dr hab. Ewa Stefańska

Sędzia Sądu Najwyższego; doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka lub współautorka monografii, komentarzy i podręczników z zakresu postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego, postępowania antymonopolowego i postępowań regulacyjnych, a także prawa materialnego i procedur dotyczących nieruchomości.