podmioty uprawnione do przyznania dodatku osłonowego
 • 2. Prawo do dodatku osłonowego dla cudzoziemców
 • 3. Pojęcie gospodarstwa domowego
  • 3.1. Zagadnienia ogólne
  • 3.2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe
  • 3.3. Gospodarstwo domowe wieloosobowe
 • 4. Kryterium dochodowe
  • 4.1. Wysokość kryteriów dochodowych
  • 4.2. Pojęcie dochodu
  • 4.3. Szczególne źródła dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego
   • 4.3.1. Trzynasta emerytura
   • 4.3.2. Dochód z gospodarstwa rolnego
   • 4.3.3. Dochód z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • 4.3.4. Dochód osiągnięty za granicą
   • 4.3.5. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości
   • 4.3.6. Inne źródła dochodu
  • 4.4. Zastosowanie mechanizmu „złotówka za złotówkę"

Rozdział III. Postępowanie w przedmiocie wypłaty dodatku osłonowego

 • 1. Charakter postępowania w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku osłonowego
 • 2. Wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania dodatku osłonowego
  • 2.1. Wnioskowy charakter postępowania w przedmiocie przyznania dodatku osłonowego
  • 2.2. Formularz wniosku o przyznanie dodatku osłonowego
  • 2.3. Sposób złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego
  • 2.4. Wniosek o dodatek osłonowy złożony przez pełnomocnika
  • 2.5. Odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego
 • 3. Wysokość wnioskowanego dodatku osłonowego
 • 4. Terminy załatwienia sprawy
 • 5. Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego
  • 5.1. Zagadnienia ogólne
  • 5.2. Weryfikacja składu gospodarstwa domowego
  • 5.3. Weryfikacja dochodu strony
  • 5.4. Weryfikacja zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • 6. Wezwanie do uzupełnienia braków
 • 7. Forma załatwienia sprawy
 • 8. Odwołanie od rozstrzygnięcia wydanego przez organ
 • 9. Zmiana lub uchylenie prawa do dodatku osłonowego
 • 10. Wzory
  • 10.1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
  • 10.2. Deklaracja o dokonanie wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • 10.3. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących miejsca zamieszkania
  • 10.4. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w związku ze wskazaniem jednej osoby w dwóch gospodarstwach domowych
  • 10.5. Wniosek o udostępnienie danych skierowany do organu odpowiedzialnego za dokonywanie wpisów w centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • 10.6. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego
  • 10.7. Informacja o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków wniosku
  • 10.8. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego w wysokości podstawowej – wniosek złożony do końca stycznia 2022 r.
  • 10.9. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego w wysokości podwyższonej – wniosek złożony do końca stycznia 2022 r.
  • 10.10. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego w wysokości podstawowej – wniosek złożony po 31.1.2022 r.
  • 10.11. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego w wysokości podwyższonej – wniosek złożony po 31.1.2022 r.
  • 10.12. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku osłonowego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego
  • 10.13. Decyzja o przyznaniu dodatku osłonowego z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę"
  • 10.14. Decyzja odmowna w sprawie przyznania podwyższonego dodatku osłonowego z uwagi na brak wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • 10.15. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku osłonowego z uwagi na złożenie wniosku przez innego członka gospodarstwa domowego
  • 10.16. Decyzja odmowna w sprawie przyznania dodatku osłonowego z uwagi na złożenie kolejnego wniosku
  • 10.17. Pismo informujące o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku osłonowego bez rozpatrzenia z uwagi na złożenie wniosku po terminie
  • 10.18. Pismo informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Rozdział IV. Zagadnienia ustrojowe związane z realizacją zadania w zakresie wypłaty dodatków osłonowych

 • 1. Dotacja na wypłaty dodatków osłonowych
  • 1.1. Zagadnienia ogólne
  • 1.2. Terminy przekazywania dotacji na realizację zadania
  • 1.3. Koszty obsługi
 • 2. Postępowanie w sprawie nienależnie pobranych dodatków osłonowych
  • 2.1. Zagadnienia ogólne
  • 2.2. Przesłanki uznania dodatku osłonowego za nienależnie pobrany
  • 2.3. Termin na wydanie decyzji w przedmiocie nienależnie pobranego dodatku osłonowego
  • 2.4. Dochodzenie i wygaśnięcie roszczenia o zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych
 • 3. Ochrona danych osobowych a prowadzenie postępowania w zakresie dodatków osłonowych
  • 3.1. Obowiązek informacyjny przy wypłatach dodatku osłonowego
  • 3.2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • 3.3. Pozyskiwanie i udostępnianie danych
 • 4. Wzory
  • 4.1. Decyzja w sprawie uznania dodatku osłonowego za nienależnie pobrany
  • 4.2. Decyzja w sprawie umorzenia kwoty nienależnie pobranego dodatku osłonowego

Rozdział V. Akty prawne

 • 1. Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1)
 • 2. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – wyciąg
 • 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – wyciąg
 • 4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) – wyciąg

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

W publikacji znajdują się 23 wzory, w tym m.in.:

 • wzory decyzji (w tym decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku osłonowego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego),
 • wzory zarządzeń (w tym dotyczący zarządzenia kierownika lub dyrektora ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu dodatku osłonowego),
 • wzory informacji (w tym informacji o przyznaniu dodatku osłonowego),
 • wzory wniosków (w tym wniosek o wypłatę dodatku osłonowego).

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 144
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 978-83-8291-112-1
 • EAN: 9788382911121
 • Kod serwisu: 00932800

Kategorie

Tagi