prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność prawo europejskie), profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz kierownik tej Katedry. W latach 2005–2006 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przebywała na stypendiach zagranicznych w Holandii (Utrecht) oraz Wielkiej Brytanii (Hull i dwukrotnie Oxford). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz Międzynarodowej Rady Programowej czasopisma Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law (J. J. Strossmayer University in Osijek). Uczestniczyła w ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Brukseli, Budapeszcie, Brnie, Splicie, Strasburgu, Birmingham), na większości z nich wygłaszając referaty. Autorka około 100 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa europejskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje m.in. wokół zagadnień związanych z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, w tym z zasadami ogólnymi tego prawa (zwłaszcza proporcjonalności oraz równości); polityki ochrony konsumenta; różnych aspektów funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz współpracy sądowej w sprawach cywilnych w UE.