Odpowiedzialność prawnika wobec klienta

Promocyjna cena
%
Promocyjna cena
%
Wybierz Wersję:
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 134,10 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 134,10 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Opracowanie przedstawia zasady odpowiedzialności cywilnej adwokatów i radców prawnych za szkody wyrządzone nienależytym świadczeniem usług prawnych z uwzględnieniem praktycznych kazusów. ... więcej ›

Opis książki

Istotną cechą książki jest to, że przedstawia nie tylko zasady odpowiedzialności prawnika wobec klienta, ale także ilustruje zastosowanie tych zasad za pomocą zbioru ponad 140 kazusów, czyli realnych spraw sądowych, w których rozstrzygnięto kwestię odpowiedzialności prawnika wobec klienta.

Zasady odpowiedzialności i kazusy są dwustronnie powiązane w ten sposób, że omawianiu zasad towarzyszy wskazanie kazusów, w których dana zasada znalazła zastosowanie, a na początku każdego kazusu wymienione są rozdziały omawiające zasady odpowiedzialności, które weszły w grę w danej sprawie.

Publikacja dotyczy odpowiedzialności cywilnoprawnej i koncentruje się na problematyce prawa materialnego.

Publikacja jest adresowana do trzech grup czytelników. Przydatna jest przede wszystkim obu stronom omawianych w niej zdarzeń, a więc zarówno prawnikom (adwokatom i radcom prawnym), jak i ich klientom, którzy są niezadowoleni z otrzymanej pomocy prawnej. Trzecią grupą osób, którym książka może się przydać, są sędziowie, do których może trafić spór między prawnikiem i jego klientem.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Rozdział I. Podstawy prawne i przesłanki odpowiedzialności kontraktowej

 • 1. Ujęcie ogólne
 • 2. Umowa między prawnikiem a klientem

Rozdział II. Wina (niezachowanie należytej staranności)

 • 1. Zagadnienia ogólne
  • 1.1. Znajomość prawa i jego wykładni
  • 1.2. Wykorzystanie wszystkich możliwości
  • 1.3. Dokładność
  • 1.4. Informowanie klienta
  • 1.5. Niepoddawanie się naciskom klienta
 • 2. Błędy w prowadzeniu procesu
  • 2.1. Błędy w zakresie określenia powództwa
  • 2.2. Błędy w zakresie zarzutów i wniosków dowodowych
  • 2.3. Współdziałanie z klientem
   • 2.3.1. Brak bezpośredniego kontaktu
   • 2.3.2. Nieinformowanie klienta o poszczególnych zdarzeniach zaistniałych w prowadzonej sprawie
   • 2.3.3. Samodzielne wykonywanie czynności procesowych przez klienta
  • 2.4. Nieuczestniczenie w rozprawach
  • 2.5. Zawarcie ugody sądowej
  • 2.6. Błędy w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć
  • 2.7. Błędy osoby, której prawnik powierzył wykonanie czynności
  • 2.8. Pozostałe przypadki
 • 3. Błędy pozaprocesowe
  • 3.1. Nieprawidłowa opinia prawna albo umowa
  • 3.2. Błędy w zakresie czynności organizatorskich
  • 3.3. Nieprawidłowe dysponowanie środkami klienta
  • 3.4. Niezwrócenie dokumentów klientowi
  • 3.5. Pozostałe przypadki
 • 4. Nieprzyjęcie zlecenia i wypowiedzenie umowy

Rozdział III. Rodzaje szkody

 • 1. Szkoda wynikła z przegrania procesu cywilnego
 • 2. Należności publicznoprawne
 • 3. Nieuzyskane odsetki od wygranej kwoty
 • 4. Szkoda wynikła z procesu karnego
 • 5. Szkoda wynikła z niepodjęcia zleconej sprawy
 • 6. Odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania przez prawnika
 • 7. Szkoda przyszła
 • 8. Pozostałe przypadki

Rozdział IV. Związek przyczynowy między błędem a szkodą

 • 1. Prawdopodobieństwo innego wyniku sprawy
  • 1.1. Stopień prawdopodobieństwa wygrania sprawy
  • 1.2. Sposób ustalania prawdopodobieństwa wygrania sprawy
  • 1.3. Zestawienie poszczególnych sytuacji
 • 2. Pozostałe zagadnienia

Rozdział V. Wynagrodzenie

 • 1. Obniżenie wynagrodzenia ze względu na niezachowanie należytej staranności
 • 2. Ustalanie wynagrodzenia w związku z przedwczesnym zakończeniem zlecenia
 • 3. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

Rozdział VI. Przedawnienie roszczeń

Rozdział VII. Odpowiedzialność deliktowa

 • 1. Odpowiedzialność wobec klienta
 • 2. Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Rozdział VIII. Odpowiedzialność ubezpieczyciela

 • 1. Podstawy prawne i zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC prawników
 • 2. Zasada odpowiedzialności in solidum
 • 3. Przedawnienie roszczeń wobec ubezpieczyciela

Rozdział IX. Wybrane zagadnienia procesowe

 • 1. Legitymacja czynna (klienta)
 • 2. Legitymacja bierna (prawnika)
 • 3. Cofnięcie powództwa
 • 4. Dowód z nagrania
 • 5. Koszty procesu
 • 6. Postępowanie cywilne a postępowanie dyscyplinarne

Rozdział X. Kazusy

 • 1. Uwagi redakcyjne
 • 2. Kazusy z zakresu prowadzenia spraw cywilnych (I)
  • I.1 Pobranie zaliczki i nieprowadzenie sprawy (1,2,5)
  • I.2 Brak dokumentu pełnomocnictwa (1)
  • I.3 Wypowiedzenie pełnomocnictwa (1)
  • I.4 Moment rozpoczęcia pomocy prawnej (1)
  • I.5 Zawarcie umowy (1)
  • I.6 Zawarcie i zakres umowy (1,2)
  • I.7 Nieprawidłowe określenie strony pozwanej (1,2)
  • I.8 Zakres umowy, nieuczestniczenie w postępowaniu apelacyjnym (1,4)
  • I.9 Niezłożenie wniosków dowodowych w zarzutach od nakazu zapłaty (1,4,9)
  • I.10 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (1,5,7)
  • I.11 Umowne ograniczenie odpowiedzialności co do wysokości (1,8)
  • I.12 Spóźnione powództwo przeciwegzekucyjne (2)
  • I.13 Spóźnione zgłoszenie zarzutu potrącenia (2)
  • I.14 Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi do SN (2)
  • I.15 Opinia o braku podstaw do wniesienia kasacji (2)
  • I.16 Rezygnacja z wniesienia kasacji (2)
  • I.17 Sporządzenie skargi kasacyjnej pozostawionej bez rozpoznania (2)
  • I.18 Odrzucenie skargi kasacyjnej (2)
  • I.19 Niezłożenie zastrzeżeń do protokołu posiedzenia (2)
  • I.20 Sporządzanie pism procesowych przez samą stronę (2)
  • I.21 Nieprawidłowy pogląd merytoryczny (2)
  • I.22 Niezgłoszenie zarzutu przedawnienia (2)
  • I.23 Doprowadzenie do ugody, która nie została wykonana (2,3)
  • I.24 Wniesienie powództwa o przedawnione roszczenie (2,3)
  • I.25 Wniesienie powództwa o przedawnione roszczenie (2,3)
  • I.26 Wadliwe sformułowanie pozwu prowadzące do przedawnienia roszczenia (2,3)
  • I.27 Niezłożenie kluczowego w sprawie dowodu (2,3)
  • I.28 Spóźnione złożenie apelacji (2,3,4)
  • I.29 Zawarcie ugody bez porozumienia z mocodawcą (2,3,4)
  • I.30 Niezłożenie wniosków dowodowych w sprawie o zachowek (2,3,4,8)
  • I.31 Niewpłacenie przez substytuta opłaty od zarzutów (2,3,5)
  • I.32 Nieprawidłowe określenie strony pozwanej (2,3,9)
  • I.33 Odmowa sporządzenia kasacji (2,4)
  • I.34 Doprowadzenie do uprawomocnienia się niekorzystnego wyroku cywilnego (2,4)
  • I.35 Podanie mocodawcy złego numeru rachunku bankowego sądu dla opłaty od apelacji (2,4)
  • I.36 Wadliwe sformułowanie podstawy prawnej pozwu (2,4)
  • I.37 Niezgłoszenie nakładów z majątku osobistego w sprawie o podział majątku małżonków (2,4)
  • I.38 Nieskuteczne zgłoszenie zarzutu potrącenia (2,4)
  • I.39 Niezgłoszenie wniosków dowodowych i nieopłacenie apelacji (2,4)
  • I.40 Spóźniony sprzeciw od wyroku zaocznego (2,4)
  • I.41 Niezawiadomienie o postanowieniu w sprawie rozliczenia kosztów procesu (2,4)
  • I.42 Spóźnione złożenie wniosków dowodowych (2,4)
  • I.43 Niewniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego (2,4,5)
  • I.44 Niezłożenie apelacji bez powiadomienia klienta (2,4,5)
  • I.45 Dopuszczenie do zwrotu pozwu o przywrócenie do pracy (2,4,5)
  • I.46 Odmowa wniesienia środka zaskarżenia (2,4,9)
  • I.47 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (2,5)
  • I.48 Niezwrócenie zaliczek (2,5,8)
  • I.49 Niekorzystny wynik procesu o odszkodowanie z wypadku komunikacyjnego (2,5,9)
  • I.50 Brak aktywności dowodowej (2,6)
  • I.51 Przegranie sprawy wszczętej samodzielnie przez powoda (2,6)
  • I.52 Dopuszczenie do przedawnienia roszczenia (2,6)
  • I.53 Spóźnione przedstawienie dowodów (2,6,9)
  • I.54 Doprowadzenie do przedawnienia roszczenia (2,8)
  • I.55 Wniesienie pozwu analogicznego do wcześniej odrzuconego (2,8)
  • I.56 Dopuszczenie do przedawnienia roszczenia (2,8,9)
  • I.57 Niepodjęcie żadnych kroków prawnych (3)
  • I.58 Podanie nieprawidłowego adresu strony pozwanej (3)
  • I.59 Dopuszczenie do egzekucji na podstawie wyroku zaocznego (3)
  • I.60 Nieuiszczenie opłaty od apelacji (3,4)
  • I.61 Niestawiennictwo na rozprawie (3,4)
  • I.62 Dopuszczenie do egzekucji roszczenia następnie oddalonego (3,4)
  • I.63 Niezgłoszenie żądania zasądzenia odsetek (3,4)
  • I.64 Doprowadzenie do wydania wyroku zaocznego (3,4)
  • I.65 Spóźnione złożenie wniosków dowodowych (3,4,6)
  • I.66 Odsetki od odszkodowania za procesowy błąd pełnomocnika (3,8)
  • I.67 Błędne sformułowanie pozwu skutkujące przedawnieniem roszczenia (4)
  • I.68 Doprowadzenie do nieopłacenia apelacji (4)
  • I.69 Doprowadzenie do nieopłacenia apelacji (4)
  • I.70 Doprowadzenie do nieopłacenia apelacji (4)
  • I.71 Spóźnione złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty (4)
  • I.72 Spóźnione wniesienie apelacji (4)
  • I.73 Niezgłoszenie zarzutu przedawnienia (4)
  • I.74 Niestawiennictwo na rozprawie apelacyjnej (4)
  • I.75 Spóźnione wniesienie skargi kasacyjnej (4)
  • I.76 Nieusunięcie braków formalnych sprzeciwu (4)
  • I.77 Spowodowanie odrzucenia sprzeciwu od wyroku zaocznego (4)
  • I.78 Nieprzyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania (4)
  • I.79 Nieprawidłowe sporządzenie apelacji (4)
  • I.80 Niewniesienie apelacji (4)
  • I.81 Wadliwe określenie strony pozwanej (4)
  • I.82 Niezłożenie apelacji (4)
  • I.83 Spóźnione złożenie skargi kasacyjnej (4)
  • I.84 Nieuzupełnienie braków formalnych sprzeciwu od wyroku zaocznego (4)
  • I.85 Niezwiązanie oceną dowodów z procesu pierwotnego (4,5)
  • I.86 Nieuzupełnienie braków wniosku o przywrócenie terminu (4,7)
  • I.87 Niezgłoszenie wniosków dowodowych (4,9)
  • I.88 Niestawiennictwo przy wydaniu wyroku i niezłożenie apelacji (4,9)
  • I.89 Nieopłacenie złożonej apelacji (4,9)
  • I.90 Spóźnione złożenie zarzutów od nakazu zapłaty (4,9)
  • I.91 Nieopłacenie apelacji (4,9)
  • I.92 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia umowy (5)
  • I.93 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.94 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.95 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.96 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.97 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.98 Odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy (5)
  • I.99 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • I.100 Zwrot wynagrodzenia wobec nieprawidłowego wykonywania usług (5)
  • I.101 Dochodzenie wynagrodzenia przez spadkobiercę prawnika (5)
  • I.102 Umowa o zakazie konkurencji (5)
  • I.103 Umowa o zakazie konkurencji (5)
  • I.104 Roszczenie o wynagrodzenie prawnika (5,6)
  • I.105 Pobranie zaliczki i niewykonanie żadnej czynności (5,9)
  • I.106 Naruszenie dóbr osobistych w piśmie procesowym (7)
  • I.107 Ujawnienie korespondencji mailowej z klientem (7)
  • I.108 Niewniesienie apelacji (9)
 • 3. Kazusy z zakresu prowadzenia spraw karnych (II)
  • II.1 Niezłożenie wniosku o umorzenie postępowania karnego (2,7)
  • II.2 Nakłanianie do dobrowolnego poddania się karze (3,4,6)
  • II.3 Wniesienie kasacji uznanej za oczywiście bezzasadną (4)
  • II.4 Wynagrodzenie w sytuacji wypowiedzenia zlecenia (5)
  • II.5 Pomówienie o sfałszowanie podpisu (7)
 • 4. Kazusy dotyczące pozostałych przypadków (III)
  • III.1 Niezłożenie sprawozdania o wykonywaniu zlecenia (1,2)
  • III.2 Brak uprzedzenia o powstaniu obowiązku podatkowego (1,2,3,8,9)
  • III.3 Niepoinformowanie o konsekwencjach uprawomocnienia się wyroku (1, 2,4)
  • III.4 Przygotowanie niewłaściwego wzoru umowy (2)
  • III.5 Nieprawidłowe przekazanie pieniędzy z wygranego procesu (2)
  • III.6 Nieprawidłowe wypełnienie weksla (2)
  • III.7 Doprowadzenie do zawarcia nieważnej umowy (2)
  • III.8 Złożenie do ETPC skargi uznanej za niedopuszczalną (2)
  • III.9 Przekazanie pieniędzy mocodawcy w depozyt nieuczciwego prawnika (2)
  • III.10 Wadliwa rejestracja spółki (2,3,6)
  • III.11 Doprowadzenie do bezskuteczności roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej (2,4)
  • III.12 Błędne rozwiązanie umowy deweloperskiej (2,4)
  • III.13 Błędna opinia prawna w kwestii składek na ZUS (2,6)
  • III.14 Spóźnione złożenie wniosku o ustalenie opłaty za użytkowanie wieczyste (2,6)
  • III.15 Częściowe wykonanie zlecenia (2,7)
  • III.16 Pomocnictwo w udaremnianiu egzekucji z majątku mocodawcy (3,7)
  • III.17 Wprowadzanie w błąd mocodawców (4,8,9)
  • III.18 Naruszenie dóbr osobistych wypowiedziami procesowymi (7)

Zestawienie orzeczeń

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Aplikacje prawnicze
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 230
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8235-932-9
 • EAN: 9788382359329
 • Kod serwisu: 00926500

Kategorie

Tagi